Goudsche Courant, vrijdag 29 juni 1888

Zondag 1 Juli 1888 N9 3724 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken oord Hollandscheïereeniging HetWitteKruis Goedgekeurd bU Kon Besluiten dd 3 JUNI 1876 8 JANUARI 1881 en 10 JUNI 1887 TS CS Q Q p T rp TT S PREAIiELEEi lI G groot f 5 500 000 verdeeld in 350 000 Premie aandeelen elk van ƒ 10 nominaal aan Toonder 7000 Seriën elke van 50 Nommërs De Aflossing heeft plaats in 64 jaar met terugbetaling van minstens ƒ 14 tot 25 eu m et aanzienlgke Premiën van ƒ 200 000 100 000 50 000 30 000 25 000 15 000 10 000 enz enz volgens het bggaBnde Plan van Aflossing Deze beide Fondsen welke tot waarborg voor de betaling der Premiën en Premie aandeelen dienen worden uitsluitend ten behoeve van de houders der Premie aandeelen gedeponeerd bg de Nederlandxclte Bank te Amsterdam ten overstaan van een te Amsterdam resideerenden Notaris De Premie aandeelen zullen voorzien zgn van de onderteekening van het Bestuur der Noord Hollandsche Vereeniging Het Witte Kruis en bovendien van het officieele zegel van een der beide Notarissen Mr J F Weethkik en J C U Polloxes te Amsterdam tot zekerheid dat op den dag der uitgifte van deze Premieleening het Waarborgfonds benevens het Reservefonds bü de Nederlandsche Bank te Amsterdam zgn gedeponeerd en het aantal der in omloop gebrachte Seriëa en Nommers naar behooren is gecontroleerd Het Waarborgfonds en het lieserve onds worden volgens een daartoe vastgesteld Reglement beheerd door eeit Flnanci èele Commissie bestaande uit vijf Leden De uitgelote Premie aandeelen en Premiën zgn betaalbaar op 31 Maart van het jaar volgende op dat der trekking te Amsterdam en voor het Buitenland op de later bekend te maken plaatsen Volgens overeenkomst tusschen de NooRD HoLt AND80HK Vebkbmoino HJET WIXIE KRUIS en de ANGLO OESTERREICUI8CJIE BANK te Weenen en ingevolge de opdracht der laatste wordt hier te lande de inschrijving op 200 000 dezer Premie aandeelen opengesteld eu wel De Noord Hollandache Vereeniging Het Witte Kruis heeft tot de uitgifte dezer Premieleening besloten ten einde aan haar oorspronkelgk doel op een meer uitgebreide schaal en met ruimer financiëele middelen te kunnen beantwoorden n l hare plannen ter bevordering der volksgezondheid en ter bestrijding van epidemische ziekten te knnnen ten uitvoer leggen en tevens voor de op eiding van ziekenverplegers en verpleegsters naar den eisch te zorgen Ofschoon de Vereeniging overtuigd is dat tsij op belangstelling en ondersteuning hier te lande kan rekenen heeft zg toch gemeend naar het voorbeeld van dergelijke buitenlaudsche instellingen wier Premieleeningen ook biJ ons en elders zijn ingevoerd aan hare Premieleening een internationaal karakter te moeten geven Uaarom heeft zü zich verzekerd van de medewerkiag der AngloOesterreichische Bank te Weenen en andere voor name bin nen eabuitenlandache Firma s zoodat de goede uitslag dezer Leening met inachtneming der belangen van de houders der Premie Aandeelen aan geen twgfel onderl evig is Als zekerheid voor de stipte betaling der aitgetrojcken Premie Aandeelen en Premiën dienen 1 Een Waarborgfonds van ƒ 2 275 000 belegd in soliede fondsen gemiddeld 4 pCt rente gevende en rnimschoots voldoende om met de oploopende renten in de aflösihig en premiebetaling te voorzien 2 Een Reservefonds van 175 000 evenzeer belegd in fondsen