Goudsche Courant, woensdag 27 juni 1888

OPRUIlHIi G van de nogp voorhanden zijnde ZOMER en REGENMANTELS 1888 Woensdag 27 Juni i 37S3 C F BÜSCa GOUDSGHE COURANT ISteuws en Advertentieblad voor Gouda en Otnatreken Markt A 64 RLEEDINGMAGAZIJN 98 8V 9 PAÜIfS Markt 62 GOUDA Markt 62 OPRUIMING van een groote partg eigen gecoufectioneerde VOORJAARS en ZOMERQOEDEREN als SHESSN C081UMB8 in Fantasie Buckskin of Cheriot Colberts of Jacquetmodellen 10 12 en ƒ 15 Blanw Diag of effen Rnitjes in diverse patronen 12 ƒ 14 en ƒ 16 in verschillende dessins van af ƒ 2 25 HEEREN DRIL PANTALONS effen of gekleurd ƒ 1 1 25 HEEREN DRIL COLBERTS gepaspoaleerd 125 ƒ 1 50 HBHRBN LUSTER KANTOORJASSBN van af ƒ 2 2 50 ƒ 3 50 en hooger Enkele HEEREN COLBERTS geheel Wol blanw Cheviot zeer sterk en soiled vervaardigd 4 AékPIQ É en LINNEN VESTEN van af 2 50 JONGENHEEREN en KINDER COSTUMES van af 1 50 TRICOT GOEDEREN Buis en Broek voor de leeftgd Van 1 tot 6 jaar ƒ 1 75 Enkele TRICOT BROEKEN op alle maten Eene mooie collectie TRICOT JURKJES Plooirokjes 3 r Tevens nog eenige dosgnen OVERHEMDEN half on geheel linnen van af 1 25 1 50 tot 3 50 r i 1 In den avond van 18 Januari brandde een schuur abonnement en metercontracten Op 31 D m j f behoorende bij de warmoezeri en bloemisterii Ji = 1347 met 1813 p Op den 22 Maart had er een felle schoorsteen V v u io uur I i j plaats in het woonhuis van den heer J P waarden telken jare aan ons Ullegie ter goed i Cati aan den Kattensingel Wijk Q No 160 s Openliard Verkooping te GOUDA ten overstaan van den Notaris G CFORTÏÏUITDEOOGLEEVEE op DINSDAG 26 JUNI 1888 des morgens te elf uren in het Koffiehuis Haeugniu aan de Markt onmiddellgk na de op dat uur aldaar aangekondigde Verkogping Van Een goed onderhouden ruim ingericht met vergunning en ERF met BOVENWONING staande aan de Bogen nabg het Veerstal te Gouda wgk O No 135 kadastraal sectie D No 1180 Het HUIS bevat beneden een groote GELAGKAMER waaronder KELDER voorts KEUKEN en SPOELHÜIS en boven 3 J£AMERS en 2 ZOLDERS en vele gemakken Te aanvaarden 20 Jnli 1888 Het perceel is de 3 laatste werkdagen vóór den dag der verkooping en op dien dag des morgens van 9 tot 11 uren te bezichtigen Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris ¥ PUIKE OUDE SCHIEDAMMER Merk NIGHTCAP Verkrijgbaar bg I PEITËRS Jz te fiouda SCHIEPAM r NB Als bewgs van echtheid is cachet en knrk steeds voorzien van den naam d r Firn F HOPPE A PIKO MARKT 62 Oouda Vrijwillige Openbare Verkooping De Notaris A KLUIT te Moordrecht is voornemens op WOENSDAG den 27 JUNI 1888 des morgens te 11 uur te Moordrecht in het Logement hit Posthuis bewoond door de Wed C den BRABER bg veiling verhooging en afslag in perceeleuencombinatiën te verkoopen Een Winkelhuis en drie WONINGEN onder één dak met SCHUREN ERVEN TUIN perceel OPJBN GROND en LAAN te Moordrecht aan het bunrpad te zameu groot 12 Aren en 50 Centiaren eerst in drie perceelen en daarna in combinatiën Het HUIS met ERF en LIJNBAAN achter voormelde per eelen gelegen is uit de hemd verkocht Alles te aanvaarden bg de betaling der kooppenningen op den 28 Juli 1888 De perceelen zgn lederen werkdag te bezichtigen Alles breeder omschreven bg biljetten die van af heden te verkrggen zgn bg Notaris KLUIT voornoemd waar tevens nadere inlich tingen zgn te bekomen InmMdela uit de hand te koop J SEEEBAAIIT Lz Con ueur Patistier Eenig Depot van de met Zilveren Medaille bekroonde lAAQSCBE BESCSÜIT uit de fabriek van J K SOMMER Den Haag Openbare Verkooping te GOUDA ten overstaan van den Notaris G C FQETUUNDEOOGLEEVEE op DINSDAG 26 JUNI 1888 des morgens te elf uren in het Koffiehuis Har omii aan de Markt van N I Een goed onderhoaden gemakkelgk ingericht WtOSSWIÉ ERF en TUIN aande Wachtergtraatteeomi Wgk P No 228 Terstond te aanvaarden Het Huis van WATERLEIDING voorzien