Goudsche Courant, woensdag 13 juni 1888

eDSdae 1 1888 Woensdag 13 Jui l i 37J6 GQUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Afzoaderiyke Nommers VIJF CENTEN Oe inzending van advertentiön kan geschieden tot één unr des namiddags van den dag der uitgave I Wp t No 228 Terstond te aanvaardei V H l Bnis Tan WATERLEIDING voowiien beTa 5 KAMERS KEUKEN KELpER DLDEKJ en DIENS BODENKAMER N 2 Een onlangs gebonwde lOÜWUANSWONINQ met KOEIEléTAL Stal voor tlein VEE SCHUUR ERVEN en GROND naasten achter de woning in de Boomgaarditraat Wgk RR No 55 te iouda groot 4 Aren 62 Centiaren Terstond te aanraarden Het perceel Tan WATERLEIDING voorzien beTst 2 mime KAMERS met BEDSTEDEN KEUKEN KELDER en 2 HOOIZOLDERS N 3 Een onlangs gebouwd tot Kleederbleekerij ingericht waarin 4 KAMERS KEUKEN en DROOGZOLDER OPEN GROND SOHDOR WASCHHUIS en ERVEN aan de Oude Gouwe op den hoek der Derde of Bagyjienkade te Gouda Wyk S No 23 groot 4 Aren 50 Centiaren Terstond te aanraarden N 4 Een ruim ingericht WOONHUIS ERF en TUIN aan de Spieringstraat te öourfa wyk F No 27 Te aauTaarden 1 Augustus 1888 N 5 Een goed onderhouden WOONHUIS ERF TUIN en BERGPLAATS aan de Nieuwe Haven te Gouda Wyk N No 25 Te aauTaarden 1 Augustus 1888 En N 6 Een HUIS en ERF aan den Raam te Gouda wyk O No 396 Verhuurd bfl de week Toor 0 70 De perceelen zyn de 8 laatste werkdagen TÓór den dag der veiling des morgens ran 9 tot 2 uren en op den verkoopdag des morgens Tan 9 tot 11 uren te bezichtigen Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris FORTUIJN DROOGLEEVER te Gouda Dit kortelijngs brachte WASCHMIDDEL zal spoedig de huisvrieiid van iedere huismoeder zijn Het bespaart veel tüd en geld is een groote besparing op Zeep en Soda Op ieder pak staat de gebrnikswijze vermeld Prijs per pak U ot Alleen verkr igbaar voor GOÜDA bij C van TONGERLOO Korte Groenendaal den handel ge KOETE TIBNDEWIjG Van af MAANDAG IIOOTE mmm tot gpotprflzen van MAinJFACTUEEN MANTELS TRICOT TAILLES KINDjERHOEÜJES en MANTELS GEBpiDB GOEDEREN CORSETTEN en meer andere Artiketen tot buitengewoon lage prjjzën n aastricht Openbare Verkooping I te GOUDA I te overstaan van den Notaris aCIOETIJUNDEOOGLEEm üan op DINSDAG 2ö JUNI 1888 des mo te elf oren in het Koffiehuis Habmonie de Maikt Tan VAN E JK N dér BröBWMJj aanwstraat H Gouda i N 1 Eei g ei onderbonden gemakkelgk ingericht ERF jn TÜIN aan de Wachterstraat te ffofrfa ulf ere BMmk kn er hóoger per CoJ van 22 l f 27 W f 33 I bj SLOTËMAK THE SmGEE MANUFACÏÏÏEIHG C ÏÏEW€OEE Eerste en grootste KaalmacUioenfabriek der weréd ORIGINEELE SlNGER NAAIIACÉIIIES alom bekend om hnnne roortreffeiyke constructie en groote dunrzaanilieid Deze Machines worden ook op proef gelovord en gratis onderricht er fop verstrekt teneinde elke reflectant zich door eljfen ondervinding van hunne onovertroffen dcf elUkheld kan overtuigen vóór dat hy koopt TSITT X De Naaimachines der Singer MaaUchappij zijn ia elk opzicht met de grootste nauwkeurigheid afgewerkt en uit de beSte grondstof vervaardigd Aüeen hieraan hebben zij dan ook hun weergaloos sncces te danken Elke echte Singer Machine draagt op den arm voluit geschreven de firma THE SIVGER MiXlJFACTURIXG Co alsook het nevenstaand fabrieksmerk Men wachte lich voor namaahels De Singer Maatschappij heeft Slechts één Depot te G O U D A en wol Dubbele Buurt No 4 bij J H Schmidt Openbare Vrijwillige Verkooping Openljare Verkooping WADDINXVEEN VERHEUL aan de