dooreengenomen 4 o rente gevende eu welk fonds met de aangroeienderente de zekerheid van het Waarborgfonds verhoogt te AmtUTdam ten kantore der Naaralooze Vennootschap Administratiekantoor van aandeelen in Vennootschappen en in iBinnen en Buitpnlandsche Leeningen De inschrijving op de overige 150 000 Premie Aandeelen heeft plaats te Basel hg den BASLEB BANKVEREIN te Zurich bg de Heeren JCUGLBR Cie Bern by de BBRNEB HANDELSBANK Kopenhagen enz Genene bij de Heeren Ed CREMIEÜX Cie VOORWAARDEN VAN INSCHRIJVING De inschrijving heeft plaats op den 5den en Oden JULI e k De Anglo Oesterrelchische Bank heeft den koers van gifte dezer Premie Aandeelen vastgesteld op f 12 50 Indien de inschrijvingen het gevraagde bedrag overschrijden er een pondspondsgewijze verdeeling plaats vinden De Premie aandeelen moeten tegen betaling in ontvangst worden uit genomen aan de kantoren van inschrijving binnen acht dagen na het bekend maken dèr toewijzing zal f De Noord Hollandsche Vereeniging HET WITTE KRÜ18 Namens het Hoofdbestuur Dr P J BARNOUW Voorzitter k Df C F J BLOOKER Secretaris Amiterdam 25 Juni 1888 M A PERK PeitningmeeeUr Dr P ANKERSMIT Magazijnmeesler Dr J ÏEIXEIRA ÜE MATT08 Adv Lid Het Administratie Kantoor van Aandeelen in Vennootschappen on in Binnen en Buitenlandsche Leeningen alhier als daartoe gemachtigd door de Anglo Oesterreichisohe Bank te Weenen bericht dat het de gelegenheid tot inschrijving op 200 000 Premie aandeelen bovenvermeld openstelt op van s morgens 9 tot s namiddags 4 uur te zijne kantore Heerengracht 197 alsmede bij de navolgende Firma s C H EELIX C J HEINTZ ZOON IlEZWUN EIÜEMAN lA GRÜUTAHS v N HENEDEN I HERING VRUTHOFF COMP A DE VISSER Van üeu LEYT5 fe OMP A NCJORDUUN ZOON SCÜIMASEN NACKEN jZ DE lONGH J TILANUS ZOON jC OORTMAN St ZOON STOK COMP C R C WIBAUT G 1 A E JROENKVELU MAALDRINK k OMP VAN DEVENTER ZONEN Goes Van heel COMP Gorinohem o de gijselaar coMP Gouda Wed KNOX DORTLAND S Gravephage scheukleer züonen GEERTSEMA FEITHfeCOMP Groningen j jl oppenheim j GÜEPIN VAN DER VLUGT üe llAARLEMSCilE BANKVER üaariem eenigino Teuivo van berk f KOUT k DE ChFAltq Harlingen P posthuma 8e zoon LKNTJES k DR0SSAERT8 sHertogenbosch victor a van JtiJCüE VORSEL k TILMAN Hilversum A PERK Hoorn i roozendaal Leeuwarden Geb mispelblom beu ER Lolden Maastricht Meppel Middelburg Nijmegen Roermond Tiel Utrecht VllKsingen Winschoten Zutphen ARIAAN OlTEttS Sc ZOON n 4 j SCHA AU ZONEN Rotterdam II vookhokve coMi De WISSEIi Pil EÏFECTENBANK ALTen a d Rya H A VOOELAAR Alkmaar i de lancje ci zn Almelo LEDEBOER COMP De ARNIMJMSCIHE BANK VEREENIJtiING Boon Arnhem Habtsincü Pliester Van H VNZüW COMP Assen E A SMIDT Breda Van dek meer ZOLNER Delft EB viN HOUTEMA j v I UOOGHWINKEL COMP Dordrecnt j stoop rens Enschedé B w blltdenstein Je Zwolle van bek VEOTE VAN REEDE Bet AdministratieKantoor van Aandeelen in Vennoootschappen en in Binnen en Buitenlandsche Leeningen A J GUEPIN Amsterdam 25 Juni 1888 H J MIDDENDORP Ju E C BOISSEVAIN Dzn Snelpersdnik van A BRINKMAN te Gouda V deze Courant behoort een Bijvoegsel BINNENLAND GOUDA 30 Juni 1888 In de Donderdag gehouden zitting der Botter damsche Reshtbank werd vrijgesproken K i 0 54 jaar koopman in zalf en pillen wonende te Oegatfeest die buklaagd was geveest dat h j door een samenweefsel van rerdiclitsels eeae ingezetene van Gouda eene som van 6 aan hem