Goudsche Courant, zondag 17 juni 1888

Woensdag 20 JunL 1888 Stoom Bierbrouwerij DE KEIJZER N A BOSCH Maastricht levert in fusten van 50 en 100 Liter SMAKELIJK BBLDBB en MOUSSBEBEND Nadere inlicbtiugen zjjo te bekomen bj den Heer T VAN EUR AGENT der Broowerg Blaanwstraat H 2 Gouda N 37J9 GOUDSCHE COURANT NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Oinstreken HOIDB BH PSTTBN HA€ ilZLI r S mn PRAAG Hoog straat A 111 Rnime Sorteering Stroohoeden Fantasie Hoeden Zijden HOEDEN PE TTEl RElSIIlIJTSEi enz ly ALLE PRIJZEN ZL IVEUE FiVANSCHE WlJi EIN De bekende BORDEAOX h f 27 per 48 Flessohen met aooijns firanco huis geheel Nederland ook per proefaesch kwart en half snkers belegen verkrijgbaar Voorts alle MBRKKN Prijscouranten gratis en fitmco Van alle merken zijn proefflesschen verkrijgbaar Adres WIJDSTRAAT A 172 GOUWE C 13 Oooda Eeng Deföt van WeUe ns Boonekam p Elizter Dirkje Mirgareths ooders J Oskamp en M Hoflitnd Adriftat Johaniu oudera J Uollaard tn A Storier r ONDKRTROLWD den Ouden en W an Vlirl ihlIUWD I an der Starre en A Hank OVtRLEDKN J Meyer 16 m Hoordrecbt I KBOREN i Fraderik Martinu oudere A Haurman en 0n F Jantsel Adritna aiiders W Foat en A Vern eer nSHUWD A Yan dcr Hoogl en M den Hollander led an A A Roitarreld ADVERTEi TIEN GEVRAAGD Een halfwas KLEEEMAïIEE Adres B van der SLOOT Kattensingel 100 Zoo spoedig mogelijk GEVRAAGD een tatsoeolijk niet boren de 10 jaar Adres onder No 1682 aan het Barean van dit Blad Wordt GEVRAAGD een KIMiillIIS Adres onder No 1C84 aan het Bureau dezer Conrant Mevr C G van der GARDEN Crabethstraat vraagt tegen AUGPSTUS een fatsoenlijke DIEIVSTMEID zindelgk in haar werk Mejuffrouw JORINK Firma Wed BOSMAN vraagt tegen AUGUS TUS eene nette DIENSTBODE Tegen AUGUSTUS wordt gevraagd een fatsoenlijke P G als TWEEDE MEID en geschikt om met Kinderen om te gaan Adros onder No 1683 aan het Bureau dezer Conrant Gevraagd tegen AUGUSTUS eene DIEiNSTBODE Adres Tiendeweg D 59 is het prachtigste Poetspoeder voor alle Metalen alsmede voor Spiegels en Glaswerk prüs per pakje 5 en 10 et dozen 25 cent Proefpakjes gratis verkr gbaar te Ma bij J C ZELDENRUK Go Inlichtingen Attesten en Prüscouranten gratis Nieuwe Dassen A v os Ai EUiveg E 73 es 73 MARKT 139 ZUIVERE i®ftiliöIWUiSS per 1 Flesschen Proefflesschen 6 75 0 65 Wed C van OIJE Kleiweg Xo 2 Gouda PAMPAS en VICTORIUS zooals ze voorheen bfl den Heer D v d LAAR verkocht werden In de Rookende Landman Korte Tiendeweg Dit kortelings in den handel gebrachte WASCHMIDDEL zal spoedig de huisvriend van iedere hulsmoeder zijn Het bespaart veel tijd en geld is een groote besparing op Zeep en Soda Op ieder pak staat de gebruikswijze vermeld Pr s per pak 8 et Alleen verkrijgbaar voor GODDA bij C van TONGERLOO Korte Groenendaal Gouda Rotterdam v 7 lie Stoomboot Alida welke aangevaren zgnde den 15 en 16 Juni geen dienst kon doen weshalve op beide dagen de goederen p r Sleeperswagen werden vervoerd zal Maandag 18 Juni a s weer varen g Zeer lage VRACHTPRIJZEN spoedige bestelling geen aanteekengeld Goederen te bezorgen aan de Boot Nieuwe Veerstal of Markt No 96 Op de adressen te scfargven per tALIDA Onder aanbeveling De Ondernemer F van UTKECHT Universeel ZUiySHINQSZOUT Het echte algemeen gnnstig bekende UNI VERSËELZUlVËRINGSZOUT een zeker middel tegen