Goudsche Courant, woensdag 27 juni 1888

e Bier brouwerij Het DullDele Anker Xj E V E K T Heldere Zuivere Bieren Molenwerf GOUDA Alle dagen SO OM per portie verkfggbaar C F van den BERGH Stolwijkertluis AGEIVTVUR in Goudsche en Leidsche KAAS wordt gevraagd door een SÜLIED AGENT voor Amêterdam met de afnemers goed bekend Franco brieven lett 2 ü S a h Algem Advertentie Bureau van NIJGH van üITMAR Amsterdam ZALT BOMMELSCHE te w ten dat zich in die gemeente eene firma Wetisma opgedaan heeft wier pakhuis is gelegen in de ToUensstraat No 53 De Vereeniging ter bevordering van fabrieksen handwerksnijverheul heeft sedert een aantal jaren ernstige pogingen in het werk gesteld ter verbetering van het teekeaonderwijs In de alg vergadering van 1884 werd besloten tot de regeering het verzoek te richten om hot teekenonderwijs voor de groote gemeenten met eeup bevolking van 10 000 zielen en meer verplichtend te stellen Intusachen herinnert het hoofdbestuur dat enkele gemeentebesturen hunne aandacht zijn gaan wijden aan het teekenonderwijs j zoo hebben o a Amsterdam en s Gravenhage een onderzoek doen instellen naar den toestand van dat onderwijs in hunne gemeente en wordt in sommige gemeenten reeds nu een hooger honorarium toegekend aan de onderwijzers die akte voor het teekenen hebbeu Het Haagscho gemeentebestuur noodigde de heeren J Ph Koelman ü Eerelmau en H L Boersma uit een onderzoek in te stellen naar hot Teekononderwijs op de opeisbare lagere scholen voor onen minvermogenden Hot rapport verscheen in Maart 1887 Het hoofdbestuur meende dat zooveel mogelijk aan dit zaakrijk rapport openbaarheid behoorde gegeven te worden én bracht de afdeeling der Vereeniging daarmede in kennis f Be slotsom der overwegingen in de alg verg van het vorig jaar was dat alvorens er op invoering van verplicht teekenonderwijs word aangedrongen getracht moest wonlen eenstemmigheid te jrerkrijgen omtrent de hegmselen die aan dat onderwijs ten grondslag moeten liggen De ver gadering besloot het rapport zooveel mogelijk te verspreiden terwijl zij in het bizonder aan het hoofdbestuur opdroeg de inspecteurs van het lager onderwijs met het rapport in kennis te stellen daar ze overtuigd is dat zonder hunne medewerking het niet wel mogelijk zal zijn wijziging in het leerplan te verkrijgen Het hoofdbestuur spreekt den wensch uit dat i verspreiding van het verslag dat het aan de gemeentebesturen van Nederland ter welwillende overweging aanbiedt moge beantwoorden aan het doel nl eenstemmigheid te verkrijgen omtrent de methode van onderwijs der beiiinselen van het teekenen en moge bijdragen om dén aanstaanden handwerksman in staat te stellen de voor hem onmisbare kennis van teekeuen te verkrijgen waardoor hem bq zijn werk de blik zal verruimd het oordeel gescherpt en de smaak ontwikkeld worden wat aan het nationale handwerk zal ten goede komen Dezer dagen is verschenen het Verslag over den landbouw in Nederland over 1886 opgemaakt op last van den minister van Waterstaat Handel en Nijverheid De samensteller van dit Verslag de heer L Broekema te Wageningen bij de bewerking weder trouw ter zijde gestaan door den heer A Venema zegt in het voorbericht o a De koop en huurprijzen der landerijen onder het stelsel veehouderij zgn vergeleken met bet vorige jaar gemiddeld nagenoeg gelijk gebleven de sterkste daling heeft zich doen gevoelen in de akkerbouwendo streken t p do klei terwgl op de zandgronden de daling aanzienlek minder is geworden Het aantal hypothecaire inschrijvingen is sedert 1883 eenigszins verminderd en tevens is waarschijnlijk ten gevolge van die daling en van de