Goudsche Courant, vrijdag 15 juni 1888

Vrljdas 15 Jnol N 37JT GOUDSCHE COURANT ISieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Oe inzeadlDg vaa ad ertentiöa kan geschieden tot é nor des namiddags van den dag der uitgave Fabriek TAN Boter en Eaaskleursel Kaasstremsjl er VAN W H VAK HASSELT te Rotterdam H H KAASMAKERS Indien ü KAAS Ute kwaliteit wecscht te maken gebruikt dan deze artikelen Het 8TBEXSEL is geen LEBAFTREKSEL zooals veelal het geval is vandaar dat het zoo zniver helder renkeloos en kleurloos ia Het KAASKLEUBSEL geeft eene mooie gele tint aan de Kaaa nooit roodachtig Algemeen verkrggbaar tot zeer biliyke pr ezen Voorhanden een FRAAIE KEDZË OOÜDEN en ZILVEBEN Fransche Stoomververij Chemische Wasscherij en Granaten Armbanden J VA DE PAVOOR DT Dubbele Buurt Gouda REPABATIËN worden ten spoedigste bewerkstelligd Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen H OPPENB E11U EB Botterdam Specialiteit voor het stoomen en verven van alle Kleedingstnkken Gordgnen Tropen met nieuwe patronen geperst Garnituren Kanten Veeren enz Depot van THEE van W J VAN DEB BOOR te Vïaardingen Deze THEE is verpakt in pakjes van een half één twee n een half en vijf H Qr en ▼ oonien van het merk dk Zeehan Verkrögbaar vanaf ƒ 0 80 per 5 H Gr voor Oouda alleen bg W 8GHALEKi lllP Jr Oosthaven 17 Alle goederen kunnen in elkander blgven en worden onschadelgk voor de gezondheid bewerkt en kunnen in 8 dagen afgeleverd worden Depot voor Gouda en omtlreken A van 08 Az Kleiweg E 73 en 73a Gouda De Goudsclie Hadii efabriek vroeger COSUN Co beveelt zich aan ♦ öbr de LEVERING van Gasmachines Gaskachels Gasovens Gaslampen enz Agentuur voor SIEMENS Lampen en SIEMENS Branders GEEN KIESPIJN MEER II HEDEN VOORHANDEN Nieuwe Maltha Aardappelen 12 cent het pond JONGfE WORTELEN BLOEMKOOL KOMKOMMERS Verder alle soorten Groenten en Fruiten Blaauwe Kasdruiven J GERRITSEN KORTE GROENENDAAL voor allen die het wereldberoemde echte j yH K K Sof Tandartê Dr POPP s t5i t gebruikt hebben Boren leder ander Tand water te verkleïen ala voorbehoedmiddel tegen Tandeu Mondziekten Bg gebruik van het Mondwater en Dr POPP s TANDPASTA tm po lo v behoudt men Steeds gezonde en schoone Tanden een eerste vereischte tot het behoud van oene gezonde maag Dr POPP s Tandplombeersel om elf holle kiezen te vullen Dr POPP s Kruidenzeep Een ware schat voor de ongelnkkige slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk Dr Retau s ia met het grootste succes ingevoerd tegen iedero soort van Huiduitslag POPP S 7iOnneUoem 01iezeep fijnste en beste Toilet Zeep WAABSCHUWINO z elfbewaringf Hollandache uitgave met 27 afb Prgs 2 Gulden Ieder die aan de versohrikkeljjke gevolgen van deze ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaarl ks duizenden van een zekeren dood Te verkregen bg het Verlaga Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van h t bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Bolland W0 Alle bestaande osmaaksels van AnatherinU j Montwater zijn voor de Gezondheid schadelijk B volgens analyse daatom waarschuw ik hierl y mede het geëerde publiek voor aankoop van ml f zulke namaaksels Dr J G POPP KK Hof Tandarts en uitvinder der Anatherin Preparaten te fTeeae Bepots van alleen echte Anatherin Preparaten bevinden zich te Gouda by de firma J C Zeldenrijk Co Drogist op de Markt j te Kotterdam bij F E van Santen Kolff te s Hage by J h F SnabUié apoth te Delft bij A J vaB Kijn te Schiedam by C Malta Gz te Leiden bij E Noordijk te Amsterdam bij F van Windheim Co en H H üloth Cj apotheek te Utrecht bij G H N van Spaiye idem Lobiy Porton Droogisten II IJ II il De Notaris Mr 1 MOLENAAR te Waddinxveen is voornemenSjten