Goudsche Courant, zondag 3 juni 1888

m i Mei werd vereischt 7 3 nigr Ital pe m p 1000 c 9 7 8 mgr 17 6 3 mgr 2 2 4 mgr 31 o It 2 8 ragr De Afdeeluig rfOuuda 9 ü kOmstreken van de Hollandscho MaatsclmppH i rl andbouw hoeft voor de ul emeene tentoonstelling dier Maatschapp te hou den in September u st te s Hage uit elüofd 2 prij en een vorg zilveren en een bronzen medaille en eenise leden dor Afdeeling een zilveren medaille voor Dne stuks Goudscbe kaas elk niet lichter dan 10 kilogram Voor de acte ids onderwijzeres zyu gestaag l de dames J C Hoo endyk uit Waddingsveen J van don Ring en M Boer uit Gouda Aan het Departement van Waterstaat werd gisteren aanbesteed het onderhouden on herstellen an het Kijkspostk mtoor te jouda van den dag der kennisgeviu van de goedkeuring der aanbesteding tot en met SI Maart 1891 raming ƒ 1675 iiinsto inschrijver was de heer J C Koot te iouda voor ƒ 1448 De Minister van justitie heeft benoemd tot lid der commissie voor dit janr bjlast met het afnemen van het examen bedoeld bij art 11 der wet op het notaris ambt den heer Mr P P P Kist te Scheveuuigen Dour het comité voor de daarstelling van een spoorlijn over eigen baan tusschen Guuda Schoonhoven is aan de Provinciale Staten van Zuid Holland hot verzoek gericht om pene krachtige tinancieele ondersteuning onder overlegging van verschillende bescheiden Waaruit o a do ensclielgkheid en noodzakelijkheid blijkt van de daarstelling der lijn De gemeenteraad van Sclioouhovon besloot in eeiie gisteren gohouden vergadering een adr s van adhaesie te zenden aan de Provinciale Staten Algfmeen wordt dan ook verwacht dat de belanghebbende gemeenten ingelyks door het zenden vanadressen a in de Staten van hunne ingenomenheiddoen lilgkeu met het zoo zeer gewenscht versneldmiddül van vervoer Schoonh Ct De toestand dor woi en hooilanden in de Krimpeuerwaard ia sinds enkele dagen veel verbeter Gras komt nu goed uit en ook de hooilandon ziener al voel boter uit Tot dusverre ia het vooruitzicht voor den landbonweuden stand gunstiger dan bijden aanvang van den vorigen zomer Groenten aardappelen en hennep znllen evenwol veel ten achterenkomen De vruohtboomen hebben rijk gebloeid en beloven eeno goede opbrengst wanneer er slechtsgeene nachtvorsten moer komen Gisteren is te Oudewater overleden in den ouderdom van 7S jaar J onas Sanders Metalenkruis Kidder Bij het beleg op de fcitadel te Antwerpen deed hij dienst als kanonnier De gehcele terechtzitting van het gerechtshof te sGrcveuhage gisteren gehouden was gewijd aim de behandeling van een appel van een vonnis der rechtbank te Rotterdam waarbij een steenfabrikant uit Ouderkerk a d IJsel veroordeeld werd tot gevangenisstraf van 1 jaar wegens het doen eener lasterlijke scbrifteiyke aanklacht bij den ofhcier van justitie te s Gravenhage tegen een metselaar en een timmerman te s Hage als zouden zij valschelijk een schuldbekentenis van 3000 hebben geplaatst op een zegel dat door hem met zyne handteekeiiing in blanco was afgegeven om te dienen voor eeno volmacht bij den aankoop van huizen in de Van Speijckstraat Deze aanklacht was gedaan na eone tegen hem ingestelde civiele vordering waarbg h j oiitkondo do schuldbekentenis te hebben geteekend Nadat echter gebleken was dat de aanklacht valsch was werd tegeti bekl eeno vervolging jngesteld met het boven medegedeelde gevolg Do bokl hield ook voor den hoogeren rechter zjjne ontkentenis vol het tegen hem in het civiele proces gediend hebbend stuk te hebben geteekend en alleen te hebben afgegeven een zegel waarop zijne handteekening in blanco was geplaatst Na een uitvoerig getuigenverhoor bókwam adv gen mr Tehlors hot woord die er op wees dat oit het onderzoek op deze zitting was gebleken dat niet de aauseklaagde inwoners vin Den Haag slechte menschen waren maar dat bekl als eon slecht roensch moest worden aangemerkt De namen van de eers cn waren