Goudsche Courant, zondag 3 juni 1888

M 1 Zondag 5 Juni 1888 DE SÏAD PARIJS Markt 62 GOUDA 62 Markt Opnieuw ONTVANGEN eene groote zending fijne NOUVEAUTÉS j bestaande iu eene buitengewone groote sorteering IQnder en Jongeh COSTUMES in TRICOT en diverse kleuren STOFFEN als ook Eiiiii le ColiMTls PlIJeaks en Enl eic Pantaions Tevens een groote voorraad eigen gemaakte ffl COLBERT of JACQUET Model vanaf f 9 tot 40 per COSTUME WÏÏW 1 SCHEJSK en Zoon hebben de grootste sorteering Velvet Chenille Trijpen Laken Linnen en Irlandaise üll voordeelig concurreerende prijzen Bg brieven Tan meerderjarigTerklaring door den Hoogen Raad der Nederlanden verleend bg beschikking van 11 Mei 1888 en goedgekeard bg s Konings Beslnit van 20 Mei 1888 No 33 zjn aan den Heer ADBIAAJf MOONS gedomicilieerd te Waddinxveen gegeven al de rechten by de Wet aan meerderjarigen toegekend behoudens de bepaling vin art 478 van het Bargerlgk Wetboek tÖravenhage 29 Mei 1888 Mr GERARD van ROSSEM Advocaat en Procurear bg deu Hoogen Raad J M van MIITDEIT TANDMEESTER is dagelijks weder te sprelten Openbare Verkoopingen van li BOEDELS lo Op DINSDAG 5 JUNI 1888 des morgens te 9 uren ten Sterf huize van den Heer K HAZEBROEK aan den Raam Wgk O No i 20 te Gouda en 2o Op DINSDAG 12 JUNI 1888 des morgens te 9 uren aan het Lokaal Wgk K No 255 aan de Peperstraat te Gouda Beiden daags vóór de Verkooping te zien Nadere inlichtingen geeft JJotaris G C PORTÜIJn DR006LEBVEr Goudd TE KOOP Eene gebruikte doch in goede staat zgnde KLEEDERMAKERS NAAIMACHINE Te bevragen ter Boekdrukkerg van B A VERZIJL Korte Tiendeweg Groote Sorteering TfilCOT ONDBESOEMEN vcwr Heeren Dames en Kinderen t Wed BOSMAN TIENDEfWEG D 84 fir biedt zich aan een fatsoenigk voor EINDER of als 2 MEID Adres J A BROER Karnemelksloot 506 Werktnigkund ige maakt b kend dat zgne ZAAK van af heden IS VERPLAATST naar MARKT A 141 en ftldaar op denzelfden voet zal worden voortgezet Bericht tevens dat hg van ai heden speciaal is ingerichi tot het repareeren van VFLOCIPÈDES nieawe banden leggen en keeren derzelve volgens nieuwste methode verder tot het leveren van VELOCIPEDES en alle mogelgke ondert celen Naaimachines Breim ch nes Mutsennjachine s enz HÜLPKANTOOR RHIJNSPOOR is ook aldaar gevestigd MARKT A 141 Inlichtingen Attesten en Prijscouranten gratis C A C Hubers van Assenraad TAND ÉBTS Nieuwe Wel GOUDA liag e Gouwe No 11 Dagelijks uitgezonderd Zon en feestdagen te spreken Niaandag Woensdag en Vrgdagmorgen van 9 10 oren kosteloos voor de armen Neemt ABONNEMENTEN voor Families en tot regelen van KtNDERTANDEN aan GEBITTEN en KUNSTTANDEN Gouden andere vullingen tegen billgke prgzen P P SOOS Lang e Tiendeweg D 59 SPECIALITEIT in Hang en Staande LAMPEN Brittannia Nickel geëmailleerde en gegalvaniseerde artikele n Al deze Artikelen worden tot ongekend lage prgzen geleverd HAVEN 17 GOUDA Heeft heden avond voorhanden AANGKS EDE TAART Eoomlioreiis Boterkoek verschillende soorten GEBAKJES ZWESERIK PASTEITJES Dagelijks versch voorhanden ZANDKOEKJES PORT ü PORT per Plesch 1 40 ƒ 2 ƒ 2 50 Witte PORT a PORT ƒ 2 50 per Flesch Wèd C van OfJE Mooie en uitgebreide keuze der NIEUWSTE unm zmmi SCHEXK Zn Openbare Verkooping op WOENSDAG 6 JUNI 1888 des voormiddags ten 9 Ure aan het Veerstal te Gouda van eene aanzienlgke partg I bestaande in zware Eiken en Greenen Balken Vloer en Zolderdeelen Baddings Latten Schroten Darapalen Brugleggers Hekkenpalen Deuren Ramen en verdere nieuwe Houtwaren 100 stuks Marmsren en Zweedsclie Vloerbakken geschikt voor stoepen alsmede eenepartjj Eiken en Greenen Brandhout Nadere inlichtingen te bekomenTfen kantore van de Deurwaarders B H van de WERVK te Gouda Openbare Aanl este Jingr der Polderwerken van Reeiiwijk ten üemee jtehaize op den 13 JUNI 1888 des voormiddag tel O nre Aai wijzing te beginnen aSn de Oude Gouwebrug op den O i Juni lS88 voormiddagsl0nre Inlevering der inschrijvingbiljetten uiterlgk den 12 Juni 1888 des namiddags vóór 6 ure iflet Bestek is verkrijgbaar ter Polder Secretarie va af den ¥ Juni 1888 tegen betaling van 50 Cents De Voorzitter f H BULA ËDS BRACK Snelpersdrnk van A BRINKMAN te Gouda Buitenlamiscii Overztclit Po agitatie welke do re 1o van den heer Tisza te Parijs veroorzaakte begint reeds to bedaren Men verwacht dan ook dat de zaak spoedig uit zal znn wtnt uiemnnd twijfelt er aan of graaf Kalnoty zal den Fransohen gezant Docrais do meest fdoonde ophelderingen over Oostenrijks verhouding tot Frankrijk verschaffen Intusschen duurt de liewezing in Frankrqk voort Zondag a s moet in het departement La Charentc een afgevaardigde worden gekozen Namens de Boulangiston is do heer Paul D roulcde danr candidaat gesteld en nu heeft gonoraal Boulanger een uitvoerig manifest uitgevaardigd waarin hij de vcrkiering varr dezen patriot ten warmste aanboverlt Zijn programnin is het mijne zegt Boulanger Vio voor den heer D roulède stemt sta voor mij De consorvatieve vrienden van den generaal hielden weer een bgeenkomst De hoofdredacteurs van 16 Bonapartistische eA monarchistischo bladen die te Parijs verschijnen bespraken met de leden van het hoofd comité de middelen waardoor de Boulangistisobe beweging het host kan bevorderd worden Te geljjker tijd vergaderden de leden der Union iet Qaucha de opportunisten Men besloot het manifest der nieuwe radicale vereoniging van de heeren CIdmenoeau en Joffriu te beantwoorden met een openlijke verklaring dat de opportunisten den iresidont on den Senaot blijven handhaven en zich blijven verzetten tegen de grondwelsherziening welke door Bonapartisten en monarchisten wordt verlangd Van de reads zoolang venraefate republikeineche concentratie is dus niets te bespenren Ken gunstig versGhgnsol voor den politieken toestand gediu nde de zomermaanden is althans de betrfiikkelijke gunstige toestand van den vrodeliavendon Duitschen keizer Keizer Fredcrik maakt dagelgks weer riitoeryes heeft sedert oonigen tijd geen koorts euJnrindt zich over bet algemeen vnj goed daar dq Hchtrust en eetlust bevnSigend zijn Vandaar dan ook dat de geucesheoreu geen beziraar meer hadden tegen do verhuizing des keizers naar het slot Friedrichskron te Potsdam Hel park te Chariottenbnrg ligt in de nabijheid der Spree en is zeer vochtig zoodat oen droger verblijf de voorkeur verdient De verhuizing is reeds in vollen gang en de keizer gisteren overgehraoht KanloDgereclit te Gouda ZITTING van den 30 MKI 1S88 Mr f H VAN MIEEOP Kantonrechter Mr K W C WENTHOLT Ambt inaar van het Openbaar Ministerie De uavoIgBuda personen zijn veroordeeld C K te Diemèrbrug wegons het verwekken van rumoer waardoor de naciitrust kon worden verstoept 1 50 of i dagen T S te Bodegraven wegens liet vervoeren van een dier op een noodoloos kivellondo wijze 3 of i dagen A A J te Gouda wegens het op den openbaren weg laten staan van een trekdier zonder do noodige voorzorgsmaatregelen tegen het aanrichten van sohade te hebben gonon on ƒ 1 of 1 dag H d H te Heeuwyk wegens het zonder dat hem zulks uit deu aarrl zijner betrekking vrij stond on buiten toestemming van de bestuurders der dienst of van hem wien dit dour bestuurder isopgedragen loopen langs den spoorweg ƒ 1 of 2 dagen W te Goud wegens hot te Gouda op straat spelen mat geld gepleegd met oordeel dos ondersohoids f 0 60 of 1 dag G V d B te Bloiswijlc wogens het te Bleiswyk op don openbaren weg als geleider van een kar met bonden bosponnen zitten op dat voortuig on het niet gemuilband bobben van die aangespannen honden 3 boeten van ƒ l of l dag voor elke lioeto L T te Mojmsapelle wegens het vissoheu in eens a lers viscEfrater zonder voorzien te zijn van eene daartoe betrekkelijke vischaote en van schriftelijk liewijs van vergunning van den eigenaar van of rechthehberide op dat vischwater 2 boeten van een gulden cf een dag voor elke boete met verbeurd verklaring en bel el tot uitlevering van de aalkorf bij niet uitlevering te vervangen van de geschatte i aarde d ƒ 0 75 b j niet betaling te vervangen door hwhtenis van een dag Ph V te Zevenhuizen wegens hef visschen in eens anders visobwatjr met een strik verboden vischtnig in gesloten visebtijd en zonder voorzien te zijn van een schriftelijk bewijs van vergunning vau den eigenaar of recbtbebbende op het vischwater twee boeten van een gulden of 1 dag voor elke boete mot verbeurd verkloring en bevel tot vernieling van de anoekstrik benevens met verbeurd verklaring en bevel tot uitlevering van de snoek bij niet uitijrering te vervangen door bcialiiig van de feschfl te waarde ad ƒ 0 25 bij niet betaling te veltangen door hechtenis vAu een dag D V V t Moercapelle wegens het visschen in eens anders vischwater mot ëen strik verboden viscbtuig in gesloten vischlijd en zouder voorzien te zijn van een schriftelijk bewijs van vergunning van deu eigenaar van of recbtbebbende op dat vischwater twee boete van een gulden of 1 dag voor elke boete met verbeurd verklaring van de in beslag genomen strik benovens de opbrengst van fle snoek ad O ió met bovol tot fernieling vad de strik C li te Gouda w ew ket te Gouda nder vergunning van Burgemeester en Wethouders werpen van viiwis irt water tot openbaren dienst bestemd 0 50 of 1 big C de W te Gouda wegens het te Gouda met een hoiidenkar buiten noqdzaak berijdeu van een met klinkers bestraat voetpad ƒ Ü 50 of I dag H V d V zonder bekenle woonplaats wegens het te Gouda op den e tn weg buiten eene openbare waterbak verricEren van datgene waarvoor die inrichting bestemd is ƒ 1 of 1 dog M V K te Zevenhuizen wegens het zonder daartoe gerechtigd te zijn laten loopen van vee op e anders weihtnd ƒ 1 50 of 2 dagen L S M H B J H 011 C Z allon te Gouda en € S te Nieuworkerk a d Itlssel ieder wegens het zich in kennelüken staat van dronkenschap bevinden op den openbaren weg 1 of 2 dagen BüttGEMEESTEB en VVETHOÜÜEHS van Gouda doen te weten dat door don Baad dier Gemeente in zgne Vergadering van den 11 Mei 1888 is vastgesteld de volgende VERORDENING op de Wijken en het doen van aangifte tot het bijhouden der bevolkingsregistors Artikel 1 Do Gemeonta wordt verdeeld iu negentien wijken te weton A B C O E F G II I K L M N ü P Q B 8 T Het bestuur van iedere w jk bestaat uit twee of moor loden welke dun naam van Wijkmeester dragen Artikel 2 Elke eigenaar of inedo oigonaiir vau een goboiiw of besloten erf is verplicht te zorgen dat aan den Ifoofdingang daarvan bet wgk on nummer mot zwarte olieverf ter grootte van minsten drie centimeters geplaatst zij De algemeene hornummering zoo die bevolen wordt geschiedt ton kosto dor üom eute Art 3 Ingeval bij vertimmoring eene afsohutting om het gebouw of besloten erf gesteld wprdt zttl do uuramoring op dezelfde wijze als in het vorigo artikel is bepaald op de afschutting geplaatst moeten zijn Hij die met de vertiramering i belast is zoowel als do eigenaar voor do naleving dezer bepaling aanspakelijk Art 4 Wanneer door splitsing of vereoniging van gebouwen vorraoordoriu f of vermindering von perceelon plaats heeft zal do eigenaar binnen acht dogen na den afloop van den aanbouw of do vertimmering daarvan ter phmtsolijke Secretarie kennis geven opilat de vereisohte verandering in do huisnummers gebracht worde Art 5 Zij die hunne werkelijke woonplaats uit eene Netlerlaudsche Kolonie uit den Vrekmde of wel uit eene Oemeente van bet Bp uaardeze Gemeente hebbon overgohracbt on daarvan ingovolgo de bepaling van liet K K besluit van den 27 Juli 1887 Staatélad No Til verklaring hebbon gedaan aan het gemeentebestuur ontvangen daarvan een bewij dat door hen binnen drie dagen na de dagtoekening aan den Wijkmeester dor wijk waar zij zich metterwoon gevestigd hebben moot worden vertoond Art 6 Ieder die naar eene andere woning binnen do gemoonte verhuist doet daarvan binnen drie dagen aangifte bij den Wijkmeester der wijk Bij verhuizing naar eene andere wp geschiedt die aangifte zoowel bij den Wijkmeester der wijk die men verkten als bij dien van de wijk waarin men zich gevestigd heeft Vau iedere aangifte ontvangt hij een bewijs dat binnen drie dagen na de dagtoekening ter Secretarie der Tomeento wordt vertoond Art 7 Van iedere geboorte en ieder sterfgeval waarvan volgens het K K besluit van den 27 Juli 1887 Staatsblad No 141 aan het Gemeentebestuur kennis is gegeven wordt door don beambte met het bijhouden van de bevolküigsregisters belast aan i en aangeveeen bewijs afgegeven hetwelk door heip binnen drie dagen na de dagtoekening der afgifte wordt vertoond aan deu Wijkmeester der wijt waar de geboorte of het overlijden beeft plaats gehad Art 8 De hoofden dor huisgezinnen alsmede afzonderlij k wonende personen die één of meeer andere personen in hun huisgezin opnemen zijn verplicht tot het doen der aangifte in de drie vorige artikelen vermeld Art 9 Overtreding der bepalingen van art 2 3 4 5 6 7 en 8 dezer Verordening wordt voor zoover daartegen bij geene Wet algomeenen maatregel vau bestuur of provinciale Verordening straffen iijn bedreigd gestraft met eene geldboete van hoogstens drie gulden Art 10 Behalve de straffen in hef vorige artikel genoemd zyn de overtreders of naUtigen verplicht binnen oenen door Burgemeester en M thoaders to bepalen termijn na daartoe gedane aanzegi ing het gelirekkige of het verzuimde to herstellen terwql bij niet vohlooning hieraan het Gemeentebestuur dit ten kosto vaU de écholdigen zal d en verricbten Art 11 Tot het eonstatoeren van de overtredingen dezer Verordening zijn behalve de daartoe door de Wet aangewezen ambtenaren bevoegd de Wijkmeesters en al de beambten der Gemeente Art 12 Bg hot in werking treden dezer Veïordoning is die op lo Wijken en het doon van aangifte tot bet bijhouden der bevolkingsregisters iu de Gemeente Goud van de 7 Juni 15 Juli 1882 ingetrokken Zijnde dezo Verordening aan Gedeputeerde Staten v Znid HoUand volgens bun bericht van don 22 28 Moi 1888 in afschrift medegedêolil En is hiervan afkondiging geschied waar het behoort den l Juni 1 88 Burgemeester en Wethouders voornioemd VAN BERGEN ÜZENDOOBN De Secretaris pouwEB Nationale BSilitie Oaderzoek van de Verlofgaagers der miLlTIE te Laode De BURGEMEESTER van GOÜBA brOngt t algemeene kennis dat inge olge art 138 der Wet op de NATIONALE MILITIE van den lOdeti Augustus 1861 Staatélad Nó 72 de Inspectie der VerlOfgangerS voordo Gemeente QODÖA is bepaald op Woensdag den 20n Juni 1888 dos morgens ten 11 u e op de STADS TIiMMERWERF oan de TurflmrM alhier Dat daaraan bohooren deel te nemen al de VEKLOFGANGERS der MILITIE TE LAND die voor den Iu April 11 iu he genot gestold zjjn van onbepaald verlof ongeacht do lichting of de Gemeente waartoe zij bohooren dus ook zij die zgn ingedoefd voor de lichting 1883 alleen zgn hiervan uitgezonderd de verlofgangers die in de maand Juni e k in werkelijke dienst moeten koqen Voort Korden de VerUfgangert opmerhaam gemaait