Goudsche Courant, woensdag 27 juni 1888

Vrijdag 29 Juni 1888 i 3723 GOUDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Noord HollandscheVereenigingJetWitteKruis Goedgekeurd bij Kon Besluiten dd 3 JUNI 1876 8 JANUABI 1881 en 10 JVNI 1887 PREMIELEE II groot f 5 SO0 O00 verdeeld in 350 000 Premie aandeelen elk van 10 nominaal aan Toonder 7000 Seriën elke van 60 Nommers De Aflossing heeft plaats in 64 jaar met teragbetaling ran minstens ƒ 14 tol ƒ 25 en met aanzienlpe Premiën van 200 000 190 000 50 000 30 000 25 000 15 000 10 000 enz enz volgens het bagaande Plan ran Aflossing Deze beide Fondsen welke tot waarborg voor de betaling der Premiën en Premie aandeelen dienen worden uitsluitend ten behoeve van de houders der Premie aandeelen gedeponeerd bij de Nederlandsche Bank te Amsterdam ten overstaan van een te Amsterdam resideerendeu Notaris De Premie aandeelen znllen voorzien zyn van de onderteekeoing van het Bestuur der Noord Hollandsche Vereeniging Het Witte Kruis en bovendien van het officieele zegel van een der beide Notarissen Mr J F Werthkim en J C lï Pollones te Amsterdam tot zekerheid dat op den dag der uitgifte van deze Premieleening het Waarborgfonds benevens het Reservefonds bg de Nederlnttdsche Bank te Amsterdam zijn gedeponeerd en bet aantal der in omloop gebrachte Seriën en Nómmers naar behooren is gecontroleerd Het Waarborgfonds en het Reservefonds worden volgens een daartoe vastgesteld Reglement beheerd door een Financièele Commissie bestaande nit vijf Jjeden De uitgelote Premie aandeelen en Premiën zgn betaalbaar op 31 Maart van het jaar volgende op dat der trekking te Amsterdam en voor het Buitenland op de later bekend te maken plaatsen Volgens overeenkomst tnsschen de NooKD ÜoLLANosqHii Vereeniging HET WllTM KBVia en de ANGLO OESTEBBEICHIaCHE BANK te Weenen en ingevolge de opdracht der laatste wordt hier te lande de inschrgving op 200 000 dezer Premie aandeelen opengesteld en wel De Noord Hollandscbe Vereeniging Het Witte Kruis beeft tot de uitgifte dezer Premieleening besloten ten einde aan haar oorspronkelijk doel op een meer uitgebreide schaal en met rnimer flnanciëele middelen te kunnen beantwoorden n l bare plannen ter berordering der volksgezondheid en ter bestrijding van epidemische ziekten te kannen ten uitvoer leggen en tevens voor de opleiding van ziekenverplegers en verpleegsters naar den eisch te zorgen Gischoon de Vereeniging overtuigd is dat zij op belangstelling en ondersteuning hier te lande kan rekenen heeft zg toch gemeend naar het voorbeeld van dsrgeljjke buitenlaudsche instellingen wier Premieleeningen ook bjj ons en elders zyn ingevoerd aan bare Premieleening een internationaal karakter te moeten geven Daarom heeft zij zich verzekerd van de medeweriing dei Anfflo OesterreicMscfie üank te Weenen en andere voorname bin nen eabuttenlaHdttche Firma s zoodat de goede uitslag dezer Leening met inachtneming der belangen van de houders der Premie Aandeelen aan geen twgfel onderhevig is Als zekerheid voor de stipte betaling der uitgetrokken Premie Aandeelen en Premiën dienen 1 Een Waarborgfonds van 2 275 000 belegd in soliede fondsen gemiddeld 4 pCt rente gevende en ruimschoots voldoende om met de oploopende renten in de aflossing en premiebetaling te voorzien 2 EeO Reservefonds van 175 000 evenzeer belegd in fondsen dooreengenomen 4 o ten e gevende en welk fonds met de aangroeiende 7o rente de zekerheid van het Waarborgfonds verhoogt te Amtlerdam ten kantore der Naamlooze Vennootschap Administratiekantoor van aandeHen in Vennootschappen en in Binnen en Buitenlandsche Leeningen De ingchrgving op de overige 150 000 Premie Aandeelen heeft plaats te Basel bg den BASLER BANKVEUEIN i te Zurich bg de Heerén KUGLER Cie Bern bg de BEKNER HANDELSBANK 1 Kopenhagen enz Geneve bg de Heeren Ed CREMIEüX Cie i I VOOBWAARDEN VAN INSCHRIJVING De inschrgving heeft plaats op den 5deu en 6den JULI e k De AngkhOesterreichische Bank heeft den koers van gifte dezer Premie Aandeelen vastgesteld op 12 50 Indien de inschrgvingen het gevraagde bedrag overschrgden zal er een pondspondsgewijze verdeeling plaats vinden uit De Premie aandeelen moeten tegen betaling in ontvangst worden genomen aan de kantoren van inschrgving binnen acht dagen na het bekend maken der loewgzing Anuterdam 25 Jnni 1888 JM Xoord HoUandêche Vereeniging HET WITTE KRUIS Namens het Hoofdbestuur Dr P J BABNOÜW Voorzitter Dr J F 1 BLOOKEB Secretarü M A PERK Penningmeeittr Dr P ANKERSMIT Magazmmeetter Dr J TEIXEIBA DE MATÏGS Adv Lid Het Administratie Kantoor van Aandeelen in Vennootschappen en in Binnen en Buitenlandsche Leening en alhier als daartoe g emachtig d door de Anglo Oesterreichische Bank te Weenen bericht dat het de g elegenheid tot inschrijving op 200 000 Premie aandeelen bovenvermeld openstelt op van s morgens 9 tot s namiddags 4 uur te zijnen kantore Heereng racht 197 alsmede bij de navolg ende Firma s Goes Van heel COMP Oorincbem c de JUSelaar comp Gouda Wed KNOX DORTLAND s Oravenhage scheükleeb züONEN GEERTSEMA FEITH COMP Groningen jul oppenheim OUEPIN VAN DER VLUGT lUe HAARLEMSCHE BANKVER Haarlem j keniging Tedino van Bebk 1 HOl T de ClEECQ Harlingen P posthuma zoon LENTJES DR0S3AERTS sHertogenbosoh J victor a van bijcke VORSEL TILMAN Hilversum A perk Hoorn J boozendaal Leeuwarden Oeb mispelblom beijer 1 AEIAAN OFFERS ZOON J H SCHA AU ZONES Rotterdam jH c voorhoeve comp De WISSFX on EFFECTENBANK Alten a d RUn H A vogelaar Alkmaar J de lange cj zn Almelo LEDEBOER COMP Dt arnhemsche BANK VEREï NIGING Boon Amtaem j Hartsinck Pliesïeb f Van HANZOW COMP Assen E a smidt Breda Van dee meer 5S0LNER Delft GïB VAN HOUTEMA I HOOGHWINKEL COMP Dordreont j stoop rens Enschedé B w blijdenstein Jr C H FELIX Leiden t J heintz zoon ILEZWIJN E1GEMAN A GBOUTARS VAN BENEDEN Maastricht hebing vruthoff coMP Keppel A DE visser Middelburg Van der LEÏE COMP Nijmegen A NOORDUI TN zoon Hoermond scHMASEN nacken rZ DE JONGH Tiel c H TILANUS ZOON iC OORTMAN ZOON Dtreoht isTOK Cümp Vlissingen c R c wibaut Winschoten G A E groeneveld Zutphen MAALDBINK COMP VAN DEVENTER ZONEN Zwolle van der VEGTE VAN BEEÜE Het Administratie Kantoor van Aandeelen in Vennoootadiappen en in Binnen en Bmtenlandiche Leemngen A J GUEPIN Amsterdam 25 Juni 1888 H J MIDDENDORP Jb E C BOISSEVAIN DzN BINNENLAND GOUDA 28 Juni 18S8 Wij gevoelen ons verplicht met een enkel woord terug te komen op hetfeen wij in ons vorig nr schreven ten behoeve van S Eckerling Nadat wij eergisteren de sanbovuling voor genoemden persoon plaatsten lazen wij gisteren in le JV Boil Ct eme dankbetniiang van Eckerling voor do ontvangen bijdragen