Goudsche Courant, vrijdag 8 juni 1888

1888 Zondag 10 Juni j o 3715 GOUDSGHE COURANT iVieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken daarbij zyn deze bcotsn niet zoo gauw bgeen te brengen want zelfs Engeland met zijn jjrijke hulpbronnen zou daarvoor dne maanden no g hebben Lordjfcmihon protesteerde dus tegen dealgeraeeno panioBdoch verklaarde zich bereid de volledige uitrusinig der vloot ïooveel mogelijk te bespoedigen mits het parlement hiervoor 2 600 000 pd st beschikbaar stelde Het debat eindigde met de goedkeuring van het voorstel der regeering met 2U6 togen 85 stemmen Meermalen is gi zegd hoe de verkiezingsstrijd het peil van zedelijk gehalte verlaagt In deze twijfelachtig benijdenswaardige periode verkeeren op het oogenblik de Vereenigde staten van NoordAmerika waar do aanstaande verkiezing van den president aller aandacht in beslag neemt Hoewel de verkiezing eerst in November moet plaats hebben zijn alle toebereidselen en partg intriges in deze gevallen dikwijls twee woorden voor een zelfde zaak in vollen gang want reeds in dpn loop van deze maand zullen de beide groote politieke partyen des lands hun nationale conventies houden de democratische den 6 Juni te St Jjouis de republikeinsche den 19 Juni te Chicago In de democratische partij heerscht gelyk wij reeds meldden de grootste eenstemmigheid over den candidaat alle democratische staatsconventies hebben voor zoover bekend hun gedelegeerden van de nationale conventie opgedragen we ler voor president Cleveland te stemmen wien bovendien evenals bij de eerste verkiezing waarschijnlijk vele stemmen van onafhankelgke republikeinen zuUeu ten deel vallen Als candidaat der republikemen beschouwde men Blaine niettegenstaande hij in Jan 11 van uit Florence een candidatuur van de hand wees Algemeen dacht men hier aan een slimme manoeuvre van Blaine niemand hield zijn sohrgven voor een ernstig gemeende retraite nu h j echter opnieuw verzocht heeft niet in aanmerking te komen schijnen zijn partijgenooten z q besluit te willen eerbiedigen en zal zijn naam van de lijst der candidaten verdwqnon Na Blaine staan voor den senator Gresham uit Illinois vroeger lid van het kabinet onder den president Arthur de kansen het gunstigst Zgn naam wordt althans het meest genoemd op talrqko aanhangers der republikeinsche partij in de Westelijke staten moet hij kunnen rekenen daar hy echter onder Blaines vrienden niet gezien is ligt de mogelijkheid niet buiten gesloten dat mr Gresham geslagen wordt om plaats te maken voor een aanhanger van Blaine zoo deze zelf ter elfder ure zich niet bedenkt wat voor niet zoo geheel onwaarschijnlijk gehouden worüt MARKTBEBICHTKN Gouda 7 Juni 1S33 De aanvoeren waren heden maar matig De voorraad bij den landbouwer schijnt hart te verminderen De stemming was flauw en moest om te kunnen verkoopen mcerendocls iets lager afgegeven worden Tarwe Zeeuwsche ƒ 7 50 a ƒ 7 70 Mindere Zeeuwsohs ƒ 7 30 a 7 35 Polder ƒ 7 a ƒ 7 10 Afwekende ƒ 6 40 a 6 B0 Hoode ƒ 6 30 a ƒ 6 40 AngelJ 7 30 a 7 35 Kanada f 6 25 a 6 3B Zeeuwsche Kogge 5 60 a ƒ 5 85 Polder 4 60 a 4 75 Buitenlandsche per 70 KG S QO a ƒ 4 30 Gerst Winter ƒ 4 70 a ƒ 4 30 Zomer ƒ 4 B0 a ƒ 4 60 Chevaliergorst ƒ 6 a 7 75N Haver per