bevat 5 KAMERS KEUKEN KELDER ZOLDER en DIEN3TB0DENKAMER N 2 Een onlangs gebouwde BOÜWMSWONIl met KOEIENSTAL Stal voor klein VEE SCHUUR ERVEN en GROND naasten achter de woning in de Boomgaardstraat Wgk RR No 55 te Gouda groot 4 Aren 62 Centiaren Terstond te aanvaarden Het perceel van WATERLEIDING voorzien bevat 2 ruime KAMERS met BEDSTEDEN KEUKEN KELDER en 2 HOOIZOLDERS N 3 Een onlangs gebouwd tot Kleederhleekerij ingericht waarin 4 KAMERS KEUKEN en DROOGZOLDER OPEN GROND SCflUüR WABCHHUIS en ERVEN aan de Oude Gonira op den hoek der Derde of Baggnenkade te Otuda Wgk S No 23 groot 4 Aren 50 Centiaren Terstond te aanvaarden N 4 Een ruim ingericht WOONHUIS ERF en TUIN aan de Spieringstraat te Gouda Wgk F No 7 Te aanvaarden 1 Augustus 1888 N 5 Een goed onderhouden WOONHUIS ERF TUIN en BERGPLAATS aan de Nieuwe Haven te Gouda Wgk N No 25 Te aanvaartten 1 Augustus 1888 Enm 6 Een HUIS en ERF aan den Raam te Gouda Wgk O No 396 Verhuurd bg de week voor 0 70 De perceelen zgn de 3 laatste werkdagen vóór den dag der veiling des morgMS van 9 tot 2 uren en op den verkoopdag des morgens van 9 tot 11 uren te bezichtigen Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris FORTÜIJN DROOGLEBVER te Gouda Til E EH AN DEL en gros en détail Groot succes hebben de Theesoorten van ƒ 1 1 25 en 1 50 PROEVEN gratis verkrggbaar P SAUËRBIER Oosthaven 19 Nog een klein restant van de üisUes SIGAREN k 90 Ct In de Rookende Landman KORTE TIBNDBWEG Kleermaker Halfwas Voor vast werk kan een JONOMBNSCH niet beneden 16 jaar en genegen eenig LOOPWERK te verrichten tegen vast salaris GEPLAATST worden Adres in persoon KLEEDINO MAG AZIJN de Stad PABUS UmVtü i Snelpersdruk van A BRINKMAN te Gonda BINNENLAND JOUDA 26 Juni 1888 Aan iiel Krasmiaansch gymnasium te Rotterdam is met fcood gevolg het eindexamen afgelegd door de heeren C van Eijk van Gouda en N Mijulieff van Nieuwerkerk Mej M E Julius ie te Utrecht geslaagd voor het eerste natuurkundig examen l it de Ie naar de 2e klasse zijn aan de Veoart enysckool bevorderd o a J N A C Scjieapens uit Gouda en ö Bulk uit Boskoop Door de telegrafisten G J de Jong en J B Hartman alhier is het examen in den postdienst met goed gevolg afgelegd Door den heer F H de Groot surnumerair bij de postergen is met goed gevolg het examea afgelegd in den telegraafdienst Van de door den Ned Rhijnspoonveg aangeboden gelegenheid om des Zondags voor vermindenl tarief naar den Haag te kunnen reizen maakten Zondag 11 244 personen gebruik Onder de in dit nr voorkomende advertentiën is er een waarop v de bijzondere aandacht onzer lezers wonschen te vestigen Wy bedoelen die wasrbü giften worden gevraagd voor Salomon Eokerling die hot slachtoffer i geworden van de zoo beruchte jodenvervolging in Rusland Vroeger w hg en Mozienlqk fiiMkaot doofc zö ffiiriek heeft bms verbrand zgn vader en twee zijner kinderen gedood zijne vrouw verminkt en hemitelf gruwelijk gemarteld Hij verkeert thans in een toestand dat hij geen werk kan verrichten om zgn vrouw moeder en kroost te onderhouden In deze omatandighetlen wordt terecht een beroep gedaan op de hulp van menachenvrienden Te vergeefs zal dit beroep niet zgn Wij kunnen thans gotuigrnis afleggen van die liefde voor geloofsvrijheid van welke ons land in alle eeuwen het bolwerk is geweest I at de Uoudsche ingezetenen voor niemand onderdoen in het verleenen van hulp aan hen die dit verdienen zal hopen wg bg deze gelegenheid opnieuw blgken Ken geacht stadgenoot de heer A Ketellapper is l ereid bgdragen in ontvangst te nemen Ongetwijfeld zal hg daarop niot te vergeefs wachten Naar het HM verneemt is op s Konings bevel op 31 Mei de adsistent resident K van Assen ter Oiostkust van Atjeh die ook bebwt was met de politieke leidinng en aangelegenheden aldaar door den Minister van Kolomen door tusschenkomst