Goudsche Courant, woensdag 20 juni 1888

Lokaal HET SCHAAKBORD BOVENZAAL KLEIWEG GOUDA HEDEN en volgende dagen kosteloos te bezichtigen de prachtige collectie nieuwe Staalgravures ea Photogravures van J 1 HöPKER Spiegel en Lgstcnfabrikant en Kunsthandelaar A31STEBDA1U 8PlEQBL8 in alle genres worden made tot buitengewoon lage prgzen in uitstekende kwaliteit geleverd De aflevering geschiedt door tusschenkomst der Heeren A KOK Comp Boekhandelaren te Gouda Vrtidag 23 Juni 1888 m 3720 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Slremsel oed r VAN W H VAIV HASSELT te Rotterdam H H KAASMAKERS Indien U KAAS 1ste kwaliteit wenscht te maken gebruikt dan deze artikelen Het 8TBEM8EL is geen LEBAFTBEK8EL zooals veelal het geval is vandaar dat het zoo zuiver helder reukeloos en kleurloos is Het KAA8KLEÜR8EL geeft eene mooie gele tint aan de Kaas nooit roodachtig Algemeen verkrggbaar tot zeer billgke prgzen gPOLAR S LEVENSELIXER Met de hoofiverkoop van bovenstaand heb ik voor O OV D A en Sigm OMSTREKEN belast navolgende HH Oroagiera In GedistUleerd 1 M PEETEBS Jzn Markt Jzn HEB MAN Zoon Tiendeweg o C POLAK Gzn Fabrikant Groningen an lijken bestemd tot het rerroeren van personen ook by het begraven of tot welk andor doel ook te bezigen behalve wanneer zg zoo zijn ingericht dat de lykkist in oene afzonderlgke afgesloten mimte wontt geplaatst Art 5 Met eene geldboete van ten hoogste 25 of hechtenis van ten hoogste drie dagen worden gestraft Het bogiaven buiten deq bepaalden tyd en de overtredingen van Art 3 en 4 dezer Verordening Art 6 Tot het coustateeren van de overtredingen dezer Verordening zijn behalve de ambtenaren b j de Wet daartoe aangewezen bevoegd de Directeur der Algemeene Begraafplaats en de overige beambten der Gemeente Art 7 By het in werking treden dezer verordening is die op het begraven van lykeu van den 2ft October 1869 en gewyzigd den 9 December 1881 ingetrokken Zyode deze verordening aan de Gedeputeerde Staten van Zuid Holland volgens hun bericht van den i Juui 1388 in afschrift medegedeeld En 18 hiervan afkondiging geschied waar het behoort den 13 Juni 1888 Burgemeester en Wothouderi voornoemd H W G KONING 1 B Do Secretaris BROUWER burgerlijke Stand Gt llOKEV 15 Juni Pjcter ondera P van den Toorn eu C f8D der Klem 16 Gerardus Jacobns ouders J A tan der Valk eo J Meyer 17 Joh üie ouders Caatefelii CD N Krrvcr Snaanne ouders D i Ma8 un i tn h de Jong IS Petrus Juhauuea Richard ouders N i ctenn is eo A van den Knnk 13 lobauua Hrleiia ouders J A de Feer eo W Koerla OVERI Ii i G 17 JuD J Lakcrteld 4 m E lan Erkel 18 n 18 A M Schieveeu 3 n Haastrecht GËbORh N Geeltje Maria ouders M Frederikre tn M N bltngerUnd OVERLEÜEX P au Enter 2j ADVERTEKTTIËN Mejuffrouw B M van iOOR Mevrouw de Wed E LULIÜS van GOOR Romeijn en de Heer en Mevrouw J M NOOTHOVEN van Goor Robst van Lihburo betuigen hunnen bartelyken dank voor de vele bewgzen van deelneming ondervonden bg het overlgden van hun geliefde Moeder en Behawdmoeder Mevrouw A W VAN HAREN NOMAN Weduwe van den Heer G B van Goor Gouda 12 Juni 1888 Zg die iets te vorderen hebben van schtildig zgn aan of goederen onder zich hebben behooreude tot de onbeheerde nalatenschap van CLABJ JUNK Weduwe van HEyRICUS MATTHIAS PANHU1J8B1N Maakster van Kunstbloemen en Eanstvruchten laatstelgk gewoond hebbende to Gouda Houtmansgracht N 244 en aldaar den 9 Juni 1888 overleden worden opgeroepen om ten spoedigste daarvan opgave betaling of afgifte te doen aan den ondergeteekende door de Arrondissements Recbtbank te Rotterdam tot Curator in gezegde nalatenschap benoemd De door de overledene voorgenomen Verloting van eenige kunstvoorwerpen zal daar de helft der loten reeds geplaatst was en de daarop ontvangen gelden ten deele aan levensonderhoud en onkosten zgn besteed worden voortgezet Loten zgn