Maaghealen Zuur Braking ffartwater eiiz is thans echt verkrggbaar in pakjes a 15 Cent s V Vi Cent en heele pakjes 50 Cent te Gouda bö J H Boers Apoth te Alphen a d K bn L Varosfieau Zoon te Oudtwater bö T Jonker Idenbnrg te Schoonhoven bii Wed Wolff k Zoon T H Hehewerth te Boskoop bg J van Bergen Chemtache fabriek Zevenaar ADVERTENTIE in alle Binnen en BuUenZandsche Couranten worden dadelgk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda Huelpersdrnk van A Bbinkman te Qonda Pe Fo tieke Toestand Op het gebied der binnenlandsche politiek heerscht gedoreode de laat ite weken volkomen wmilstilte Onverklaarbaar is dit niet De nieuwe ministers hebben natourlijk eenigen tfjd noodig om zich in haa departement Ie orienteeren de kamers hadden geen werk en zijn ua zich geconstitueerd te hebben op reces uiteengegaan Waarschijnlijk zal er in deze zitting niets meer onder handen genomen worden dan 1 de Bankwet die van dringenden aard daar het octrooi der Nederlandsche bank afloopt en men bü tijds dient te weten waiintan belanghebbenden zich te houden hebbfn en 2 het voorstel Lohman SchiKspman omtrent hit n glement van orde dat gereed moet zjju eer de kamer zich in ernst aan den arbeid Iw ecft De bank zal faoogwaarachgalijk in hrfar tegeuwoordigen vorm behouden blijven bshondens wijziging in de voorwaarden vooral met bet doel om aan deu Staat een grooter aandeel in de winst te verzekeren Onze bank heeft een zoo welverdiend vertrouwen en U zoo met ons financiewezen samengegroeid dut men zich wel wachten zal te tornen aan de grondslagen waarop zg gevestigd IS Het voorstel ter herziening van het reglement van orde der Tweede Kamer zal niet zoo grif aangenomen worden Het vindt en niet zonder reden bezwaar bg de liberale minderheid en bg een deel der rMshterzgde Het bevat in hoofdzaak d initBlling van een aieinr lichaam in onze vertegenwoordiging eene vaste iyegrootingscommissie die gedurende een geheel zittingsjaar belast zou zjjn met het onderzoeken vun alle gewone en buitengewone begrootiiigsvoomtellen Het denkbeeld is ontleend aan de Franschen en beoogt geiyk de voorstellers zelven doen nitkomen bet scheppen van een kamerministerie zonder titel of verantwoordelgkheid naait het grondwettige ministerie des Konings Uit den aard der zaak geeft de kamer dan grootendeels hnar budgetrecht in handen tan een 15 tal harer leden die de begrootingen onderzoeken en met de ministers bespreken geheime beraadslagingen zullen het openbaar debit vervangen want de behandeling b pUno wordt eene bloote formaliteit als de budgetcommiasie en de regeering het ten slotte eens geworden jjn Men wil dit middel nangrjjpen om aan de meer radicale elementen der rechterzijde welke nit voorzichtigheid geen zetel iu het kabinet gekregen hebben hun invloed op den gang van zaken te verzekeren Schaepman en liohman hebben zich de bescheiden rol van kamerlid laten welgevallen maar hebben dezen vond bedacht om het ministerie te dwingen naar de pgpen van Dr Kuyper en de ultramontannn te dansen Men begrijpt dat de conservatieve vlengel der regeeringspartg niet zoo dadelijk bereid ia dit paard van Troje binnen te halen Verwonderlijk is het overigens te zien hoe tevreden de süatspartjjen iu de kamer tegenwoordig zjjn De rechterzijde is verhougd dat er eindelgk een kabinet