van den Gouverneur Generaal per telegraaf naar Nederland ontlwden ten einde met het Opporbestuur den staat en gang van zakrn in Atjeh te bespreken Het blad vermoedt dat dit met paciticatie plannen in den geest van hot herstel van het sultanaat in verband staat Aan het Verslag van den toestand dezer gemeente over 1887 ontleenon wij het volgende Qmemktmdige diemt Uj annm verpleegd m kunne woningen De praktijk bij de anneii in hunne woningen werd waargenomen door drie geneesheeren een heelmeester een vroedmeester en vier vroedvrouwen Dit personeel onderging in het afgeloopen jaar eene verandering doordien de Stads Vroed vrouw A V Kosstede geb Boulogne die op haar verzoek eervol ontslag verkreeg en de ïemeente verliet als zoodanig vervangen werd door de vroedvrouw I h van Bergen uit Reeuwijk De Stads Vroedvrouw Wed A S Kohlbrngge gel Bnmold werd bg Raadsbesluit van 27 December uithoofde van den minder gunstlgen toestand harer gezondheid tgdelijk ontheven van de waarneming harer betrekking en vervangen door de vroedvrouw E I Woorke Op de Stads Apotheek werden voor 1335 armen die geneeskundige behandeling aanvroegen 14862 recepten gereed gemaakt In het jaar te voren bedroeg het getal recepten 10806 De kosten der geneesmiddelen bedroegen ƒ 1287 32 Koepoktnen ng In overeenstemming met de bepalingen der Wet tot voorziening tegen besmettelijke ziekten werd er gelegenheid gegeven tot koatekwze inenting en herinenting Bovendien kon op orie Zondagen van het jaar een ieder zich rechtstreeks van het kalf daartoe van iemeentewege verstrekt doen vaccineeren of revacoineeren Het getal inentingen en tjerinentingen bedroegvolgens de Ilij ons ingekomen opgaven in 1887413 Dit was in 1886 3T9 in 1885 492 in 1884 489 en in 1883 689 Toezicht op leefMmddelen Vleesch en visch mogen iiiM ten verkoop worden aangeboden zonder voonfgaanda keuring Met de keuring zijn twee keurmeesters belast Aan eenen van hen is teveu het keuren van de visch opgedragen Er werden goedgekeurd in de Gemeente 1267 runderen 846 vette en 684 nncht re kalveren 76 schapen 1686 varkens 287 feiten en 168 paarden Afgekeurd werden 1 rund I nuchter kalf 1 geit en 3 paarden Bij invoer zgn goedgekeurd 6882 kilogram rundvleesch 1010 kilogr kalbvleesch en 2715 kilogr spek In de Gemeente werden afgekeurd 8 kilogr rundvleetch Voorts weiden nog vijf partijen zeeviseh a ekeurd Bovendien belast zich de sckcikundige sectie der Openbare iezondheids Coramia e mal he oi d iw zoek ran levensmiddelea ea andere aken tegiu eene vergoeding volgens het indertijd door ons goedgekeurde tarief Ieder belanghebbende of belangstellende kan hare tusschenkomst inroepen Drmhmter In de behoefte aan drinkwater wordt voorzien door de Goudsche Waterleiding Maatschappij Ofschoon de deelneming aan de Waterleiding nog niet algemeen is en vele ingezetenen nog gefiltreerd grachtwaler of regen vater als drinkwater bezigen neemt het aantal ooutracten met d Maatschappij toch voortdurend toe ber jl bedroeg het getal contracten 1347 met 1813 perceelen Uit de babms die volgens de Coaceasie voor Bij don aanvang van het jaar waren 1555 perceelen aan de Waterleiding aangesloten mrt 1182 keuring moet worden onderworpen big kt dat de Maatschappij over het jaar 1S87 wegens waterverbruik heeft outvaugen eene som van ƒ 20961 43 Do hoedanigheid van het water voldeed gedu ronde het geheele jaar aan ile eischen door de Gemeente bg het vorieenen der Concessie gesteld De moeielijkhedon waarmede de Directie vroeger in de wintermaanden te kampen had schijnt zg overwonnen te hebben De maatregelen door haar genomen om bet water ook tgdens de verontreiniging van het IJselwator door polderwater te doen beantwoorden aan de bepalingen van het contract hebben een gunstig resultaat gehad De Gezond heiJsCommiasie aan welke wij verzocht