Goudsche Courant, zondag 1 juli 1888

Uil M ill Zondag 1 Juli 1888 Noord HollandscheVereenigingJetWitteKruis Goedgekeurd bfj Kon Besluiten dd 3 JUNI 1876 8 JANUARI 1881 en 10 JVNI 1887 p x O S T TS C T TT S PREMIELEEi II G groot f 5 500 000 verdeeld in 350 000 Premie aandeelen elk van ƒ 10 nominaal aan Toonder De Aflossing heeft plaats het Deze beide Fondsen welke tot waarborg voor de betaling der Premiën en Premie aandeelen dienen worden uitsluitend ten behoeve van de houders der Premie aandeelen gedeponeerd bg de Nederlandsche Bank te Amsterdam ten overstaan van een te Amsterdam resideerendea Notaris De Premie aandeelen zullen voorzien zgn van de onderteekening van het Bestnnr der Noord Hollandsche Vereeniging cHet Witte Kruis ea bovendien van het officieele zegel van een der beide Notarissen Mr J P Weethkih en J C li Pollosïs te Amsterdam tot zekerheid dat op den dag der uitgifte van deze Premieleening het Waarborgfonds benevens het Reservefonds bg de Nederlandsche Bank te Amsterdam zgn gedeponeerd en het aantal der in omloop gebrachte Seriën en Nommers naar behooren is gecontroleerd Het Waarborgfonds en het Reservefonds worden volgens een daartoe vastgesteld Reglement beheerd door een Financiëele Commlmiie bestaande uit vijf Leden De uitgelote Premie aandeelen en Premiën zgn betaalbaar op 31 Maart van het jaar volgende op dat der trekking te Amsterdam en voor het Buitenland op de later bekend te maken plaatsen Volgens overeenkomst tnsschen de NooRD HoLtANDSCHu VuaEEMoiNe HMT WriTE KRÜI8 en de ANGLOOESTBBBBICHI 8CHE BANK te Weenen en ingevolge de opdracht der laatste wordt hier te lande de inschrgving op 200 000 dezer Premie aandeelen opengesteld ea wel 7000 Seriën elke van 50 Nommers in 64 jaar met teragbetaling van minstens ƒ U tot ƒ 25 eu m et aanzienlyke Premiën van ƒ 200 000 100 000 50 000 30 000 25 000 15 000 10 000 enz enz volgens het begaande Plan van Aflossing De Noord Hollandsche Vereeniging Bet Witte Kruis heeft tot de aitgifte dezer Premieleening besloten ten einde aan haar oorspronkeljik doel op een meer uitgebreide scbaal eu met ruimer financiëele middelen te kunnen beantwoorden n l har plannen ter bevordering der volksgezondheid eu ter bestrgding van epidemische ziekten te kunnen ten uitvoer leggen en tevens voor de opleiding van ziekenverplegers en verpleegsters naar den eisch te zorgen Otachoon de Vereeniging overtuigd is dat zij op belangstelling en ondersteuning hier te lande kan rekenen heeft zg toch gemeend naar het voorbeeld van dergelgke buitenlaudsche instellingen wier Premieleeningen ook bij ons en elders zjjn ingevoerd aan hare Premieleening een internationaal karakter te moeten geven Daarom heeft zg zich verzekerd van de vaeAeviet ang Aex Anglo Oesterveichisehe Bank ie Weenen en andere voomamebinnen enbuitenlandsche Firma s zoodat de goede uitslag dezer Leening met inachtneming der belangen van de houders der Premie Aaudeelen aan geen twjjfel onderhevig is Als zekerheid voor de stipte betaling er uitgetrokken PremieAan deelen en Premiën dienen Een Waarborgfonds van ƒ 2 275 000 belegd in soliede fondsen gemiddeld 4 pCt rente gevende en ruimschoots voldoende om met deoploopende renten in de aflossing en premiebetaling te voorzien Een