vermindering in waarde der perceelen het totaalbedrag der inschrijvingen in nog sterkere mate afgenomen De afkoop der tienden wordt flink voortgezet zoodat de landbouw zoo voortgaande binnen enkele jaren van dezen drukkenden last die zooveel verbeteringen tegenhoudt ontheven zal zyn De waarde van den oogst is bij stygende opbrengsten sedert 1861 nog niet zoo laag geweest als thans zij is sedert 1880 regelmatig afgenomen van ƒ 203 600 000 tot ƒ 144 700 000 terwgl de opbrengst in 1886 2 8 pCt hooger was dan m de jaren 1880 tot en met 1886 De vlasteelt schgnt te herleven meekrap daarentegen is als landbouwgewas verloren suikerbietenen aardappelen voor industrie breiden zich uit hopwordtiets meer aangeplant ook tabak noemt weertoe De suikerbieten uit Zeeland gaan grootendeelsnaar beljfische fabrieken i Nogmaals zij hier gewezen op de kraaien en masschen die hoe langer zoo meer schade aan den oogst berokkenen uit niet minder dan 150 gemeenten ontvangen wij klachten over kraaien uit 69 over musschen cijfers die vergelijken met de 51 en 35 van 1882 duidelijk genoeg spreken De aanfok van paarden neemt steeds toe want hoewel de werkpaarden zijn afgenomen is het totaal aantal paarden met ruim 2500 stuks vermeerderd Deze vooruitgang vindt zijn grond in de sterke vermeerdering van paarden beneden 3 jaar waaruit gereedelijk valt af te leiden dat steeds meer voor uitvoer gefokt wordt De vermindering van werkpaarden en belastbare paarden moet grootendeels worden toegeschreven aan de ongunstige tijden Aan de veredeling van het rundvee wordt steeds ijverig voortgewerkt en het handhaaft dan ook zijn goeden naam over geheel de wereld Weder onderging de veestapel een niet onaanzienlijke vermeerdering ten gevolge van de lage prgzen echter bedroeg de totale waarde 9 millioen gulden minder dan in 1835 en zelfs 38 millioen minder dan in 1884 Van belangrgke verliezen bleef de veestapel verschoond dank zij de krachtige maatregelen die tegen de besmettehjke ziekten in het algemeen doch inzonderheid tegen de longziekte genomen zijn De schapen vermeerderdon met ongeveer 37 500 stuks en de uitvoer bleef zeer belangrijk vooral naar Engeland en België De kruising van engel sche rassen wordt voortgezet niettemin schijnt het in sommige provinciën nog niet uitgemaakt aan welk engelsch ras de voorkeur gegeven moet worden De hooge vlucht die de varkensfokkerij neemt is voor het grootste deel toe te schrijven aan den toeuemeuden uitvoer van geslachte dieren door particuliere en export slachterijen Wij nieenen den vooruitgang echter ten deele ook te mogen toeschrijven aan het vermeerderd verbrflik van varkensvleesch bij den werkenden stand wien ook de dit jaar weer op te merken vermeerdering van de bokken on geiten ten goede komt Hoewel de gezondheidstoestand der varkens dooreengeaomeii vrij gunstig was gingen er door de bekende ziekte toch meer ten gronde dan gemiddeld in de laatste 5 jaren De teelt van pluimvee levert voor sommige deelen van ons Land belangrijke inkomsten zij wordt echter nog slechts in ruim ieel onzer gemeenten in hoofdzaak voor den handel gedreven Alleen de eieren die uit enkele gemeenten in verbazende hoeveelheden worden uitgevoerd Landsmeer o a levert 3 millioen vertegenwoordigen reeds een aanzienigk kapitaal De bijenteolt gaat gaandeweg achteruit naast de blijvende oorzaken nl vermindoring van de koolzaad en vooral boekweitteelt zullen ook de slechte uitkomsten van de laatste jaren hier haar invloed doen gevoelen Belangrijke gegevens meenen wg verzameld te hebben aangaande de veefondsen die zoo nuttige instellingen welke meningen veehouder