Goudsche Courant, vrijdag 1 juni 1888

In vroegen tijden toen het veelvoudig thuisbrengen tan afgeslagen koppen aanleiding gaf tot groote feesten moest er veel geld wezen de feestUeeren der vrouwen meestal van zijde met laken en kralen versierd kostten groote sommen tabak en rqst mochten nimmer ontbreken en die artikelen waren toen door de geraren waaraan de handalarea bloot stonden hoog in prga Die pnkkel bestaat thans niet meer het feestvieren Tan vroeger komt nog slechts zelcien voor en nimmer meer op zoo n groote ichaal Daarby komt het verspreid wonen van een goed deel er bevolking in do ladangs hetgeen op de algemeene behoeften nadeelig inwerkt Hierbq is nog iets te voegen namelijk dat juist door de Boegineesche handelaren eo wel naar mate dat deze zich vr er hebben kunnen bewogen onder de Btgaksche bevolking een kwaad is verspreid dat een ramp voor het land is geworden Ik bedoel het kaartspel botor en het houden van hineugevechten De proporties welke deze ondeugd heeft aangenomen zyn inderdaad ongelooflijk Bijna geen handelstransactie toch wordt meer met Dajaks aangegaan of eerst moeten de hanen vechten gaat een troepje Dajaks het bosch in om rotan of getah te zoeken de vechthaan wordt meegenomen vaart de Boegineea zich noemende bandelaar de groote rivier op bij elke kampong aanleggende en daar korter of langer verblijvende alleen z ju kapitaal aan vechthanen en kaarter is volgefourneerd zijn handelsgoederen zijn dikwerf van luttele waarde ja I het is zoo erg dat zelfs de zwervende Poenaos met hun minimum van vervoerbare have geen vechthaan meer kunnen missen En zooals men meestal ziet is het ook bij deDajaks gegaan niet de mogelijkheid om veel te kunnen wagen on dus ongehinderd te kunnen verliezen is een prikkel tot het inzamelen van boschproductengeworden maar wel henft omgekeerd de kans om gemakkelijk iets te verdienen dien prikkel uitgedoofd daarby ingeval van verlies den ongelukkige aanzettende tot noodlottige berusting in zyn armoede óf wol tot nog kwadere practijken als roofen oplichterij Postduiven ten dienste der zeemacht De postduivenvereeniging nLa Fortereiae te Toulon heeft aan boord van de kanonneerboot Saint Louia te Salins d Hycres een duivenslag ingericht en daaraan 13 jonge duiven gegeven die zich zeer spoedig aan haar drijvend verbluf en aan het kanongebulder hebben gewend er worden wekelqks toch aiet minder dan 600 schoten gedaan Men heeft ze zelfs gewend om onder het varen uit haren slag te komen en er weder in terug te keoren De duiven vliegen om het schip begeven zich soms naar de Hyèreseilanden en koeren weder in hare kajuit terug zoowel op zee als op de ankerplaats Men is begonnen z6 op korte afstanden los te laten en heeft deze langzamerhand vergroot met behulp van een stoombarkas Onlangs werden de duiven in eene mand medegegeven aan de Couronne een grooter schip dat bij het aanbreken van den dag onder stoom ging om oenige m len verder in zee eene schietoefening te houden Om 7 u 45 m liet men met het eerste kanon schot de duiven los zij vlogen eerst eenige oogenblikken rondom het schip zonder eenige rees tetoonen voor het gebulder of den rook der schoten die inmiddels vrij sMel chter elkaar werden afgegeven Nadat z j zich georiënteerd hadden verdwenen zij pylsnel in de richting van Salim d Hyères waar de Samt Loui voor anker lag en waar zij om 8 uur 30 Minuten aankwamen slechts eene duif bleef tot den middag achter op den mast van de Couronne doch vloog tegen den middag naar haar tok terug De proef wordt volgens de Proge militaire als f oed geslaagd beschouwd zoodat het is te voorzien at de vraag der drgvende postduiven stations ten dienste der marine spoedig op bevredigende wjjze zal z n opgelost Men meldt uit Naaldwqk De asperge verzending is thans in vallen gang