Heet 3 40 a ƒ 4 40 per 100 kilo ƒ 6 50 a ƒ 7 50 Hennepzaad Inlandsoh f 7 90 ƒ 8 Buitenlandsche ƒ 5 30 a ƒ B 60 Erwten Inla ds ho Blauwe Mesting ƒ 6 30 a ƒ 6 40 Buitenlandsche voererwten per 80 Kg ƒ 5 30 a ƒ 5 80 Kanariezaad ƒ 8 25 a ƒ 8 75 Boonen Bruine boonen ƒ 10 25 a ƒ 11 DuivenbooBen ƒ 6 60 a ƒ 6 75 Paardenboouen ƒ 5 40 a ƒ 5 60 Maïs per 100 kilo Amerikaansche Mixed ƒ 7 40 a ƒ 7 50 Odessa onfrisoh ƒ 6 25 a ƒ 6 50 Cinquantine ƒ 7 60 a ƒ 7 75 De veemarkt met goeden aanvoer handel in alles traag velte varkens 18 a 21 et varkens voor Londen 17 a 17 i o magere v kens en biggen vlug biggen ƒ 0 90 a ƒ 1 25 per week schapen gewoon ƒ 20 a ƒ 28 lammeren traag ƒ 5 a ƒ 12 por stuk Aangevoerd 112 partijen kaas eerste qualiteit ƒ 25 a ƒ 27 50 tweede qualiteit ƒ 21 a ƒ 24 Noordhollandsche ƒ 22 a ƒ 26 Goeboter ƒ 1 10 a ƒ 1 20 Weiboter f 0 90 a ƒ I Bargerlijke Stand eEBORE N 4 Joni inna Citbirioa Mina ouden F TBB VrLten en M C Cayprra 5 Ifxaoder Hendrikss oadera I P Kulilc en M Venaal Jrihcnna Maria ooden P C Trrmtttlea an J Kazenbroek 6 Ileodrika oadiri P L an ce Waeter eo 6 ao Baüreii OVBRLIDFN 4 JuDi M Bou mao hiutfr tan J de Korte 63 j 5 Neef 3 m J Rnygrok ej A Bnnrnia 81 j N J de Jooii 12 w P L Zoid w jk 1 $ d GKHUWD 6 Jam H C an Miet ra H J Marsman J Mollaart en M M de Bro jo H Troowborat en ü van der Kley ADVERTENTIËN Een Dienstbode gevraagd tegen Angastns als MEID ALLEEN van goede getuigen voorzien Adres D v d LAAB Crabethstraat Q 252 Mejufvrouw BAHLMANN vraagt eene B K IiF5 Tegen 1 AUG wordt gevraagd eene nette Adres in persoon WESTHAVEN B No 119 Scbroerstooffiboot ALIDA Dagelijksche Dienst voor Personen Goederen en Veever voer GOUDA HOTTEEDAM en TU8SCHENSTATION8 Zeer lage VRACHTPRIJZEN Mgn geachte Begunstigers worden vriendeIflk verzocht zooveel raogeiyk er op te letten dat de mij toegedachte Vrachtgoederen niet bg andere ondernemingen belanden en gelieven daarom steeds op het adres te schryven FER ALIDA Onder aanbeveling F van UTRECHT Qouda 7 Juni 1888 De Goudsche Macliinefabriek vroeger C03IJN Co beveelt zich aan voor de L E V E B I N G van Gasmachinesi Gaskachels Gas ovens Gaslampen enz Agentuur voor SIEMENS Lampen en SIEMENS Branders Als men grijs wordt toont men oud en men zegt leelljk GETUIGSCHRIFT Aangenaam is t mg U te melden dat uw Haar Kleurmiddel THEOPHILE mgn haar en baard weder de vorige bruine kleur hergeven heeft Hetklenrmiddel is zeer aanbevelenswaard U kunt mgn getuigenis in de bladen plaatsen Ahsteedam April 1888 Is aet C M THOLE Rood grgs of wit hoofdhaar tevens baard kunt n kleuren in blond bruin of zwart kleurhoudend onschadelgk en zoo natunrlgk mogeIgk Is tevens het goedkoopste Alleen verkrijgbaar bg THEOPHILE Haarknndige Frederiksplein 32 Amsterdam Franco zending a ƒ 2 15 per Postwissel of 2 25 aan blanwe Postzegels alsook tegen Rembours Een ware schat Toor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk Dr Retau s z elfbewaringf Hollandsche uitgave met 27 afb Prgs 2 Gulden Ieder die aan de verschrikkelgke gevolgen van deze ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt jaarlgks duizenden van een zekeren dood Te verkrggen bg het Verlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland Algemeene Repetitie a s