waardoor hij in slaat was gesteld voor zich en de zijnen het brood te kunnen verdienen met do mededeeling dat hij weder naar Oalicie vertrok Daaruit moest o i opgemaakt worden dat hij aan verdere ondurstouning goon behoefte had Wij hebben onmiddelgk te Rotterdam waar hij laatstelijk vertoefde persoonlijk inforniaticn ingewounen en het resultaat daarvan was dat wij thans overtuigd zijn dat ckorllng alleszins voldoende geholpen is Onder deze omstandigheden achten wy ons verplicht onze etadgenooten dat mode te deolen met verzoek onze vroegere aanbeveling als niet geschreven te beschouwen Er zijn hier te lande on ook Iiicr tor stede nog genoeg ongelukkigen die hulp verdienen dan dat wij het in de hand zouden mogen werken dat een vreemde hoe ongelukkig zijn lot ook zij bgdragen werden geschonken die elders beter geplaatst zijn Bijna waa een onzer ingezetenen en tvij met hem do dupe gowonleu van eene daad die sommigen misschien als eeu grap zullen beschouwen maar waarop wij eene andore benaming zouden toepassen Ons word nl een advertentie aangeboden bevattende de aankondiging van het ojtdertroutcd z v van eeu heor en dame dat geheel en al uit de incht gegrepen was Uank zij de activiteit van onztn uitgever is ons nog bijtijils gebleken dat het een valsche aankondiging wa Het behoeft echter geen betoog dat het ondoenlijk is voor de ailministrntie van een blad steeds vooraf na te gaan of dergplijko a lvertenticn echt zijn Het zeer eigenaardige schrift van hfim die de advertentie zond gevoegd bij de omstandigheden waaromler het geval plaats had doet gemakkelijk den dader vaa het hoogst afkeurenswaardig feit kennen Alleen in geval hij ons schriftelijk of monileliug zijne excuses mankt zullen wij aan do zaak geen gevolg geven eu zijn naam lorzwijgen In do Dinsdag gehouden zitting van de Kottor Inra cho Rechtbank werd de volgende zaak behandeld Vrouw H van haar beroep verhuurstur van dienstboden tu iouda heeft een zieken man waarvoor ma ir guen gonozing to vindon was In het begin van dit jiuir In het logement van Oosterom komende waar zij dikwijls kwiim om dienstboden wellce zonder dienst waren to besteden hoorde zij van een oude kennis dat daar een pursoon verbleef welke genezing bij ziekte a mbracht Oe vrouw daclit direct om haar man on verkreeg van don pereuon de belofte des andoren avonds ten haren huizo een bezoek te komen brengen Hij kwam rco h des voormiddags toen de vrouw niet thuis was en herhaalde zijn bezoek des avonds Toon zag hg deu patient lioordo diens too staud on belüofdo hem te genezen zoodat hij zijno gewone wandelingen met moeder do vrouw on kunufn doon ücker zeide bij tegen de dochter ik zal zorgen dat liij nut zulke goode beenen krijgt als jij Do genezing zou echter ƒ 300 kosten IJlt was voor de menschcn to voel doch de e calanp is ook hnrnihurtig en na over eu weer proton wordt do som van ƒ 25 vastgesteld fl gulden te betalen op hand ƒ i 50 den volgenden morgen OU 12 50 na drie weken als do genezing voltooid was Do geneesiniddelon wolko hij daarna overuiindigde bestonden in kruiden en balsem welke met moutivijn vermengd moesten worden en op negen door hom aanifewezen lichaamsdeelon gestreken toen vertrok de koopman en kwam niet meer terug Dnarom stond hij iliéiisvolgons wegens oplichting terreht n i t Do twee