Goudsche Courant, zondag 24 juni 1888

Zondag 24 Juni 1888 J 3721 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ♦ olensw VwbMiw kargen Men zjj gewaarschuwd tegen namaaksels en lette vooral op de onderteekeniug van elk pakje A BREETVELT Az Openbare Vrijwillige Verkooping De Notaris J P MAHLSTEDE te Bergambtaht is Toomemens op MAANDAG den 25 JUNI 1888 dea voormiddags ten elf ure in de tHAHiroNiE op de Markt tj Gouda in het openbaar te veilen en acht dagen daarna op denzelfden tgd en plaats te ferkoopeu Het kapitale WiNKËLHUIS waarin de Mannfactaren affaire wordt nitgeoefend met hardsteenen onderpni zeer mimen WINKEL verscheidene BOYEN en B NEDENKAMEBS 2 KEUKENS KELDER 2 ZOLDERS en VLIERING groote TUIN met VfiüCHTBOOMEN en afzonderiijk daarin uitkomend PAKHUIS Zeer gnnstig staande en gelegen op de HOOGE GOUWE C 242 te GOUDA kad Sectie D 466 502 en 504 groot 5 Aren 68 Centiaren Om te aanvaarden by de betaling der kooppenningen 2 Augustus 1888 Aangeslagen in de Grondlasten over 1888 op ƒ 34 30 Inmiddels uit de hand te koop Inlichtingen te bekomen bjj den Notaris HEN GEVELD te Hazerswoude en den Notaris MAHLSTEDE voornoemd OpenlDare Verkooping te GOUDA ten overstaan van den Notaris G aFOETïïUNDEOOGLEEVEE op DINSDAG 26 JUNI 1888 des morgens te elf aren in het Koffi huis cHabmohik aan de Markt onmiddellgk na de op dat uur aldaar aangekondigde Verkooping Van Een goed ondeihouden ruim ingericht met vergunning en BRf met BOVENWONING staande aan de Bogen naby het Veerstal te Gouda wyk O No 135 kadastraal sectie D No 1180 Het HUIS bevat beneden een groote GELAGKAMER waaronder KELDER voorts KEUKEN en SPOBLHÜIS en boven 3 KAMERS en 2 ZOLDERS en vele gemakken Te aanvaarden 20 Juli 1888 Het perceel is de 3 laatste werkdagen vóór den dag der verkooping en op dien dag des morgens van 9 tot 11 uren teibezichtigen Nadere inlichtingen geeft vobrnoerode Notaris Tegen AUGUSTUS wordt eene nette DIEITSTBODE gevraagd by Mej Van CITTERT Plantsoen over de Crabethstraat Qeen grijs Haar meer Jl De nieuwe LOlfDON is t FnHk beste van alle bestaande parÉ£ L fumerien om het gryze haar binnen enkele dagen te doen verdwynen k Maakt het haar glansryk en zacht len verft niet Prys 85 cent per flacon en 1 30 per dubbele flacon Alleen verkrygbaar te Gouda by J H C HUINCK F Hz 122 Hoogstraat 123 Openl are Verkooping te GOUDA ten overstaan van den Notaris G C FORTÏÏUNDROOGLEEVEE op DINSDAG 2ö JUNI 1888 des morgens te elf uren in het KofiBehuis H iBHoniBt aan de Markt van N 1 Een goed onderbonden gemakkelgk ingericht ERF en TUIN aan de Wachterstraat te Öout a Wyk P No 228 Terstond te aanvaarden Het Huis van WATERLEIDING voorzien bev 5 KAMERS KEUKEN KELDER ZOLDER en DIENSTBODENKAMER N 2 Een onlangs gebouwde BOÜWmSWONINB met KOEIENSTAL Stal voor klein VEE SCHUUR ERVEN en GROND naasten achter de woning in de Boomgaardstraat Wyk RB No 55 te Gouda gioot 4 Aren 62 Centiaren Terstond te aanvaarden Het perceel van WATERLEIDING voorzien bevat 2 ruitoe KAMERS met BEDSTEDEN KEUKEN KELDER en 2 HOOIZ0LDER8 üK 3 Een Hilangs gebouwd tot Kleederbleekenrij ingericht waarin 4 KAMERS KEUKEN en DBOOGZOLÜEB OPEN QROND SCHU UR WASCHHUIS en ERVEN aan de Oude Gouwe op den hoek der Derdq of Bagyneukade te Gouda Wyk S No 23 groot 4 Aren 50 Centiaren Terstond te aanvaarden N 4 Een ruim ingericht WOONHUIS ERF en TUIN aan de Spieringstraat te zouia Wyk F No 27 Te aanvaarden l Augustus 1888 N 5 Een goed onderhouden WOONHUIS ERF TUIN en BERGPLAATS aan de Nieuwe Haven te Gouda Wyk N No 25 Te aanvaarden 1 Augustus 1888 En N 6 Een HUIS en ERF aan den Raamte Gouda Wyk O No 396 Verhuurd by deweek voor 0 70 De perceelen zyn de 3 laatste werkdagen vóór den dag iet veiling des morgens van 9 tot 2 uren en op den verkoopdag des morgens van 9 tot 11 uren te bezichtigen Nadere inlichtingeh geeft voornoemde Notaris FOBTÜIJN UROOGLEEVBR te Gouda Goede wijn behoeft geeo ktans Lofspraak of aanbeveling zoude geheel overbodig zyn voor de reeds lang gerenommeerde Abshaubbins ofAnti Rhumatische WATTEi Dezelve worden steeds met het meeste succes aangewend tegen alle Rhumatische aandoeningen Verkrijgbaar a 30 Cts per pakje bg T e V n eth C B Verheul Oudewater Mej de Wed BoSluaU A Bos Berkel Goud i W F J denüijl 8choonh A Prins Zevenhuizen M J Goudkade Boskoop K Oosterling Haastrecht Gebi Kauling Woerden ü v d Geur Waddinxveen O Hoogendijk CappeUe S V d Kraats Bleisirijk J van Dorp Zoetermeer A Kauling Alphen Gebr Kauling Bodegraven van eenige kunstvoorwerpen voorgenomen doif wylen de Wed JPANHUIJSEN zal plaMi hebben op VRIJDAG 22 JUNI e k d avonds ten 6 ure ten kantore van do Cnrator in hare onbeheerde nalatenschap Mr J FORTÜIJN DROOGLEEVEE GEVRAAGD een BILJABTJONOEN Adres in pi soon F X HARDIJZER Café Vreèbert Markt Gouda Een EimQEEMEISJE P G 19 jaar oud ver gevorderd met hei maken van COSTUMES zag zich gaarne gg plaatst op een ATELIEB liefst te Gouda tegen genot van Kost en Inwoning AdiM onder No1686 aan bet Bureau dezer Courant Gevraagd tegen AUGUSTUS eene flinke DlEi STBODE Adres Markt Wyk A No 96 Uit de hand TE KOOP tegen 1 NOVEMBER 1888 of 1 MEI 1889 eene Bouwmanswoxünf met ongeveer 5 Hectaren WEI en HOO1LAN0 en Water Te bevragen by JAN dï BORaT in Oukoop Gemeente Hekendorp mmm mx imm 60 Cent per 5 ons J van Sonsbeek Fransche Stoomveryerij Chemische Wasscherij Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen jr OPPBNHEIMJEB Botterdnm Specialiteit voor het stoomenen verven van alle Kleedingstnkken Gordynen Trypen nui nieuwe patronen geperst Garnituren Kantel Veeren enz Alle goederen kunnen in elkander blijvei en worden oaschadelyk voor de gezondheid bewerkt en kunnen in 8 dagen aigeleverdworden Depot voor Gouda en ometreken A van 08 Ai Kleiweg E 73 en 73a Gowia im KAAL HOOFD staat leelijk en érUs Haar toont oud 879 GETUIGSCHRIFTEN Door deze vet klaart ondergeteekende volgaarne dat hg M het aanwenden van 2 flacons van het dois UÊd in den handel gebrachte medtcamefll zyn hoofdhaar dat voor de grootste helft WM uitgevallen VOLKOMEN heeft ternggekreg Die my kennen en t gezien hebben kunnsB ook getuigen derhalve is de Heer TheophiM alle aanbeveling waard LiOESsïSs Friesland Is geteekend Mei 1888 J J WIEBSMAt Alle hoofdhaar onaangenaamheden verdw nen door myne beroemde middelen en z alleen verkrijgbaar by THEOPHILE H kundige Frederiksplein 32 Amsterdam Fra zending ii 2 15 per Postwissel of f 2 25 blauwe Postztgels alsook tegeu Rembours voor Mannen Vrouwen en Kinderen SCHEINK Snelpersdrnk van A BRINKMAN t Goud BINNENLAND GOUDA 23 Juni 1888 Dr i H Gunning Jllzn predikant alhier is bnnoemd tot Iiid van de Maatschappij der Nedorlandsche Ijetterkunde Ds B J Svaan zal de openingsrede houden op het Zaider Zendingefeest dat 11 Tuli a st zal worden gehouden Bij het overgangs examen aan s rijks veeartsenijschool is van het Se tot het 4e studiejaar o a toegelaten de heer A de Vletter De ooUecte ten behoeve van bet Fonds tot aanmoediging eu ondersteuning van den gewapendon dienst in de Nederlanden alhier gehouden bracht op de som van ƒ 136 65 De collecte ten behoeve van het Fonds tot aanmoediging en ondersteuning van den geivapendendienst in do Nederlanden te Moordrecht gehouden brac op de som van 36 30 Zekere Klaas van Westveen een oppassende 28jarige arbeider die gisterenmiddag ten ongeveer 12 uur voor een zvare onweersbui die boven Broekvcld onder Zwammerdam uitbrak met djn v ader en broer wilde flchuilon werd door don bliksem getroffen en was onmiddelijk dood Toen het lijk door vader on brofr werd opgetild vond men den hond die hetzelfde lot van zijn meester had ondergaan Klaas van Westveen was te Sluipwyk woonachtig en laat eene vrouw en 2 kleine kinderen na NMt w T i nni Mi rmoet Ae Mreeti tier W ed er landscho KijnspoorwogMaatschappij voornemens zijn het station Zoveuhuizen MoercappoUo te verbouwen en in te richten tot goederenstation iets waarna de bewoners dier gemeenten reeds jaren liobbon verlangd Da heeron J de Bruijn te Gouderak M L Spruyt te Ouderkerk a d IJsol en J Schilt te Stolwijk zijn bij de gisteren te s Hage gehouden tontoonstolling vanpluimgedierto hekroond met eerste twoode en derde prqzen en eervolle vermeldingen voor hunne inzondingen kippen Do heer J de Bruijn werd nog bekroond voor zijne inzending eenden mot eerste en twee lo prijzen Op de algemoene begraafplaats te Boskoop had Donderdag de onthulling plaats van het voor wijlen ilen heer K 1 W Ottolander opgericht gedenkteeken Na eene toespraak van don voorzitter der l omologische vereeniging den heer A Koster Mzn werd het gcdenktoeken ontbloot on door hem een krans op don grafsteen gelegd alsook door de commissie die zich belast had met de uitvoering van het besluit der 1 V Daarna nam nog do heer C de Vos het woord en werd door don oudsten zoon van den heer O een woord van dank gebracht voor dit bewijs van waardeering van zijn overleden vader Het gedenkteoken bestaat uit oen liggenden en staanden steen waarin takkon met vruchten uitgehouwen zijn waartusschen de letters R I P en onderaan do woorden door vrienden en vereerders aan K J W Ottolander 1888 Aan het Verslag van don toestand dezer gemeente over 1887 ontleenen wij hot volgende MEDISCHE EN GEMEENTE POLITIE a Medwche Politie T0Ï8TAN0ÏN WïlKï INVLOED KUNNEN UITOEPENIM OP DB VOLKaQEZONBHEIl De algemeene toestand van de wogen straten grachten waterleidingen riolen enz is vrij goed te noemen en ooi aan het onderhoud werd do noodige zorg gewijd Het water der stadsgrachten wordt geregeld ververscht terwjjl de vaarten en slooten zooveel mogelijk van drg end vuil gereinigd en uitgebaggerd worden o bb Het ophalen en verzamelen der vuilnis is verpacht aan C Furrer alhier voor ƒ 112 s jaars Do pachter is tevens bolait met hot schoonmaken dor vaarten zqleu en riolen De sloot langs de zuiAdjde der Boelekade diomet den besten wil niet in behoorlijken toestandkon worden gehouden dooMion zij door do bewonersder daarbij gelegen perceelen voortdurend gebezigdwerd tot vergaarbak voor erlei vuil en afval word