verzoeke zgner principalen in het openbaar telkens in ééne zitting te verltoopen Ten Eerste 13 JVlfl 1888 Op WOEN8DAG s morgens 10 ure te MOORDRECHT in het Koffiehuis van de Wede Den Bkabes Acht aaneengebonwde gedeeltelgk nieuwe HUIZEN met groote en kleine Schuren en Hooiberg gelegen aan het Boarpad 227 en vlg in het dorp Moordrecht Jaarl huuropbrengst 521 60 Grondl 27 09 Ten tweede Op DONDEBDAQ 14 JUNI 1888 s morgens 12 ure te GOUDA in hel Koffiehuis het Schaakbordt aan den Kleiweg Eerste perceel Een perceel WEI en BOUWLAND gelegen in den ZuidpUupolder aan Schieland binnen de gemeente ZE VENHUIZEN aan den Middelweg tnsschen eigendommen van de Heeren Vak Gbnsbp en Mwz groot 3 06 60 Verhuurd tot 1890 tegen 200 per jaar Grondl ƒ 15 43 Tweede perceel Een perceel WBI of HOOILAND gelegen op Zuidwijk binnen de gemeente fiOSEOOP groot 2 41 19 Verhuurd tot November 1890 tegen 240 der jaar vrg geld Lasten bovendien voor den hnnrdér Ten derde Op MAANDAG MS JUNI 1888 s morgen 11 ure in het Koffiehuis thel Schaakbord aan den Kleiweg te GOUDA Een op ganstigen atand staaud WINKEL en WOONHUIS met afzonderlgk verhuurde Bovenwoning aan de Weêthaven B 179 te Gouda benevens een perceel lUlNFELD aan de Bagjnenkade aan de Karnemelkaloot aldaar Breeder in biljetten Nadere informatiën bg Notaris MOL AAR genoemd TBICOT ONDEBHOEDBEEH voor Mannen Vronwen en Hinderen SCHEINK Zw Voor een fatsoenlek van de P G van goede getuigen voorzien wordt het liefst in öourfaeene BETREKKING gevraagd voor Tweede of Kindermeid Bekwaam in het Naaien opdoen der Wasch enz Franco brieven onder Letter M bfl de Boekhandelaren A KO K CoMf te Gouda Snelpersdruk van A BRINKMAN te Go uda 1888 De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG Inde Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 50 i BINNENLAND fJOüDA H Juni 1888 In de zitting der Botterdamsche Arr B ohtbank van Dinsdag werden veruordeeld G O H oud 33 Jaar touwslager en T H oud SO jaar werkman te Gouda bekl van mishandeling van den melkboer Snoek aldaar de Ie bekl tot 15 d gev terw jl de 2e bekl word vrygesproken B A M H en M de i jongens wonende te Gouda we oDS vernieling van glasruiten tot 3 boete ieder Voorts atond terocht een jufTronw uit Gouda welko looals uit het verhoor ter zitting bleek op en hoQe aldaar gratis verbleef bod a n de heining voor hare woning plankjes getimmerd om bloompotten te dragen Een melkboer welke aan de andere zijde van de heining woonde wilde dit eehter niet hebben omdat de apykera door tyn klompen drongen welke daar te dioogen hingen en loeg ans de plankjes er af Hy stond diensvolgens voor vernieling terecht Uit de verklaringen der getuigen bleek dat de juffrouw niet op haar mondje gevallen was en ook geen recht had pUnkjes aan de schutting te hechten Eisch voor Th B 6 boete Een andere inwoner van Gouda een 18 jarigo pottebakker J M genaamd nuuikte zich op 20 Moi s avonds in de Keizerstraat op een vriend boos on sloeg toen een ruit van een aan de gemeente Gouda behoorend pand in Eisch 3 boete Verder twee broers uit deze stad leven met elkander alt de kat met den hond zoo zelfs dat M Ij C oud 44 jaar gepensioneerd militair do tyd gekomen achtte eens af te rekenen en zijn broer mitsdien in het geticht sloeg en verwondde Eisch 14 dagen gev De vestingwerken om Woerden welke twee eeuwen geleden door Menno baron Van Coehoom zgn aangelegd behooren thans tot de geschiedenis Uitgezondard een gedeelte waar zich de twee begraafplaatsen bevinden en een molen die t recht heeftboven de stad te mogen uitsteken is alles genivelleerd en tot plantsoen ingericht of tot bouwgrondbestemd Jammer dat voorhands het krnithuis blyftstaan Wel heeft de Regeering toestemming gegevenhet te mogen verplaatsen op rykagrond by de zoogenaamde wagenloodsen maar de gemeente moet dekosten dragen van afbreken en weder opbouwen en daarin hebben de vroede raadsheeren van Woerdentot nog toe geen zin j Ken flinke haven zal ook worden aangelegd tegenover het in aanbouw zijnde nieuwe Stadhuis Menigeen zou dit stadje buitenom niet meer herkennon als hij t in oeo jaar of wat niet had gezien In de Siet van heilen is opgenomen een kon bosl vnn den lOen dezer houdende benoeming eener staatscommissie voor het voorbereiden dor volgens alinea 2 van att 181 der Grondwet gevorderde wet ootreffonde s lands verdediging Aan deze oommissie is opgoilragon het instellen van een onderzoek naar en het uitbrengen van een advies met betrekking tot de wonschelijke grondslsgen voor de weltolyke regeling welke ingevolge le tweede ahnea van art 181 dor Grondwet go i troffen zal moeten worden ïan haar wordt over I gelaten in haar aan den Kining io te dienen verslag nevens de hoofdbegiaielen voor de vermelde regeling zoodanige punten Isarop betrekking hebbende als zy meent dat flaartoe in aanmerkmg kunnen komen op te nemenlm uit te werken Zy zal aangaande alle zaken wuromtrent zij niet eenparig oordeelt bij meerderheid beslissen des echter dat het den ledvo vrijstaat hun govoolen van dat der meerderhpid afwykeniei in een afzo lerlyk advies te gelijk met dat der commissie aan den Koning te doen kennen Aan de ministers van oorlog van marine en van 6innenlandsche zdcen is opgedragen aan de commissie de noodige gegevens te verstrekken welke zij d hulpmiddel oij haar onderzoek en ovcntneel als riobtsnoer bij de uitvoering barer opdracht mooht wensohen te ontvangen De commissie zil hMf zittingen houden te s Gravenbage en zq zal vo r de eerste maal door baren voorzitter worden liyeeogeroepen Kaar aanleiding nm Ml w r a l entabg den heer mr C H B Boot op diens aanvrage verleend als lid van den Raad van State vraagt De NederUndteke iHdwttrieel of het niet raadzaam zoude lyn dat meerdere leden dit voorbeeld volgden Hut komt het blad namelijk voor dat eene nitbreiding desnoods met buitengewone loden thans vooral wenschelyk zou wezen nu zooveel nieuwe en groote maatregelen in aantocht zyn en eene spoedige en toch grondige behandeling van zaken juist by dit hoogste raail rend college een eerste vereischte is Men denke slechts aan een tarief hereiening Het doelt dus meer bijzonder op de sfdeeling waterstaat handel en nijverheid die in de hoeren Van Vladeracken De Vries en Beyen drie mannen van studio en rijke ervaring moge bezitten doch aan geen van welke zal kunnen worden toegekend die kennis vnn de nyrerheid welke voor een oordeelkandige tariefsheRiening zy het ook alleen met het oog op de behoeften der schatkist onontbeerlijk is Men moet nijvorheidsmnn zijn of geweest zyn om over ny verheidsoangelegenheden grondig te kunnen oordeeleo Eu dat de nyrerheid zeer nauw betrokken is aan het tarief en dat vroegere voorbereidingen van dit onderwerp blijken dragen van ongenoegzame zaakkennis zal nu wel zelfs by den Raad van State erkend worden De JVerf Induelr acht nu het huidig tijdstip met het oog zoo op de gewyzende staatsregeling als b v op het jongste tlugsohrift van den directeur der Nederbindsche Stoomvaartmaatsohappij to Rotterdam rScheepsbouw voor s lands vloot en de daarin gedane onthullingen omtrent de gevolgen van zekere met den Staat onder goedkeuring iler Wetgevende Macht gesloten overeenkomst byzonder aangewezen als het ware oogenblik om op eene krachtige versterking van den Raad van State inzonderheid met geoefende en beproefde nyverheidsmannen aan te dringen Mannen nis Van der MadCix Stork Koechlin Bouvy en zooveel meer zouden meent bet orgaan daartoe wel to vinden zijn en zeker alleszins daarvoor in aanmerking verdienen te komen Ongetwyfeld zyn er meerdere personen die op dezelfde onderscheiding aanspraak kunnen maken doch het noemt nlloen die mannen oindal zy het eerst voor den geest komen en allen mannen betreffen die mogen a ezegd worden ala industrieulen hunne sporen met eere te hebben verworven ADVBRTBNTIBN worden geplaatst van 1 5 regel a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsniimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt Alzonderlflke Nonuners VIJF CENTEN De heer L C Dudok de Wit die op zijn buitengoed Vechtenhof te Breukelen met een menschlievend doel een kleine ntoonstelling orgsoiseeide heeft de treurige ervaring opgedaan dat zich onder de bezoekers eerlooze lieden bevinden Hy meldt namelijk dal den 9n en lOn Juni zijn verdwenen twee photogrammen voorstellende een Japanscheo brievenbesteller en een koopman op Java en voegt hierbij bet beleefde verwek aan iederi n gowlgezinde een verzoek dat wy volgaarne steunen te letten op personen die eerloos genoeg kunnen zyn zich voorwerpen toe te eigenen Vóór eenige dagen werden per advertentie in het Nieu van de Dag agenten voor een op te richten zaak gevraagd Wie daarop nadere inlichting vroeg kreeg de informatie dat bedoelde zaak was een Neierlamdtehe PuilicHeitt Fereemfini te Doetichem en al dadelijk werd toegezonden een instructie voor heeren agenten en depóthouders in slecht Nederlandsch gesteld 38 waarbij later tot opheldering nopens de wijze waarop men dacht te werken een enveloppe werd gevoegd van tie I tüiHig Compani te Amsterdam De naam des achryvere of der ondernemers werd niet geroeid maar ƒ 50 storting werd als waarborg gevraagd en was de gegadigde zeer belangstellend dan 100 Op navraag omtrent die rereeniging antwoordde de Burgemeester van Doetichem dat hem niets omtrent de voreeniging bekend is en ze in geen geval te Doetichem is gevestigd A Soft Cf Van de Nederlandsche grens wordt aan do Frankfurter ZeÜHng geschreven Opvallend ia aitzouderingen niet te na gesproken het onderscheid in ontwikkeling tusschen Duitsche en Nederlandsche Rijnsohippers Terwyl de eersten zich de Hollandsche spreektaal gemakkelyk eigen maken knnuen de Neilerlanders dikwerf te nauwernood hun eigen taal lezen laat staan zuiver spreken of schrijven Zij kunnen hun leven lang naar de Roerhavens varen en toch blyft hua de Duitsche taal en schrift een boek met zeven z els gesloten Ook in andere opzichten staan zy a Ater by de Duitsche schippers Het verschynsel vindt zyne verklaring in het feit der versiandelyke minderheid van het Nederlandsche volk veroorzaakt door het ontbroken van algemeenen leerplicht Vooral ds stand der schippers gaat daaronder gebukt De kinderen der schippers groeien op aan boord met onvoldoend of geheel zonder lager onderwys Hunne verstandelyke vermogens worden eenzydig en blyven onontwikkeld Er zyn er in Nederland die don sohadelyfen invloed van zulke toestanden op het volkskaraktor goed inzien en vereeuigingen stichten om het kwaad zooveel mogelijk te koeren Hun succes is echter gering In geheel Friesland b v ia ééno Voreeniging tot opvoeding van arme schipperskinderen d i van kinderen wier ouders wel don wil maar niet hot geld heblien om hunne kinderen ter school te zenden Zij draasrt thans org voor 45 kinderen en moest er verleden jaar 60 afwijzen omdat er geen geld genoeg beschikbaar was Ouk de stoffelijke toestand der Nederbindsche schippers is blijkba ir slechter d in ilie der Duitsche Het gebrek aan al emeene beschaviiii en opvoeding is in Nederland over hot algemeen ouraiskenbiiar eu