Goudsche Courant, woensdag 6 juni 1888

1888 Woensdag 6 Juai 37J3 Zt IVERE FKANSCHK WlJMiN Do bekende BORDEAUX i 87 per 48 FlessQhen met accijns franco huis geheel Nederland ooit perjproemesch Icwart en half ank rs belegen rerJtrijgbaar Voorts alle HEBKl Prijscouranten gratis en franco Van alle merlcen zijn proefflesschen verkrijgbaar Adres WIJDSTRAAT A 172 GOUWE C 13 Gouda Eemg Depot 7an Wellens Boonekamp Elixter GOUDSGHE COURANT ISieuws en Advertenliehlad voor Gouda en Omstreken De inzending van advertentidn kan geschieden tot Mn uur des namiddags van den dag der uitgave M itl tjj rolgeiu art 140 der genoemde Wet ter iMpMtie behooren t Terschqnen in uoiform gekleed en Toonien ran de Xletdinff en UUrtulmg ihiUn i luin bg bet vertrek met verlof medegrgev B TM huDne ZMoelgti ea van hunne Ver i dat i Ü volgens arL 130 der Wet worden geacht onder de wapenen te z n niet alleen gedurende dien t jd dien het bedoeld onderzoek duurt maar in bet algemeen mmneer ij i tmi orm Ö 9 kUté toodat ig die ongeregeldheden plegen of lieh aan wanbedrijven schuldig maken bg het ftM UW ie plaaU voor itt onderzoek beatemd füéiirmili M oaienoek m hg het naar hui keeren te dier take lullen worden gestraft volgens het ineel Wetboek en hot R loment van Krggst oht voor bet krggsvolk te lande bg genoemd art 130 toepaaselgk verklaard c dat hg die door ziekte niet kan verschgnen eenattest van een Geneesheer of Heelmeester doorden Burgemeester geviseerd moot overleggen en d dat degene welke zonder vergunning absent is votgeas de Wet met arrest zal worden gestraft Gouda dm In Juni 1888 De Burgemeester voornoemd VAN BERGKN IJZENDOOEN KENNISQEVINQ maiCHTINGEN WELKE KVAA E SOaAPE OP HWDER KUNNEN VEEOORZAKEN BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda Gezien art 8 der Wet van den 2n Juni 1375 StaattblaJ No 95 Doen te weten Dat tg vergunning hebben geweigerd aan J O Smits speksbiger te Gouda tot het oprichten oener slachterg in het perceel aan de Wgdstraat geteekend A No 173 kadaster sectie B No 869 Gouda den 31 Mei 1888 Bargemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BROUWER KüP0lili E TIN6 De BURGEMEESTER van Gouda Brengt ter nigomeene kennis dat aanstaanden Zondag den 3 Juni 188S des namiddags 12 uur op het Raadhuis niet alleen voor minvermogenden maar voor ieder die zich daarttie aanmeldt gelegenheid zal bestaan om zich geheel kosteloos rechtstreeks van het kalf ta doen inenten of herinenteo Gouda den SI Mei 1888 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN Uarforiiike Staqd OVERLEDEN 31 Hei P C Anemut 84 j 1 Juni N Hnrktii 4 j M A Hil t r 6 w ON0 RTK0UWD 1 Jani G Schoiitcn te PuUbroek 3 j ia R it imf t j A Soet 49 j eD A 1 H ao Oawerkirli Ooadirak 84 j 1 Yptlur i j lo i C Utailiawa 14 j J C W Ter Bruggen 40 j eu A Hnuii Mi M l i j C E Utermobirn Ie Amili nl in £ 9 i ea A Saucrkitr 14 j A Plu Ie Leidra 21 j eu W Taikw 1 j Beeawük REBORKN I Headlikne Jokannei ouden H H Neinchol4sa en i klerttn Curoelie oudirs J Heg eu D Plitr OVESLBDKN i A tw Rood 1 d J Koeler 29 j ONDKKTHOCWDi J lan der Heüdeu ca WildichDt üEHDWDi e Heli CU P Dyk ZeTonhuiaen OSBOBBN I CotmIm H ilbeln ua oadcra A tau Riji eu J J Verhoef Otnrdai Jicobna oudere J Hei ca van Eaeas Aaaa ouder i vaa Dijk en A Hanemaaijer Pialjr oudira i nt Vliet ai J T Psot OVKRI KOKN O Haak 2 j I Kolyn 10 j QKBUWO K Terweü en A J eau Tilburg ADVERTEi ITIE De ondergeieckende blgft zich aanbevelen tot het maken van PORTRETTEN in alle afmetingen Vergrootingen naar alle Portretten MARKT A 156 Oouda Van kervel G SOOS Markt Gordiio en Jalousiéiikoord sapra wit of zonder Chloor ALEXANDERKUOBD in Crème en alle fraaie kleuren dito Toor Bpiegels en Scbildergen Per El ofafgep it itnkjei van af 20 El Sillard en Meiibelfal riek De ondergeteekeude heeft de eer keunis te geven dat hg bg zgne bestaande BILLARDFABRIEK een ill heeft OEOPBND waartoe hg ieder nitnoodigt een bezoek te