Qualiteit zoowel als quantiteit laten niets te wenschen over doch 4e pnjzen zijn laag Voor de witte besteedt men 15 a 20 cent per bos terwijl men voor de blauwkoppen slechts 10 cent betaalt Do vruchtboomon prijken jin bollen lentedos en wanneer géén nachtvorst haren nadeeligen invloed doet gevoelen zal er dit jaar fruit in overvloed zijn De aardappelen staan mooi op rij doch groeien evenals het koren slecht ten gevolge van het koude achi le weder Ook het gras vermindert sterk zoodat de koeien niet te veel geven voegt men hierbq de lage prijzen van boter en kaas dan kan men zeer goed begrqpen dat de boeren alleszins reden tot klagen hebben De veeitapel is gezond a Op het erf Taoli van den heer W Koster te Lein uiden doet zich hat navolgende belangwekkende gevat voor In een niet al te ruim hok van een groeten kettinghond heeft zich vertrouwelijk een kip te broeden gent Tussches beide dieren schijnt een goede verstandhouding te bestaan Wanneer de h n het nest verlaat om voeder te gebruiken of wanneer zq door den eigenaar om het curieuze van het geval eraf gejaagd wordt dekt de hond de eieren toe Komt een oogenbUk daarna de hen terug dan stapt zij over den kop van den hond heen naar bet nest Wordt de hond uit het hok geroepen of zal het dier er zich weer in neerleggen dan noemt het de uiterste voorzichtigheid in acht om zijn gezellin niet te storen Een paar kleine honden die tot heden den groeten in het hok gezelschap hielden bijt hij nu af Een kunstotukje even verrassend als eenvoudig Men legt eenige afgesneden gras madeliofjes op een bord met de stelen dicht bg elkander in het midden van het bord en de bloemen naar de buitenzijde gekeerd Men vult dan het bord met water en legt op de uiteinden der stelen een tamelyk zweren steen Na verloop van eenige uren richten de madelieQes zich op rondom den steen en komen tot elkaar zoodat zg een bouquet vormen Huimrmtw Het annonceeren van oude boeken in onze vakbladen heeft zoo zijn eigenaardige bezwaren Het handsohrift van geleerden wil wel eens wat onduidelijk zijn en als men dan zelf den titel niet kent ontstaan vaak koddige vergissingen Zoo zocht in no 108 van het Börtenilatt iemand het werk van onzen Vossius getiteld Diluvium Noachi universale maar maakte er van Delirium Noachi universale Arme Noachi Niet genoeg dat de eenige maal dat gij u eens te buiten ging en dat nog wel bij vergissing voor eeuwig geboekstaafd is maar nu gaat men van uwen roes het universaal delirium tremens maken I gm V d B Een oude Trouw wonende in een der halsjes aan de Stallenkazerne te Breda was aan het ziekbed dat op den vloer lag uitgestrekt gekluisterd De arme vronw had eenigen tijd geen huishuur kunnen betalen en uu besloot de eigenaar van het huisje do ramen en deuren weg te nomen aan welk plan hij met hulp van eenige knechts uitvoering gaf do vrouw aan haar lot overlatende Toen echter de marechaussee zich met de zaak bemoeide heeft de eigenaar het huisje weer in den vorigen toestand teruggebracht hetgeen evenwel niet voorkwam dat procesverbaal tegen hem is opgemaakt Is er vraagt De Maasbode niets te doen aan het vloeken dezen kanker bij het leger P Onbedorven miliciens gonoodzahkt om huu dienstplicht te vervullen worden bij het geringste vergrijp stijf gevloekt De gedwongen dienst is voor menigeen al erg genoeg het legerbestuur dient daarom te meer te waken dat de kazerne en het exercitieveld geen gedwongen school worden voor het aanleeren van godslasteringen Weet men bij het leger dat in den Hang de wind uit een anderen hoek waait en de Minister er niet op gestald is dan nemen zich de superieuren in acht en zullen zich wel wachten ten minste in het openbaar wanneer er burgers in de buurt zijn hun gemeene taal te doen hooren En dat zou reeds veel gewonnen zijn Een aanschrijving