uit haar midden aan het roer is schoon de kleur velen wat flets moet schijnen de liberalen zgu ingenomen met het gematigde optreden van hot nieuwe ministerie waarvan zg bigkbaar erger dingen hadden gewacht Van den kant der regeeringspartij is deze houding beier te verklaren dan van dien der onzen De pauMederantire oliit oiiaire imrtji weet dat zg het kabinet in haar macht heeft zg kan met zachten dwang het schip van staat allengs sturen in haar raarwater De veroverde positie is voor haar enkel het uitgangspunt voor verdere invallen in het vgandelgk gebied Het pleit voor het politiek doorzicht der hoofden lan de rlericalen datzg genoegen nemen met zalk een gematigd optreden namens hen Te groote schok bjj den overgang van het eene in het andere stelsel zon de natie althans de zenuwachtige middeupartg die biJ verkiezingen den doorslag geeft verschrikken hetgeen over 4 jaar bedenkelgke gevolgen zou kunnen hebbeu Als men een paard aan de stoomtram wil wennen dan zet men het niet in eens met zijn neus voor een in volle vaart stoomenden trein Men laat het dier eerst de voertuigen in rust zien aan de remise dan de machine met stoom op doch stilstaande daarna een rem die zachtkens voortglijdt en eindelgk de tram in volle vaart met belgelui en stoomgesis Op dezelfde wgze stellen de doctoren Schaepman en Knyper zich voor de Nederlandsche natie te wennen aan een clericaal ministerie Wg zgn nu nog iu de periode dat de machine kond en roerloos in de remise staVt De eename burgers wandelen om bet ding heen en blkgken het van alle kanten en verwonderen zi dat zoo n clericaki locomotief er precies nitfiet als een liberale stoomsleeper Doch als Itraks stoom wordt gemaakt en de reis beging dan zal men gaande wel bemerken dat de richting niet dezelMe ia Bet ImBt ei rooreerst slechts op aan bg het groote publiek de meening te doen post vatten dat een ministerie van deze kleur toch niet zoo schrikkelgk is als de liberalen wel zeiden Als men eerst die moeielgkete periode maar doorgeworsteld is dan zullen de heeren drgvei der rechterzgde zich wel laten gelden zon niet als leden eener roste budgetcommissie dan op andere wgze Hnn stenn is volstrekt noodzakelgk voor het kabinet om in het leven te blgven Deze wetenschap maakt dat zg kalm de toekomst knnnen afwachten Het eenige gevaar is dat de schare der volgelingen die bg de verkiezingen opgezweept zgn t en het liberale wanbestuur en die niet het politieke doorzicht hebben der leiders ongeduldig wordeu en hun vertegenwoordigers dwingen tot sneller pas dan deze raadzaam achten Doch dat gevaar is niet groot De groote massa van de kiezers dezer richting zgn makke schapen di gewillig de stem hunner herders volgen Tegenover deze wel berekende tactiek der legenpnrtg past ons liberalen groote waakzaamheid om ons en de natie niet door den schgn te laten verschalken Wg houden ons overtuigd dat de liberale leden der kamer voortdurend op hunne hoede zgn Doch hnn toestand is moeielgk Zoolang de regeering in haar tegenwoordige houding volhardt en geen daden doet welke aanleiding tot verzet kunnen geven zijn zg wel verplicht tot afwachten Tegenover een onstuimig calvinis tiscbultramontaansch kabinet ware hnn rol veel gemakkelijker en dankbaarder Thans dreigt het gevaar dat de conservatieve doch