ZONDAG 9 JUNI 1888 ten 10 uur in de Sociëteit Ons Gbnokgek Opkomst dringend verzocht mt de hand TE KOOP een nieuwe BOÏÏWMANSWONING met ruim 17 Bunders Wei Hooi SooDigaard en BottwlaDd staande en gelegen te Haastrecht bg Gouda Te bevragen bg J van VLIET Bouwman aldaar Geen grijs Haar meer De nieuwe LONDON ia de beste van alle bestaande parfamerien om het grgze haar binnen enkele dagen te doen verdwgnen Maakt het haar glaosrgk en zacht en verft niet Prgs 85 center flacon en 1 50 per dubbele flacon Alleen verkrijgbaar te Gouda bg J H C HUINCK F Hz 122 Hoogstraat 123 De Oud Carthagena s Bergplanten Olie r t het uitvallen der haren tegen versterkt haarwortels en bevordert de groei der nieuw uitkomende haren Prgs 60 et per flacon met gebruiksaanwgzing Hoofddepot bg A BREETVELT Az te Delft en verder verkrggbaar bg Wed Oosman fionda t ed N Sanders Leiden A Prins Ze entiuiKii VI Ligihelin Voorburg Wed G Wilhelmus Wocril A Bot Berkel TfilCOT ONDEBQOEBEfiEN voor Mann n Vrouwen en Kinderen SCHE K Zn Fransche Stoomververij Chemische Wasschepj Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen H OPPENHEIMElt Jtotterdam Specialiteit voor het stoomen en verven van alle Kleedingstukken Gordgnen Trgpen met nieuwe patronen geperst Garnituren Kanten Veeren enz Alle goederen kunnen in elkander bigven en worden onschadelgk voor de gezondheid bewerkt en kunnen in 8 dagen afgeleverdworden Depot voor Gouda en omttreken A van 08 Az Kleiweg E 73 en 73a Gouda FOBTomoo met imm 60 Cent per 5 ons J van Sonsbeek Advocaat i la Vaxülle Deze Wereldberoemde ADVOCAAT scheikundig onderzocht door D van HAMEL ROOS aan het Laboratorium te Anuterdam is steeds bg nig verkrggbaar Wed C van OU E Aan het STOOMGEMAAL van RIJNLAND te Gouda KLEI en iï02VZ te verkrggen Te bevragen bg C P W DESSING te Gouda Bad Artikelen A V OS Az Kleiweg E 73 en 73 Snelpersdruk van A L RINKMAN te Gouda BINNENLAND GOUDA 9 Juni 1888 De heer B J Swaan pred bij do Herr gemeente alhier heeft een beroep ontvangen naar Veüen De heer S Romaneeko inspecteur van politie alhier ig als loodanig benoemd te Leiden De heer Dr J H Gunning J Hzn alhier is op de Donderdag te Arasterdam gehouden vergadering van hèt Hederlandich Genoottckap mt bétordering der Ckmtelyke heiliging van den Zondag tot Lid v n het Hoofdbestuur benoemd Is het aanstaand vertrek van den heer 8 van Milligen voor onze gemeente als een bepaald verlies te beschouwen de Goudiche Zangverecniging in t bijzonder mist in hem een ijverig talentvol Directeur Op ondubbelzinnige wijze is hem dezer dagen getoond hoezeer de leden dier vereeniging hem hoogachten en waardeeren hetgeen hq voor haar deed Donderdagavond was er nl een foestclyke bijeenkomst georganiseerd van de werkende leden der ZangvereeniKÏng waarop hem verschillende blyken van sympathie werden gegeven Daar deze bgeenkomst uit den aard Aet zaak van hnishoudelijken aard was zonden wij onbescheiden meeuen te zijn als wij mededeelden al nat daar voorviel Toch kunnen wg niet nalaten iets daaromtrent te melden zg t dan ook dat wij met een enkel woord moeten volstaan Vooreerst mag vermeld dat de heer van Milligen tot eerelid dor Zangverteniging werd benoemd terwijl hum voorts door de werkende leden een keurig