Goudsche Courant, vrijdag 22 juni 1888

ALGËIHËËl ë spaarmaatscuappij NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP Kapitaal 2 000 000 franken met recht op verhooging tot 10 000 000 franken Maatschappelifke Zetel te Brussel Directie voor Nederland Oode Gracbt G 77 Utrecht PreMent tan den raad van beheer H V de TIÉGE ingenieur majoor der schut tern te Brussel Adminütrateurt HH V DB CODT L DALEBROÜX J B BOGAERDT A BELLEFROID J BATARD J dk PREZ E W0UTERS DU8T1N Gedelegeerdeadminittrateur U C DEPREZ grondeigenaar oud kapitein komman dant der artillerie te Brussel Commitsarii HH N TREMOUROUX ridder der Léopolds orde industrieel te St Gillis A WAYEZ ingenieur te Braine l Allend VERKOOP op crediet der Belgische obligatien AAN DEN BEURSKOERS VAN BRUSSEL vermeerdert met de algemeene kosten interest van 6 p c gedurende het verleend crediet en een Bankloon Betaalbaar 2 50 bg de inschrgving en het overbl vende door minimum stortingvan 1 50 per maand Zoodra de eerste storting is geschied is tie kooper eigenaar van het geheele lot neemt direct aan alle trekkingen deel de werkelgke coupons worden hem op eiken vervaldag toegezonden en heeft dos dadelgk kans een prgs te winnen van 150 000 francs die dau zonder eenige korting voluit wordt uitbetaald Tegen betaling of toezending van postwissel groot ƒ 2 50 neemt de kooper deel aan de groote trekking van 10 JULI a s der loten Stad AiXTWERPEI 1887 met een hoofdprgs van 150 000 francs Deze loterö is zonder nieten daar elke obligatie met minstens 150 francs moet uitloten Voor nadere inlichtingen vervoege men zich b j den Heer van OLIE HSfeiweg E No 2 Gouda Wijinbritaeradeel door Z M den Koning bekrachtigd met het doel de kiezers in staat te stellen over ziJDe handelingen te oordeelen Volgens den regenmeter der rijks laudbouwscUool bedraagt de gevallen regen over de maand Juni j l 99 m Sl tegen 30 m M ovrr dezelfde maand vau 1887 Op 22 Juni viel in 6i minuten tijds 47 m M Te s Hage heeft volgens Het Vaderland een operatie plaats gehad waarbij hypnotismo uitnemende diensten heeft bewezen H t gold een pijnlijke borstoperatie van een ten vorige jare reeds voor een inwending abces behandeld jongmensch De vorige operatie had aangetoond dat de patient niet zonder levensgevaar in narcotischen slaap was te brengen terwijl PO oooaine ipspuiting alléén den geneesheeren onvoldoende schew Daarom werd vóór eenige weken de hulp van den heer dr De Jong een bekende specialiteit op hypnotisch gebied iii de residentie ingeroepen en deze paste op den patient zijn stelsel van suggestie toe door hem in hypnose de voortdurende verzekering en overtuiging te geven dat hij geen pijn van de operatie zou ondervinden Dezer dagen nn had de operatie door dr Van Wely bijgestaan door dr Korteweg en in tegenwoordigheid van dr Vnn Praag Heyraans plaats Dr De Jong bracht den patient in hypnose en onbeweeglijk onderging hij gedurende bijna een uur de bewerking Hg verklaarde by zijn ontwaken alles wat om hem heen was gebeurd te hebbeu gevolgd gehoord en gevoeld raaar zonder noemenswaardige pijn De aanwezige geneesheeren roemden het verkregen succes met deze eerste proefneming door de toepassing van t hypnotisme als hulpmiddel bij operatién zeer hoog De afdeeling oude Kunstnijverheid van de Kunsttentoonstelling te s Hage ia Zaterdagmiddag geopend Do ruimte is in twee helften gesplitst waarvan do eene al de bijzdndere inzendingen bevat in vitrines kasten enz Do algemeene indruk van dit deel is zeer gunstig dank zij de prachtige wandversiering met gobelins en de kunstwerken van houtsnijkunst en schilderkunst Er zijn wonderschoone inzendingen in porselein zilverwerk enz Voorta ziJD in deze afdeeling te zien een eetkamer met gedekte tafel een huiskamer een slaapkauner eüD ksaksn met toebehooren een wapenkamer en oen taverne De Fabrieksarbeiders in Nederland en hunne ponsioneering door dr H Simons is do titel eener brochure dezer dagen te Amsterdam verschenen De schrijver die vier jaren geleden bij de oprichting van het PeMwenfmd mor werklieden reeds betoogde dat de zaak niet de minste kans van slagen had acht het nu drie departementen van het Ah de zaak der pensioneering van werklieden met staatszorg lees dwang hebbon aan de orde gesteld nuttig zijne beschouwingen omtrent dit onderwerp openbaar te maken De zaak komt hem onuitvoerbaar voor zelfs do laagste premie 25 et per week van het 30e tot het 60e jaar immers met zjjn 15o jaar zal wel goen werkman beginnen is boven de maCht van den werkman Eu wat verkrijgt hij daarmee Op zijn 60e jaar ƒ 2 in de week pensioen Men kan ia ernst niet meenen dat zoo n man daarmee ook maar oenigszius gebaat is Hij blijft even goed als tot heden overgelaten aan de particuliere liefdadigheid Aan niemand kan de plicht om voor de toekomst te torgen worden gesteld wanneer de zorg voor het onmiddolijk noodige al zijne krachten in beslag neemt En wat de opvoeding van den werkman vt t hooger levenseischen betreft geef hem eene erdering van inkomsten boven het minimum gelijksche behoeftpn en hij is als wij één bt verder zijn ook daarin onzo gelijke fabrieksarbeider kan de premie niet betalen is onredelijk het van hera te verwachten zeer terecht wordt door de werklieden aan het Pemioeiif mdi geen deel genomen en al neemt hij het zich voor zijn inkomsten zijn zoo onzeker en afwisselend dat op geregelde betaling nooit zou kunnen en ook niet mogen gerekend worden Evenmin kan de werkgever die tegen de concurrentie bestand moet blyven de premie voor den werkman betalen Wil men de werkgevcra dwingen tot het pensioneereu der werklieden dan kan dit alleen geschieden als da Staat het bedrag der penaioenen van hen als belasting heft en den werklieden ttitbetaaalt De schrijver is echter van moening dat het pensioneeren van don fabrieksarbeider als zulks inderdaad noodig wordt bevonden eene zaak is die niet alleen den fabrikant maar ons allen gepatenteerde en ongepatenteerde nwerkgevers aangaat Wij allen burgers van den Staat zijn elkanders werkgevei s en solidair aansprakelijk voor elkanders levenslot Wij allen gevoelen dat tegenover het uwen en zwoegen van eene geheele klass van monaohen ook rechten behooren te staan dat zij op bun ouden dag voor broodsgebrek en vernedering behooren te worden bewaard Dr Simons maakt de rekening op van een arbeidersgezin in Krosmenie in 1884 De man is smid in eene fabri hij heeft eene vrouw en 5 kinderen waarvan h t oudste 11 jaar is Het loon is ƒ 8 per week De uitgaven zijn per week Huishuur ƒ 1 begrafenisfonds ƒ 0 30 hoofdelijke omslag ƒ 0 10 personeele belasting ƒ 0 05 ziekenfonds ƒ 0 24 ondersteuningsfonds f 0 10 turf en hout 1 klompen 4 personen ƒ 0 17 wasch ƒ 0 20 koffie ƒ 0 20 melk ƒ 0 28 1 kan petroleum f 0 11 tabak ƒ 0 20 scheer en kerkcenten ƒ 0 10 to zamen ƒ 4 05 Verder roggebrood ƒ 0 98 wittebrood ƒ 1 26 boter ƒ 0 40 totaal 6 69 Zoodat voor middageten overblijft ƒ 1 31 per week of IS y cent daags voor eSn gezin van 7 personen Voor maou cturon 1s nog niota uitgetrokken In zulk een huisgezin kan dus geen cent gemist worden En zulke menschen zal men dan door propaganda opvoeren tot iets hoogers iets beters dan de voldoening van enkel oogenblikkelijke behoeften Heldt Na eenige opmerkingen over de belastingen overde verdeeling van dfen rijkdom eu over de solidariteit der leden van de maatschappij eindigt dr Simons met deze woorden jlk weet vooruit ftat dit geschrift weinig of niets zal uitwerken dat men de zaak van de pensioneering der werklieden in het groot en zelfs met dwang onder den schijn van philantropie on humaniteit wel zal weten te doen mousseeren en door te drijven Door ervaring geleerd maak ik mij geene illusies Doch ik zeg met Claudius Wo den Armen Unrecht nd Gewalt geschehen soil da begehre ich nicht zu heiszen der Sohn der Tochter Pharao Buitenlandsch Overzicht In Frankrijk bereidt men zich weer voor op eene ministerieele crisis De begrootingscMumissie een lichaam dat grooton invloed op den gang van zaken oefent is gekozen maar de ievae U g Seet ten nadeele van het radicale ministerie en den minister van financiën uitgevallen Van de 33 leden waaruit deze commissie bestaat zijn er 14 herkozen terwyl de 19 anderen nieuw zijn De radicale partij teeft daardoor haar invloed in de commissie verloren want de Kamer koos slechts 4 leden der uiterste linkerzijde en 7 leden der radicale rechtenijde doch daarentegen 20 leden der opportunistische Union des gauchea en 2 independen ten De bekende economist Paul Leroy Beaulieu gaf dezer dagen weer een zijner gewaardeerde beschouwingen over den politieken toestand in Frankrijk in verband met de financiën Gunstig is dat oordeel niet In do eerste plaats vestigt hij er de aandacht op dat wel verre van te worden beperkt de uitgaven nog aanmerkelijk zullen toenemen tengevolge der thans aanhangige ontwerpen betreffende het leger den vrouwen on kinderarbeid en vooral tot verhooging van de bezoldiging der onderwijzers Vooral de toestand der plattelandsgemeenten is treurig De mededinging der buitenlandsche producten doet allerwegen de opbrengst der landerijen dalen allerlei insecten en ziekten teisteren de oogsten een ongemeen strenge winter elders weer droogte heeft den landbouw benadeeld het is byna misdadig te noemen onder zulke omstandigheden de lasten ter wille der hersenschimmen van sommige zoogenaamde hervormers nog te verzwaren op lit oogenblik kost het onderwijs de gemeenten de departementen en den Staat 173 millioen en nu wil men met tractementsverhoogingen en nieuwe gebouwen den jaarlijkschen last tot 262 millioen opdrijven Men bedenke het wel zegt Beaulieu dat de rechtstreeksohe belastingen reeds met gi oote moeite worden geïnd de vervolgingskosten wegens wanbetaling zijn sedert 1882 met 20 pCt toegenomen ten blijke zoowel van het verminderd inkomen der belastingschuldigen als van de verzwaring der lasten of dit niet genoeg ware wil men ook nog een nieuwe regeling van den openbaren onderstand Aan de druifinis den honigdauw zal de boer desnoods weerstand kunnen bieden maar tegen al onzo maatschappelijke hervormers zal geen enkele boer of grondeigenaar het lang kunnen harden Er hioge in deze opvatting iets overdreven zijn dat Beaulieu in den grond der zaak gelijk heeft kan niet worden ontkend Het Engelsche ministerie is gelukkiger geweest by de behandeling van het ontwerp betreffende het bin nenlandsch bestuur Aan de orde was de bepaling welke den graafsohaps raden het recht verieent op zonen feestdagen koffiehuizen n andere openbare inrichtingen van dpn aard te sluiten Wegen het verzet tegen deze bepaling besloot de minister Eitchie zo uit het ontwerp te verwijderen maar de liberalen wilden ze nn handhaven Het Lagerhuis besloot echter met 27B tegen 213 stemmen de bepaling uit het ontwerp te schrappen De ondersecretaris van staat Herrfurth is benoemd tot staatsminister minister van binnenlandsohe zaken van Pruisen Deze benoeming heeft algemeen opzien gebaard daar er tot op het laatste oogenblik nr een levendige strijd in do pers gevoerd werd ovat de vraag of een lid der middenpartijen dan wel eeil conservatief tot opvolger van Puttkamer zou gekozen worden Herrfurth was tot dusver voorzitter van de examencommissie voor hoogere ambtenaren en hij heeft geen politiek verteden Zijne benoeming beteekont dus een kleurloos ministerie natuurlijk onder Bismarck s leiding Tegelijkertijd worden eenige belangrijke mutaties in den hoogen staatsdienst met beslistheid in het uitzicht gesteld In het Pruisische ministerie is een tweede zetel opengevallen en wel die van den minister van marine generaal Caprivi die sedert 1S83 d t ambt b kleedde Keizer Wilhelm die van plan is horvormingen bij de Duitsche zeemacht in te voeren wenscht te beginnen met de opperste leiding aan een zeeoflicier toe te vertrouwen Wie daarvoor aangewezen zal worden is nog niet bekend maar in allen gevalle zal generaal Caprivi een verdienstelijk generaal maar geen zeeoflicier weer bij de landmacht worden ingedeeld Do telegrammen uit Petersburg de officiouse correspondenties uit de Bussische hoofdstad vloeien zoo over van beleefdheidsbeluigingen voor den nieuwen Duitsohen Keizer en in verband daarmee van groote vredesverzekeringon dat het aantal twyfelaara aan het behoud van den vrede wel zeer gering moet worden en de speculanten op lage Beurzen heel wat moeite zullen hebben om geloof to doen vinden wanneer do politieke alarmklok weer geluid wordt Men weet dat generaal Pape die de troonsbestijging van Wilhelm II te Petersburg kwam aankondigen in toog loopend voorkomend is ontvangen Als een bewys hoe hoog de vredesthermometer staat wordt ook nog meegedeeld dat Grootvorst Vladimir m 4Ka feestmaal te Warschau dat ook door generaal Gurko den gouverneur van Polen weid bijgewoond zeide dat de troonrede van Keizer Wil j helm op den Czaar een zeer gunstigon indruk heeft gemaakt de sympathie van den Czaar voor de Hohenzollerns was daardoor toegenomen en het vertrouwen op het behoud des vredes bevestigd de Grootvorst verzekerde dat de Czaar den vrede niet moedwillig zal verstoren INGEZONDEN M de Redactevr Hoewel niet gewoon op anoniem schrijven te antwoorden wil ik toch eenig antwoord geven op de advertentie voorkomende in uw geacht blad vaa Zondag jl waarin hoewel niets ten nadeele der Algemeene Spaarmaatschappij gezegd voor hen die haar niet goed lezen of willen lezen voldoende stofi aanwezig is om aan de zaak een geheel verkeerde uitlegging te geven Niettegenstaande herhaalde malen de verkoopsconditiën der obligatien in de dagbladen en metcirculaires zijn bekend gemaakt wil ik ten genoegevan belanghebbenden de verkoopsvoorwaarden meodeelen die door de Maatschappij onveranderlijkzyn vastgesteld De obligatien worden voor rekening van de kooper aangekocht tegen den middelkoers der Beurs va Brussel onder beding dio binnen 4 jaWli af te lossen de koopprys vermeerderd met 6 pCt gedurende vier jaren een bank commissie van M centen per maand en 12 j cent per maand voor bestuur en algemeene kosten In geval bij vervroeging wordt afgelost zal dsintrest en bank oommissie èlechts berekend worde over hel getal rnamiden dat van het toegestane credit is gebruik gemaakt wat de maandelyksche schadeloosstelling van lï j cent aangaat deze blijft ill ieder goval voor een minimum van 4 jaren vet schuldigd Indien reeds in den loop van het eerste jsarwordt afgelost is de intrest en commissie voor het gansche jaar verschuldigd De afbetaling kan met een minimum van f 1 50 per maand plaats hebben De kooper moet bij het aangaan van een contract de voorwaarden in duplo teekenen een voor zich zelf en de andere voor de Maatschappij zoodsthij ten allen tijde zelf de stand zijner rekening kan beoordeelen Do Maatschappij die steeds getrouw haar ve plichtingen tegenover de keepers nakwam en die ook voor t vervolg kan en zal nakomen mag zich dan ook in toenemende bloei verheugen Onder dankbetuiging voor dé verleende plaatsruimte M de H heb ik de ee te zijn De afdeolings Inspecteur dor Algemeene Spaarmaatschappij J VAN QUE M de JUdactenrl Aan den schrijver van hot artikeltje over de Stedelijke Muziekschool in het vorig nr an dit blad heb ik alleen dit verzoek te doen dat als hij voortaan weder artikelen aanhaalt uit het B glement voor die school deze geheel mede ie doelen Hij doet het voorkomen alsof art 11 alinea 2 van dat Reglement alleen bepaalt dat de onderwijzers bij het onderwijs de voorschriften opvolgen hun door de Commissie van toezicht gegeven maar dat is zoo niet Er staat uitdrukkelijk by behoudens beroep op Burgemeester en Wethouders indien z beztcaren daartegen hetbe Dit scheelt zooveel H De BUfiGEMEESTER van Gouda brengt bij deze ter kennis van de belanghebbenden dat door den Heer Provincialen Inspecteur der Directe Belastingen enz te Rotterdam op den 29 Juni 1888 is executoir veeklaard het Kohier No 1 van het