a ƒ 0 30 te bekomen bij B D van IIJN Groeneweg L N 14 alhier ten wiens huize de voorwerpen te bezichtigen zgn De Curator voornoemd Mr J FORTÜIJN DROOGLEEVER Advocaat te Gouda Nieuwe Dassen A V os Az Eleiwegf E 73 en 73 Fabriek Boter en Haasklenrael J P li pmiii CURATOREN maken bekend dat het Examen voor hen die bg den aanvang van den volgenden cursus als leerlingen wenschen te worden toegelaten zal plaats hebben op WOENSDAG den 11 JULI e k des voormiddags te 9 uur Aanmelding hg den Rector Dr D TERPSTRA bg wien teVens inlichtingen zgn te verkrggen Mej CREBAS Wijdstraat vraagt tegen 1 AUG a s Een nette DienstTsode Een flmk FEESOOIT met eenig Timmerwerk bekend zoekt plaatsing in een KAASPAKHUI8 ot iets dergelgks Adres onder No 1635 aan het Bureau dezer Courant De Goudsche Macliinefabriek vroeger COSIJN Co beveelt zich ann voor de LEVERING van Gasmachines Gaskachels Gasovens Gaslampen enz Agentnnr voor SIEMENS Lampen en SIEMENS Branders HEDEN VOORHANDEN Nieuwe Maltha Aardappelen 12 cent het pond JONGE WORTELEN BLOEMKOOL KOMKOMMERS Verder alle soorten Groenten en Fruiten Blaauwe Kasdruiven J GKRUITSEIV KORTE GROENENDAAL Een ware schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelibevlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s elfbewaringf Hollandsche uitgave met 27 afb Prgs 2 Gulden Ieder die aan de verschrilËkelgke gevolgen van deze ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaarlgks duizenden van een zekeren dood Te verkrggen bg het Verlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland Snelpersdrnk van A BRINKMAN te Gouda BINNENLAND JOUDA 21 luni 1888 VKRGADEBINCx VAN DEN GEMEENTKEAAD Vrijdag den 22 Juni 1388 dee namiddags ten 1 ure ten einde te behandelen Het adres vnn den heer W Kromhout Sr kassier der Stedelgke Bailk ven Leening houdende vensoek om ontslag en pensioen upt het daartoe betrekkelijke rapport van Burgemeester en Wethouders Naar ons uit s Hage wordt bericht is hedea nacht Prinses Marie weduwe Prins Hendrik der Nederlanden te Dresden overleden In de zitting der Rotterdamscho Arr Kechlbank van lBKUl r werden reroorloeld J M ond 18 jaar pottenbakker ie Rourla wegens vernieling van een glasruit tot ƒ 1 boete subsidiair 1 dag hechtenis M Ij C oui 44 jaar gepensionneeril militair wonende te Gouda wegens mishandeling van zijn broer tot 3 dagen gev Th B oud 55 jaar melkverkooper te Gouda bekl van vernieling w ra vrijgesproken 4 11 1 Do heer mr C PijnMfair Hordijk oud minister Tan BiDQenUndscfae Zaken thans Commissaris des Kouiugs in Drenthe is benoemd tot GouvernsurGenemal van Ned Indië Tot nog toe molMen de werkende leden der OoKihcie ZiKiHcluh dw leeftijd van 16 jaar bereikt hebben Thans is daaiin vorandering gebracht en kunnen ook jongens l eneden dien leeftijd ab zoodanig wordaii aaagenouien Te Utrecht zijn geslaagd bij bet theoretisch geneeskundig examen 1 ged de hreren i M Schinkel en 0 H Felix voor het eerste natuurk examen de heer T Tom Naar het Dagblad verneemt heeft i M de Koning mr J Heemskerk Az oud minister van binneniandsche zaken benoemd tot lid van den Raad van State In verachilleode gezinneu te Amste dam zijn ziektegevallen voorgekomen die worden toegeschreven ann het gebruik van schadelijke melk Zelfs is ecu der aangetastrn reeds bezweken een oppassend huisvader die een onverzorgd gezin achterlaat Aan het Verslag van den toestand dezer gemeente over 1887 ontleeuen w j het volgende ARCHIEVEN lu den toestand van het Oud Archief kwam geene noemenswaardige verandering De belangrijke slukken en bescheiden daarin aanwezig zgn voor hen die op het gebied der gesrhiedenis en oudhwdkunde onderzoekingen doen van veel waarde De Archivaris ontvangt dan ook geregeld aanzoek tot het doen van nasporingen waaraan zooveel mogelijk wordt voldaan Door den Ministor van Binneniandsche