Reservefonds van f 175 000 evenzeer belegd in fondsen dooreengenomen 4 rente geveude en welk fonds met de aangroeienderente de zekerheid van het Waarborgfonds verhoogt te Amiterdam ten kantore der Naamlooze Vennootschap Administratiekantoor van aandeelen in Veilnootschappen en in Binnen en Buitenlandsche Leeningen De inschrgving op de overige 150 000 Premie Aandeelen heeft plaats te Basel hy den BASLER BANKVEREIN te Zurich bg de Heereu KUGLER 8e Cie Bern bg de BERNER HANDELSBANK Kopenhagen enz Oenève hg de Heeren Ed CREMIEÜX Cie I rOOBWAABDEN VAN INSC EBUFING Premie aandeelen moeten tegen betaling in ontvangst worden De inschrgving heeft plaats op den 5den en 6den JULI e k De Anglo Oesterreichische Bank heeft den koers van uitgifte dezer Premie Aandeelen vastgesteld op 12 50 Indien de inschrgvingeu bet gevraagde bedrag overschrgden zal er een pondspondsgewgze verdeeling plaats vinden De genomen aan de kantoren van inschrgving binueu acht dagen na het bekend maken der toewüzina De Noord Boliandsche Vereeniging HET WITTE KRUIS Namens het Hoofdbestuur Dr F J BARNOÜW Voonitter Amiterdam 25 Juni 1888 Dr C F J BLOOKER Secretaris M A PERK PenningmeeiUr Dr P ANKERSMIT Magaiijmneetler Dr J TEIXBIRA DE MATÏOS Adv Lid en Buitenlandsche Het Administratie Kantoor van Aandeelen in Vennootschappen en in Binnen Leeningen alhier als daartoe gemachtigd door de Anglo Oesterreichische Bank te Weenen bericht dat het de gelegenheid tot inschrijving op 200 000 Premie aandeelen bovenvermeld openstelt op uur inna s van te zijnen kantore Heerengracht AKIAAN OFFERS ZOON J H SCHA AU ZONEN Botterdam H o voorhoeve comp Tie WISSEL en KFFECTENUANK s morgens 9 tot s namiddags 4 197 alsmede bij de navolgende F C H FELIX O J HEINTZ k ZOON IlK WIJN k EIGEMAN 1 A GBOUTARS van HENEDEN 1 HERING VKIJTHOFF 8c COMP A DE VISSER Van ueb LEYE 8c COMP A NOOBDÜIJN 8c ZOON SCHMASEN 8c NACK EN Z DE JONGH C H TILANÜS 8c ZOON jC OORTMAN 8c ZOON Otrecht stok 8c comp Vllssingen c R c wibaüt Winschoten G J 8c A E groeneVELD Zutnhen MAALDEINK 8c COMP A van DEVENTER 8c ZONEN Zwolle van die VEGTE 8c van REEDE Leiden Maastricht Meppel Middelburg Nijmegen Boermond Tiel Ooes Van heel k COMP Gorlnohem c de gijselaar 8c comp Gouda Wed KNOX h DORTLAND 8 Oravenhage scheurleer k zoonen Alfen a d RHq H A VOGELAAR Alkmaar J DE LANGE CJ ZN Almelo LEDEBOES COMP f De ARNHEMSOHE BANK VEREENIGING Boon Arnhem Haktsinck Pliestek Van RANZOW COMP Assen E A SMIDT Breda Van diu MEKR ZOLNER Delft Okb van HOIJTEMA 1 HOOGHWINKEL COMP STOOP 8c RENS Dordreobt Enschedé B W BLIJDEN3TEIN Ja 1 GEERTSEMA FEIÏH 8t COMP Groningen JjuL oppenheim GUEPIN k van de VLÜGT JDe HAARLEMSCHE BANKVER Haarlem j eeniging Teding van beek HOUT 8t DE ClEECQ Harlingen P posthuma k zoon LENTJES 8t DR0S8AERTS sHertogenbosoh IviCTOR A van rucke I VORSEL 8t TILMAN Hilversum A PERK Hoorn J roozendaal Leeuwarden Ge mispelblom beuer Htt Administratie Kantoor van Aandeelen in Vennoootse tappen en in Binnen en Buitenlandsche Leeningen A J GUEPIN Amsterdam 25 Juni 1888 H J MIDDENDORP Jb E C BOISSEVAIN Dzn Snelpersdrok ran A BBINKMAN ta Gouda Buitenlandsch Overzicht Dd heer Gladstone had gelqk toen hij dezer dagen den hoer Léon Say schreef dat zijne tusschenkonist ten behoeve vau den tunnel