van den Minister zou hot kwaad wel niet uitroeien jnaar temperen en iiv elk geval en stap zijn in de goede richting De landbouwcommissie ingesteld bij Koninklijk besluit van 18 September 1886 hêêft aan zyne Excellentie den Minister van Waterstaat Handel en Nijverheid een verslag uitgebracht waaraan wij het volgende ontleencn Het is niet twijfelachtig dat aan het landbouwonderwijs hier te lando nog niet de uitbreiding isgegeven die billijkerwijzo mag worden verwacht Door het toenemend wereldverkeer en de toenemende concurrentie wordt het voor den landbouwermeet en meer een levensquaestjp om door kennis SU Vaardigheid uit te munten boven zijn buitenlandsohe mededingers En terwijl in naburige landen reeds sedert geruimen tijd krachtige maatregelen worden genomen om de landbouwers in staat t stollen de wapenen die de wetenschap hun schenkt te gebruiken en hun natuurlijke intelligentie te Aherpen en te ontwikkelen is hier van etaaiswege nbg slechts een enkele schrede op dezen weg gezet Het is onmiskenbaar dat daardoor aan het geheele vaderland een onberekenbare schade is berokkend Men zal echter bij een betere regeling niet kunnen volstaan met slechts na te doen zooals het buitenland ons is voorgegaan Er moot bij die verbetering rekening worden gehouden met Nederlandsche toestanden zeden en gewoonten onzer landbauwers met geheel onzen volksaard Ons landbonwonderwijs moet niet zijn eea pUmt uit den vreemde hier overgepoot maar wij moeten met het voorbeeld van anderen voor oogen de kiemen bij ons aanwezig tot ontwikkeling en wasdom brengen De school te Wageningen moge in sommige opzichten niet geheel aan aller verwachtingen bebben voldaan het is niettemin onmiskenbaar dat het middelbaar onderwijs daar gegeven goede vruebten he gedragen Hare inrichting eischt wel is waar aanvulling en verbetering maar over het algemeen kan zij de vergelijking met dergelqke instellingen in het buitenland zeer goed doorstaan De school te Wageningen zal om die reden bij iedere prectische organisatie van ons landbouwonderwijs moeten behouden blijven en het uitgangspunt moeten wotden vau de gewenschte hervormingen Bovendien zullen sOholen van meer eenvoudigen aard zoogenaamde wintcrscholen moeten worden opgericht om in de behoeften van technisch onderwijs te voorzien voor hen die een meer geregelde en volledige opleiding voor hunne lederen niet kunnen bekostigen fe Doch met een behoorlijwPlnrichting van onsmiddelbaar landbouwonderwijs kan niet worden volstaan Aan den eenen kant is het noodig dat de gelegenheid worde in hl leven geroepen qm ookhooger landbouwonderwijs te ontvangen opdat hijdie zich ten vöUe wetenschappelijk wenscht te vormen niet noodig hebbe tot het verkrijgen der vereiechte kundigheden buitonlandsche universiteiten waar hooger landbouwonderwijs wordt gegeven te bezoeken Aan den anderen kant Is het dringend noodig dat ook voor de meer elementaire opleiding der landbouwers worde zorg gedragen Om dat doel te bereiken zullen verschillende maatregelen noodig worden Vooreerst zal op de herhaUngsscholen ten plattelande veel meer dan tot dusver geschiedt eu naar betere methode onderwijs moeten worden gegeven in de landbonwkunde Vervolgens zullen vakscholen moeten verrijzen waar de landbouwer op tenvoudige wijze in da practijk van zijn vak wordt onderwezen terwijl wintercursussen voor jongelieden en volwassenen totaanvulling en herhaling van sommige deelen der theorie zullen dienst doen Een onmisbaar hulpmiddel bij dit onderwijs iiijn de zoogenaamde proefvelden of demonstratievelden waarop den landbouwers aanschouwelijk wordt voorgesteld welke resultaten door oene behoorlijke behandeling en bewerking door het gebruik tvx d buste zaden en oor het aanwenden van de beste werktuigen kunnen worden verkregisn Indien