hadden ons van elke afwgking of overschrgding der voorgeschreven maximum hoeveelheid opgeloste organische stoffen in het water kennis te geven bewaarde hot stilzwijgen terwgl ook in haar verslag over 1887 ointrent de hoedanigheid van het water der Waterleiding geene aanmerkingen worden gemaakt Aan zes standpijpen op verschillende punten der stad aangebracht besiond voor behoefligen gelegenheid om kosteloos drinkwater uit de Waterleiding te verkrijgen Daartoe worden door het Burgerlijk Armbestuur 739 kaarten afgegeven namelgk 286 knarten voor 1 emmer en 453 kaarten voor 2 emmers daags In het jaar 1886 bedroeg het aantal afgegeven kaarten 569 b Gemeeiiie PoUlie In het personeel der Politie kwamen de volgende veranderingen voor De Inspecteur H Bouters Sr die benoemd werd tot Havenmeester tevens belast met de controle verkreeg op zijn verzoek eervol ontslag Ter voorziening in deze vacature werd de Ad junctInspecteur J Romanesko tot Inspecteur bevorderd De Agent van Politie der 3e klasse P Janknegt die overleed werd vervangen door M IJsselsteijn Bij de behandeling der Gemeente begrooting voor het loopende jaar besloot de Gemeenteraad de betrekking van Adjunct Inspecteur te doen vervallen en het aantal agenten met éan te vermeenleren namelijk met oenen Hoofdagent van Politie op een jaarwedde van ƒ 600 Er kwamen in het afgeloopen jaar voor 17 gevallen van diefstal 3 van verduistering 4 van oplichting 3 van bedelarij en 2 van Iandlooperij In vier gevallen van diefstal en een van oplichting zgn de daders onbekend gebleven In rie overige gevallen werden de daders aangehouden Verder werden 22 processen verbaal ter zake van verschillende strafbare feiten opgemaakt terwijl voorts 264 gevallen van openbare dronkenschap en 160 politie overtredingen werden geconstateerd Er werd een valsche gulden in beslag genomen De waarde van het ontvreemde wordt geschat op ƒ 309 50 en die van het in beslag genomene op ƒ 46 54 Er werden geene vreemdelingen uit de Gemeente over de grenzen van het Rijk gebracht Twee personen verloren door verdrinking het leven drie personen begingen zelfmoord eveneens door verdrinÜBg en een kind werd door den spoortrein omrades SrandKeer De inrichting der brandweer bleef ook in het afgeloopen jaar onveranderd De brandbluachmiddelen bevonden zich in goeden staat Zij werden aangevuld door de aanschaffing van eene ramoneur Het onderhoud der brandbluschmiddelen met hunne bergplaatsen kqstte ƒ 438 50 aan materialen en ƒ 132 50 aan arbeid shionen Aan het personeel der branflweer is als schaf eloosstelling voor verlies van tgd en gratificatien uitbetaald eene som van ƒ 1262 83 Branden en rampen In den avond van 18 lanuari brandde een sohuur Den 7 Augustus ontstond in den vroegen ochtend brand ir het perceel aan de Wgdstraat Wijk A No 47 toebehoorende aan J van In den nacht van 13 op 14 October brak een hevige brand uit in de droogerij der kleederenbleekerg van den heer G A Bonter aan deuBleokerssingel Wgk R No 260 De brandweerjelaagde er in den brand tot dit perceel te beperko J Don 11 December werd ongeveer ten 12 uur brand ontdekt in de Goudsche Siroopfabriek en wei in een pakhuis daarvan staande aan de Raam Wijk O No 45 Ofschoon hot vuur oen dreigend aanzien had en er gegronde viees bestond dat ook het fabrieksgebouw At ÖetjVlammen zoude worden aangetast gelukte l inSli ilitodweer den brand meester t worden en rf j i en voortgang te stuiten zoodat de schaèeW lijk gering was Bg dezen brand werd met lriWantend socces gebAik gemaakt van de in de fabriek aanwezige brandkranen der Waterleiding trdt fitrtoljd In de Rotterdamsche bladen leest men de volgende kennisgeving die belanghebbenden wel zullen bogrgpen en ter harte nemen De commissaris van politie in de 3e sfdeeling te Rotterdam acht het voor den handel van belang