voor groote verhezen ja menigen kleinen boer en weigestelden arbeider voor ondergang behoeden De houtteelt neemt in de hiatste jaren wel toe maar lang niet genoeg in evenredigheid tot het aantal heet woeste gronden die voor aanplanting zeer geschikt zijn Buitenlandscb Overzicht Gisteren heeft keizer Wilhelm don Duitschen Rijksdag geopend en den eed van trouw aan de grondwet afgelegd Op zoo plechtige wgze is de Rijksdag nog nooit geopend De keizer was omgeven door alle Bondsvorsten die hiertoe opzettelijk naar Berlijn waren gekomen Slechts de koning van Wurtemberg die ziek is ontbrak maar als zijn plaatsvervanger zond koning Wilhelm zijn zoon den kroonprins Ook de opening van den eersten Duitschen Rgksdag op 22 Maart 1871 door keizer Wilhelm 1 werd door eenige der Duitsche vorsten die toevallig te Berlijn waren bijgewoond maar nu is het de eerste maal dat alle Bondsvorsteu op zoo officieele wijzo aan de plechtigheid deelnemen De bedoeling dezer plechtigheid kan niemand ontgaan De Bondsvorsten willen der wereld toonen dat do dood dor keizers Wilhelm I en Froderik geen verandering heeft gebracht in hun verhouding tot den koning van Pruisen tevens keizer van Duitschland Men vreesde dat de eenheid van het Duitsche rijk schade ou lijden nu tn plaats van den hoogbejaarden keizer Wilhelm en den overwinnaar van Worth die met alle vorsten persoonlijk bekend was de jeugdige keizer Wilhelm II aan de spits van het Duitsche rijk zou treden maar deze vrees is ijdel gebleken Door allen naar Berlgn te gaan en de eedsaflegging van keizer Wilhelm II bij te wonen toonen de Duitsche Bondsvorsten dat de eenheid van het Duitsche rijk door den dood der beide grondvesters niet is geschokt De troonrede door den keizer uitgesproken beantwoordde geheel aan de verwachtingen Keizer Wilhelm II verklaarde dat onder zijn bestuur Duitschlands buitenlandsche staatkunde even vredelievend zal zijn als onder zijne beide doorluchtige voorgangers Ongetwijfeld zal s keizers troonrede in geheel Europa eon goeden indruk maken en er 1 toe bijdragen de ongerustheid weg te nemen welke op vele plaatsen over de gezindheid van den sol datenkeizer bestond Eerst in het najaar zal Wilhelm zich met zijn gemalin te Konigsbergen tot koning en konmgin van Pruisen laten kronen De keizer zal daarbij het voorbeeld volgen van zijn grootvader en zich zelf de koningskroon op het hoofd plaatsen Men verwacht dat de andere mogendheden die verhinderd werden zich bij de teraardebestelling van keizer Frederik te doen vertegenwoordigen dan buitengewone afgezanten naar Konigsbergen zullen zenden teneindu deze plechtigheid zoo indrukwekken l mogelijk te maken Nog steeds heeft de heer Von Puttkaraer p een opvolger Nu graaf Zedlitz heeft bedankt wordt de nationaal liberale burgemeester van Frankfort de heer Miquel woor genoemd muar volgens de National Zeitwig is dit bericht zonder xrond De heer Miquel was uitsluitend te Berlijn om de teraardebestelling des keizers bij te wonen en is terstond naar Frankfort teruggekeerd De begrooting van buitenlandsche zaken is door de Oostenrijkscho Delegatie zonder beraadslaging goedgekeurd De rapporteur deed in zijn verslag uitkomen dat de aanneming der begrooting een bewijs zou zijn van vertrouwen in de staatkundige gedragslijn van graaf Kalnoky Ook de bagrooting der gewone uitgaven voor het leger is door do Delegatie goedgekeurd Lord Salisbury is niet tevreden over de houding der liberale unionisten bij de behandeling der wet betrefl ende het binnenlnndsch bestuur Bij de regeling der politie steraden de anionisten togen de regeering en nu bestaat er