het landbouwonderwijs hier te lande in dier voege kon worden georganiseerd zou eene inrichting worden Verkregen welke lan alle eischen zou voldoen met Nedeiïandsche toestanden rekening zou houden en zonder groote geldelijke opoffering zou kunnen worden in het leven geroepen Uit Mnntok wordt aan de Locomoti iA 7 April het volgende geschreven Wij hebben hier een opstootje gehad van de Chineezen Eens in het jaar wordt het tinerts gesmolten de tinscbuit worden dan naar de administrateurs gebrapht on na afloop aan de arbeiden werkgeld uitbetaatn Zoo was o a het smelten in Merawang in het begin van Februari afgeloopen waarvan onmiddellijk per missive van 7 Februari kennis werd gegeven aan den resident te Muntok die voor het werkgeld een mandaat moest geven Dit stuk kwam echter maar niet waarop de Chineezen begonnen Ie mopperen dat zij het hun toekomende loon niet op tijd ontvingen en brutaal werden tegenover de Europeesche opzieners on den administrfiteur Het wachtwoord was echter steeds Wacht tot de resident het geld zendt Eindelijk en ten laatste begon hun dit te verdrieten en op dan 3en April jl 4wamen des morgens vroeg gewapend met knuppels stokken en steenen een aantal Chineezen den administrateur van rawang die te ens hoofil van het plaatselijk b ur is op zgn burean opzoeken De administrateur die hen het etf zag opkomen sloot spoedig de deur van zy n któtoor n trok zich terug naar de aohtergalerij van zijn woning daarheen vergezeld van één kettingganger terwijl de oppassers en bet kampongvolk weg liepen Onder een oorverdoovend geschreeuw van oewang oowong 1 begonnen de Chineezen in de galerij van i den administrateur allM kort en klein te slaan lampen spiegels stoelen servies glaswerk alles werd vernield en het i wel een wonder dat zij den adminiatrateur niet hebben vermoord SJ oedig kwamen daarop eenige oppassers en bedienden ter hulp waarop een Chinbes werd doodgeschoten en verscheidenen van hen werden gewond Daarna trokken zijn in hun kampongs tanig lenige uren later kwam van Pangkal Pinang een Europeesch onderofii iier met twaalf minderen en éeu militaire dokter om hulp te verleenen Negen kettingxangers waren verwond waarbij enkelen teer beduidend Dien dag bleven de Chineezen met honderden bijeen in de tichtstbij gelegen mijn doch gedroegen zich verder rustig Den volgenden morgen 4 dezer waren de Chineezen uit alle mijnen zelf van Soengeilia weder gewapend met knuppels en steenen ZH waren meer dan 1200 man sterk zoodat het noodig werd geoordeeld de militairen naar de mijn te zenden Om verder bloedstorten to voorkomen liet de administrateur hun aanzeggen dat als zij kalm uiteengingen ieder naar zijn mijn waar hij behoorde eu de gewonde en belhamela uitleverden zij hst hnn toekomende loon onmiddelijk zouden ontvangen Hieraan gaven zij gehoor en ontvingen het geld waarop een gedulte der militairen weder naar het acht pnlen verwijden Pangkal Pinang terugkeerde Den volgenden dag was allea weder rustig en gingen de Chineezen weder aan het werk Van Muntok dat 85 palen van hier is verwijderd werd daarna nog een luitenant met 40 man gezonden om op alle eventualiteiten voorbereid te zijn Gisteren 6 dezer kwam de secretaris hier om zoogenaamd de zaak te onderzoeken doch eigenlijk meer om alle schuld van Am resident af te schuiven en daar anderen voor op te laten opdraaien De zoo lang verwachte mandaten bracht hij mede geteekend door den resident onder datum van 30 Maart De dagteekening zegt genoeg De Volkstem van Pretoria schrijft onder dagteekening van 3 Moi jongsleden De uitslag van de herkiezing van den Staatspresident is door ons medegedeeld De heer Kriiger is herkozen met vier vijfden der stemmen Wij hebben die herkiezing aanbevolen en zijn dus met den afloop zeer tevreden Een der eerste werkzaamheden