getuigen waren do moeder en dochter iwelke verklaarden zooals hierboven de zaak werd medegedeeld De bekl beschouwt de zaak als de natuurlijkste der wrreld hij ontkende gezegd te hebben dat hij den man in drie weken genezen zou bij heeft slechU als koopman zooals zijn patent luidt kruiden en balsem verkocht De mordcr en dochter bleven pertinent volhouden dat bekl gezegd bad in drie weken genezing aan te brengen Ja wel zegt bekl maar ze welen niet wat er gezegd is de moeder heeft op dien avond met mij en de zieke een gUs brandewijn gedrocken en weet dus uiet wat er gesproken is en de dochter nu ja die spreekt de moeder na Wasrom vraagt do President moest die kruiden met moutwijn aangelengd worden waar was dat voor Om versterking in le ledrn te krijgen zegt bekl en op een oratoriachen toon voegt hij er aan toe het geneeskundig bestuur geeft het als versterking tegen verzwakking en ik heb het bi mijn eigen kinderen aangewend Hoeveel waarde hadden dK gestampte kruiden en balsem drie cents niet wi ziju zegt bekl vrouw die ook in 6 voor dat noem op winsten üegt bekl op eeu jas neemt patent hoeveel dat patent staat ook schandelijke wijze Laat het S cents of 10 ga i En daar neemt gy van eci bekrompeu orastandigheilen is ik grove afzetting merkt ZF Ook do winkelier neemt groi aanvoerende dat men wel bovendien het staat niet in men voor zijn artikel nemen Neen zegt ZEA maar inniet dat je de meuscheu opbedriegen mag Waarom vraagt de President zijt gij den volgenden morgen niet om de andere ƒ 6 50 geweest Ik wist het niet dat ik dat afgesproken had zegt bekl ik was dien avond wat boren mijn theewater geweest Zoo dus anders was je om die ƒ fi 50 ook gekomen Zeker dat zou wei zegt bekl Dag zeg ik nog eens hernam de President dat men dat in burgermanstaai grove afzetting noemt Excuus hoor rechter luidt het antwoord als ik mijn horloge verkoopen wil dan kan ik het doen voor wat ik wil flet O M achtte het t laste gelogde feit wettig bewezen eu eischte mitsdien drie aiaanden gevnngcnisstrar Op de vraag of do bekl nog iets tot ijne verdediging te zeggen had antwoordt deze neen dat zullen wij later kyken t De heer P landbouwer te Zevenhuizen werd gisterenmorgen zoodanig door een stier in de weide mishandeld Jat zijno toestand zeer zorgelijk is Aan het Verslag van den toestand dezer gemeente over 1887 ontloenen wij het volgende Straaiverlkktirtt De Maatschappij voor Nieuwe Geootroyeerde Gasbereiding die zich bereiil had verkhwrd op de in ons vorig versliig medegedeelde voorwaarden hare Gasfabriek aan de Gemeente aftostaan staakte ingovolge Ie mot ons Collegie gesloten overeenkomst in den nacht van 31 September op 1 October iiaro exploitatie Vnn dat tijdslip af wordt in de verlichtina dor Goraoente voorzien door de Stedelijke Gasfabriek Het beheer over de fabriek is opgedragen aan eene Commissie van drie leden van welke een door het l tgolijk sch Bestuur der Gemeente uit zijn midden wordt aangewezen en de beide anderen nit den ienieentoraad door dezen worden benoemd Onder de Commissie staat aan hot hoofd der fabriek een Directeur dio bij zgne werkzaamheden wordt bijgestaan door oonen Opzichter oenen Boekhouder én eenen Klerk Het terrein dor oude door doGomeento overgenomen Gasfabriek onderging door aankoop van drie huisjes aan de Lazarussteeg eene