Zaken werd bij vernieuwing de aandacht gevestigd op de minder doelmatige wijze waarop het Archief geborgen wordt en de vraag godaan of niet het gebouw der voormalige Gasthuiskerk tot bewaarplaats daarvan zou kunnCn worden bestemd Eeu pUn om dit gebouw gedeeltelijk voor het Archief met een daarbg behoorendfvertrek als leeskamer in te richten werd door den Geraoente Bouwmeoster ontworpen Wordt dit plan dat in December bij dpn Gemeenteraad inkwam vastgesteld en uitgevoerd dan zal voor het Archief voortaan eeu geschikt lokaal verkregen worden met voldoonde mimte en goed licht GKMRENïE KIGENDpMMEN WEKKEN EN INRICHTINGEN A Euiendommeii niet huteiiid mor den puUuken dienst Aan de eigendommen der Gemeente niet bestemd voor den openbaren dienst waren geeue vernieuwingen noodig daar zij over het algemeen in behoorlijken stnnt van onderhoud verkeerden Voor het gewone onderhoud werd besteed ƒ 45 27 aan materialen en 75 58 aan arbeidsloonen De inkomsten uit die eigendommen bedroegen ƒ 6437 88 B Eigemlmuitm bnttmd tmr den fublieke di mt m apmhare gaaeente Korken Onder deze rubriek moet vooreerst genoemd worden het Exercitie en Schietterrein aan SchieUnd s Hoogen Zeedijk waarvan het medegebruik ten dienste van het Garnizoen voor eene om van ƒ 100 sjaars aan het Egk is aftwtaan Aan dit terrein hadden in het afgeloopen jaar slechts de gewone herstelHngen phiats zoodat de kostm daarvoor uitgegeven aanmerkelijk minder mdroogeu dan in het jaa te voren Deze beliepen aan materialen eu arbeidsloooea 233 19 Vervolgens behooren onder de hier bedoelde eigendommen a Openbare Geiiamle gSouKeti De restauratie van hel inwendige van het Stadhuis werd voortgezet waarvoor b $ de Gemeontebegrooting dienst 1887 waren aangewezen de vergaderkamer van Burgemeester Wi Wethouders en het portaal of plein vóór de Hwdmal Ue eikenhouten plafonds werden van de kaOüaag waarmede zij bedekt waren ontdaan schoongemaakt en bijgewerkt zoodat zij zich weder in kunnen oorspronkelgkou staat vertoooen Het ortHigf houtwerk van de ramen en deuren die zich iif de kamer eu op het plein bevinden heeft na Ktrepareerd te zijn een oud eikenhoutkteur verkregen terwijl de kamer opnieuw is behangeu en van nieubelgordijnen voorzien Het gebouw der Bank van Leeuing en de voorbouw van het Weeshuis werden aan de buitenzijde geverfd welk werk in het openbaar aanbesteed aan het eerstgenoemde gebouw w d uitgevoerd door B Brouwer alhlei roor ƒ ÏTS m 1 d het lastatgemelde door Joh Vos mede alhier woonachtig voor 2SÏ De nieuwe achterbouw vau het gebouw genaamd rArtiLegi gedeeltelijk reeds in 188S door den aannemer 11 1 Nederhorst alhier uitgevoerd was op den bepaalden tgd gereed en kon in gebruik worden gesteld Het uurwerk iu de Vrouwentoren op de Niéuwehaven onderging eene behmgrgke herstelling die op verdienstelijke wijze werd volbracht door den StadsKlokkenist J H Vetter alhier Langs het bassin van de Badr en Zweminrichting moest de walbeachoeüng over een lengte van 75 meter worden vernieuwd Dit geschiedde bg openbare aanbesteding door den aannemer W Bokhoven alhier voor eene som van ƒ 1270 De tweede ziekenbarak in de Manege werd uit elkander genomen en opgeborgen b Straten piemen riolen en aaèerleidingt t Het onderhoud der straten werd ook in het afgeloopen jaar publiek aanb ateed Aannemer was wederom 11 l amers te Elteu die ingeschreven had voor f 0 10 ptr vierkanten meter en over wiens werk men zeer tevreden kon zijn Hg ontving over 1887 een bedrag van ƒ 2500 41 voor zgnen arbeid Doordien de straton ilikwgU hier en daar voor de gasen waterleidingen moesten worden opgebroken vereischte het onderhoud veel zorg De straten die eene bolangrgko verlegging of vernieuwing ondergingen zijn de Zeugstraat van don Tiendeweg tot aan de brug achter de Waag een gedeelte van de Vast een gedeelte van den