Goudsche Courant, zondag 17 juni 1888

ZoriÉg 17 JiiBi 1888 N 3718 e Bierlrouwarij Het Dulbele Anker L E V E 12 T Heldere Znivere Bieren 60UDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad boor Goiuia en Omstreken Oe inmadiag vaa adverteatita kan geachieden tot te uur des namiddags van den dag der oitgave Pïlrur onderi B J Sebolteo en D P vao den Hoek Coroelie ouden C Vtrkerk en M vio der Sleet 13 IAaberdiot SaMnoi ouders W A Pnoseabers en E een Wijk OVfHLEDEN IS Juni C de Jong wed il tid Wyk 82 j IS P Verherl Ij S m A P nillemir 8 m GEHUWD 13 Juni A Soet en A C H ven Ouder Reeuw k Jan ran der Ht dtn kerk Johan SS j r EHüWD WddKbut SS j Stolwük GEBOREN nririt ouders C Stoppelenburg en M Paisgraaf Berlha Giela ouders A de Jong eo C van Dmntu GhHl WU B au den Berg met M Otkamp Goaderak GEBOREN tlegnaja Maria ouders J an Iperen en 6 Tuinenbnrg OVF RLEDBN G A Uroog 2 j ONDhKTROOWD T Verdoold 25 en J P ean der Lec 20 j A A Vil 32 j en S Noordegraaf 82 j ADVERTENTIfiN Mejoffronw B M van GOOR Mevrouw de Wed E LULIUS van GOOR Romewn en de Heer en Mevrouw J M NOOTHOVEN VAN GOOR Roest van Limburg betuigen hunnen hartel ken dank voor de vele bewyzen van deelneming ondervonden bfl het overlgden van hun geliefde Moeder en Behuwdmoeder Mevrouw A W VAN HAREN NOMAN Weduwe van den Heer G B van Gook Gouda 12 Juni 1888 Voor de vele blijken van belangstelling ontvangen zoowel gedurende de ziekte als hghet overlgden van onzen geliefden Echtgenooten Vader betuigen w onzen hartelijken dank Uit aller naam Wed ROEPERSBooNE PS De zaak zal door mijn zoon op denzelfden voet worden voortgezet belovende eeneciviele en billijke bediening Ter griffie van de ArrondissementsRecht bank te Rotterdam is nedergelegd om aldaar gedurisnde veertien dagen te verblgven ter inzage van een ieder de Tangregeling in het faillissement van G PVIJK Kleermaker en Koopman te Qouda De Curator Mr J FORTUIJN DROOGLEEVER Advocaat te Gouda Café SCHAAKBORD VRIJDAG FBANOISOAMEMAÜ Tegen AUGUSTUS wordt GEVRAAGD eene flinke GOUWE C 193 BASEEBSLEEmi otELALFWAS gevraagd liefst direct Adres Hekm H v d HOEVEN Boekh Bodegraven FD miOO t MNAS 60 Cent per 5 ons J van Sonsbeek ADVERTEi TIE in allsBJjiwen en Buitenlnn lsche Couranten wcmien dadelgk opgezonden door de Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda Openbare Vrijwillige Verkooping De Notaris J P MAHLSTEDE te Bergambacht is voornemens op MAANDAG den 25 JUNI 1888 des voormiddags ten elf ure in de cHahhoniei op de Markt tj Gouda in bet openbaar te veilen en acht dagen daarna op denzelfden tgd en plaats te verkoopeu Het kapitale WIKKELHUIS waarin de Manniacturen affaire wordt uitgeoefend met hardsteenen onderpui zeer mimen WINKEL verscheidene BOVEN en BENEDENKAMERS 2 KEUKENS KELDER 2 ZOLDERS en VLIERING groote TUIN met VRÜCHTBOOMEN en afzonderlgk daarin uitkomend PAKHUIS Zeer gunstig staande en gelegen op de HOOGE GOUWE C 242 GOL DA kad Sectie D 466 502 en 504 groot 5 Aren 68 Centiaren Om te aanvaardeh bjj de betaling der kooppenningen 2 Augustus 1888 Aangeslagen in de Grondlasten over 1888 op ƒ 34 30 Inmiddels uU de hand te koop Inlichtingen te bekomen b j den Notaris HENGEVgLO te Bazerswoude en den Notaris MAHLSTEDE voornoemd Gytnnaatiek Vereen tg ing Directeur H OUDERKERK LIT V0ERI1 ÏG op MAANDAG 18 J ÜNI 1888 des avonds te half 8 uren in de Zaal tKunêtmin der Sociëteit Ont Genoegen ITa afloop £ AL HJI Knostlievende Leden hebben toegang met twee Dames HET BESTUUR voor Mannen Vrouwen en Kinderen 8CHE1NK Zn Nieuwe Dassen A 7 os Az EleiwegE 73 en 73 Geen grijs Haar meer De nieuwe LONVON is i J 4B