brengen belovende alles te zullen aanwenden om van zgne Begnn stigers tevredenheid te verwerven RËPARATIËN worden in deo kortst moge Igke tgd gedaan Tevens belast hg zich met VERHUIZINGEN Met aanbeveling UEd dw Dienaar H A DiËSTELHORST Turfmarkt is het prachtigst Foetspoeder voor alle Metalen alsnUde voor Spiegels en Glaswerk prijs por pakje 6 en 10 ot dozen 25 cent Froefpakjes gratis verkr gbaar te Gouda bij J C TMimUl k Co MARKT 139 KIPPKiNVOEll Gezonde KLEINE TARW per 100 KG ƒ 6 vermengd met MAÏS en GER§T per 100 KG 7 20 wordt bg minstens 25 KG franco geleverd door R SLEGT Stolwijkerduit Openlïare Aanbesteding bg enkele iuscbrgving in het Lokaal van den Heer KAHLE aan de Kattensingel te Oouda op DONDERDAG den 14 JUNI 1888 des voormiddags ten Elf ure Van eenige herstellingen aa n be t Stoomgemaal en verdere werken van den Folder Bloemen daal Het Bestek eu de Voorwaarden liggen in gemeld lokaal ter lezing Aanwijzing in loco op ZATERDAG den 9 JUNI 1888 te beginnen des voormiddags ten 9 nre te beginneu aan de Bioemendaalschen Sluis I Suelpersdruk van A Bbinxi ai te Gouda H H Rookers LA PAMPAS 3 THEODORA 3 VICTORIA sv SONNEMAN 2 Sigaar OLD SMOKERS 1 50 per kistje In de Boekende Landman Korte Tiendeweg Bad Artikelen A J OS Az Bleiweg E 73 en 73 Dit kortelings ia den handel gebrachte WASCHMIDDEL Zal spoedig de huisvriend van iedere huismoeder zijn Het bespaart voel tijd en geld is een grooto besparing op Zeep ea Soda Op ieder pak staat de gebruUuwUze vermeld Frijs per pak 8 ot Alleen verkrij gbaar voor OODDA bij C van TONOEBLOO Korte Qroenendaal S @ Ik Voor prima qnaliteit SUCADE ÜNTBIJTen SNIPPERKOEK worden in alle plaatsen WBDERVERKOOPBB8 gevraagd Brieven franco onder motto cKokk aan bet Bureau dezer Courant Met AUGUSTUS wordt gevrtogd eene flinke en nette Dienstbode voorzien vap goede getuigen P G Adres onder No 1679 aan t Bureau dezer Courant KAAS AGENTUUR in KAAS gevraagd door een AGENT uit den fatsoenlgken stand met vele relatiën bg Grossiers en solide Winkeliers Fr brieven lett 2 T T aan het Algem Advnrtentieburean van NIJGH van BITMAB Amsterdam ONTVANGEN JUBILO 2 CtSe SiaAAR F GREi DEL Sigarenmagazgn Tiendeweg D No 15 Tegen AUGUSTUS a s wofdt eene PIËIVSTBODE gevraagd als MEID ALLEEN Adres onder No 1680 aan het Bureau dezer Courant De uitgave dezerCouraut geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG Inde Stad geschied Ae uitgave in den avond rü DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 50 BINNENLAND GOUDA S Juni 1888 De heer J A Smiti alhier is benoemd tot 8urnamerair der regiatratie en domeinen Aan het poatkantoor te Gouda en de daaronder ressorteerende hulpkantoroiverd gedurende de maand Mei 1888 Ingelegd ƒ 2194 40 Terugbetaald f 21 10 95 Het laatste door dat kantoor uitgegeven boelcj dnwgt hnt nu mmer HSO i if Van de door den Ned Rhijnspoorweg aangeboden gelegenheid om des Zondags roor vormmderd tarief naar den Haag te kitnRea reizen maakte Zondag II 175 pet onon gebni k Met deo bou ir an een kerkgobouur ten diensted r Ned keilc t erend J alhier zal binnenkorten t d een aanvang worden gemaakt ilaar dedoor h t bestuur der Sefkelgl Km uitgeKbrereng laening vólteekend is Jj tandaard De onderüzers in hot arrondissement Gouda vergaderden Zaterdag j l alhier in de aocieleit Ons Genoegen onder voorzitterschap van den heer l r D TerpStra Na af loening der huishoudelijke zaken sprak da heer 8 de Jong van Haastrocbt over het beredeneerd oplossen van rukenkunstigo vraagstukken on daarna de heer J Kieiviet de Jonge van Oudewater over het oproedenll karakter der openlmre jagere school Gedurende de maand Mei jl worden te Moordrecht geen huwelijken gesloten en geen overledenen aangegeven Het Haagsche gomeeute vorslag betoogt wederom dat ffgemeugde baden wellto aanvankelijk veel tegenkanting bij het Haagsohe publiek ondervonden inderdaad onmisbaar zijn Een groot aantal familiën nl vragen zegt het alvorens te besluiten om naar Scheveningefi te komen eoAtof er ook bains mixte worden verstrekt Het voriy seizoen gaf van de behoefteeen nog duidelijker bewijs dan ooit te voren terwijl alle andere soorten met een bela ngrp minus sluiten toonden de gemengde baden een aaaziedlijk plus aan In Aof ouderdom van 50 jaren overleed te s Hage de heer David J A Samot die zich als beoefenaar der levensverzekeringawetonsohap in ons land en daarbuiten een uitstekenden naam had verworven Hg was fellow van het Institute of actuaries een eer die slechts aan wemige niet Eflgelschen te beurt valt Nog in do laatste jaren toen hig reeds op het ziekbed hij begon hg de uitgaaf van oen tijdschrift Het archief van do lovonsverzekoringswetenschap hit door deskundigen in binnen en buitenland zeer iv rt gewaardeerd D Ned Juristenrereeniging had hem tot eerelid bonoemd nadat hij voor eenige jaren aan het debat over de wettelyke regolin dor levensverzekering in schrift en woord eon b iugryk nanJeol had genomen Aan een partieulior 8ohrijv n uit Heidelberg Transvaal ontleent het i ay c ie Dagblad het volgende j Er is hier in Transvaal op het oogenblik tengevolge van de euarme beuwmanie te Pretoria Heidelberg Johannesburg en zoo voorts groote bekoel aan degelijke timmerlieden en metselaars wat is het toch Jammer d t zoo vele kranige jonge timraerlio leii en metselaars die voond in de groote Hollandache steden zonder werk rondloopfu niet naar hier zien te komen ze zouden hier veel geld kunnen verdienen Ook aan ferine smeden wagenmakers schrijnwerkers en schoenmakers is hier evenals in ietk Oranje Vristraat groote bfihoefte Timmerlieden kunnen kwÉ overal 3 pond ƒ 36 in de week vcrdi non gtf wi ze goed op de hoogte der architectuur dan ittw n ze geld verdienen als water Zaoa s men weet won Berend Hoitzema Enuma onlangs zyn proces tegen de Vereeniging tegen de Kwakzalverij die tegen hem bad gewaarschuwd Op grond van die recbcerijike uitspraak acht het bestuur dier vereeniging h ir S l pi ll door middal isa het Maandblad verder onmdgel k voT te honden en heeft het besloten het vooititel t doe dR vereeniging op te helfeu niet diia om beharing geldelijk vetlles door het proces geleden Min omdat de Vereen g innorlgk venfwikt is niet Omdat zij niet nog zeer nuttig zou kuuneh werken maar alleen omdat de wet of do uitlegging door een rechtbank aan de wet gegeveir haar verhindert met haren nuttigiin arbeid voert te gaan Door voortdurende toetreding ook iii de laatste maanden was het aan4al leden thans tot 992 gestegen Over dit voorstel zal in de algemeene vergadering in Augustus te houden worden beslist ii Er is een Vereeniging opgericht die ongetwijfeld de algcraeene belangstellling verdient wier doel nl is Nederhndsehe jongelieden die zich aan den handel wijden in de gelegenheid te stellen om zich i aar hot biritonlaml te begevm om zich ar op het gebied van handel en nijverheid verder te bekwamen en bekend te warden niet de aldaar bestaande wijze van handel dryreii Zij stelt zich voor door persoonlijken invloed van hare loden ön door tusschenkomst onzer consuls jongalieden die zij daarvoor geschikt acht bij handelskantoren op overzeesche markten een betrekking te verschalfen In den aanvang zal t waarschijnlijk noodig zjudie jongeHe ten financieel te steunen door geheeleof gedeeltelijke betaling van hun reiskosten en meteen toelage gedurende een niet te langen tijd omhenoin staat te stellen in hun nieuwe woonplaats te kunnen leren indien het aanvankelijk aldaar te verdienen salaris daartoe te gering is of indien zjj alsvolontair moeten beginnen tot hun geschiktheid gebleken ia rn in verhouding met salaris betaald wordt Als regel zou deze geldelijke steun verleend worden op voorwaarde dat die jongelieden de zedelijke verplichting op zich nemen de voorschotten geheel otge loeltelijk aan do Vereeniging terug te betalen zoodra zij daartoe in staat zijn zonder dat zulks voor hen nog bezwarend is Aldus terug ontv n i gelden kunnen dan weer tot steun van andere jongelieden worden aangewend Naar de Allganeine Militdr ZeiMmg mededeelt zal bij de militaire luchtballon afdeeling te Berlijn voor de vulling do ballons een niei w liet z g Richter Majert sohe stelsel worde ingevoenl Het belang j ry kste van de nieuwe vul ingsmethode uitgevonden ADVEBTBNTIBN worden geplaatst van 1 5 regels 50 Centen iedere regel mper 10 Centen GROOTB LETTERS worden berekend naar plaatsmimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt yzonderlgke Nommers VIJF CENT f Mfc door den Pruisisohen luitenant dor artillerie Richter en door den scheikundige dr Majert bestaat daarin dat het gas waarmede de ballon gevuld moet worden op de plaats van opstijging vervaardigil wordt ittstetle van zooals tot nu toe in ijzeren buizen sterk samengedriikt te worden meegevoerd Het toestel dat voor do vervaardiging gebruiktwordt ziet er uit als eene dorschmachine en kan met 6 paarden bespannen overal heen vervoerd worden waar men een stuk veHgeschut kan brengen In het oudersie deel van het toestel is een vuurhaard die met verschillende stoffen liefst echtermet hout dat men te velde schier overal gemakkelijk veritrijgt gestookt moet worden daartroren zijn een d tigtal retorten welke gevuld zijn mot eenmengsel van fijnverdeeld zink en kalkhydraat waaruit zich ouder den invloed der hitte in ongeveer 2 uren de tot het vullen van den baUon gevorderde hoeveelheid gas ontwikkelt De nieuwe methode werkt sneller minder gevaarU e goedkoopo at waig bbAW tot nu toe gevoigtl stelsel Benige dagen geleden zijn op de oefeningsphiats bg Travel een diietal officieren de I e luitenant IVfciedebeek ea de 2e luit nant8 Wellenkamp en Metzke des middags te 12 uren met een ballon opgestegen De ballon steeg tot 800 meter en dreef bij matigen wind en mooi helder weer in oostelijke richting naar Kiistriu na een uur steeg de balloa tot op 2000 meter en dreef ongeveer een half uur op de wolken Daarna daalde men weer eu dreef verder tot op 1 mijl van den Oder De ballon kwam noordelijk van Letsohin neer en had in 3 uur tijds 80 kilometer afgelegd Geiyk hier te lande en in Groot Brittaiy e la ook in Frankrijk volgens consulaire verslagen de toestand der landelijke bevolking verre van rooskleurig Het jaar 1887 is voor den Frauschen boerenstand bijzonder rampspoedig geweest Op geen enkel product werd verdienil en op de meeste verloren Niettegenstaande beschormendo rechten haalde het graan ternauwernood een prgs die do productiekosten dekte De raad door vele Fransche pachters opgevolgd om hunne graanakkers in weiden te vorindereu en zich op do veeteelt toe te leggen was voor de meesten noodlottig Door overvoering der markt en buitenlandsche concurrentio trots de invoerrechten op slachtvee daalden de pqjzen in het najaar zoo sterk dat de verkoo n slechts verlies oplevenlen Sommige soorten waren zelfs onverkoopbaar en op enkele plaatsen waren de veehouders genoodzaakt zelf hun vea te slachten en het vlecsch zoo goed mogelijk tot Ikeu prijs hier on elders te verkoopen Wat het uitzetten van nalatige pachters betreft vormen de Fransche wettei een zoo goed geheel en worden zü zoo goed gehandhaafd dat do landeigenaar in veertien dagen door executie do achterstallige pacht en de beschikking over zij eigendom terugkrijgt met en benevens de gerechtskosten on adRidevergoeding wegens contractbreuk Lniidgi Pdom blijft laardoor in Frankrg k eene solide geldbelegging waardoor het land hoog in prijs blgft eu de pachten niet genoegzaam ilalon kunpen Wol zün r in Frankrijk vele boereneigonaars maar deze zuchten gowooniijk ouder zivare hypotheken en gebrek aan bedrijfskapitaal Ook zijn zij zeer onwetend en voeren daardoor hun bedrijf uit cp eeue wg ze die duur en onvoordetlig is Landveriiuizing van verarmde laBÖlieiiei wordt in Frankrijk tegengewerkt omdat er