souvenir werd aangeboden nl een paar pracht muziekwerken benovens een smaakvol vervaardigd album met de handteekeningcn van de gevers Verder werd op dezen avond door de dames leden onder leiding van den nieuw benoemden Directeur den heer Mart J Bouman o a een GlOchcumci van Max Bruoh aan den Heer en Mevrouw van Milligon toegezongen l3at de afgetreden Directeur zeer getroffen was door deze blijken van sympathie laat zich denken hij zal ongetwijfeld ook te midden van de drukte der wereldstad waar hy sich gast vestigen somtjjds nog met genoegen terugdenken aan de gezellige avondjes der GoudMhe Zangvereaiipag die wederkeeng haar gewaardeerden Directeur van Milligen nooit zal vergeten noch hetgeen hy deed tot ontwikkeling van het muzikale leven ip Gouda Gisterenmorgen heeft bü don bloeker B een vreeseljjk ongeluk plaats gehad Zekere v E aldaar werkzaam is door een ongelukkig toeval in een kuip met kookend gloorwater gevallen niettegenstaande hg er spoedig lutgehaald werd is hg heden morgen aan de bekomen wonden overleden De wed P die zich onlangs hier vestigde om les te geven in het bloemen en vruohtenmaken heeft gisteren getracht zich de beide polsen af te snijden en beproefde zich nog andere verwondingen toe te brengen Hedenmorgen is zg in hot Gasthuis werwaarta zg gebracht was gestorven De gemeenteraad van Berg Ambacht heeft besloteu aan de Provinciale Staten van Zuid Holland een adres van adhaesie te richten aan de aanvraag om subsidie verzocht door hot Comité voor den ontworpen spoorweg Oouda Haastreoht Stolwijk BrrgAmbaoht Schoonhoven Omtrent de Werkstaking in Sleenwijkerwold wordt dd 5 Juni van dilar aan de ZtcoUche Ct geschreven Eindelyk dan na 14 dagen heeten strijd schijnt er plotseling oon weinig verademing te komen De vrede is nog wol niet gesloten maar kan toch onder deze omstandigheden spoedig verwacht worden Wie de overwinning in dit Innge hardnekkige gevecht heeft behaald is mooielgk uit te maken Beide partgen bobben elkanders krachten loeren kennen en ingezien dat hun beider belangm nauw aan elkander verbonden zijn Ziehier wat tot die spoedige ontknooping aanleiding kin hebben gegeven Naar gisteren reeds medegedeeld wenl i in bet café Van Herpe een vergadering van verveners gthonden tekier met getlotm deuren Wat door hen terhandeid en besloten werd meende men geheim te moeten houden doch uit den rd der zaak werd het een geheim dat velen moesten bewaren en zooals het meer gaat spoedig was daarvan reeds een en ander bekend Heden wordt er gezegd dat in die vergadering besloten zou zgn dat alle verveners die Maandag 28 Meijl tot het bekende verbond wajrtn toegetreden sedert gisteren weder geheel vrij in hun doen en laten waren Onze lezers zullen zich herinneren dat vele verveners zich hatlden verbonden om op boete van 300 aan de armen geen hooger loon toe te staan Hoe de zaak tusschen verveners en arbeiders zoo spoedig in t goreede is gekomen blijft een raadsel maar een feit is het dat van margen tal van arbeiders naar de verschillende veenderijen zijn vertrokken om hun gestaakten arbeid te hervatten natuurlgk met eenige loonsverhooging varieerende tusschen 7 i en I2V9 P roede anderen onder belofte van na afloop hunner werkzaamheden een