l de beste van alle bestaande parAl AlWa fumerien om hetgrijze haar binnen enkele dagen te doen verdwijnen Maakt bet haar glansrijk en zacht en verft niet Pi ys 83 cent per flacon en l SO per dubbele flacon Alleen verkrügbaar te Gouda bö J H C HUINCK F Hz 122 Hoogstraat 123 Molenwerf GOUDA Openbare Verkooping De Notaris J P MAHLSTEDE te Bergambacht is voornemens op DINSDAG den 10 JULI 1888 des voormiddags ten 10 nur ten huize en herberge van K BOOGENBOEZEM te Reeuwiji in het openbaar te veilen en te verknopen BE BOÜWUANSWONINI geteekend Nr F 35 met HOOIBERG SCHUREN verdere GETIMMERTEN ERF en TUIN alsmede diverse perceelen Wei en Hooiland staande en gelegen onder de gemeente REEUfTIJK te zamen ter grootte van 17 Hectaren Omaren 80 centiaren Om te aanvaarden dadelgk by detoewgziog Breeder bg biljetten en inlichtingen bg den Notaris Aan bet STOOMGEMAAL vao RIJNLAND te Gouda KLEI en GüOiVX te verkrggen Te bevragen bg C P W DE88ING te Gouda DEPUSSIE PULP biedt ondergeteekende aan k 2 50 per 1000 KILO voor Gouda van de Fabriek te Werkendam AGEXT W DEN HERTOG Gouda Te enJICHT RHUMATIEK verkrggbaar te Gouda Wed Bosman Tieudeweg G IJSEUTUN Blauwstraat Alphen L Vaoossiau Zn Bodegraven B G F Bbinkkl F Vbeswot Boskoop J GonoKAOE P LoOHAN Hazertwoude J Gaarkeuken Kamerik VAN Ebüwb Oudewater 3 Likïiand Uijneatfrtwoude J H van MOUBIK Rijndijk A C Post Schoonhoven Gez Abhoofün Stolwijk A Natziji Waarder Wed BocTHooB Woerden H v Hattuk ANDOtNINüC Wouhrugge A DB Wilde Op voordeelige voorwaarden worden Depots geplaatst aanvraag aan het Hoofd Depot bij M J C HAM te t re if Suelpersdruk van A BRINKMAJT te Gouda De oitgave dezer Courant geaeiiiedt ZONDAG WOCIS SDAG en VBIJUAO In de Stad geschiedt de uitgave in den avond va DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prijs per drie maanden is 1 25 franco per poit 1 50 BV ttM Conrant behoort een Byvoeifsel BINNENLAND OÜDA 16 Juni 1888 Woensdag 13 Juni vervoegdeD zich de faeeren H P Schim van der Locff en H W G Koning bij den heor 8 ran MiUigen om hem namens het Beatuur der BemoDstrantscbe Gemeente alhier een boirga van achting en erkentelijkheid aan te bieden voor den ijver en de toewijding waarmede hq vSrschillende malen de leiding op ziek genomen beeft van een zangkoor dat na en dan bg samenkomiten der Gemeente meegewerkt heeft tot verhooging van godsdienstig plechtigheden Met geschenk bestaande in een aiorlijke barometer wenl hem in hartelgke bewoordingen aangeboden loor den Predikant der Gemeente die hem dank bracht voor z jne steeds zoo gewaardeerde b n id winigheid en den weoaeh uitaprak dat het hem in de toekomst wel moge gaan Wij ontvfngon het 7e jaarlijkache Verslag van de Hoofdcommissie van het OniertltvmtufêfoHit opgericht door het Neierlandêch Ondene zers ffenooiêchoja Daaruit blijkt o n dat het ondersteunm van noodlijdende onderwijzers of hunne nagelaten belrekkingen op minder ruime schaal kan geschieden dan noodig is doordat het bedrag der ontvangen bijdragen te gering is De Hoofd Oommiisie is vaak tot haar leedwezen genoodzaakt zelfs daar waar dringend behoefte bestaat aan hulp met een kleine bijdrage te volstaan waar zij zoo saame meer zou doen In faet verslag worden een paar gevallen medegedeeld van hoogst treurigen aard die duidelijk do behoefte aan meer geld aantoonen on die ons aanleiding geven de aandacht van alle weldunkenden op de zaak te vestigen Kr z jn hier ter stede verscheidene personen die bet fonds steunen maar bun aantal moeit veel grooter zijn Voor nadere inlichtingen wrnde men zich tot den heor S Posthumus hoofd der 2e kostelooze