belangrijke uitbreiding Op de plaats dezer huisjes is do nieuwe stokerij verrezen die in Octolier in werking werd gesteld De fabriek werd verder voor2ien van eenen scrubber en van eenen nieuwen condenser terwyl een der gashouders die wegens dn daaraan bestaande gebrrken in den laatsten tijd buiten gebruik was gestold zoodanig werd gerepareerd dat hij weder dienst kan doen Eindelijk werd een aanvang gemaakt met de verbouwing en horsteUing der woning voor den Directeur De lichtsterkte van het gas was in den aanvang der Gemeentelijke exploitatie tengevolge van de moeilijke omstandigheden waarin men bij bet werken met gedeeltelijk oude en gedeeltelijk nieuwe werktuigen on toectellen verkeerde onvoldoende Van lieverlede is in dezen toestand verbetering gekomen terwijl er naar gestreefd wordt steeds eene lichtsterkte te verkrijgen van 16 standaardkaarsen Nadere bijzonderheden omtrent de exploitatie der Stedelijke Gasfabriek vindt men in het Verslag der Commissie van beheer dat weldra het licht zal zien Op het einde van het jaar had de straatverlichting plaats door middel van 309 lantarens van welke 106 dagelijks van zonsondergang tot zonsopgang brandden terwijl de brandensuren der overige kntarens geregeld waren in verband met den stand der maan Voor de straatverlichting werd in 1887 uitgegeven eene som van ƒ 11498 35 welk bedrag verhoogd dient te worden met ƒ 62 51 besteed voor arbeidslooneu HOOFDSTUK VII NATIONALE MILITIE EN SCHUTTERIJ a Natiouale MiUlie Het aandeel dezer Gemeente in de lichting van 1887 bedroog 43 man Het getal ingeschrevenen voor de Nationale Militie was 157 Daarvan werden 95 om verschillende redenen vrygettdd m 62 voordm ienft geschikt bcvrmden Bij de Militie te land zijn ingelijfd Lotelingen 29 Nummerverwisselaars Plaatsvervangers 13 Bij de Zeerailitie lotelingen 1 1 Te zamen 43 i b ScAuüery De werkelijke sterkte der dienstdoende Schutterij die uit drie kompagnien bestaat was 603 manschappen waarvan Actief 290 Reserve 313 De bij de wet bepaalde actieve sterkte def Schutterg is 296 De eerste ban bestond uit Officieren 2 t Onderofficieren 2 1 Korporaals 8 Tamboers Schutters I Reserve 71 Te zamen 232 man Het korps Officieren onderging in het afgeloopeu jaar eenige wijziging Op hun verzoek wenl eervol ontslag verleend aan de heeren P Goedewaagen Tz als Kapitein en L A Kesper on M van den Brandeler als 2 Luitenant aaii don laatstgenoemde wegens vertrek uit de Gemeente Benoemd werden tot Kapitein de P Luitenant J A P Montijn tot l Luitenant do l Luitenant ü la suite H J de Voogt en tot 3 Luitenant de schutters J van Nijmegen Schouegevel en C J A Kerkhof tirwijl aan deu Kapelmeester J G Arentz de porsoneele rang van i Lnitenaut werd toegekend De bijeenkomsten dor Officieren Vereeniging hadden iedero maand plaats Do Majoor Commandant hield in het afgeloopen jaar wetlor tweemaal in de maand theorie mot de heeren Officieren en was zeer tevredon over de trouwe opkomst en do daarbij gebleken belangstelling De Kader Vereeniging werkte wederom zeor gunstig zg bevorderde den ïocden geost onder de leden en wekte de belangstelling op in den dienst De vrijwillige oefeninseu der Vereeniging werden goregelil elke week gehouden onder leiding van den 1 Luitenant der Infanterie G Bakker die annge Snelpendrnk van A BRINKMAN te Gooda