Stations of Toegangsweg de Nieuwe Haven van de Gouwe tot aan de Lauge Dwarsstraat do Hoogstraat do iroentenmarkt of de Naaierstraat de Bleekerssingfl van hot perceel Wijk R No 254 tot aan de brug over de Karnemelksloot de Crabcthstraat do Korte Groenendaal de opritten van do Haastreohtsche brug de Kaam van de Drapiersteeg tot aan de Vlnmiugstraat de Pejierstraat van de Gouwe tot aan de in die straat gelegen brug do Korte Noodgodsteeg de Doelensteeg het Bolwerk buiten de Potterspoort Er worden gelegd en verlegd 12346 M keien en 7870 M klinkers De levering van de voor het onderhowl der straten benoodigde materialen geschiedde bij openbare aanbesteding Aangenomen werden 440 meter trottoirband voor de Crabethstraat door de firma Ijouis Goffin Co te Luik voor ƒ 1 84 per meter 50000 Ben Ahin keien door Ernest Janssen en Ed Burlion te Luik voor 78 per duizend 100000 blauwe IJselstraatklinkers door de firma Schalij fe Bekker te Schoonhoven voor ƒ 5 98 per duizend 95000 Vochtsche straatklinkeA Vechtsche vorm door de firma Wed J Bruut te Woerden voor ƒ 13 68 per duizend 25000 Vechtsche straatklinkers Waalvorm door de firma van Delden Co te Loiderdorp voor f 14 74 per duizend De kusten van het onderhoud bedroegen in het geheel ƒ 12827 92 waaronder begrepen is een bedrag van f 185 34 dat de Gemeente terugontving van de Goudscbe Waterleiding Maatschappg Voor het onderhoud der riolen werd behoorlijk zorg gedragen ten behoevewaarvan werden besteed ƒ 792 83 aan materialen en ƒ 979 84 aan arbeidsloonen De sloot Ungs do Zuidzijde der Boelekade werd gedempt en gerioleerd Er werd gelegd een cementriool binnenwerks groot 1 M bg 0 60 voorzien van zeven reinigingsputten Verder werden in aansluiting met dat riool tot afvoer van hemelwater geplaatst 24 groote gegoten ijzeren straatkolken met 100 meter Ëngelsche aarden buizen van 17 centimeter diameter De uitvoerinse van dit werk geschiedde na open Bare aanbesteding d36r H Jongenbnrger te Waddiniveeu voor ƒ 5940 terwgl de kosten der rioleering met inbegrip van die der noodige afiasteringen ƒ 6230 34 zijn geweest c Wegen en voetpaden hehoorende aan euonder ioHdeu door de Gemeente Omtrent de hier bedoelde wegen zijn geen bijzonderheden te vermelden Zij verkeereu over het algemeen in goeden toestand Ook de aan de Gemeente toebehoorende wegen onder De uitgaven ten behoeve van deze wegen waren ƒ 1345 08 aan materialen en ƒ 1143 17 aan arbeidsloonen Aan de plantsoenen werden de gewone werkziamheden verricht noodig voor een behoorlgk onderhoud Daaraan werden ten kosten gelegd ƒ 1065 95 voor materialen en ƒ 1596 46 voor arbeidsloonen d Rivieren kanalen vaarten e h ybekoorende werken Aan bet Jaagpad langs de Gouwe moesten als naar gewoonte op versohiliende punten ophoogin en plaats hebben Het daartoe benoodig e fgne puin werd in twee perceelen van 500 kub meter ieder aanbesteed Aannemer was D van Kleef te Waddinxveen die de beide perceelen leverde voor ƒ 985 te zaraen De rivier de Gouwe moest bij de draaibruggeu te Waddinxveen en te Boskoop wonleu uitgediept Dit geschiedde door J van Herk te Ouderkerk a d IJsel die bg de gehouden aanbesteding do laas te inschrijver was on het werk aannam voor ƒ 292 De kosten van onderhoud eu ophoogen van het Jaagpad en van het uitdiopen der Gouwa hebben aan materialen en arbeidsloonen bedragen ƒ 2650 71 Ton behoeve van liet onderhoud van het veer op den Rijn te Gouwsluis met het daarbg behoorende woonhuis van den veerman werd eene som van ƒ 70 44 uitgegeven Do houten schoeiingen lungs de Turfsingelgracht en langs de aanlegplaatsen der stoorabooton warden na hier en daar belangrijke reparation te hobbeu ondergaan afgeboenrt en geteerd Voor het onderhoud der kaaimuren in en om de stad werd naar behooren zorg gedragen Zij werden tot aan de lijn van den laagsten waterstanil schoon