Znidkade WOENSDAG l JÜLI1888 te GOUDA by By Veiling By Afslag ten Ya 1 re s morgens op DINSDAG 12 JUNI 1888 des morgens te 9 uren aan het Lokaal Wgk K No 255 aan de Peperstraat Tan eenen HelWOON enWINKELHÜISca D 156 aan de Zuidkade aldaar groot 2 aren 66 cent AanTaarding en betaling 15 Augustus 1888 Nader onderricht geeft Mr I MOLENAAR Notaris te Waddinxveen I I i B O E U E L Daags te Toren te zien Nadere inlichtingen geeft Notaris G C FORTUIJN DRÜOGLEEVER te Gouda THEEHANDEL j£i T en gi os en détail in Groot succes hebben de Theesoorten van ƒ 1 1 25 en 1 50 PROEVEN gratis Terkrëgbaar is het prachtiRste Poetspoeder voor alle Met alen alsmede voor Spiegels en Glaswerk prijs per pakje 6 en 10 et dozen 25 cent Proefpakjes gratis verkrijgbaar te GouÉ bij J f ZELDEllJK k MARKT 139 P SAUËRBIEB Oosthaven 19 Co TEICOT TAILLES geheel WOLLEN Tan f 1 50 af Snelpersdruk ran A BRINKMAN te Gouda SGHE K Zooiv De ttitgare dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgare in den avond ran DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden ii 1 25 franco per post l SO BINNENLAND GOUDA 12 Juni 1888 De heer T G G Valette leeraar san het progymnssium alhier is benoemd tot Lid der Commissie die dit jaar examens zal afnemen in de Hoogduitsche taal De heer J H Tan der Voort leeraar san de H B school en het progyninasium alhier is benoemd tot plaatsrerv lid der Commimie voor de examens in de Eogelsche taal De heer W Tan Krimpen deed met goed geroig andidaatsextmen in de geneeskunde aan de r ksuniversiteit te Leidea Van de door den Ned BbgospoorMreg aangeboden gelegenheid om det Zondags voor Tarminderd tarief naar den Haag te kunnen reizen maakten Zondag L lil paraonen gebruik Zondagmiddag ongereer 6 uur dreef boren onze gemeente de luchtballon van de hh L Hosta en Wolff welko do middags te 5 uur in den Haag was opgestegen GisterenaTond werd eene dame die Tan Moordrecht naar Gouda kwam wandelen op den d jk orerlaat aangedaan door eenige opgeschoten jongens die even voorby den watertoren aan het baden war n Niet alleen dat zij haar allerlei Tuile taal nariepen maar zq Hepen haar zelfs na en maakten het haar zód lastig dat zü op bet terrein der waterleiding hulp moeat inroepen Dat de jongens in warme dagen een bad nemen mil Als zg dan maar een plekje kiezen waar geen wandelaars in de onmiddelijke nabyheid voorbijgaan i maar het ia toch waarlijk wat al te erg dat men een van de schoonste wandelingen in do nabijheid onzer gemeente niet meer zou kunnen patsreren zonder gevaar te loopen op onaangename wyze teworden bejegend Da r het baden meestal op ongeveer deotclfden tgdjjeschiedt mag er wel eens op gelet worden I By de Terkieting ran een lid van den gemeenteraad te Moordrecht tengevolge van het niet aannemen der benoeming door den heer G A van Houweninge Oz zyn uitgebracht 58 stemmen waarvan op den heer F J van VoUenhoven 27 op den heer A Ketel 12 en de overige op andere candidaten Er moet dus eone herstemming plaats hebben tus ofaen de heeren van VoUenhoven en Ketel ScienUJh America van 19 Mei bevat eeue perspectivische voorstelling met toelichting van bot eixenaardigo plan tot overbrugging van het Y vórfr Amsterdam volgens het denkbeeld van den heer mr Gerard W Schimmel uitgewerkt door den civ ingenieur E Haverkamp Men zal zich herinneren dat in dat plan de lengteontwikkeling die noodig is voor de toegangswegen om met flauwe helling te komen tot de hoogte