douceur te pAlen ontvangen Dat dit jaar van de verveningen weinig terecht komen zal behoeft zeker geea betoog Den besten tgd heeft men voorbij Uten gaan en langer dan 24 of 25 uiterlijk einde dezer miand kan niet geveend worden daar anders de turf geen tgd genoeg zou hebbon tot drogen Buiteodleii de hooilanden zijn reeds zoover gevorderd dat datrisede over 14 dagen een begin kan wo den gemad Den 25sten Mei jl vergaderde te Arnhem do voorloopige commissie der in Jannari van dit jaar opgerichte Nederlandsche Heidemaatschappij ter bespreking van hetgeen gedaan moet worden ter definitieve conetitueering der nieuwe vereeniging Gelgk men zich zal herinneren zal deze pp het voetspoor barer bloeiende en met uitnemend gevolg werkende Zustermaatschappijen in Noord Duitschland en Denemarken zonder zelve ontginningen te ondernemen op verschillende in de statuten aangegeven wijzen het in cultuur brengen van heiden en duinen bevorderen Er werd besloten om Donderdag 21 Juni dos nam to 1 uur in de Groote Sociëteit te Arnhem een algemeene vergadering der leden te houden tot het vaststellen der statuten en het benoemen van een bestuur De leden der voorloopige commissie namen op zich om ieder in zijn provincie zooveel mogolgk belangstellenden op te wekken lid te worden De contributie bedraagt ƒ 2 Wio zich als lid yiPir 9pgeven kan zich behalve bg de loden der vof loopide commissie daartoe aanmelden bij mr C Scke huizende Cloese bij Lochera die zich gaarne ereid verklaard aan hen die nadere inlichtingen verlangen voor zoover de voorraad strekt de concept statuten toe Ie zenden Een groot aantal leden alleen kan de jeugdige maatschappij to stellen krachtig op te treden Ieder die derhulre belang stelt in de ontwikkeling van onzen bodera wordt opgewekt als lid der Nederlandsche Heidemaatschappij toe te treden De Tgd sluit zich aan bij De Standaard waar dit blad ter bestrijding van het pauperisme als beste middel organisatie der arbeiders aanbeveelt Door Organisatie alleen zegt Do Tgd zal het raogdijk worden den ijverigen en bekwamen werkman lid te doen zijn van een gevestigde klasse die een eigen orgaan bezit en die bij het behoud van de maatschappelgke orde en do maatschappelijko instellingen belang heeft door orgauisatio alleen kan men hopen het zóó ver te brengen dat ieder die in zeker vak de noodige bekwaamheid heeft verkregen en daarbg werken wil in gewono omstandigheden tefien nijpend gebrek en vrees voor volslagen ondergang gevrijwaard do maatschappelijke toestanden welke eenmaal in het grootste gedeelte van het be ♦ schaafde Europa bestaan heblien bewgzen dat dit denkbeeld volstrekt geen utopie behoeft te heeten door organisatie alleen kan een grens getrokken worden tusschen de nijvere handwerksklasse en de vaste fabrieksarbeiders eenerzijds en de z g pauperi de personen die geen ambacht verstaan voor geregelden arbeid onbekwaam zijn of hetzij door luiheid en onzedelijk gedrag hetzij door aangeboren stompzinnigheid ongelukktr of welke oorzaken dan ook in den regel buiten staat of onwillig zijn in hnn eigen onderhoud en dat der hunnen te voorzien en die dus ten deele door de openbare en particulaire liefdadigheid voortdurend moeten geholpen ten deele in het algemeen