Goudsche Courant, vrijdag 8 juni 1888

Vriidag $ Juoi 1888 1 3714 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Afzoaderlgke Nommers VIJF CENTEN Oe inzeading vaa advertantiöa kan geachieden tot Mn uur des namiddags van den dag der uitgave Wegens vertrek naar elders van af DONDERDAG 7 JUNI FME ÜIT7ESE00F ƒ van alle voorbanden MAWUFACTUEEN waaronder eene PARTIJ Eclite Srabandsche KANTEN G Victor K IULIlXG GOUWE C 242 PEPÏÏSSIE PULP i biedt ondergeteekende nan voor billgken prgs van de Fabrieken te Arnhem en Werkendam Agent W DE HERTOG ioiKla Harteigk dank aan allen dieonsS Jnnizoo eeI biyken van belangatelling gaven G IJSSELSTIJiN P C IJSSELSTIJN VAN Eeuwen Openbare Vrijwillige Verkooping De Notaris J P MAHl STEDE te Bergambackt is voornemens op MAANDAG den 25 JUNI 1888 des voormiddags ten elf ure in de Habmonik op de Markt tj Gouda in bet openbaar te veilen en acht dagenjdaarna op denzelfden tgd en plaats te verkoopeu Het kapitale VVI KËLHUIS waarin de Manufacturen affaire wordt nitgeoefend met hardsteenen onderpui zeer ruimen WINKEL verscheidene BOVEN en BENEDENKAMERS 2 KEUKENS KELDER 2 ZOLDERS eu VLIERING groote TUIN met VBUCHTBOOMEN en afzonderlek daarin uitkomend PAKHUIS Zeer ganstig staande en gelegen op de HOOGE GOUWP C 242 te GOIjD kad Sectie D 466 502 en 504 groot 5 Aren 68 Centiaren Om te aanvaarden bfl de betaling der kooppenningen 2 Augustus 1888 Aangeslagen in de Grondlasten over 1888 op 34 30 Inmiddels uit de hand te koop Inlichtingen te bekomen bg den Notaris BfiNGBVEI4 te Üazermoude en den Notaris MABL8TEDE voornoemd Er Biedt ch aan in een klein gezin eene DIEI iSTBODE als MEID ALLEEN of als TWEEDE MEID Ajdrei franco Hulpkantoor Waddingsveen onder motto Meid lil l il Terstond gevraagfd eeo fatsoenlgke DIENSTBODE geen Dame Adres Hotel de Paauw Gouda Zoo spoedig mogeiyk gevraagd een fatsoenlgk DAGMEISJË b 9 d n de 16 jaar Mm verTo ge xieu eg H C VAN OUDENALLEN Spieringstraat SENESENSÜIS TE SÜÜH op een der beste standen te aanvaarden tegen l AUGUSTUS a Te bevragen onder letter D hg den Boekh KNIPSOHEER te Gouda Met AUGUSTUS a s wordt gevraagd eene Flinke Zindeiyke DlEl ISTBODE Tan de P G liefst niet beneden de 20 jaar Adres in persoon BLEEKERSSINGEL 203 Tegen 1 AUG wordt gevraagd eene nette Adres in persoon WESTHAVEN B No 119 EEN SmEmNECST direct GEVRAAGD Adres bij den Uitgever TMi dit BM e éierlroTiwerij Het Dubtele Anker Heldere Zuivere Bieren JMolenwerl ifcoUPA Stoom Bierbrouwerij ccDE kEUZt R N 4 BOSCH Maastricht r levert in fusten van 50 en 100 Liter SMAKHLIJK SBLDJEB en MOUSSEHREND Nadere inlichtiugen zyn te bekomen bg den Heer T VAN EWK m AGENT der Brouwerg Blaauwstraat H 2 Gouda Kiiasstrein$3l Fabriek VAN M Ier Boter en Eaaskleursel VAN W H VA HASSELT te Rotterdam II H KA ASM AKERS Indien U KA S a kwaliteit wenscht te maken gebruikt dan deze altikalfn Het STBEM EL is geen LEBAFTREKSEL zooals veelal het g ti is vandaar dat het zoo zuiver helder reukeloos en kleurloos is Het KAASKLEURSEL geelt eene mooie gele tint aan de Kaas nooit roodachtig Algemeen verkrggbaar tot zeer billgke prgzen De ZALT SOMIIELSCÊI EIEEBB OÏÏWEIIIJ heeft aangesteld tot AGHST voor Oouda en Omttrektn den Heer A NOUTIER Gouwe C No en neemt de vrgheid haar uitmuntend