weer verschil van gevoelen over de toepassing der Zondagswet Men verwacht echter dat htt der rogeering zal gelukken een schikking to vinden walirdoor zoowel ie uiterste liberale als de uiterate conservatieve vleugel der tegenwoordige regeeringspartij tevreden wordt gesteld Heden komt de bepaling welke de regeering ora beide partijen tevreden te stellen wil weghitcn ann de orde miuir vermoedelijk zal de stemming eerst later plaats hebben wegens h t groote aantal sprekers dat van plan is het woord te voeren Ook zal de heer Gladstone weer een aanval tegen het ministerie beproeven De leider der liberalen heeft een motie voorgesteld waarbij do lersche staatkunde der regeering wordt afgekeurdMaandag zal deze motie van wantrouwen ter sprake komen INGEZONDEN an S Be B I Uit uw schrijven in het vorig nummer der GouiI telie Courant blijkt duidelijk zooals U trouwens I daarin zelf aangeeft Gg niet op de hoogte zijt van I de inrichting der Stedelijke Muziekschool Waartgij dit geweest gij hndt waarschijnlijk Vv schrijvenachterwege gelaten De Commissie van Toezicht verklaart zich echterzeer gaarne bereid U de gewenschte inlichtingen te = verschaffen De Voorzitter der Commissie van Toezicht op de Stedelijk Muziekschool M SPRUIJT De MUZIEKSCHOOL Met groote belangstelling is door velen kennis ge j nomen van het artikeltje over do Muziekschool van S d B niet t minst door de ouders van leerlingen Intusschen ware het wenschelijk dat de schrijver zijne denkbeelden wat uitvoeriger toelichtte en eeni opgaf hoe hij de Muziekschool dan wel zou wenschen Dat de Commissie van Toezicht over die school uit personen bestaat die eigenlijk geen def kundigen zijn zegt hg maar hoe hij de inrichtinfl 1 dan wèl zou wensohen zegt hij niet Dergelgb 1 Commissiën van toezicht bestaan meestal uit perso 1 nen die van ooderwijs geven of onderwijs methoden 1 geen kennis hebben ijs i ons eerlijk zijn en vri 1 gen weten de Curatoren van ons Pro gyranasiura 011 de leden der Commissie van toezicht op het Middel l baar onderwijs dan zooveel af van docoeren of vaa J hetgeen gedoceerd wordt Do heeren zelf zullen daarop ontkennend antwoorden Wij moeten den h S d B erkentelijk zijn dat hg de aandacht hew gevestigd op de zaak maar hij gaf slechts enkd vage trekken aan van eene reorganisatie Indien m zoo iets in het publiek ter sprake brengt moet nu wat meer in détails treden dan hij deed Het is M hopen dat zulks alsnog zal geschieden A K RECLAME Men Tolge de aanwijzingen der nar tuur Ab de natuur uit haren langen wintersl p ontwaakt en overal nieuw leven begint te ontluikerv behoorde iedoroeu er voor te zorgen dat do godurende den Winter in bet lichaam opgehoopte overtollige en onbruikbare stoffen door een geschikt zui eringsmiddel uit hetzelve verwijderd werden Zoodoende zoude men menige hevige kwaal voorkomen Ten I sterkste kunnen daartoe aanbevolen worden de Zwit j aersche Pillen van don apotheker Rich Brandt in de apotheken verkrijgbaar ii 70 Cents de doos Echt te verkrijgen bij de firma J C Zeldenrgk en Co Drogisten te Gouda burKerlijlte Stand iIiKOREN 22 Jnni Neiltjp ouderg B Slingcrlind cQ C C Verhoojï Pieter JuhRane ouders P J Blom pn M H Stuik 24 Pttrul itainn F o dto Klsen m l ran der Potten Martina Maria Juhannn ouders de Joug en 41 Bouren 25 Gerrit ouders P Jaiikn gt en w fan Waas OVERl l I N 24 Juni J H lan den Bosch 6 m C A üonnai 4 ADVERTENTIËN V De Heer en Mevrouw ROMEIJN betuigen han hnrtelgken dank voor ile vele bew izen van deelneming die zij den 20en dezer liebbeQ ondervonden EDELE MENSCHEITVRIENDEN Op t oogenblik bevindt zich in ons midden de Heer SALOMON