school dio zich ook gaarne belast met het ontvangen van bijdragon Zooals uit ons vorig nr bleek zal de collecte ten behoeve van het fonds ter aanmoediging on ondersteuning van den gewapendeu dienst Ihior Woensdag a St worden gehouden Moge menige flinke bijdrage worden geschonken Het schijnt ons niet onaardig toe bij deze gelegenheid pUatsiug te geven aan het volgende stuk van 15 April 1815 ons dootf SftiKgeacht ingezetene tor inzago gegeven dat getuigt vaii de geestdrift waarmede het fonds werd opgorichi AAN DB NEDEHLANDSOHE KRIJGSLIEDEN Brave Verdedigers van het Vaderland getrouw aan uwen Koning jtaat gij gereed om ondur de vanen van Willem van Oranje te strijden Heilig is Ulieden de eed dion giJ gezworen hebt dierbaar uwe oer onschendbaar uwe pli t Wg vertrouwen op uwe braafheid op uwen moed op iiwo volharding Al wat ons lief is en waard is Ulieden toevertrouwd en wij voeden do hoogste achting voor de Gewapende Magi in de Nederlanden Deze gevoelens willen wij met daden bevertigen eti terwijl Oijlieden u aangordt tot den strijd I willen wij Ulieden een biwijs geven van onze deelneming van onze Uefi van onze zorg Al wat wapenen dragen kan onder ons is gereed om op de roepstem van onzen Eoping met U te strijden voor de heilige zaak der mensckheid maar ook die genen onder ons welk in uwe gevaren uiet persoonlijk doelen kunnen billen er in deelen met hun hart Zij bie len u hnnOB hulp aan wanneer gij door eervolle wondrn hulp Son t kunnen behoeven voor uwe Ouders voor uwc Weduwen voor uwe Kinderun willen zij liefderijk zorgeu wanneer gij den dood voor t Vaderland znit gestorven zgn Moonea kunnen zij U niet voor de ad t opoffering maar iij willen V wanmer gij dodr dapperheid en trouw hebt siigemnnt eenig bewgs feveo van dankbaarheid en hoogachting Zij willen door sprekende daden voor gansch Nederiand en voaSr de wereld doen zien dat elk braaf Krggnnan SohUat of Burger die zijn pligt doet hun Broeder ia en hun Vriend Nederbindsche Krygskedan ontvangt deze onze rkbtring met welg ra£l D W niMiaii d tMttf der VaderhindsÜlffe voor Ulieden in maakt staat op ons woord Beslecht dan met de Bondgenooten den kamp der eere Vernielt den Dwingeland en zijn meinëedig rot Verzekert de zegoptaal van Kuropa De AlmSgtigo sterk uwen arm en bevestige uwe trouw I Nederland en Oranje zg onzer aller lens I Beniragt maakt tagi onzer sUur spreuk Dood of vrii onzer aller eed Zoo zal onafhankelijkheid treile en heil het loon zijn van onbezweken trouw aan God den Koning en het Vaderlano Ik jinuterdamecie Hoofd Commi ie tot oprigting van een Fondê ter aanmoediging vereering en ondertlimning van de Gamfnien Dienet in de Nederlanden President Leopold Grave van LtuAurg Stinu VicePresidenten Jhydecoper van Maanteveen I J van Lennep Commissarissen Amethof J Teimedre FAnge R Beerenbroek A A Deutz van A undelJ t J Goll van Franckenttein A L van Harpen Hodehon A van der Hoop T A van Iddekiuge W F liogge Mmliium J S van de Pol A Jfarin Thesauneren J Danckert E J koci Secretarissen C SylvtH van Lennep H CrooekewU B Uuhhoff Amsterdam den 15 April 1315 fionderdag word alhier voor het front van het personeel door den Chef van het Militair Hospitaal op de gebruikelijke wijze aan don Militairen Apothe kersbediende r J J Hanssen de Bronzen Medaille voor twaalf jaren onafgebroken trouwen dienst beneden den rang vnh officier uitgereikt In ons vorig nr stond abusievelijk in het verslag der zitting van de Rotterdamsche Rechtbank dat de juffrouw die aan de heining voor hare woning plankjes had getimmerd in die zitting terechtstond Zij was daar nis aanklaagster