onder hot kanaal weinig zou baten Hot wantrouwen der Engelschen jegens Frankrijk bleek groeier dan hot vertrouwen in den bejaarden staatsman want het tunnel ontwerp wenl door het Lagerhuis met 307 tegen 165 stemmen verworpen Het debat over de motie van John Morley in het Engolsch lagerhuis i s geëindigd zooals te verwachten was Omtrent de artikelen der Local Government Bill moge tnsschen de unionisten verschil van gevoelen bestaan en de regeoring een uederlnag bereid worden zooilra de woorden Coercion Home Rule door het parlement weerklinken zijn tories en scheurinakende liberalen op hun post en do regeoring kan mot trots op kaar oude meerderheid neerzien Met oon hofligen uitval tegen de lersehe politiek der rogoering haar immoreele strekking en gevaarlijke gevolgun voor hot rgk eu Ierland loidde John Morl y het debat in Niet alloen mr Balfour de secretaris voor Ierland maar het gehoele kabinet en do meerilerheid welke het steunt stelde de spreker verantwoordelijk voor de schaamtelooze toepassing der Crime s Act waardoor men tracht een politiekou tegenstander als den zwakken teringachtigen Dillon te vermoorden Direct sprak hier do trouwe medestrijder van Gladstone tot do loden van het pai Ienlent indirect waren zijn woorden gericht tot de Engehiche kiezers waaronder zich meer eu meer de afschuw van de gewelddade togon de Ieren het logisch gevolg van de dwangwet openbaart getuige elke nieuwe verkiezing In naam van het gouvernement verdedigde Goaehen de lersohe politiek van lord Salisbury en mr Balfour onder aanvoering dor gebruikelijke argumenten De eenheid van het koninkrijk het algemeen welzijn en het geluk van het lorscho volk maken de stronge maatregelen noodig welko slechts zullen opgeheven worden wanneer ook hot plan Si cmnpaign ophoudt te bestaan iiinsdag werd hot debat voortgezet O Brien die oen vervolg leverde op de beschuldigingen van John Morloy legen de regeering verwy t haar dat zg in haar machteloosheid togen het vcidtochtsplan zich naar Rome gewond had opdat do paus hot protestantschc Engeland zou steunen Luide juichkroton van de oppositiebauken begroetten Gkdstone toen hij eveneens zgn protest deed hooron togen do bohandeling aan welke een man als do lersche atgevaardigde Dillon was onderworpen Nadat Balfour hem beantwoord en Sexton nog eon critiek geleierd had op do uitvoerders van mr Balfours dwangwet eindigde deze nieuwe aanval dor Homo Rulers op do unionisten zooals onze lezers reods weten met eon overwinning der regeoring Boteekent dit nu nu dat de eenheid tnsschen de conservatieven en de unionistische libernlen welko af en toe schipbreuk lijdt op do Local Government Bill on de Engelsclio aangelegenheden volkomen hersteld is De verdere debatten zullen het leeren terwgl latere aanvullingsverkiozingen het bewijs zullen leveren of da nieuwe redevoeringen van John Morloy en Gladstone in het land de uitwerking hebben gehad welko zg zich er van voorstelden In ieder geval is hun dvwl in zooverre bereikt dat do aanda ht van het publiek gevestigd is op do wreode behandeling waaraan het pitrlemontelid Dillon in den kerkor onder het torybestuur bloot staat Do plechtigheden waarmede de troonsboklimming van eiken nieuwen vorst gepaard gaat z jn nu to Berlijn afgeloopen Keizor Wilhelm II hooft in den Duitsohon Rijksdag en den Pruisisohen Landdag trouw beloofd aan de Rijksgrondwot en de wetten van het koninkrijk Pruisen on tevens raodegedeold volgens welke beginselen hij do buitonlandsobe staatkunde van het Rijk en Pruison s binnenlandscho aangelegenheden zal leiden Hiermede acht de jeugdige keizor zijno taak voorloopig nog niet geëindigd Indien men mag gelooïon wat hierover van verschillende zijden wordt gemeld dan is het s keizers vaste voornemen zoo spoedig mogelijk Duitschlands vriondsohapshotroklingen tot andore staten door persoonlijke bijeonkomsten met hun vorstoil te bevestigen Ovor de bijeenkomst tussehcn den keizer en don czaar is reeds vroeger gesproken maar nu wordt ook uit Rome mot vrij gi oote zekerheid gemeld dat ook samenkomsten tusschen keizer VVilliclm met keizor Frans Jozef on koning Humbert op til zijn Do pogingen der conservatieven in Spanje om de invoerrechten te verhoogen is mislukt Het daartoe ingediende voorstel is door de Cortes mft 135 tegen 64 stommen verworpen De meermalen goedingelicbte correspondent van de Haarl Crt Ie Konstantinopel schrijft het volgende Volgens berichten die do Porto uit Petersburg ontnng bereidt Rusland een nieuw veldtochtsplanjtw atiBzien van Bulgarije voor Het zal echter eerst van gevolg kannen zijn na afloop van den ofhcieelen rouw oVcr Keizer Friedrich De Russische Regeering zal zich dan tegelijk tot Turkije en do Mogendheden wenden met een nota waarin zij opnieuw herstel vraagt van deu wettigen toestand in Bulgarije in do internationale beteekcnis van het woord Do berichten uit Petersburg voegen daarbij dat men in de oHicioele Russische kringen gegronde reden schijnt to hebben om to gelooven dat de zaak ditmaal naar wensch zal afloopen Vermoedelijk wil dat zeggen dat men nu op Duitschlands hulp rekent en dat DuitschInnd daarmede bevrijd hoopt te worden van het uit het Weston dreigende gevaar Ik weet niet in hoovor die verwachtingen der officieele Russische kringen gegrond zijn ik weet alleen dat do Porto deze berichten uit officieele bron ontvangen heeft en zij worden tot op zekere hoogte bevestigd door een artikel in de Moskousche Ct zeggende dat Keizor Wilhelm II aan Rusland vredesvetzekeringen hoeft doen toekomen welker waarde onmiskenba ar is Heel waarsohijulijk klinkt ons deze voorstelling niet in elk geval is die vnomtelUng te optiaiatisch de Bulgaarscho quaostie ia van dien aard dat zg moeilijker wordt en meer verdeeldheid geeft onder de Mogendheden naarmate er meer in geroerd wordt KantoDgerecbt te Gouda ZITTING van den 27 lüÜI 1888 Mr J H VAN MIEROP Kantonrechter Mr A W C WENÏHOLT Ambtenaar van het Openbaar Ministerie De navolgenile personen zijn veroordeeld N v O to Rotterdam on V V te Nieuworkork a d IJssol ieder wegens bet te Nieuworkork a d IJssel nis geleider van een met honden bespannen on over den openbaren weg rijdend voertuig zich plaatsen op dat voertuig ƒ 2 of 1 dag M V D te Amsterdam wegons het zonder verlof van deu Burgemeester gelegenheid geven tot het houden van hazardspel op den openbaren weg ƒ 8 of 2 dagen M V R to Gouda wSgens het niet terughouden van een onder zijne hoede staand dior terwgl dit menschcn aanviel ƒ 3 of 1 dag M W te Zevenhuizen