TAFELBIER aan te bevelen zgnde di Bier gebrouwen uit prima kwaliteit Mout en Hop en staat onder toezicht van de Commissie van Volksbond te Amiterdam J H VAN BLOEMEN WAANDERS Zall Bommel 4 Juni 1888 Bad Artikelen A V os A Eleiw g R 73 en 73 HEDEN VOORHANDEN Nieuwe Maltha Aardappelen 12 cent het pocd JONGE WORTELEN BLOEMKOOL KOMKOMMERS j Verder alle soorten Groenten en Fruiten Blaauwe Kasdruiven KORTE GROENÜNDAAL nelperidriik van A BRINKMAN t Oouda ü uitgave deterCoarantgetchiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden ii 1 25 franco p r poit 1 50 BINNENLAND GOUDA 7 Jnni 1888 By de dezer dagen te Gonderak plaats gehad hebbende vOTkiezingen zijn herkozen Tot Voorzitter rau den Polder Berkenwoudo de heer M Bron Tot lieden van het Beatuiir van den Polder Hiddelblok en Veerstalblok de hh T van den Heuvel en H Verdoold en tot Lid van het Bestuur van den Polder Kattendijksblok de heer A Bhinken De commiuie van rapportrars over het vooratol tot herziening van het reglement van orde dor Tireede Kamer i bijeengekomen tot vastateUing van bet afdeetingsventag De Tweed Kamer ui irsarwhqolijfc tegen 19 Juni bijern geroepen worden Het hoofclbeatnur Vaa het Psnuoen verbond heeft ok bg de tegenwoordige nigewiag ptappen gedaan om eindelyk eono wettelijke regeling tn verkrqgen waiirJoor bet lot van weduwen en weezen van ambtenaren verzskeid zal worden en heeft de verzekering gekregen dat binnen botrekkelqk korten tijd eene wet tot regeling van deze aangelegenheid zal worden ingediend De regeering heeft weder een maatregel genomen ten behoeve van de Zondagsrust Te rekenen van 10 Juni zal op Zon en lügemeene erkende Chnstelgke feestdagen met de treinen van den Ned Hijotpoorweg No 13 Amiterdam Harmeien Rotterdam en No 129 19 en £ 5 Amateidam Utrecht geen postverzending plaats hebben Het Ked Landbouw comiü hoeft op voorstel eeuer oommiMie ad hoc in beginsel besloten tot de oprichting van een Algemeeno Nederl LaAdbouw Courant op grond dat aan een dergelgk orgaan werkelgke behoefte besuat vooral met het oog op de marktberichten Aangaande de gisteren middag te Amsterdam gehouden vergadering van het NederUmdtch LtuvUomciomité kan medegedeeld worden dat behandeld werd do vraag of het wenschelgk Ware dat er samenwerking werd verkregen tuuohei de versohillenda Nederlandache landbouwmaatsohappijen ter zake van de deelneming aan de Parijsche wereldtentoonstelling Na eene langdurige diacusaie o 8 over de verhouding van het landbouw oorait tot de reeds in het hoofd comité voor de tentoonstelliiW benoemde oommissio voor de afdeeling landbouw l besloot de vergadering tot de besturen der landbouwmaatsohappijen eeno circulaire te riohten houdende een overzicht van hetgeen reed ten behoeve van de landbouw inzendingen uit Nederhind verricht is almede ten doel hebbende de leden dier maatschappijen alsnog tot deelneming krachtig op to wokken In de circulniro zal tevens worden aangedrongen op hot bgoenbrengen van gelden tor bevordering van eene doelmatige verzending In de plaats van den hoer W J Hofman dio ann do beurt van aftreden en niet herkiesbaar wa werd tot voorzitter gekozen de h erP J A de Bmine van Kwijndrecht Bij velen bestnnt nog de gewoonte om het vleesch voor don winter ondor zout en p