zooals hiervoren reeds gezegd is gedempt en gerioleerd waardoor eene bel ing e verbetcnng is verkregen 1 1 Voor eene in de Vóór WiM ns te bouwen bouwmanswoning werden in ovfiteenstemming mot het advies van de Openbare i Gezondheids Commissie eenige uitzonderingen toaÉMtaan van de bq do Bouwverordening voorgesotoeven verdiepingshoogte der vertrekken Door eenige belanghebbenden werden overeenkomstig de bepalingen der Bouwverordening teekeningen ingezonden voor A é Ikouw van tion woningenop een terrein tusschen je Raam en do Vest envan elf woningen op eau twrein tusschen de Nobelstraat en de Vest Daar d l vrees l estoiid dat detwuwterroinon uithoofde vi hunne ingesloten ligging met het oog op d0 Ma n gezondheid ongeschikt konden zijn we d wfc aak aan het oordeelvan de Ge7 ondheuls OomiiMÏe onderworpen Dezevond echter geene tertnen ipi zich tegen het ingediende plan te veraetteni gWat dan ook geen voorstel werd gedaan om dsn flfiorgenoraen bouw te beletten en beknghobbtode inijouw van een pakhuis ISjnstoi kon niet van gevorderde visum worIt terrein de vorcischte Ken plan door eenen ai gezonden betrefieaile dei met bovenwoning in de het bij de Bouwvoroideni den fpoH en aangezien afmetingen misto Ditzelfde iras het gevaMpet een pUn voor den bouw van drie woningomln de Messemakersteeg De haard en kolonasdi erd van Oemoentowego opgehaald De lioev eUleii edroe snfiï liectoliter ophalen werd uitgegeven eoBc som van ƒ 3071 30 waaronder begrepen zyn do kosten van aankoop en onderhoud der benoodigde gereedschappen en van het onderhoud der aschschuren Van den voorraad werd voor eene waarde van ƒ 500 32 verkocht terwijl door de Gemeente voor ophoogiiigen en aanplempingen werd gebruikt 22183 hectoliter kolenaach waarvan de waarde kan geschat worden op ƒ 887 02 IJe rncAende Ziekten De algemeene gezondheidstoestand der Gemeente was in het afgoloopon jaar beter dan in 1886 Het sterftecijfer was lager Volgens de ons door don oudsten Stads Geneesheer verstrekte mededeelingon was hot ziekto karakfer in do eerste en laatste maanden dos jaars catarrhaal on rheumatisoh met aandoeningen der adomhalingswerktuigen Gedurende de warme zomermaanden kwamen slechts enkele gevallen van cholera nostras voor In den aanvang van het jaar werdon patiënten lijdende aan do febris typhoidea behandeld terwijl bijna het geheele jaar door gevallen van roodvonk mazelen diphthoritis on croup werden geconstateerd Ter Secretarie word aangifte gedaan van de volgende gevallen van besmettelijke ziekten 1 typhus 55 roodvonk en 1 mazelen Geene ziekte werd epidemisch verklaard Onder de 047 overledenen waren 278 kindoren boneden de twee jaren Begraafplaatsen Er zijn in de Goraeento twee begraafplaatsen do Algemeene Burgerlijke BegraafpLiats m de Korte Akkeren gesplitst in twee afdeelingen voor Protestanten on voor Katholieken en de Begraafplaats der Israëlieten aan de Boelekade Op de Algemeene Begraafplaats werden 674 lijken tor aarde besteld namelijk 478 in do afdeeling voor Protestanten en 196 in die voor Katholieken on wel in eigen graven 21 II huurgraven 1 klasse 2 ff 2 ff 30 ff II 3 = ff 616 kosteloos 5 Op de begraafplaats der Israëlieten werd 1 lijk begraven Ziehiihnix Eene opgaaf van het aantal verpleogdon in het Ziekenhuis of St Ontharina Oasthuis vindt men in do volgende tabel Op 1 Jan 1887 