van den Volksraad zal de plechtigo beeediging vnn den heer Kriiger zijn Er is iets hortverheffends in Wat was de Jlepubliek acht jaren geleden Een wingewest van Engeland Tot dien lagen rang waren wij afgedaald Voor allen die van 1876 tot 1881 hier orkzoam waren moet de herinnering aan die moeielijke dagen toen tot zelfs de hoop van herstel uitgebluscht was overgetelijk blijven Met wat angstige zorgen trokken wij bijna ten einde raad naar Paardenkraal op In een soort van koortsachtige spanning loeien wij door de ovefhtelpende gebeurtenissen van 8 Deoember 1880 tot 28 Maart 1881 Het lijden was geleden De heer Kruger genoot en verdiende de eer om onder meerderen de eerste te zijn Toen na na den vrede men weder denken kon aan de herstelling van den geregelden staat van zaken was eene der voornaamste maatregelen do opheffing van het tijdelijk aangestelde Drieraansdhap Dio regeeringsvorm was in strijd met het verleden der Eepubliek en gaf zeer vele bezwaren Een der voornaamste was wel de verdeelde verantwoordelijkheid De heer P Joubert maakte zich zelf tot zegsman van dit gevoelen en het zal zekerlijk altijd een der beste herinneringen voor hem blijven dat hij den Volksraad schriftelijk aanspoorde tot het grondwettig voorschrift wat den Staatspresident betreft terug te kemH Hij zelfwees in dien brief den heer Kriiger alaMp wenschelijken president aan In Mei 1883 aatfVlardde deze den hem toevertrouwden zetel en hij staat nu gereed voor de tweede maal een loopbaan van vijf jaron het hoofd van den Staat to wezen te beginnen Ontwijfelbaar geniet hij van de zijde des volks een zeer groot vertrouwen Bijna onbegrensd in zg populariteit Groot daarom ook zgne macht teu goede Wat anderen niet vermogen kan hg j De afgeloopen vijf jaren hebben zich door veel goe s gekenmerkt Vooreerst zagen wij de blijvende verbetering van het rechtswezen door de handhaving en uitbreidtfag i an het Hooggerechtshof Wij spreken uiot te sterk als wü zeggen dat het Hof nu ieders vertrouwen verdient een steun is van het land Ook is het personeel van ambtenaren aanmerkelijk uitgebreid een waarborg voor de toekomst van eene ehooriijke administratie De grondslagen van een degelijk artilleriekorps en bereden politiemacht zijn gelegd Ook is de groote quaostio van de naturellen locaties aangepakt en althans aanvankelijk niet al to slecht geregeld Het postverkeer IS verbeterd de nieuwste toepassingen op dit gebied briefkaart en postwissel hebben hun weg in ons land gevonden Ook de telegraaf wei kt het net over de Eepubliek uitgespreid omvat reeds bijna M de hoofdpunten der samenleving Veel van dit alles is geleidelijk tot stand gekomen zonder Buitengewone oorzaken En wanneer er lof voor moet gegeven w orden dan hebben wü er met op tegen aan den heerKouger als den vertegenwoordiger van het land en het volk lof toe te zwaaien Maar niet weinig yaa dit aUea heeft steun ont leend aan buitengewone middelen die wij voor heden niet aanroeren De twee voornaamste gebeurtenissen in de afgeloopen viJf jaren zgn geweest de zending van eene deputatie naar Europa en de verwikkelingen aan de westelijke grenzen In beide zaken is de heer Kruger een hoofdfiguur geweest Wij hebben nooit veel vruchten gezien van de deputatie naar Europa Reeds vóór de leden vsn Pretoria vertrolken was het hoofdwerk gedaan en de Britsohe Rageering geneigd tot eene wijziging van de conventie Anderen hadden dit werk voorbereid De verwikkeling aan de westelgke grenzen hebben onzen Staat aan den rand van een tweeden oorlog met Engeland gebracht Het heeft den heer Krnger wg houden ons daarvan diep overtuigd bijna ondragelijke smart gekort de gevolgen af te keeren van het in overmoed of onverstand genomen besluit om Gosenland onder de protectie der Bepubliek te brengen De kwade gevolgen zijn afgekeerd De algemeen erkende noodzakelijkheid om ter voorkoming van epidemiên Ig dere aan besmettelijke ziekten in afeond lijke ziekenhuizen af te zonderen en te verplegen hoeft twee Fransche geleerden de geoeeshoeren Dubrisay en Napiae bewogen om een onderzoek in te stollen naar de wijze waarop dit thans in Europa geachiedt speciaal in Duitschland Zwitserhiud OostenrijkHongarije Belgié Nederland Spanje Griekenland Italië Snmenie Servië Eusland en Zweden eu Noo egen Van dit onderzoek is in de jongste vergadering der Socicté de medicine publique te Parijs een uitvoerig rapport uitgebracht dat in het onder dagteekening van 20 Mei iaatatletlen verschenen nummer van de Fransche Revue d hygiène in extenso is opgenomen en waaraan de Nieuwe Rotterdamsche Courant het volgende ontleent Over Nederland handelende wordt daarin met veel lof gewaagd van onze epidemiewet vooral wat betreft de bevoegdheid die ingevolge deze aan Gedeputeerde Staten der povincie verleend is om waar zg het noodig achten den gemeentebesturen de verplichting op te leggen eene gelegenheid tot a ondering van lijders aan besmettelgko ziekten in te richten Ook op ons ontsmettings regnlatief dat io 1885 herzien is wordt met waardeering gewezen Van de groote Europeesche steden over welke in hel rapport gesproken wordt zijn Botterdam Den Haag en Amsterdam speciaal vermeliM Het oordeel over de twee eeraten is zoer gunstig In 5 van do 7 Haagsche ziekenhuizen zijn namelijk afzonderlijke lokalen ingericht tot opname van besmettelijke lijders Vou Rotterdam vermeldt liet rapport dat buiten eene reserve barak van 34 bedden 4 pavilloenen met 44 bedden zijn opgericht voor j wone lijders aan infectieziekten 1 barak met 60 bedden voor choleraen 1 dito met 23 bedden voor poklijders Over Nederlands hoofdstad laten de verslaggevers zich minder gunstig uit behalve over de Amsterdamsche hotelhouders die zeer geprezen worden voor het tot stand brengen va een isoleerhuis dat zij op onderlinge kosten hebi un gesticht Van dezen maatregel wordt getuigd fue fUUe eat de vteilleurea et vaudrait étre adoptie par te hoieliera de noa atationa thermulea et dea plagea lea pin freqttmUfea BuUenlandsch Overzicht Keizer Frederik is weer in zoover hersteld dat hij zgne eerste parade als keizer kon bg wonen De kroonprins verscheen met twee regimentender garde op het slotplein te Charlottenburg envoerde deze voorbij den keizer die in generaals uniform met een helm op in oen open rijtuig stond De keizer was zeer tevreden over do houding dertroepen en groette de oud bre oflicieren die hijkende bijzonder hartelijk Duizenden menschenwaren weer tusschen Charlottenburg en Berlijn opde been en ontvingen den kroonprins toen hij metzijn soldaten naar Berlijn terugkeerde met buitebgewone geestdrift f Bijna op denzelfdeu dag waarop de Hongaarsch minister Tisza den Europeeschen toestand als zoo onzeker kenschetste dat zelfs de deelneming aan de Parijsche tentoonstelling moest ontraden worden werd op plechtige wijze het groote vredeswerk der Russen in Centraal Azié ingewijd Hiervoor was de dag uitgekozen waarop ozaar Alexander te Moskou werd gekroond In den eersten trein die het eindpunt van den greoten spoorweg bereikte zat generaal Annenkof de energieke aanlegger der geheele lijn met zijn staf benevens een groot aantal oflicieren vertegenwoordigers van genootschappen journalisten en vreemdelingen die allen getuigen wilden zijn van de plechtigheid Ondanks den hoogen waterstand van de Amoer Daije waardoor groote overstroomingen zgn veroor zaakt bereikte de trein zonder ongeval Samarkand Generaal Rosenbach de gouverneur van Turkestan wachtte met een gezantschap van den Emir van Bokhara daar den feesttrein die onder het donderen der kanonnen stopte bg het graf van den veroveraar