anticlericale elementen welke de liberale partg bevat langzamerhand van ons vervreemden en zich laten iuljjven bg de regeeringspoïtö Intusachen spreekt men reeds van daden die bestemd zgn aan de regeering hnar eigena rdigen stempel te geven Deze betreffen het onderwijs geUjk te verwachten was Zoo spreekt men van opheffing der voorbereidende klassen bg de normaallessen en van ontneming der rijkssubsidie aan de kweekscholen voor onderwgzeressen te Haarlem en te Arnhem Dez eerste maatregelen schijnen weder niet zorg gekozen te zgn daar er op zich zelf en uit het oogpunt der bezuiniging veel voor t zeggen is Er is tegenwoordig bij vacatures voor onderwijzers zulk een overvloed van candidaten dat eenige vermindering van toevoer Tan onderwijzend personeel geen kwaad kan De vraag is echter of aan de degelijke opleiding van aanstaande onderwgzeressen het eerst afbreuk rao t gedaan worden Wellicht dut zich in de aanstaande begrooting die men binneu kort gHat opmaken nog meer teekenen zullen rertoouen dat inderdaad eeit andere richting de tengels van het bevriad voert Bij benoemingen is zulks nog weinig merkbaar doch men vergete niet dat de voorbereiding daarvan vooral wat betreft commissiën voor ondertrjjszaken enz giootendeels had plaats gegrepen vóór het tegenwoordig kabinet optrad De leden waren reeds omtrent de aaunemiug gepolst zoodat moeilgk een gewgzigd stel kon worden voorgedragen De heer Moekay is een te welopgevoed mao om zoo onbeleefd te werk te gaan Overigens heeft de eerste maand van de nieuwe administratie toevallig buitengewoon gunstige financieele resultaten opgeleverd Zeer aangenaam voor den minister van fiuauciën is deze omstandi eid tevens een gaschikt middel van reclame Wellicht worden wg eerstda rs vergast op het betoog dat alleen bet optreden van een kabinet uit de rechterz jde voldoende geweest is om alle rijksmiddelen als met eeu tooverslag ruim te doen vloeien BINNENLAND GOÜDA 19 Juni 1888 Da B J Swaaa alhier heeft voor het beroep naar do gemeente Velzen bedankt In de lomer mgadering der Provinciale Staten van Zuid HoUaad tal o s worden behandeld de anbsidieaanvrage van de heeren 8 P H Noordendorp c a uitmakende het comité voor den aauleg eener spoorlijn over eigen baan tusachen Oouda en Schoonhoven Van de door den Ned Bhqoapoonreg aaigeboden gelegenheid om des Zondags voor verminderd tarief naar den Haag te kunnen reizen maakten Zoudag 11 218 perao nen gebruik De Miniater van Waterstaat heeft aan Gedeputeerde Staten van Znid HoUand verklaard dat ZExc aan Je Tweede Kamer geen verlenging van de RtJHtpoorvepconceuie zal voorstellen dan na overleg over voorziening in de verhooging van de apoorwegbmg over de Gouwe Mat venrijring naar de drertentie in dit nummer vestigen ng de aandacht onzer stadgenooten op de gelegenheid om weder geheel koateloos de fraaie collectie Fnnsohe en Kngelsche Gravures en Photographures op de bovenzaal van bet Sohaakbordo Kleiweg te kunnen bezichtigen Dat deze collectie telken jare bij vernieuwing wordt geëxposeerd ia wel een bewija dat er van gekocht wordt en dua prjja en bewerking voldoen Giaterenavond garen de leden der gvmnaatiekvereeniging Excelsior alhier onder leiding van hun directeur den heer H Ouderkerk eene huishoudelijke uitvoering in de aocieteit Ona Gcno n taal Kunstmin