ECKERLING geboren te Balta Bupland een man vroeger ryk geacht en gezien Tolgens zgne vele getuigscbriften van verschillende geloofwaardige zijden Fabrikant in Lakens zgude die vele honderden arbeiders werk verschafte verbrandde mèn tgdens de jongste Jodenvervolgingen aldaar zgne aanzienlijke fabriek beroofde hem van alle middelen verbrandde zjjn ouden vader en twee zgner kinderen in zjjn tegenwoordigheid waarna de beulen hem zelf zgn tong uitsneden en een oog uitstaken Herhaalde malen tengevolge dier mishandelingen geopereerd zjjnde mag en kan hg op raad zgner geneesheeren geeiierlei werk verrichten waardoor hjj in de behoeften zonde kunnen voorzien van zgne verminkte vrouw oude moeder en 5 kinderen In het bezit van verschillende aaobêvelingeo van geachte mannen en stakkec waaruit zgn droevig lot bleek e waarrafi door den Heer Burgemeester van Gouda inzage is genomen waagt hg het thans een beroep te doen op de liefdadigheid van liet Nederlandiclit volk in t algemeen op die van Gondii s ingezetenen in t bgzonder Tot de ontvangst van giften verklaart zich gaarne bereid A KETELLAPPER Godsd Leeraar te Gouda Turfmarkt 44 Openbare Verkooping te GOUDA op DINSDAG 17 JULI 1888 des morgens te 9 uren aan het Lokaal Wgk K No 255 aan de Peperstraat te Gouda van eenen ltVBOfc DEL waaronder goed gevulde BEDDEN en BEDDEGOED een stel fraai en zeldzaam BONT en Gewerkt GOUD en ZILVER Daags te voren op de gewone oren te bezichtigen Nadere inlichtingen geeft Notaris FORTÜIJN DROOGLEEVER te Gouda Drinkt ééns THZEB van JsF HERMANenZn nendew en gij blijft ze DRINKEN Be Qoudsche MacbinefabrieL vroeger COSIJN Co beveelt zich aan voor de L E V E R I N G van Gasmachines Gaskachels Gasovens Gaslampen enz Agentuur voor SIEMEïfs Lampen en SIEMENS Branders Kaasslremsi Fabriek Ier Boter en Haaskleursel VAN W H VAK HASSELT te Rotterdam H H KAASMAKERS Indien ö KA 4S Iste kwaliteit wenscht te maken gebruikt dan deze artikelen Het STUEjUSEL is geen LEIiAFTBEKSEL zooals veelal het geval is vandaar dat het zoo zuiver helder reukeloos en kleurloos is Het KAASKLEÜBSEL geeft eene mooie gele tint san de Kaas nooit roodachtig Algemeen verkrijgbaar tot zeer b i 1 1 g k e prjjzen HET KAPITALE op de Hooge Gouwe wgk C Nr 242 te GOUDA met aanbehooren te zamen groot 5 Aren 68 Centiaren is bg de veiling gehouden 25 JUNI ISëS in bod gebracht op f 7600 De afslag en toewgzing zal plaats hebben op MAANDAG 2 JÜLl 1888 ten ll uur in de cHarmonii Markt Gouda ten overstaan van den Notaris MAHLSTEDE te Bergambacht Het PAND is te bezichtigen ZATERDAG a a tnsschen 10 en 12 uur van J H VAN BLOEMEN WAANDER8 Zatt Bommel VOORHANDEN o rrtt Zwart Renforce geschikt voor nette dunne ZOMËRJASJES ƒ 8 en hooger B BEGEER Tailleur Kaasmarkt te Uithoorn BURGEMEESTER en WETHOUDERS maken bekend dat VRIJDAGS MORGENS te kwart voor 5 uren een WAGEN zal afirgden van af de Stalhonderg van W BLOM op de Kleiweg van Gouda over Bodegraven naar Uithoorn ten einde HH Kaashandelaren in de gelegenheid te stellen de Kaasmarkt aldaar te bezoekenVracht ƒ 1 heen en terug 1 50 Stoom Mineraal Waterfabriek 2 e SneUe Sprong te Tegelen Specialiteit van 8PLITWATER en Depot A NORTIER Gouwe C No 34 35 Depét A NORTIER Gouwe C No 34 85 HEEREN en DAMES A V OS Az Kleiweg E 73 en 73 Een ware schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s elfbewaringf HoUandsche uitgave met 27 afb Prijs 2 Gulden Ieder die aaa de verschrikkelgke gevolgen van deze ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaarlgks duizenden van een zekeren dood Te verkrggen bjj het Verlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland