Goudsche Courant, zondag 3 juni 1888

Steenkolen Depót Rhijnspoor Goed gfemelleerd zeer grove IIIjISBRAI 0ROLEI a 60 cents per H L thuis 1 3713 eene Groote SORTEERING der Nieuwste Fantasie Katoenen wasch echte kleuren SCHEISK en Zn brekkig overnemen daar hü niet de ambtenaren der gemeente tot zjjne beschikking heeft Wel heeft de voorzitter vaü den raad verklaard dat van B en W geen ander plan te wachten is doch deze verzekering bemstte op de opvatting die hij had van het in de zitting van 2 Maart gevallen besluit Nadere overweging overtuigt het college van B en W wellicht van de onhoudbaarheid zijner bjj de laatste beraadslaging ingenomen positie op de gronclen die wij hierboven hebben uiteengezet in allen gevalle heeft het gerezen misverstand duidelijk aangetoond dat er voor de opvatting der heeren Hoogenboom c s minstens evenveel te zeggen is Een besluit als dat van 2 Maart waarvan de portee den voor en tegenstemmers niet recht duidelijk was of zijn kon moge formeel geldig zijü doch heeft geenerlei moreel gezag Wat de zaak zelve betreft deze is geheel van financieelen aard De wenschelijkbeid om ook het museum van ondheden in het nienwe gebouw een plaats te geven behoeft geen betoog ArtiLegi bljjft dan beschikbaar voor den militieraad lotingen enz terwijl de vrijvallende lokalen wellicht in vast gebruik korfden gegeven worden aan de mnziekschool die nit stiefmoederlijk bedeeld is Haar lessen zjfn thans over verschillende lokalen in gemeente scholen enz verspreid hetgeen niet bevorderlijk is voor den geregelden gang van het onderwgs en toezicht bezwaarlgk zoo niet onmogelijk maakt Eene oplosnttgin wmi cio t rmt moeilijk te vinden zijn indien men die ernstig wil Onze stad is niet zoo arm dat zij niet een flink gebouw zou kunnen bekostigen indien maar het doel waarvoor gebouwd wordt het geld waard is En dat is dunkt ons hier het geval Zelfs de som van 20 000 die als boeman gebruikt is doet ons niet schrikken Indien het bedrag niet op de volgende begrooting gevonden kon worden dan heeft de stad crediet genoeg om tegen 4 pCt te leenen onder voorwaarde van verplichte jaarlijksche f flossing b v van ƒ 101 0 Voor een uitgave van 180t het eerste jaar en telken jare met ƒ 40 verminderende zoii de stad dan na verloop van 20 jaren den onbezwaarden eigendom hebben van een flink en nuttig gebouw Zoo iets zonden wjj niet schandelijk vinden geljjk een der raadsleden zich uitdrukte Integendeel wij zonden het als een verstandige daad goedkeuren De steileljjke regeering moet zich op een ruimer standpunt plaatsen dan een rentenier die zjjn geld in eene bouwonderneming steekt De vroede mannen uit vroeger eeuwen waren znike krenterige bonwiieeren niet Zij durfden stadhuizen kei ken en wagen bonwen waarvan nog het nageslacht gebrnik maakt en schroomden zelfs niet kunstvaardige banden te liulp te roepen tot versiering hetgeen toen zeker nok wel geld kostte Ons stadhuis met zjjn fraaien gevel de waag met haar beeldengroepen zy n stellig ook niet gebouwd uit het overschotje van één dienstjaar Laten wg hen althans in zoo ver navolgen dat een gebonw waaraan behoefte bestaat solide en doelmatig worde ingericht en geschikt om langer te duren dan wij zelven Buitengfewoon Koopje ONTVANGEN een partg prachtige d 40 Ct per KOo D LEEFSMA MARKT De sGBAVElMGSGHE ÜYPOTBEEKBAl voor Nederland verstrekt gelden ter leen onder Ie hypothecair verband tegen jaarlgksche rente met inbegrip van administratiekosten van 4 terug te betalen in eens in annuïteiten of in termgnen en geeft 3 en 4 pandbrieven uit Inlichtingen te bekomen ten kantore der Bank Gedempte Raamstraat 11 te Gravenlidge en te OOÜDA bg de Wed KNOX DORTLANO Openbare Vrijwillige Verkooping GOUDA op MAANDAG den 4 JUNI 1888 des vóórmiddags ten 11 are in het Koffiehuis de Haemonie aan de Markt van het recht van ERFPACHT of OPSTAL van èen stuk GROND met den EIGENDOM van de op dien grond staande GEBOUWEN en GETIMMERTEN BEPOTING en BEPLANTING alles gelegen in de gemeente Moordrecht zgnde de grond een gedeelte van den Ringdgk van den Zuidplaspolder nabg de Valbrug in den Tiendenweg Kadaster Sectie Abi No 1744 groot 20 aren Dadelgk te aanvaarden Betaling der Kooppenningen 28 Juni 1888 Nadere informatiën ten kantore van den Notaris SPRUUT te Ouderkerk aan den IJesel Wie eenmaal Abshaubbins of Anti Rumalische Haatten goed gebruikt heeft erkent dezelver onmisbaarheid in dit land vau vocht en konde tegen alle Rhnmatische aandoeningen of zoogenaamde gevatte koude door de leden Sedert 25 jaren algemeen gebruikt en verkrggbaar a 30 ets per pakje bg T A G van Deth Hej de Wed Bosman Gouda W F J den Uijl Schöonh A Prins Zevenhuizen Mr J Goudkade Boskoop O Hoogendijk Cappelle S V d Kraats Bleismjk C B Verheul Qudewater A Bos Berkel J van Dorp Zoetermeer A Kauling Alphen Gebr Kauling Bodegraven K Oosterling Haastrecht Gebr Kauling Woerden G v d Geur Waddinxveen Gewaarschuwd tegen namaakeel A BREETVELT Az Delft Bnrtarlljke Stand GEBOREN M M i Johuiin Unbtrtai oodan 1 L Jmftn ea tf Di aioo 28 JoImdbm oaden A J ru Vlial ei J Verklik 29 Carmlii AitoD ouden J B Dnni en 1 U Redder AlelU Heidriki oeden F 1 Kakniw ee O SoiTree OVERLEDEN 89 Mei W G ytm der Sneede 9 w EHUWO SO Mei J Vergeel en C tdeaburg S Z dgk ee W Raboa k Ferdyk es B Steenbergen SI A C Geitel en U A Scboeenld Tin der Cloet APVERTEWTIÈW Heden overleed tot diepe droefheid van mg en mgne Kinderen na een langdurig Igden ran mim 6 maanden onze geliefde Echtgenoot en Vader PIETER di WERK in den onder dom van 53 jaren 4 Uit aller naam Wed P DE WERK Oouda 27 Mei 1888 YEEKRitK Tegen begin van JULI vraagt Jufvrouw ROND Zeugstr 91 een flinke Zy die genegen zgn de Wasch er bg te doen genieten de voorkeur Tegen AUGUSTUS vraagt Mevr CBEMER Crabethstraat Q 264 eene zindelgke en een DA6MBI8JB van 9 4 uur niet boven 14 jaar beide F G TE KOOP Een 07erdekte EIEEE groot 22 ton Te bevragen bg J van DOLKEN Reeumjk Bad Artiltelen A V os Az Eki7eg E 73 en 73 Voor prima qflaliteit SUCADB ONTBIJTen SNIPPERKOEK worden in alle plaatsen WHDHBVEBKOOPEMS gevraagd Brieven franco onder motto Koek aan het Bureau dezer Courant FOBTOfilOO met TAKINAS 60 Cent per 5 ons J van Sonsbeek SiUar d en MeulDelfal riek De ondergeteekende heeft de eer kennis te geven dat hg bg zg e beeftaande BILLARDFABRIEK een IL heeft GJEOPMND waartoe hg ieder nitnoodigt een bezoek te brengen belovende alles te zullen aanwenden om van zgne Begunstigers tevredenheid te verwerven RSPARATIËN worden in den kortst mogeIgke tgd gedaan Tevens belast hg zich met VERHUIZINGEN Met aanbeveling ÜEd dw Dienaar n A DIESTELHORST THrfmarkt USEL STOOMTBAM Gouda Haaatrecht Hekendorp Oudeaater en Stoomboot OnderDeming cDE Wt Haastrecht Schoonhoven Begin Zomerdienst 1 JUNI 1888 Zie de Dienstregelingen verkrggbaar bg de Conducteurs san het bureau te Gouda en bg den ondernemer G 8TIGTER te Haattreekt Fransche Stoomververij Chemische Wasscherij Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen H OPPBNHBIMEB Rotterdam Specialiteit voor het stoomen en verven van alle Kleedingstakken Gordgnen Trgpen met nieuwe patronen geperst Garnituren Kanten Veeren enz Alle goederen kunnen in elkander blgveo en worden onscha4 l k voor de gezondheid bewerkt en knnnen in 8 dagen afgelever onisii Dep$t voor Gouda en omstreken A vam 03 At Kleiweg E 73 en 73a Gouda PORT a PORT van prima kwaliteit lever ik voor ƒ 1 40 en J 1 50 2 en 2 50 per flesch ook op halve flesschen verkrggbaar Wed C van OIJE Kleiweg E No 2 Gouda mwmmmm voor Mannen Vrouwen en Kinderen SCHEINK Zn Tegen AUGUSTUS wordt een mS met TUINTJE te huur gevraagd Brieven franco met opgaaf van huur aantal Kamers en waar gelegen onder No 1678 aan het Bureau dezer Conraut Door den Boekhandelaar A BRINKMAN alhier is uitgegeven en alom te bekomen BË BOÜDSOEE m of de beschrgving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of 8t Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der cartonteekeningen enz waarbg is toegevoegd een afzonderlgk levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabeth Priis 80 Cents Suelpersdruk van A BBiNKHAi te Gouda 1888 Zondag 3 Juni GOUDSGHE COURANT iVteuws en Advertentieblaéf voor C uda en Omstreken Hierfit ziet men at de heer de Schepper spreekt van het plan pn de voorzitter an het heslek hetgeen lang niet hetzelfde is I e heer de Schepper voelde dit daar hij uitdrukkelijk vraagt iA B en VV dau zijn voorstel overnemen Door die overneming verviel eigenlijk het oorspronkelijk voorstel v in B en W én werd er alleen beslot tot verbouwinff over te BU deze Conraiit behoort een Byvoeirsel SE GASTHÏÏISHEBE gaan onder meer Al sliit Wat toch stfllden voor hen te boniving der voor door hen bedoelden bedoeling bleek nit plan in No 1 van waarin de iadeeling Hl overige bleef onbe t geval H en W lachtigen oin tot verie Gasthuiskerk in den over te gaan Deze door hen overgelegde Verslag voorkimende an het gebouw en de Enkele dagen geleden hebben wjj het Verslag ontvangen van het verhandelde in den gemeenteraad op 18 Mei jl Het betrof de behandeling van het plan iK treffeiide de verbouwing van de voqj malige Gasthaiskerk Wjj knnnen niet eggen dat de lering daarvan ons bijzonder gesticht heeft besteniming der te maken lokalen onifchreven werd Door er in toe te stemmen dat alleen het beginsel in stemming werd gebraeht en hnn voorstel dus geheel werd losgemaakt van het ingediende plan vondÉi B en W goed dat zjj alleen werden ffemachwgd om tot verbouieing der voormalige Gasthuiêkmi over te gaan De raad was dus in geen geva aan het denkbeeld van B en W gebondenijioch wat de indeeling van het gebouw noelielfs wat de besteraming betreft want daaron pit werd niets bepaald in het aangenomen vAstel zooals het hiidde nadat het ingediende plan was geécsrteerd Intusschen bleek op iSMei dat hetdagelijksch bestuur van andere mining w 4 en volhield ihNfo xün plan wit goedkeuring van het bestek Bljjkbnar zag de Voorz de door den beer de Schepper op 2 Maart gedane nadere vraag en het daarop gegeven antwoord over het hoofd Niet het bestek maar het in December ingediende plan behoefde nadere goedkeuring De geheele woordenwisseling in de beroemde zitting van 18 Mei draait om dit misverstand ieder rede neert van ijn verschillend standpunt hetgeen niet bevorderlijk is aan de duidelijkheid Wij hebben booren beweren dat de vervanging van het W90rd plan door besiek eene handigheid was van den Voorzitter om den r iad te stellen voor bet fait accompli van het in beginsel goedgekeurde plan terwgl dit toch niet de bedoeling was der oppositie Schoon wj nu onschuldige kunstgrepen om tot ene snelle afdoening van zaken te geraken aU men tegenover eene niet talrijke en weinig zaakkundige tegenpartij staat niet geheel verwerpelgk achten omdat zij veel kostbaren tjjd uitwinnen komt het ons v r dat bovengenoemde goochelloer wat sterk zon zjjn en volstrekt niet in overeenstemming met liet open en eerljjk karakter Van den Voorzitter van den raad Wjj houden het er voor dat beide partyen te goeder trouw elkander verkeerd hebbi n begrepen en dnt noch arglistigheid te eencr zijde noch de bedoeling om langs ontwegen een ander plan binnen te smokkelen aan de andere zijde ooit heelt bestaan Wat zal er nu in de gegeven omstandigheden nu alle plannen tot verlionwing met inbegrip van dit van B en W verworpen zijn verder geschieden Het verstandigst zal het zijn dat het dagelijksch bestuur der gemeente de kasten laat berekenen van elk der geopperd pfaJnnen en dan de keuze overlaat aan den aad natuurlijk na advies over de verschillende oplossingen te hebben uitgebraiht Dit toch ie de eigenaardige roeping van B en W een raadlid kan deze tank slechts zeer ge Hpt komt ons voor dut dergelijke verwarde hier en daar wat al te warme discuiisiën niet strekken kunnen om het moreel gerag van den raad te verhoogen Het bedenkelijkst pchijnt ons de omstandigheid dat verscheiden raadsleden ter raadszitting verschijnen zonder zich behoorlijk op de hoogte gesteld te hebben van de onderwerpen die aan de orde zgii Uit de redeneeringen van sommigen bleek zulks iierkanldelijk doch hans springt het in het oog dat het voorstel omtrent de Gasthuiskerk door 15 en W ingediend in de zit ting van 13 December jl den 2 Maart nog geheel vreemd was aan verscheiden leden hetgeen dan ook tengevolge had dat het ontworpen pluti tot later werd aangebonden Eerst na dien tgd schjjnt men meer aandacht aan de zaak te hebbéli gewgd en daarvan eenige studie gemaakt te hebben Deze op i merking treft natuurlijk niet den heer Vanl Vrenmingen die op 18 Mei voor het eerst aan iffe béhand ling dèf quaestie deelnam Indien alle raadsleden zich den tgd tusschen December en Maart hadden ten nutte gemaakt of wel indien men op 2 Maart na de verklak ring van den heer Hoogenboom c s dat zg niet tot een oordeel gereed waren de beslissing geheel had uitgesteld zon de raad zich niet zoo vastgewerkt hebben als thans het geviil is De spraakverwarring die yr in de zitting van 18 Mei jl bigkbanr heerschte vond dunkt ons zjjn grond in een misverstand dat op 2 Maart gerezen is tnsschen den Voorzitter en een der leden Ten bpwjjze strekke I het volgendy uittreksel nit het Verslag No 5 bladz èö De Voorritter Nu zal jk het voorstel van B en W in stemming brengen De heer IJssel de Schepper M de Voorzitter ik zon gaarne de vergadering in overweging geven thans niet te l esl uiten om het gebouw te doen inrichten geheel overeenkomstig het plan zooals het door B en W is voorgesteld Nadat daar straks verschillende stemmen zgn öpgegiian om nog nadere inlichtingen te ontvangen nu zou ik het wenschelgk achten alleen het beginsel in stemming te brengen en dan later een definitief plan vast t stellen Wanneer wg toch nn het voorstel van B en W zooals het daar ligt aannenie r dan zal het onveranderlijk zijn vastgesteld en dat juist acht ik niet wenscheIgk Het definitieve plan zal beter later door ons kunnen worden vastgesteld als wjj op de plaats zelf met het plan in de hand een nader onderzoek hebben ingesteld BINNENLAND GOUDA 3 Tuni 1888 De cijfers van het Wsterleidingawnter onderzoek gredurende de maand Mef zyn De Voorzitter Wij kunnen dan bepalen dat het be stek nftder door den raad zal moeten worden goedgekeurd De heer IJssel de Schepper Nemen B en W dns mijn voorstel overJ M de Vorirzitter De Voorzitter Ja cUiar bestaat geen berwnar tegen I