Patentrecht dienst 188 Dat voormeld KOHIER ter invordering is gesteld in handen van den Heer Ontvanger dat ieder die daarop voorkomt verplicht is zijnen aanslag op den bij da wet bepaalden voet te voldoen en dat heden ingaat de termijn van DRIE MAANDEN binnen welken de reclames behooren te worden ingediend Gouda den 2 Juli 1888 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN COBBESFONDENTIE Het ingeroDdea ituk over De Stadimmiektckool ran limoBO coa zelo wordt in het volKeod nr geplaatit De Redactib Burgerlijke Stand OEBOHBN 80 inoi Maria Alida oadera L P Stikktr ea M van Kluyven CIhsidb Barben OBd n B Teramittea en P Blok Ixooard Frederlk Willam andera F W State en T K J Schenk 1 Juli Marcinni oodeta 8 den Haag en M tan der Borg 3 Johennea Garardaa onderi J Huurman en G IJeaelitijn Jacobua ondera W van Vliet en A tan der Neut APVERTEWTIËN Berallen van een Zoon J C W TA LKEÜWENGouda 2 Juli isBS Bustin De rangregeUng in het faillisgement van J de BOER Kleermaker en Winkelier wonende te Gouda bandelende ten name van de BOMB HOOYDONK is nedergelegd ter griffie van de A rrondissements Rechtbank te Rotterdam om aldaar gedurende 14 dagen te verblgren ter inzage van een ieder De Cnrator Mb J FORTUUN DfiOOGLKEVER AdTocaat te Gouda Aan de crediteuren ran en verdere belanghebbenden b de onbeheerde nalatenschap van den Hoogwelgeboren Heer Jhr WILLBM van LOON gedomicilieerd geweest te öouda en te Antwerpen den 18 October jl overleden wordt bekend gemaakt dat eene voorloopige rekening ten kantore van den ondergeteekenae Westhaven hoek van de Gouwe te Gouda ter inzage ligt van MAANDAG 9 tot ZATERDAG 21 JULI a s behalve Zondags van des voormiddags 9 tot des namiddags 4 uren De Curator in voormelde onf eheerde nahtenachap Mr J FORTÜIJN DBGOGLEEVER Advocaat Mevr VAN Bergen IJzenïïoöbn vraagt tegen 1 AUG eene zindelpq tLeukenmeid die ook huiswerk moet verrichten De Anondissements Rechtbank te Rotterdam heeft bg vonnis van 30 Juni 1888 gehomologeerd het door JAN PLAK inlandsch Kramer in Manufacturen en Winkelier te Gouda aan zgne schuldeischers aangeboden en door dezen aangenomen accoord De Curator Ml J FORTUUN DROOGLEEVER Advocaat te Gouda Haasmarkt te Uithoorn BURGEMEESTER en WETHOUDERS maken bekend dat VRIJDAGS MORGENS te kwart voor 5 uren een WAGEN zal afraden van af de Stalhoaderg van W BLOM op de Kleiweg van Goudii over Bodegraven naar Uithoorn ten einde HH Kaashandelaren in de gelegenheid te stellen de Kaasmarkt aldaar te bezoeken Vracht l r heen en terug 1 50 Iieuw tXieuw Eer ge andere BESCHUIT haalt probeer dan eerst de vierkante Ta fel IDessert of van H M DERCKSEN en W J DERCK8EN Alleen by ons verkrggbaar 26 Stuks a 25 Cents BestelUngeu worden zoo spoedig mogelgk nitgevoerd UEd Dw Dienaren H M DEBCK8EN Westhaven B 158 W J DEBCKSEN Hoogstraat A 115 NB Verder ook alle soorten RONDE en LANGE BESCHUIT verkrggbaar Opezil aar Onderwïjs Toelating van leerlingen op de Burgerscholen voor Jongens en Meisjes Hoofden Mej GRETSER en de bh HÜBEB LEOPOLD en van CITTERT De COMMISSIE van Toezicht op het Lager Onderwgs alhier maakt bekend dat de IN8CEIBIJVING van leerlingen wier plaatsing men na het eindigen der zomervacantie op een der bovengenoemde Scholen verlangt zal geschieden in de SchooUokalen op DINSDAG den 17 JULI 1888 des namiddags ten vgf are De toelatirtg van leerlingen op deze Scholen geschiedt eens per Jaar Voor verdere bijzonderheden wordt verwezen naar de aanplakbilletten Namens de Commissie De Secretari Mr J FORTUUN DROOGLEEVER Op deu lO JULI a s zal voor de Garniz Voedings Commisaie te Gouda worden AANBESTEED De levering van Aardappelen die noodig zyn voor de menages der troepen ia dit garnizoen van den 1 Aug tot oen l November isas De Voorwaarden van Aanbesteding liggen op het Garnizoens bureel ter lezing Wordt verlangd voor KANTOOR een JONGMENSCH eene goede hand schrgvende Brieven onder No 1690 aan het Bnrean dezer Courant HEEREN en DAMES A 7 OS Az Eleiweg E 73 en 73