soa hebben doen afgeven Toor doei te boadea vZangtvedstrijd te Purmerantl op U en 12 Augustus e k bestaat de jury uit Ie heeren Mart J Bonman Jac Kwast en Joh Ruijgrok In antwoord op hetgeen wij in ons vorig nr acbreven over de valsche advertentie Hm ondtrlrouK ontvingen wij hedenmorgen een uitvoerigen onderteekenden brief waaroede wij ons voldaan verklaren Aan de zaak wordt dus verder geen gevolg gegeven Do commissaris van politie alhier bericht dat den 1 4den Juni jl bij den logement en stalhouder W E Schwemmer is gekomen een persoon die na eene kleine vertering te hebben gemaakt met een gehuurd rijtuig naar Zevenhuizen is vertrokkeu Terugkomende gaf hij te kennen dat bjj dien nacht bleef logocrun eu daarna ook de huur van het rijtuig zoude voldoou Volgens informatièn heeft hö te Zevenhniaen opgegeven te zijn A P M Haay lijstenfabrikant Bergpoorlstraat te Deventer B j ondei oek is gebleken dat hij genaamd is Sieberius Uendrikus Johannes ter Winkel geboren 15 Maart 1854 Ie 8tadAltneloo en gehuwd met Af tha Petronella Mana Haay geboren 2 April 1855 te Leid eu alsmede dat bij zich sedert korten tijd aldaar heeft gevestigd in de Bergsinutt 2861 m Hij geeft zich aldaar uit voor lijstenfabrikant en doet inkoopen zonder die te betalen Hij heeft te Deventer te Amsterdam on te Amhem gewoond Zijn signalement is ongeveer als volgt gestalte lang knevel rood haar kort neus lang en vermoedelijk ietwat gebogen hy draagt hoerenkleeding met een phantasiohoed Donderdag stond voor het Haagsche Oorechtahof terecht een arbeider uit Beeuwijk door de Botterdamsche Rechtbank ter r ake van diefstal van acht kippen en een haan uit een schuur op bet erf van zijn buormau met behulp van braak tot 5 jaar gevangenisstraf veroordeeld Beklaagde ontkende zich aiin het hem ten laste gelogde te hebben schuldig gemaakt Mr Van der Plas wiens verzoek om de zaak tot het instellen van een nader onderzoek te schorsen door het Hof niet werd ingewilligd achtte het bewijs niet voldoond geleverd en concludeerde tot vrijspraak subsidiair bij schuldigverklaring tot het opleggen van eene lichtere straf De uitspraak is bepaald op 30 Juni aanstaande Op de aanvraag dor heeren A K Van der Garden 0 s ora provinciaal subsidie voor hunne ontworpen tramlijn in de Hoekschewaard advieeeren Gedeputeerden afwgzend op grond dat geen zweem vsn buwgs bestaat dat de aanleg en exploitatie der lijn verzekerd zgu te achten Daarentegen hebbecf zij aan de Staten machtiging gevraagd om met de heeren S P H Noordendorp c 3 nader te overleggen en een grondig en nauwgezet onderzoek in te stellen van hun plan voor e n spoorlijn Gouda Schoonhoven alvorens een voorstel omtrent hunne subsidie aanvraag te doen Benoemd tot voorzitter van den Bovenpolder te Zevenhuizen do heer W J Eeijnders notaris aldaar Naar wy vernemen hebbeu eenige invloedrijke mannen van verschillende politieke richting zich I vereenigd hier te hinde een dronkaatds asyl op te richten Aan bet Verslag van den toestaud dezer gemeente over 1887 Ontleenen wy het Yolgende De zomeroefeningen bg 4e Wet voorgeschreven die om de veertien dagen onder leiding van den Majoor Commandant werden gghouden hadden goe 1e resultaten De Majoor betuigt in zijn aan ons ingediend verslag zijne tevredenheid over de gemaakte vorderingen en over de orde die bg de oefeningen werd waargenomen Veel tgd werd weder