waren in behan lolilg 10 Gedurende het jaar werdon ter verpleging opgenomen 64 Totaal der Beide Mann Vrouw Gril 14 24 3 102 verpleegden 74 Beide Mann Vrouw Geslachten Ontslagen werden Als hersteld 45 30 75 Als ongeneeslijk Op eigen verlangen 3 2 5 Overleden zijn 17 11 28 62 126 65 43 108 Zoodat aan het eindo van het jaarin behandeHng waren 9 9 18 Van de 126 patiënten werden 78 geaeeskundig en 48 heelkundig bohandold terwijl van de 80 ontslagenen 45 geneeskundig en 35 heelkundig behandehl werden Van de 28 overledenen behoorden 21 tot de geneeskundige en 7 tot de heelkundige afdeeling Het aantal verpleegden was 6 meer dan in 1886 Het aantal verpleegdagen bedroeg 6820 waarvan 6102 ten laste van het gesticht en 718 voor rekening van particuUeren In het vorige jaar was het totaal der verpleegden 7691 Ouder de patiënten bevonden zich 7 typhuslyders namelgk i mannen ou 4 vrouwen die in de beide Zieken barakken buiten de kom der Gemeente opgeslagen verpleegd werden Deze herstelden allen De lijfgpederen dezer lyders werden in het bij de barakken gephuitste loodsje uitgekookt on gedesinfecteerd Toen de laders omslagen waren werd een der barakkon met het loodsje na behoorlijk gereinigd en ontsmet te zijn uit elkander genomen en opge Een man en twee vrouwen werden wegens krankzinnigheid tijdelijk in het Gasthuis opgenomen totdat zij namelyk de man en eene vrouw naar Medemblifc on de andere vrouw naar Dordrecht ter verdere verpleging in een gesticht voor krankzinnigen konden worden overgebracht Voor de patiënten in het Gasthuis werden 1392 recepten ter Stads Apotheek gereed gemaakt tegen 1537 in het jaar te voren Bovendien worden voor de patiënten der heelkundige afdeeling 1601 recepten gereed gemaakt De kosten der geneesmiddelen zijn begrepen onder die der Stads Apotheek en kunnen daarom niet afzonderlijk worden opgegeven Aan de badinrichting werden 61 baden genomen door personen niet tot de bevolking van hot gesticht behoorende Het tarief der verploegkosten is voor Ingezetenen en vreemdelingen in de Ie klasse f 2 50 voor ingezetenen in de 2e klasse ƒ 1 en voor vreemdelingen in de 2o klasse ƒ 1 25 por dag Behoeftige personen in de Gemeente woonachtig of zich aldaar tijdelijk bevindende worden gratis verpleegd In hun jaarverslag legden Regenten wederom eon gunstig getuigenis af over de ijverige plichtsbetrachting van het personeel mot de verpleging der zieken belast De meubelen bedden on liggingstukken verkeerden in goeden staat en werden naar gelang der behoefte aangevuld Voor het onderhoud van hot gebouw word naar behooren zorg gedragen Regenten blijven de vervanging der val of tuimelramen in de ziekenzalen door ventilatie roosters wenschelijk achten ter bevordering oener gelijkmatige temperatuur in die lokalen Wordt vemolyi Een ruim 83 jarige grijsaard Huibert van Dam genaamd on wonende onder Berg Ambacht is op eenigen afstand van zijne woning s avonds verdronken gevonden De man had nog op den akker gewerkt en is waarschijnUjk misgestapt toen hij in do schouw wilde stappen Onder het opschrift Eeit goede daad lezen wij in Het faderlaiid De benoeming van Toekoe Neq Radja Moeda Setia hoeloebalang van Morassa Gioot Atjeb tot rulder van den Nedorlandschen Leeuw geeft ons een gunstigen indruk van hot politiek beleid van den minister Keuchenius in do Atjeh quaestio