en trad op als lo getuige Het gorechtsliof te s Gravenhago deed Donderdag uitspraak in de zaal van den sleeufabrikant te Ouderkerk a d IJael loroordeeld door de rechtbank te ADVBBTBNTIBN worden geplaatst van 1 5 regels a 60 Centen iedere r el weer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsmimte Bovendien worden alle Advertentien gratia opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt Alionderigke Nonuners VIJF CENTEN Rotterdam tot 1 jaar gevangenisstraf wegens het indienen eener lasterlijke schriftelijke aanklacht tegen twee bouwondernemer te s Hage Het Hof was ten aanzien van het door den verdediger subsidiair gedaan verzoek van oordeel dat er geen termen tot eenige schorsing of nader onderzoek der zaak aanwezig waren en heeft het veroordeelend vonnis na verbetering op een enkel punt bevestigd Het was Donderdagmiddag fraai en kalm weer toen de ballon FUle de Copenhague te half 5 te Amsterdam opsteeg met den kapitein Julhes en de medereizigers Frederic l Hoste en Henry Woïlf Da balloli werd in de stad door duizenden nageoogd ett olmÜB2 in het geiicht Alles voorspelde een ssngename reis doch de uitslag was iwidtrs To kwartier over 5 djeef de ballon boven de Zuiderzee op eene hoogte van duizend meter De thermometer ees 26 Te 5 i uur jfas men boven het midden der zee op eene hoogte van twee duizend meter De thermometar wees toen 20 Te 51 werd ballast uitgeworpen en naar koers gezocht Omstreeks 7 uur was eene hoogte van 3500 meter bereikt de thermometer wees daar 6 Door verkeerde windrichting verloor de balhm daar zijn koers en door naderend onweer en bliksemstralen hare kracht Donkere wolken waren oorzaak dat niets meer kon onderscheiden worden Te 7V nnr daalde de ballon tengevolge van den storm met oen geweldige kracht in zee tot eenige meters diepte Toen steeg hij weer om later weder in zee te vallen Dit duurde oen half uur De toestand der reizigers was vreeselijk mot den dood voor oogen haddon zij een hevigen storm en onweder te doorstaan Gelukkig kwam er uitkomst Op het geroep van Henry Wolff naderde schipper De Jong uit Sloten met een bootje daarin nam Wolff pbuits gevolgd door L Hoaie en kapitein Julhes Tegen half twaalf werden de reizigers in snhipperskleeding door schipper Jansen te Haiderwgk aangebracht De ballon is geheel gescheurd de cirkel gebroken en alles wat er in was vernield Gisterenochtend te half negen is te Rotterdam in de handsphoenenwasscherij der firma de Laar Hoogstraat een pot naptha ontploft Door den vreeselijkeu slag sprongen de ruiten der huizen in den omtrek lu het lokaal waar het onheil voorviel bevonden zich de oude moeder en eene auster van de eigenares der wasscherg Do moeder werd hevig gebrand en bleef op de plaats dood de zuster is hovig gebrand naar het ziekenhuis vervoerd en verkeert niet buiten levensgevaar De eigenares der wasscherij kreeg ook zware brandwonden doch ontvluchtte het huis De bovenbewoners wilden in radeloozen angst uit het raam springen doch werden daarvan door het volk op straat weerhouden Door het krachtig optreden der politie en brandweer waarvan twee spuiten water gaven werd de brand spoedig gebinscht De vernieling in het huis is echter groot De Prov Qrm Ct betoogt naar aanleiding der verzekering der regeering in de openingsrede an 1 Mei jL dat de nog steeds gedrukte toestand lan den landbouw noopt tot een voortgezet onderzoek naar de middelen om die groote bron van onze volkswelvaart te ontwikkelen en to bevor ieren dat het geneesmiddel van dien toestand v oor het grijpen ligt en geen loortgezet onderzoek oi Jert Beaohcrraing