kcl voor be erf te bewaren wat echter een groot nadeel heeft omdat daardoor een gedeelte van de voedzame bestanddeelen aan het vleesch onttrokken worden en het smakelijke belangrgk vermindert Het zout lost op door het watergehalto van het vleesch waarmeHe het in aanraking komt en ontneemt daaraan zooals tairgke ontledingm ran de zontoplossing bewezen hebben water eiwitstof extractieve stoffen kali eu phosphorznur Hoe meer uu do zoutoplossing of den pekel in het vloesch dringt des to meer gaan de belangrijkste bestanddeclen bovengenoemd in de pekel over Ret vleesch af de gewone wgze ingezouten heeft daardoor wat het verlies van voedingswaarde en smaak betreft veel overeenkomst met uitgekookt vleesch Ueheel anders is het gevdg wanneer men het tebewaren vleesch met fijne soiker inwrijft en daannlegt omdat deze niet zoo goBakkelijk in water oplosbaar is on dus geen pekel veroonaakt maar eenevaste korst rondom het vleewh vormt Deze suikerkorst ontneemt aan het vleeisb behalve eenig water geen andere bestanddeelen m beneemt het den goeden smaak niet zelfs wordt Aeée er door verhoogd Wanneer het iogosuiki B vleesch gebruikt moet worden dan wordt M xtanvondig met zuiver water afgewasschen Deze ipv y n vleesch bewaren is weliets duurder dan het pfaren met zout doch ditveriies is slechts schpbaar omdat het vleesch bijde gewone wyze van Inzouten meor in waarde verliest dan het verschil van den prijs van suiker en zout bedraagt ƒ Mdbl der H M v L Dezer dagen is rilelding gemaakt van een vergiftiging op groote schaal te Hj ères gepleegd door het verkoopen van wg n waann arsenik houdende stoffen waren gemengd Dr Van Hamel Soos wijst in ziju Uatste Uaandilad op dit afschuwelgk bedrijf en tevens op de ziektegevallen zelfs iéa sterfgeval te Oldeberkoop in Friesland voorgekomen door het gebruik van rogge uit Stetiin waarin bij onderzoek 30 pCt loo lgUt een zwaar vergif werd ontdekt In een monster van rgstraeel uit Italië ingevoerd vond dr R niet minder dan ongeveer 30 pGt marmer rnu I Hij dringt opnieuw aan op een strenge scheikundige contrdle of het vertoonps van behoorlgk gedateerde eu gelegaliseerde certifica en van analyse der iu te voeren levensmiddelen hetzij aan de grenzen hetzij in entrepotdoks Indien de graaf De Villeneuve zijn vergiftigden wgn b V naar Holland gezonden had zouden misschien honderden slaohtoifers in rerschiUende plaatsen gemaakt zijn zonder dat de oorzaak zooals to Hyèrea nl door vergiftigingen in ééne stad zoo gemakkelijk opgespoord had kunnen wolden en men zou weer hetjelfde geval hebben door ons vroeger als voorbeeld gestold n 1 van hot zich laton verspreiden van oen lading besmette personen om die daarna door het geheele land angstvallig in alle dorpen on steden op te sporen flWij zullen blijven aandringen op de genoomdo contrdle en telkens en telLens onze stem Inide verkeffen totdat zg eiudolgk eens weerklank vinden bij de autoriteiten en volksvortej onwooidigers en hlyvea hopen dat hooge materieele belangen het salut popull eindehjk eens een ruime plaats mogen verkrijsen naast zoo mhi ïen onvruohtbaren en kleingoestigen pnrtijatrijlJ riiv er talloozo zaken van ondergeschikt belaug ADVBRTBNTIEN worden geplaatst van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertenties grati opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt Verschillende monsters als echt verkochte boter bleken api dr R öf niet geheel te voldoen aan de eischen of voor ca de helft kunstbeter te bestaan Het is zijn voornemen bij enkele winkeliers die voortdurend kunstbeter als echte verkoopen in bijzgn van getuigen monsters te koopen en de analyses met hunne namen te publiceeren Het Cenlruta bespreekt het artikel van den heer Van Houten in de Frageit de Tijd waaraan wg in ons vorig nr een on ander ontleenden Het blad meent dat men er aan de liberale zijde vast op had gerekend dat een der beide doctoren voor het Nederiandsohe volk had kunnen worden tentoongesteld als het beeld van de regeering der Rechterzgde de Inquisitie of Calrijn Het zou zoo aangenaam n zoo gemakkelijk zijn geweest Men had niets te doen gehad dan na de verkiezing de knustec vol te houden dio men vóór en tijdons de verkiezing had vertoond Het gelukte niet JUar gaat Het Centrum voort d haat u vindingrijk als de liefde In zgn haat teifon de clencalen heeft de heer Van Honten nu hot kleine middel gevonden Da hoeren Kuyper en Sehaepman maken wel geen richtbaar doel nit van de regeering zg vormen Ie gouvernement occulte Deze vinding heeft haar waarde Zij is berekendop sommige Hollandsche kleinigheden Zij prikkelt Het is vervelend steeds te hooren zeggen datmen een volger is dat men aan een leibandloopt en dan nog aan den leiband van eendominé of oen paap Ook al is het feit niets daneen grof verzinsel het modedeelen van het verzonnen feit oefent hier en daar en op de groote menigte zijn invloed Het verlamt krachten en schept verwijderingen De heer Van Houten weet wat hij doet Maar twee dingen schijnt hij toch niet te weten Vooreerst dat men aan de Rechterzijde het spel wel dooniet Men laat zich waarlijk op deze wgze niet om den tuin leiden Zonder rich om iets te bekommeren zal men doen wat men goed en mogefgk acht Men zal de werkkracht van de hoeren Kuyper en Schaepman niet ter wille van allerlei verdachtmaking op zgde te zetten zelfs niet minder waardooren Het is repds dikwijls en van allerlei kant beproefd het heeft niets gebaat Ten tweede weet de heer Van Houten niet dat al de grollen en grappen die hg nu met de hoeren Kuyper en Schaepman tracht uit te halen eenmaal en op vrij wat omstiger wgze tegen hem en zijn vrienden zullen worden gebezigd De heer Van Houten is bg den jongsten strijd opgetredon als do groote verkiezingaloider der liberale partg Moent de hoer Van Houten dat hij als minister of iets dergelijks raogelgk is Men kan do viraordeelen van hot Nederlandsche volk ophitaen tegen de hoeren Kuyper en Scha fpman het oordeel van het Xederlandscho volk is nng te goed en to gezond om den heer Van Houten als regeeringspersoon mogelijk te achten De ïroóto profeet van het Mnlthusianismo op Nederlandschon grond zal toch waarlgk niet verwachten noch droomen zelfs dat een liberaal ministerie met den heer Van Houten rangclgk is Men kan den volksrertogenwoordisror luten voor heti eeu hij is nemen voor hetgeen hij zoi t maar de regeeringspcrsoon omvat den gehoelo i mensch en ilo raensch Van Houten beeft toch zgn Bijdrajo tot den strijd over God eigendom en familie niet ler