verdwenen uit do registers waarin zij lunvankelqk waren gepliuttst maar die van den bekl zou na durin blqveu voorkomen Na vervolgeiis aangetoond te hebben hoe het liedoelde stnk was in de wereld gekomen daartoe het getuigenver hoor resumeerende k wam het Z Ed G A voor dat de houding van beklaagde tegenover dat stuk geheel te kwader trouw was hetgeen dojr hem zeer werd betreurd Hij had zoo gaarne gezien dat in pla its van eene hardnekkige ontkent nis bij bekl die maatschappelijke plichten heeft te vervullen en die maatschappelijke eer heeft hoog te houden een gevoel van medelijden was ontstaan Het kwam hem voor dat het gepleegde feit moest kwetsen en de wil daartoe ook heeft bestaan en do rechtbank niets anders kon doen dan met toepassing van art 268 weffioek van strafrec 11 een vonnis te wijzen als zij gedaan heeft Hij vorderde ten slotte de bevestiging van dat vonnis Als verdediger van den bokl trad op mr Ph A Uaas van Araalerdam die ernstige grieven deed hooren tegen het Openb Min au het hof en van de rechtbank Hij protesteerde tegen de lichtvaardige vervolging ingesteld tegen ten 70 jarig man van geheel onbesproken gedrag wiens klacht zonder onderzocht te zijn valsch verklaard was Pleiter stelde daarom do prejudicieelo quaestie tot schorsing dezer zaak en onderzoek ten aanzien van de klacht overeenkomstig de wet doch deed Uit geheel subsidiair omdat J fen nieening was dat het hof wellicht deze verveling zou ter zijde stellen omdat het Openb Min 2 i in de geheele vordering niet ontvankelijk wasjj Om dit aan te toonen ging pleiter uitvoerig n lle omstandigheden die in dezen waren gebleken iljt vonnis berustte overigens naar zg nioeuing op een onjuisten feitelijken grondslag en het 0peu Min was niet gerechtigd daarvan de bevesÉginf te vftigon Pleiter geloofde dat inucht bekl Iiebbou ge lwaald het dan zeer zeker niet op iettelijk is geweest maar geheel te goeder trouw Hij hoopte ten slotte dat het requisitoir van het Openb Min eonc negatieve uitkomst hebben zal Na uitvoerige re en dapliek werd de uitspraak bepudd op 14 Juni Aan het verslag dor fiottordnmsche Kamer van Koophandel ontloenen wij de volgende inlichtingen Over den Waterweg ecft dat verslag allereerst uitvoerige mededoelingen l In 1S87 werden langs Kn Nieuwen Hiervan hadden 839 vaartuige i 18 voet on meer diepgang 196 schepen 21 voet diepgang en meer alzoo 84 sdiepen moer dan in 1886 zijn te Rotterdam in 1887 met ongebroken lading en zonder op de rivier vast te genaken bH engekomen of van daar ztewaarts vertrokken Is de toestand van den Waterweg over het algemeen bevredigend voor het tegenwoordige zoo ontveinzen wij ons echter niet zegt de Kamer dat om ook aan te verwacliten concurrentie in de toekomst het hoofd te kunnen bieden en om voor Rotterdam te behouden het voornaamste transito verkeer naar Duitschland er hooger eischen voor den Waterweg inooteu gesteld worden dan die waaraan deze nu binnen enkele jaren zal voldoen Allerwoge heerscht het streven naar meer diepgaande stoomschepen en moeten de toegangen tot de havtns zich daarnaar schikken Uit een ve gelijkiug van het scheepsverkeer in verschillende Kurop esche havens blijkt dat Rotterdam hierin een zeer bolangHjk aandeel heeft En voor het laatste jaar kan nog gewezen worden op vermeerdering van hot aantal inklaringen met 10 5 pCt Het aantal faillissementen dooc de rechtbank te Rotterdam uitgesproken was in 1887 66 tegen 113 in 1886 Het was dus aanmerkelijk Jager dan in het vorige jaar men moet bij deze cijfers in het oog houden dut laaronder ook begrepen zijn de faillissementen te Schiedam en andere plaatsen die onder de arrondissementsrechtbank te Rotterdam ressoïteeren Afzonderlyke opgaven hieromtrent bestaan niet De kleine winkeliers blijven steeds het ho fdcontingent van de faillissementen leveren Dezer dagen werd t Rotterdam de tweede jaarmksche algomeeno vergadering gehouden an de Voreeniging ter bevordering der Nederlandeche Zoovisschery Voorzitter was do heer T A Ö de Ridder Van de voorstellen die van de verschillende afdeelingen waren ingekomen werd hetjmeerendeel aangenomen Zoo o a dit vooKtel A Voreeniging trachte te bevorderen dat fn de lüviwsbladen onder de rubriek zeetijdingen ook woroen opgenomen de data van het binnenkomen en van het vertrek van Ncderlandsche visschersvaartuigeu uil vreemde havens Een amendement strekkende om de berichton zoo mogelijk por draad aan de nieuws bladen te verzenden werd tevens goedgekeurd Daarentegen verkhuirde de vergadering zioh tegen inmenging van het bestuur wat betreft het verbod aan do Ten opzichte van het visschen met den wonderkuil werd besloten het onderzoek van den rijksadvisour af te wachten De afdoelinï Monnikendam stelt voor dat stappen door hot hoofdbestuur bij de hooge regeering zullen worden gedaan om iu zake de zoogenaamde uetjesvisch het vanseu van ansjovis toet staande want iu den kuiltijd te beperken van 1 Februari tot 15 Juli Na uiteenloopende verdere beschouwing wordt het voorstel Monnikendain met bijna algemeone stemmen aangenomen Zon ler discussie werd aangenomen het voorstel zich tot do Rogeering te wenden met het verdoek 1 het vaite licht van Marken te doijn vervangen d or een draaivuuv 2 te IJmuiden een misthoorn to plaatsen Met nlgemoeiie stemm n werd het voorstel goedgekeurd dat het hoofdbestuur a inilringe op afschaf fing van het steigergeld te IJqjuiden voor Hollandsche visschers en evenzoo het voorste om een licht op het havenhoofd te Goodereede te plaatsen Het reglement voor een onderlinge Nederlandsche waarborgmaatschappij voor stoom en zeilschepen ten dienste der visscherij werd n i toelichting door den voorzitter vastgesteld Op Dinsdag 26 April des namiddags ten circa 4 ure had er in het taplokaal van de distilleerdurij van do Pirma lilaukenheijm on Notel aan de Zalinkade te Rotterdam een twist plaats tusschen zekeren Gerrit Buitendijk en Bernardus Wetters welke zoo hoog liep dat op een gegeven oogenbliKtia sarrende woorden dezen laatste zijn mes in de borst van Buitendijk stak waardoor deze eonige minuten daarna stierf De dader stond Donderdag hiervoor terecht beklaagd van zijn kameraad met een scUedemes in de bors to hebben j token en de liuker long en het hart te liebben verwond waydoor oen bloeduitstorting had plaats geliad welke den dood dood volgen De bekl welke zeer veel berouw toont gaf op de vragen der rechtbank ten antwoord dat hij door het L gooien met zand en plagende woorden in een toestand van drift geraakt was en met zijn inos in de hand Buitendijk tegen ée borst geslagen had Ka de daad was hij zelve op een stuk neergevallen en had toen van zijne medekameraden gehoord dat Buitendijk stierf Tiveo getuigen en twee deskundigen worden indeze zaak gehoord De deskundigen dr Simon Tliomas en Harteveld verklaarden dal door een stoot met oen sshei p werktuig het hartzakje en de linker hnrtkamer doorsneden was en deze verwonding de dood ton gevolge moest hebben en dat ook eeno spoediger geneeskundige asiistentie aan dit gevolg niets had kunnen veranderen De getuigen H if enscheiil en Bons kameraden van den bekl en den verslagene verklaarden dat Buitendijk met zand gegooid had en op de aanmerking van bekl niet opgehouden had Deze had daarop gezegd als je niet ophoudt steek ik je zoowaar als ik Nardus Wotlers heet het mes in je d r Buitendijk antwoordde hierop dat hij daarvoor een to groote aap was on toon volgde do ongelukkige stoot welke twee menschen ongelukkig maakte Het O M waargenomen door mr van Buttingha Wichers aannemende dat bekl de gevolgen van de daad niet berekend had en veel berouw er over toonde ook ingelicht omtrent diens vlekkeloos verleden kon echter don ernst van de daad niet voorbij zien Waar nicest het naar toe als men aar bij den minsten twist het mes trok en er maar op toe stak men zou het haast niet kunnen gelooven dat deze gevallen plaats grijpen in het kalme Nederland waar de burgers bekend staan als rustige bfzadigde ingezetenen ZE Achtbare zag het opzet bewezen in het gebruik van het mes waarvan men de gevolgen kon berekenen an eischte mitsdien wogens hot toebrengen van zwaar lichamelijk letsel welke den dood ten gevolge had 4 jaar gov Mr N W Harmens toegevoegd verdediger van bekl bepleitte iu welsprekende woorden diens zaak Deze bok die niet vaif alledaagsch allooi nauwelijks de kinderschoenen ontwassen als jongeling voorzag in de behoefte van zijne moeder ïvelke een weduwe was en van zijne zuster voor wie hij zich een tweede vador toonde met onnavolgbare trouw kweet hij zioh van zijn taak de belooning voor zijn arbeid aan hen ter hand stellend niets voor zich zelve behoudende P e iter betwistte dat het opzet in deze zaak bewezen was neen zegt hij het opzet ia het doel om te dooden en da wilde bekl niet bekl bracht in woedende drift do stoot toe doch verre het voornemen om zijn kameraad te dooden Pl deed geen beroep op Ae provocatie welke uit de feiten spraken omdat lo de bokl zelve zich de woorden niet meer herinnerde en 2o de ver slagene iu het graf ruitt en hij di rust niet wUde storen doch zeide hij wanneer deze wiat wat hier voorviel zou er een stom uit het graf opgaan om vergiffenis en medelijden voor dezen bekl Reloveerendü dkt de grootste straf voor den juugdi en bekl was bet beeld van den verslagene wat hem in v jr en tegenspoed gedurende het geheele loven voor den geest zou staan eiii ligde hij met aandoenlijTce woorden om ook namens de verlatene moeder en 7uster welke phyaiek en licliamelgk geknakt ijii vergiffenis af te smeeken voor en deernis op te wekken met dezen bekl De bekl was gedurende lit pleidooi heftig bewogen Uitspraak Donderdag a at De heer Doraela Nieuwenhuis wi rdt door de veenbazen in een hoek gedrongen In een Z iterdag gehouden samenkomst van virveners is nl naar men aan de N R Ct meldt besloten om hem uit te uoodigen iu eeu door hen te boleggen virgadejina de opgaven te staven door hem verstrekt in ting der Tweede Kamer van 14 Mei ji Het scb is ook aan andere verleners in Schoterland ter teekening gezonden en zal don afgovaardigi Schoterland li nnen een paar dagen worden ti g steld Miilderwijl schreef men te dezer zako noemd blad De winsten door de veeubazen behaald zijn uiterst gering ja soms werken zij zelfs in t verlie $ Hoi gevolg daarvan is geringe dagloonen die nog steeds neigin tot dalen hebben Dat een loon van 70 a 80 cents zelfs bij den lagen levensstandaard in deze stroken tocli wat min is niemand zal het betwisten Uo verveiiers echter die op de kleintjes moeten passen beginnen gewoonlijk hiet een poging om er noi wat op te beknibbelen De arl eiders die daar natuurlïjk niet mede gediend zijn gaan bollenjagen en stelleiï hutï eischen Oe bazen bieden een cent of wat meer de trekkers laten van hun zijde ook w it vallen en zoo komt in den regel de zaak in orde Dat is de gewone loop van zaken en oen jaar zqpder bollenjagen zou in de annalen der Friesolio turf historie iets ongehoords zijn Men ziet hoe netelig de uaestie is en wij zotten het den schraudorsteu en ri tvanrdigston sclieidsreohter in deze een uits pr ak te doen dieeenigszins bevreiliging schenkt Dat de werklieden een billijk loon voor hun zwai en arbeid verlangen is natuurlijk doch niet minder natuurlijk is hot dat ook de bazen althans eeuige winst willen maken en niet voor hun ploizior zich al die beslommeringen op den hals halen De gedwongen winkelnering erkent ook deze schrijver voor oen algemeen en groot kwaad Een geloofwaardig rustig arbeider die rnet zgu zoon van 14 il 1 5 jaar omslrooks ƒ 400 s jaars verdient verzekerde dat die dwang hem ƒ 80 in het jaar kost Doch ook dit kwaad is heel moeilijk te verhelpon Kerst dan wanneer de arbeider het geheele j uir door contant betalen kon zou het met krachtige halid kunnen worden aangetast Zoolang hij echter gedurende langen tgd crediet noodig hooft kan hij dat alleen bij zijnen werkgever vinden en zou hij het overal elders te vergeefs zoeken De jongste werkstakingen hadden echter oen ander en bedenkelijker karakter dan gewoonlijk en de achrijvei is overtuigd dat door het tijdig zenden van troepen veel kwaad voerkomen is Hij wijt het aan don verkiezingaatrgd De gemoederen waren warm gemaakt en de verkiezing van den hoer Domela Nieuwenhuis had by véle min ontwikkelde arbeiders bes ettelijke verwachtingen opgewekt Ken schoone gelegenheid voor socialistische agitators zegt hij om Kun slag te slaan en zij lieten h ar d m ook niet ongebruikt Zoodra het gewono boUen jagen begon waren zij op hun postj Ik iveet wel dat dit in ons vrij gevochten landniet gaat maar anders ik houd het er stellig voor det men onzon ingezetenen do kostenen den last der inkwartiering had kunnen besparen zoo men voor do inkw artiering van drieof vier socialistische schreeuwers had kunnonzorgen De toestand in de voenstreken is intusschon hoogst zorgwekkend in de toekomst en de hoeren Domela Nieuwenhuis c s deden vrg wat boter zoo zij hunnen invloed gebruikten ora tot kalmte aan te sporen De tijden z n niet verre 4at do grootst mogelgke kalmte on wijsheid noodig zullen zijn om de crisis die voor do deur staat door te worstelen Want wat baat het een struis vogel politiok te volgen Veel Beter is hot het kwaad dat niet uit kan blijvon manmoedig onder de oogen te zien De dagen der tiirfindustrie althans op de schaal waarop doze tot dusver uitgeoefend werd zijn geteld f Hot is geen bangmakerij of ijdel dreigen wanneor vele verveners verklaren roods een volgend jaar het vervenen te zullen staken De turfschuren zitten vol en het p oduct vindt geen aftrek Onder de gegeven omstandigheden is het letterlijk onmogelijk dooi te werken En at dan Wanneer straks de Tjongerkuna lisatie zal zijn afgeloopen en de arbeid in de venen grootendeela gedaan raakt waar blijven ihin de honderden en nog e na honderden werklieden die ilaar thans hun brood verdienen Van t Loo wordt aan het i ö rf iW geschreven Het verblijf van het koninklijk gezin kenmerkt zich in de omgeving weer door de gewone bedrijvigheid De Koningin éti het Prinsesje rijden dagelijks uit en de Koning neemt een aantal beschikkingen die bowijzen dat Z M zich opgewokt en gezond gevoelt I Dat is dan ook inderdaad het geval Het eeuige I waarin de Koning van zijn gewone doen en laten I afwijkt is het vorkeer in de nog altijd onvriendeIgke buitenlucht Kort na zijne aankomst heeft de Koning zich eeu p lar maal in het park bewogen doch diuirbij is het gebleviOn En nu moge Z M iu het paleis wat meer een zitten 1 leven 1 iden dan vroeger hij wandelt toch door zijne vertrekken van t gd tot tijd ook in de vestiljule en zijn wer cznamheid is in geou enkel opzicht vermin ItrJ Ziowel alle staatsz iken als bijzondere aangelegenheden worden bihiindeld op de gewo O uitvoeiT e en nauwgezette m tnier In het park achter het paleis zijn de werkzaamheden in vollen gang De kleine boerderij meer algemeen bekend als het boerderijtje van Prinses Marianne wordt verbouwd Er komt eeno ver li iping op on zij zal verder geschikt worden gemaakt voor woning van den bloemist den heer Kraagenbrink De zoogenaamde Tosclijesvi ei is reeds bijna herscliapen in eene rijbaan voor het Princesje die zich met hare prachtige poni s dagelijks oefent in liet paardrijden Nog altijd geldt in hot vorstelijk gezin de oude goede leefregel vroeg op en tij lig ter ruste Reeds te halfnegen wordt ontbeten en lo negen uur vangen de lessen aan die elk een hdf uur iluron on telkens met een halt uur tusschenniimte worden gegeven zoodat de Prinses oj weor gelegenheid heeft te halfoen aan tafel het tweede ontbijt to gebruiken Gelijk men wtot wordt het gewoon lager onderwijs gegeven door den heer F édtekliig de Eran sche les door mej Liotard de Engelsche door miss Saxon Winter de muziekles door den hoer P Stortenbeker on het Duitsch door de Koningin zelve Tot de moest geliefkoosde uitstapjes der Prinses behoort een ri je naar den Hertenkaaip in het Soerensche bosch waar zij er zich een feest van maakt do horton on de jachthonden die haat dan ook allen kennen uit de hand te voeden Dts avoids om half negen wordt h t Prinsesje naar hare slaapkamer geleid waar haar dank zij den welbesleden dag eene uitmuntende nachtrust wacht De Koningin die hare rgtoeren vonler uitstrekt verrast do omgeving herhaaldelijk door afwisseling van rijtuig en bospanning en bewijst zoodoende onwillekeurig dat Onze koninlijke stallen niet ten onrechte onder de fraaiste van alle hoven worden gerekend Er is dan hier weer keuze genoeg Er bevinden zich op t Loo twee en twintig rijtuigen en zeaen twintig raspaarden behalve do vijf erIgke ponies die zich in ieders gunst en bewondering verheugen Waar komt toch allo Bordeauxwijn van daan vraagt de Beri Bora Ztg Hot geheele Bordelaia levert thans nog nauwolgks een millioen flesschen rjoden wijn terwdjl in Duitschlaud alleen reeds vier millioen worden ingevoerd Waa r komen dus de tallooze flesschen Bordeailx vandaan waar zich zoo velj fyiiproevers aan vergasten De Fransehen verwerken groote hoeveelheden van landwijncn uit andere strAei aan do Middellandsche Zee en ook zekere goedkoopo witte wynen uit Duitschlaud die zoo zuur zijn dat men ze daar zelfs met don besten wil van do wereld niet vermag te drinken Zo verven on veranderen deze met behulp van de Cbiliaansche plant Maqui en zenden ze weder tegen höogen prys over do grenzen terug waar de goede Duitschers zo argeloos als echten Bordcauxwgn drin ken Leve de revanehe Voor het overige is de vorvalsching betrekkolgk van onschTihligen aard Volgens dr Oohsenrus te Marburg leveren de zwart roodo bessen van de Maquistruik Aristotelia iMaqiii van de familie der liurteachtige gewassen op zich zelf reeds een gooden wijri en leenen zij er zich voortrefe sjk too een raiddelmatigon dunnen witten landwgn e ge wensohte overeenkomst met Fransohen rooden wyn to schenken daar zij suiker bevatten aromatisch zijn en roqd kleuren Reeds sodert jaren koopen de Franschen de bessen bij groote hoeveelheden in Chili op Do stoomschepen welke op weg naar Europa door de straat van Magelhaen varen laden in de Chihaaiische havens Talcahuano Cato enz duizenden zakken Ma ui welke te Bordeaux worden uitgeschcept Het zou interessant zijn als de Frans cho bladendergelijke mededeelingen gaven betreffende denRijnwijn APVERTENTIÉW tOT aai i5 5 Ondertrouwd sSÖ IF Il VICTOR HENfllCUSCHRISTIANUS 5 VAN DEE VOORT H Amsterdam Zwolle ANNA ROSALIE MARIE ADKIANA VAN HAASBERQEN iii j 30 Mei 1888 ii5i g nm va a M m 19 ïü ïraaiii Wa aAïSJieïEQ W Ondertrouwd J C W TER BRUGGEN EN t V Ondertrouwd S CARL FRIEDRICH ÜTERMöHL EN H ADRI 4NA SAÜERBIER il l 31 Mei 1888 Gouda cé ïc jj j3 C J 3f a ï e i C 13 2 61 ♦ Getrouwd m D A C GEITEL Il M A SCHONEVELD van der CLOET m 31 Mei 1888 A BRONS MIDDEL Gouda 31 Mei 1888 Receptie Zondag 10 Juni b8 i H den overleed zacht en kalm onze innig geliefde Tante Mejufvronw PETRONELLA COENRADINA ANEJUAET iu den ouderdom van 84 jaar Uit alter naam S KOLFF TAN OOSTERWIJK éoMa 31 Mei 1888 De fleer en Mevrouw GEITEL ScHONBVELD VAN DiSE Cloet betuigen hun hartelflken dank voor de vele bljjken van belangstelling bjj hun Huwelgk ontvangen De Heer en Mevrouw SCHONEVELD VAN DEH CLOET Schouten betuigen hun harteiyken dank v or de vele blgken van belangsklling bg het Huwelgk hnnner Dochter ontvangen Voor de vele bewgzen van deelneming ondervo Sden bg het overlgden van onze Moeder en Behuwdmoeder betuigen wg onzen dank H R DB BREUK H C DE BREUK M P DE BREUK KÖHLBB Ziitplien 1 Juni 1888