gewgd aan het onderricht in het schialen eene zaak waarvoor bij de schutters van lieverlede meer beiangstdiiag blijkt te bestaan De heeren Offloieren oefeaden zich des Woensdags en de leden van het kader des Zondags in het schieten terwijl de schuttert die bg verhindering van eene oefening waren vrqgesteld op den vrijen Maandag den dienst door ene oefening iu het echieten moesten inhalen Gedurende de zomeroefeningen werden aan de schutters met uitzondering van d recruten geweren klein kaliber in gebruik gegoïcn een maatregel die gunstig gewerkt heeft By de inlevering dier geweren ua afloop der oefeningen bleek dat zij in goeden staat eu met zorg onderhouden waren Slech aan enkele geweren wbren kleine reparatién noodig Door 890 man zgn in het afgeloopen jaar 10330 patronen tot geweren kl kaL verteholen Het aantaltreffers bedroeg op 100 Mr afstand 81 pet en opUO Mr 74 pet Bovendien werden 3800 Flobert patronen mot guustige resttlta en verschoten i In zijn jaarversUg deelt de M oor Commandant verder mede dat de renehillende door hem gebonden inspeotiën over Tilridinir w wapenwg bem aleohts zelden aanleiding hebben gegeven om over slordigheid of verwaarloozing te klagen De uitgaven voor kloeding wkren dan ook minder dan in vorige jaren Het Muziekkorps was op 31 December jl 21 man sterk i het bestond uit 9 muzijunteu Ie klasse 8 muzikanten 2e kUtse en 4 élèvée Van de sohutterij kbis der Stads Muziekschool werden twee leerliugen tot I4ve muzikaut aangesteld De klasse tolde op het einde van het jaar 6 leerlingen Onder de goede leiding van den Kapelmeester hield het muziekkorps des Maandags zgne gewone en des Donderdags zijne bijzondere repetitien welke meestal trouw werden bezocht De instrumenten werden naar behooren onderhouden f erteaifiitg tot otfaamg in dm wapenhandel De Weerbaarheids Vereeniging nBur erplicht telde bü den aanvaog van het jaar 54 leden 21 begunstigers en 2 eeroledeu Iu den loop van hot jaar bedankten 8 leden en 5 begunstigers en traden 13 personen als leden en 7 als begunstigers toe zoodat de Vereeniging op 31 December jl bestond uit 59 gewone leden 23 begunstigers en 2 eereleden De heer A van Reedt Dortbind werd als lid van het Bestuur dat uit 7 leden is samengesteld herkozen terwgl de heer J W Boers die uithoofde van zijp vertrek uit de Gemeente voor het lidmnatschap pedankte als bestuurslid vervangen werd door den heer C C J van Mierop De oefeningen in de behandeling van het geweer en hot schieten naar de schijf met Flobert patronen werden gedurende de wintermaanden geregeld gehouden Het bgwonen daarvan is voor de nieuwe leden verplichtend gostrid Met de leiding is een onderoflicier der Infanterie daartoe door den Gar nizoensCommandant aangewezen belast De schietoefeningen hadden gedurende den zomer plaats op het Schietterr in n den Botterdamschrn dijk waarbij steeds twee Besiuursleden tegenwoordig waren met het toezicht belast De uitkomsten der oefeningen waren zeer bevredigend Er werden 6185 patronen verschoten 2989 kogels troffen de zwarte roos slechts 163 kogels misten de sohgf De Vereeniging viwde in het afgeloopen jaar het A feest van haar twintig jarig bestaan door eenon luisterrijken schietwedstrijd op 24 25 on 26 Juli waartoe behalve de eereleden begunstigers engewoue leden van Burgerplicht werden uitgenoodigd het in deze Gemeente garnizoen houdende bataljon