van een hoog boven water liggende groote draoibrug en wel zonder onteigening verkregen werd door de toegangswogen apiraalsgewijzo te laten loopen om twee in het water gebouwde torens welke laatste tevens lift bevatten voor de voetgnn gors De toepassing vsn dit vernuftige denkbeeld tot overbrugging van het Y zal chtor vermoedely k nog wel wat op zich laten wachtm Mogelijk wordt het door de Amerikanen aangegreoen om op goedkoope wyze te komen tot eene tröode orerbrugging van de Eastririer te New York nu de bekende Kobling sche hangbrug tusschen die stad en Brooklyn met zijne outzaglyk kostbare toeredeot het enorme personenverkeer niet meer naar behoeren kan beheerschen Ing Zte Werhmmtboit heeft in eenige artikelen aangetoond hoe wenschelyk 1iet was dat Kamera van Arbeid wettelijk ingesteld an behoorlyk geregeld waren het inroepen van schaidsgerechten algemeen toepanjog vond en dat goed georganiseerde Vakvereenigingen bestonden Aan het slot van haar butste artikel achryft het bUd o a ir Haar eenerzijds ontbreken d wettelyk geregelde Arbeidaradea nog va ii i ii i i Pi biqft bat as aW lust ontbreken om zich bij Beioepsvereenigingen aan te sluiten Toch ontstaan er eiken dag geschillen tusschen patroons en werklieden tegenwoordig openbaren zij zich zelfs wedor h iger en vyandiger dan vroeger Zulke geschillen vry te laten ontwikkelen zoodat bet tot eene algameene vredebrenk komt die alleen kan eindigen wanneer beide partijen groote Tflriiezen hebben geleden en eene er van in den regel zal dat de party der werklieden zyn door uitputting en honger genoodzaakt zich onderwerpt en toegeeft mag de bedoeling niet zyn De Traag is in dit geval hoe moet zoolang de gewenschte Vakvereenigingen nog ontbreken een scheidsgerecht tot stand komen en hoe zullen de partyen gebonden worden zich by de uitspraak der scheidsrechters neder te leggen Het is op deze vragen dat dr i Th M in het Sociaal Weekblad van 23 April een antwoonl heeft gegeven Dr M wil evenals do heer Van Harken dat patroons en werklieden overeenkomen dat geschillen tusschen hen door scheidsrechters worden beslist De rechters die voor den patroon zullen optreden worden elk jaar of telkens wanneer hy dit goed acht door hem aangewezen en indien de patroon dit vordert z jn de werklieden verplicht zulks eveneens te doen Beide partyen beloven te goeder trouw over die geschillen waarvan karakter en omstandigheden duidelyk worden omschreven het oordeel der rechters te zullen inwinnen Maar nu de onderwerping het bindende van de uitspraak der rechters Deze wil dr M alleen dan van kracht doen zyn wanneer zulks i6ót de uitspraak door beide partyen zal zijn verklaard Heel mooi In vele gevallen zal dat de oplossing kunnen zyn In do gegeven omstandigheden dus treft het denkbeeld door dr M aangageven het beste doel Maar daarmede is dunkt ons het bezwaar niet weggeredeneard door ons in no 19 van Do Werkmansbode ontwikkeld dat meermalen patroons en werklieden de beslissing als die niet naar hun zin uitvalt naast zich neder zullen leggen Wy erkennen echter gaarn dat lo de vooraf gemaakte overeenkomst tusschen partijen om zich aan de beshssing van het scheidsgerecht te onderwerpen en 2o de openbaarmaking van het rapport waardoor do publieke meening wordt voorgelicht in vele gevallen een invloed ten goede ullen uitoefenen De sympathie van het pukliek vooral nis het zooals tijdens de werkstaking te Almelo geldely k steunt zal den ADVëRTëNTIEN worden geplaatst Tan 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte BoTendien worden alle Adrertentien gratii opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags Terschgnt werklieden in den regel niet onverschillig zijn en evenmin den patroons vooral niet als hun debiet van de gunst van het publiek rechtstreeks afhankelijk is Over dit bezwaar moeten wij echter niet twisten te minder omdat het eene voorloopige voorziening geldt die orerigens alles voor zich heeft De stad Argonia Kansas is door eene verechrikkeliike ramp getroffen Een wervelstorm is over de sta gegaan en heeft op eene breedte van 300 meters alles verwoest Geheels huizen zijn als stroohalmen weggerukt en men heeft kter de balkeu en andere materialen bmgs alle kanten verstrooid gevonden De school bestaat niet meer en drie kerken zyn geheel verdwenen Er valt echter op te merken dat bijna al de huizen van hout wareu Meer dan 75 personen zijn gekwetst en reeds zyn er twee overleden De bnrgemeesteres want te Argonia bekleedt eene vrouw van 27 jaar deze waardigheid toonde veel moed en waardigh d ia h t varlewen van hulp P adttgenoat d bnrgemeesteros mevr Slater is advocaat en makeUar in onroerende goederen Zq werd verieden jaar geko n als tertegenwoordigster van don Vrouwen Uatigheidsbond en heeft in korten tyd ontzaglyk veel gedaan om hare stad vroeger een waar Sodom en Gomorra waar alle spelers dronkaards en deugnieten samenstroomden door het sluiten van kroegen en bordeelen te zuiveren Dit maakte zulk een indruk dat men in het naburige Oskaloosa Atgonia s voorbeeld gevolgd en eveneens eene burgemeesteres gekozen heeQ De Belgische Kamers hebben een wetsontwerp aangenomen krachtens hetwelk België de proef zal nsmon met een geheel nieuw denkbeeld de voorwaatdelyke veroordeeling De Minister van Justitie Le Jeune een uitstekend rechtsgeleerde was nl getroffen door de buitengewoon talrijke aanvragen om gratie roornamelyk van arme lieden die tot korte straffen veroordeeld zyn door de hartverscheurende tooneelen welke hy gedurende zyne loopbaan als advocaat heeft gezien by huisvaders en hnismoeders voor wie de kerkentraf een onuitwischbare schande ellende en hongersnood aan den huiselijken haard is en het verlies van kinderen die zander hnip blijven tengevolge hoeft Do nieuwe wet sluit zich aan by de bepaling die vergunt om niet tot gevangenisstraf te veroordeelen wanneer deze onnuttig of gevaarlijk dreigt te zijn De gevallen toch zyn niet zeldzaam waarby de gevangenisstraf demoraliseerend gewerkt hoeft of wel een zedelyke marteling veroorzaakte die geheel buiten verhouding stond tot het gepleegde misdrijf of ook een fsmUie te gronde richtte zonder dat het belang der maatschappij zulke strengheid eischte of de straf een waarborg voor de toekomst gaf De voorwaardelijke veroordeeling is nu bet recht dat aan de reohtbankep toevertrouwd wordt om de tenuitvoerlegging van vonnissen uit te stellen zoo dat de veroordeeling als niet geschied word aangemerkt indien de veroordeelde f edurende het uitstel niet weder tegen de strafwet zondigt dan wordt do straf niet toegepast en later uitgewischt de veroordeeling zefve wordt vernietigd hot vonnis geldt dan als een waarschuwing De Ministor gaf in de Kamer een hartroerende beschrijving van de treurige gevolgen die irevangenisstraf voor velen heeft hjj wees er op dat wanneer de straftyd kort is hy den doortrapten mis