TemerUin Do feestelijkheden bestonden uit eene kerkelijke plechtigheden een parade een feestmaal en verlichting der stad Aan fecstdronken ontbrak het natuurlijk niet De gouverneur stelde een dronk op don czaar en de senator Semenenofl de voorzitter van het Russische Aardrijkskundig Genootschap bracht hulde aan generaal Annenkoff die het reuzenwerk steeds leidde De Transkaspische spoorweg begint te Miklailovsk aan de Kaspische zee en heeft tot Samarkand een lengte van 900 mglen Tegelijk met da opening van den spoorwog is tevens de directe telegrafische verbinding tusschen Europa en Samarkand opengesteld Chamberlain voerde het woord in een meeting van Unionisten te Birmingham Hij betoogde dat de Eegeering geen Tory Regeering maar veeleer een Unionisnsch Kabinet was Zij ging niet ver genoeg voor hem maar zij zou toch waarschijnlijk belangrijke en gewenschte hervormingen toestaan De aanstaande zitting zou een Engelsch Schotsche zijn daar Ierland veel tgd had gekost en meer verkregen had dan men vroeger durfde hopen Intusschen gaf Chamberlain toe dat de lersche quaestie was gebleven Gladstone moest nu met zijn plan voor den dag komen misschien dat het in vele opzichten de goedkeuring van liberale en radicale Unionisten zou verwerven Regeling van de landquaestie moest hervorming van het lokaal bestuur voorafgaan Een afzonderlijke nationaliteit in Ierland zou hij Chamberlain nooit erkennen Bij een toespraak tot 3000 menschen te Hawarden zelde Gladstone dat zoolang de lersche quaestie niet op bevredigende wijze was opgelost het in bet Parlement niet rustig zou wezen De Katholieke bisschop van Limerick heeft aan den burgemeester dier stad een schrijven gezonden waarin hij zegt dat de geestelijkheid aan de belegde meeting om tegen de pauselijke circulaire te protesteeren natuurlijk niet mee zal doen hij vertrouwt dat alle goede Katholieken zich daarvan evenzeerzullen onthouden een verzet van de Ieren tegen hetgezag zou hij een hoogst betreurenswaardige zaak achten KOPOKIKE iTING De BUEGEMEESTEE van Gouda Brengt ter algemeene kennis dat aanstaanden Zondag den 3 Juni 1888 des namiddags 12 uur op het Raadhuis niet alleen voor minvermogenden maar voor ieder die zich daartoe aanmeldt gelegenheid zal bestaan om zich geheel kmtelooa rech t reeks van het kalf te doen inenten of herinenten Gouda den 31 Mei 1888 De Burgemeester voornoemd VAN BEEGEN IJZENDOORN MARKTBERICHTEN Gouda 31 Mei 1888 De aanvoer van granen was heden wat Tarwe betreft ruim voldoende voor de behoefte Van de overige artikelen was de aanvoer tjnaar matig De handel was stil en de prgzen ongeveer ttnveranderd Tarwe Zeeuwsche 7 60a ƒ 7 75 Mindere Zeeuwsche ƒ 7 35 4 ƒ 7 40 Polder 7 a ƒ 7 20 Afwijkende ƒ 6 40 a ƒ 6 50 Roode 6 30 a ƒ 6 40 Angel ƒ 7 30 a 7 35 Kanada f 6 25 ü ƒ 6 40 Zeeuwsche Rogge ƒ 6 60 a ƒ 6 85 Polder ƒ 4 60 a ƒ 4 76 Buitonlandsche per 70 KG 3 90 i ƒ 4 40 Gerst Winter 4 70 i f 4 80 Zomer ƒ 4 50 ƒ 4 60 Chevaliergerst ƒ 6 o f 7 Haver per Heot ƒ 3 40 a ƒ 4 40 per 100 kilo ƒ 6 50 a 7 50 Hennepzaad Inlandaeh f 7 90 a ƒ 8 Buitonlandsche 6 30 a 5 60 Erwten Inla ds ho Blauwe Mesting 6 30 a 6 36 Buitenlandsche voererwten per 80 Kg 5 30 a 6 80 Kanariezaad 8 26 a ƒ 8 76 Boonen Bruine boenen 10 50 a ƒ 11 25 Duivenboonen ƒ 8 50 a ƒ 6 75 Paardenboonen 6 40 a 6 70 Maïs per 100 kilo Amerikaansche Mixed 7 60 a ƒ 7 80 Odessa onfrisch ƒ 6 40 a ƒ 6 50 Cinqnantine ƒ 7 75 a 8 De veemarkt met gewonen aanvoer de handel traag vette varkens 18 a 20 et varkens voor Londen 17 i 17 s et magere varkens en biggen traag biggen I IO a 1 26 per week schapen gewoon ƒ 18 ft ƒ 90 en lammeren 5 a 11 per stuk handel traag Aangevoerd 69 partgen kaas eerste qualiteit ƒ 24 ft ƒ 26 tweede qualiteit ƒ 20 a ƒ 23 NoordhoUandscho 22 a ƒ 26 Goeboter ƒ l 10 a 1 25 Weiboter 8 90 a 1 o J