van het 4e Regiment Infanterie het bataljon der dienstdoende Schutterij heeren Officieren van het Garnizoen eu der Schutterij en heeren Ridders van het Metalen Kruis De wedstrijd waaraan tevens eene teuten versiering verbonden was had plaats op het bovengt noemde schietterrein eu liep in de beste orde af Inrichtingen tot opleiding tan ondenpijzer en onderwfizereuen Er zijn in deze Gemeente twee inrichtingen van dezen aard a De Rijksnormaallessen onder directie van het Hoofd der Eerste Burgerschool voor jongens den heer H J W Huber De cursus begon met SS m en 38 vr dus te zamen 71 leerlingen Later werden nog 1 m en 1 vr leerling toegelaien Bovendien telde de voorbereidende klasse 11 leerlingen Gedurende den cursus verlieten U m en 13 vr leerlingen de school Van dezen vorkregen 19 de acte eu 1 leerling overleed De heeren G B Lalleman en J B C Beesink verkregen wegens verandering van woonplaats op hun verzoek eervol ontslag aU onderwijzers de eerste bij de normaallessen de tweede bg de voorbereidende klasse Benoemd werden bij die inrichting de heer J G Kropman Hoofd der B C Jongensschool en de heer G N Kruisheer onderwijzer aau de Eerste Burgerschool voor jongens h De Gemeentelijke Instelling tot opleiding van Bewaarsehoolhouderessen onder directie van den heeXM Gouda Hoofd der Karate Koslaloose School Deze school telde 12 leerlingen Aan twee van dezen Mej J B Klaren en E Bietveid werd de acte van Bewaarsohoolhouderes uitgereikt Het gedrag en de ijver der leerlingen worden geroemd maar de Directeur is van gevoelen dat de school bij eenige uitbreiding betere resultaten zou kannen geven Wordt teno d Naar wij vernemen zal te Oudewater Zondagavond ten 6 uur door de bekende Hannorersche kapel in den buitentuin Rozenburg een concert worden gegeven zooals vroegere jaren doorde Bheinbaierische kapel heeft pbiats gehad De ondernemers hebben steeds getracht het kunstminnend publiek een genoegelijken avond te bezorgen zoodat men niet twijfelt of hun zal op dien avond een ruim bezoek ten deel vallen te meer daar die tuin bj zomerweder uitmuntend geschikt is onder het lommer der boomen de verschillende muziekstukken te kunnen genieten Naar wij vernemen zullen op de aanstaande Indische begrooting het traktement en de uitrustingskosten voor den gouv generaal tot belangrijk lageresommen worden uitgetrokken dan de gewoonte isHet traktement wordt van 160 000 op ƒ 132 000 teruggebracht Fad Een duitscho hoogleeraar wegens ziekte sedert enigen tijd emeritus Prederik Wilhelm Axer genaamd 18 den 15 dezer overleden Als zevende zoon Jiad hij keizer Wilhelm I tot peter gehad daar hg op denzelfden dag geboren was als de nu overleden keizer Frederik gaf keizer Wilhelm hem de namen Frederik Wilhelm Hg is gestorven op denzelfden dag als keizer Frederik en op donzelfilen dag begraven De overeenkomst tusschen dozen hoogleeraar en zijn doorluchtigon naamgenoot ging nog verder want ook hg overfeed aan kanker evenwel niet in de keel maar in de maag Dezer dagen had aan boord van Zr Ms wachtschip te Amsterdam onder het e tat major van dien bodem tgdeus het diner een verontrustend verschijnsel plaats Onder de gerechten die verden roadgodicnd was o a een Huzaren salade die met het oog op de warmte zich wel liet smaken Kort na het gebruik daarvan werd de een na den ander onlekker en moest braken terwg l allen klaag I