wegens het sis bediende van don spoorweg bolast zijnde met do sluiting van do sluitboomen tan oen openbaren overweg die niet hebben gesloten ten minste 3 minuten vóór de komst van een trein ƒ 5 of 3 dagen R B Z H K M B P B J N W K en Th J allon to Gouda ioiler wegens openbaren dronkenschap ƒ 1 of 2 dagen G C II te Gouda wegens openbare dronkenschap tweemaal gepleegd 2 boeten van ƒ L50 of 2 dagen voor elke boete J v W zonder vaste woonplaats en M G te s Gra Onhago ieder wegens openbare dronkenschap tweemaal geploegd 2 booton van een gulden of 2 dagen voor olko boete j R B Z te Gouda on C B zonder vaste woonplaats ioder wegens openbare dronkenschap ƒ 1 50 of 2 dagen V K te Stolwgk en V C A K te Gouda ieder wegens openbare dronkenschap ƒ 8 of 3 dagen KEIMMSOEt MXG De BURGEMEESTER van GOUDA brengt bg deze ter konnis van do belnnghobbondon dut door den Heer Provincialen Inspecteur der Directe Belastingen enz te Rotterdam op den 25 Juni 1888 18 executoir verklaard Het Kohier No l voor de belasting op het petsorieel dijnst 1888 89 wijken A D Dat voormeld KOHIER ter invordering is gesteldin handen van den Heer Ontvanger dat ieder diodaarop voorkomt verplicht is zijnen aanslag op denbij do wet bepaalden voet te voldoen en datheden ingaat de termijn van DRIE MAANDEN binnon welken dé roclames behooren te worden ingediend i Gouda den 27 Juni 1888 De Burgemeester voornoemd H W G KONING I B unrgerlijke Stand r EBOBEN 27 Jnni Willem ouden P Boot en C P Kaboat FreJenk Herman oadera A F Cremer eo D J Tssmao O NÜERTROUWD 29 Joni A Cttel 30 j ta E van Omme 18 j A van den Eng 21 j d M ras Krigabergen t Drenmel 23 j II B rlgn Ï9 j en G J Nienwerkerk 80 j A Boot 23 j en F Hijnbart 20 j P Stoppelenburg 43 j en N Bondeateijn 32 j Moordrecht GEBORhN Jan ondera J Burger en L Stoppelcnliarg Adnana oaders J van der Kaa en N Stofberg OVERLEUEN A lan der Kdij 56 j Gouderak OVEIiLEDEN J J tan der Lek 76 j P Fijn S m P Harreman 3 m GBIIUWD A A Via en S Noorde aaf Stolwjjk REBOREN Martinnt l eendert ondera C A de Groot en S M van der Bas Klaaa ondera W Anker en S van Erk Cornelia ouders M de I angen en J Spmytenberg OVERLEDEN A an Dam M m ReenwUk GEBOREN Petrtii Jobangea A van Wgk en f van der Manden Gerarda Helena ouders C Kompiee en M Slaia Sophia ooders A Hoogenboom en D Verarey OVERLEDEN W H Kenning 3 m E Spliater l d Zevenhuizen OEBORE V Maria Johanna ooders U Fanl en D W Bopke ADVÉRTEiXYlJEiV Dienstboden 2 flioke DIENSTBODEN kannen tegen HOOG LOON ten spoedigste geplaatst worden Adres Spinozastraat 11 Amsterdam Te s Oravenhage wordt GEVRAAGD tegen AUGUSTUS a s eene B C SIENSTEOSE als MEID ALLEEN goed kunnende werljen en van goede getuigen voorzien loon 100 gulden per jaar Adres lett D aan het AdvertentieBoreaa van A N GOVERS te Gravenliage De ondergeteekende blijft zich aanbevelen tot het maken van PORTRETTEN in alle afinetingen Vergrootingen naar alle Portretten MARKT A 156 Gouda Van kervel Geen grijs Haar meer De nieuwe LONDON is de beste van alle bestaande parfumerien om het grjze haar binneii enkele dagen te doen verdwönen Maftt het haar glansr k en zacht en verft niet Prgs 85 cent pei flacon en 1 50 perwubbele flacon Alleen verkrjjghaar te Gouda bfl J H C HUINCK F Hz 122 Hoogstraat 123