belang door pplitie en justitie moeten bedwongen worden In het ontbreken van een grens van een scherpe afscheiding tusschen beide klassen is inderdaad een der hoofdoorzaken te zoeken van de maatschappelgke kwalen van den dag Door gebrek aan organisatie doordat hij geen deel uitmaakt van een organisch verband waarvan de leden bepaalde rechten en verplichtingen hebben ten opzichte van elkander eu omdat zijn toekomst in geen enkel opzicht verzekerd mag heeten is ook de ijverige en bekwame werkman in onzen tijd meer dan ooit het geval was voortdurend blootgesteld aan het gevaar tot de laagste klasse dia der z g pauperi af te dalen Het leven van veel werklieden beweegt zich afwisselend open afwaarts van de eene klasse naar de andere Velen van hen kuanen nooit hnn stelling in de maatschappg aU ook maar voor eenige dagen verzekerd beschouwen Van een werkmaaof arbeider nu die herhaaldelijk tot de laagste klasse die der paupers is afgedaald en die er nog dagelijks aan blootstaat zonder zijn schuld opnieuw daartoe terug te vallen kan niet verwacht worden dat bg hart zal hebben voor de bestaande maatsehappeUjke instellingen dat hg die als het noodig is zal belpn verdedigen Bevolutie predikers zgn zeker onder deze categorie van personen tahijke aanhangers te werven Neg eens de zaak is moeilijk zij betreft daarbij geen quaestie welke binnen de grenzen van één enkel land blijft besloten maar geldt een groot en gewichtig internationaal belang Toch dient ook bij ons de hand aan deq ploeg geslagen Vandaar dat wij niet minder dan De Standaard er op aandringen dat bij de voorstellen en wetsontwerpen welke door het kabinet der rechterzijde nu eerlang naar wij hopen en ook later zullen ingediend worden aan do sociale wetgeving een ruime plaats verzekenl worde Volgens de Javn Bode vermoedt men dat de Heer Van Roes zijne vijf jaren waarvan er ïeeds vier zgn verstreken zal uitdienen en acht men het niet onmogelijk dat wanneer het ministerie bet kan bolwerken de Heer Keuchenius zelf zgn opvolger wordt Uit het minis erieel programma zooals dit hierheen werd ovorgeseind in verband met vroegere redevoeringen van den Heer Keuchcnins in de Tweede Kamer maakt men op dat deze zal trachten Holland en Indie tot één tolgebied te vereecigen en aan den oorlog in Atjeh een einde te maken door herstelling van het Sultanaat men begrypt echter zeer goed dat noch deze noch andore maatregeleu met ruwe hand of met ovorhaasting zullen worden genomen Suikerfabrikanten en belanghebbenden bg de suikenndustrie zgn uit alle oorden van lava te Samar ng bijeengekomen om middelen te beramen tegen de serehziette Over het algemeen was men van gevoelen dat men zorgen moest voor goed plantriet al verschilde men van meening omtrent de middelen ter verkrijging daarvan Men eindigde met het benoemen van eene commissie welke o a p emiep zul uitloven voor hen die het kwaad weten te stuiten Is de sereh ziokto bedwongen en zijn in Europa de suikerpremien afgeschaft dan zegt de Jarabode kan er voor de Javasehe suikerfabnkanten weer een gouden tijdperk aanbreken te meer daar zg in de laatste jarea de inlandsche bevolking aan lago loonen hebben gewend die in betere tijden niet naar evenredigheid zullen stijgen