Goudsche Courant, woensdag 4 juli 1888

1888 Woeisdag 4 M W 3725 JOSEPH VAN DANTZIG Azoojv GOUDA GROOTE AIARKT A 66 BniteDgewone Gmte 0PR0I1IIN6 GOUDSGHEiCOURANT Kteuwa en Advertentieblad oor Gouda en Omstreken a CO TA T TEGEN VEEL VERMINDERDE PRIJZEN VAN ALLE VOOBRADIGB TRICOT TAILLES TRICOT JONGEISSPAKJES zoowel voor DAMES als voor KINDEREN NB MakiBn opmerkzaam wij in geen vijf Jaar OPRUIillllVG § iioch LAPPElI DAG gehouden hebben dus bij ons wezentlijk § soliede artikelen van vorige seizoens voor iSPOTPIIIJTZEJV Sverkocht worden Bij in kop pen toven de 10 Chlden nog 5 Procent korting extra sS I f Uit de derde klasse met 1 leerlingen voor het volledig onderwys gingen 7 Haar de vierde over 3 leerlingen doorliepen deze Uasse nogmaaU terwijl 1 na hel examen de school vwiiet Do beide leerlingen voor fot volledig onderwys in de vierde klasse slaagden n or de hoogste klasse terwyl van de 6 leerlingen tam enkele lessen in de vierde klasse 2 konden bevordird worden De drie niet geslaagden verlieten de sa K oL De 6 leerimgen der vijfde kussa lieten zich weder voor den volgenden cursus ins Jirijven De vijf leerlingen uit de derde klasse die het getuigschrift ontvingen bleveé allen het onderwijs aan de school volgen Het toelatingsexamen voorjden cursus 1887 88 werd afgelegd voor het voUew onderwijs door 45 leerlingen waarvan 33 werden loegolaten in do eerste klasse de overige 10 werden afgewezen De ene leeriing die zich voor enkele lessen ha l aangemeld word in de vierde klasse geplaatst terwijl 2 zonder examen werden toegelaten EcR hiervan volgde het onderwijs in de eervte klasse de andere in de vierde Beiden waren leerlingen der Hoogere Burgerschool Bij het einde van het jaar 1187 werd de Burgeravondschool beipoht door 9É teerlingen waarvan 76 voor het volledig onderwli en 17 voor enkele lessen r Voor het volledig onderwys Rlde de eerste klasse 41 leeriittgen de tweede 19 d derde 12 de vierde 2 de vyfde 1 Voor nnkel IeiseD waren in de eerste klasse 1 in de vierde en in de vyfde 9 leerlingen Wegens het groote aantal leeriiagan in de eerste klasse werd deze weder in vee afdeelingen verdeeld Het eindexamen bod plaats dm 29 30 en St MnTt Den volgendan rd er p itdeeling gehouden voor getrouw s oolbezoek en voor gemaakte vorderingen Leerlingen die niet meer dan 3 leauNn vsnuitnd hadden kwamen voor eerstgenoeraden prys iii aanmerking De gemaakte vorderingen werden in den loop van den cursus by de gehouden repetitien beoordeeld By dep aanvang van den cursus 1887 88 werd het teeken onderwqs zoo geregeld dat de leerlingen bij overgang naar eene hoogere klasse steeds van denzelfden loeraar onderwys bleven ontvangen Aan den heer P Meijer leeraar in het rekenen en de meetkunde werd vergunning verleend zyne lessen tot den 1 Januari te doen waarnemen door den heer G N Kruialieer onderwyzer aan de Eerste Burgersdiool voor jongens De Commissie van Toezicht betnigt hare tevredenheid over de degelykheid waan6ede deze zieh v n die taak heeft gekweten De liulpmiddeten voor het onderwys zyn even als de lokalen in goeden staat De banken ia het lokaal voor het handteekenen werden veranderd en ondergingen even als de verlichting aldaar belangrijke Varbetering In het onderwyzend personeel kwam geene verandering De uitgaven ten behoeve der school waren 6733 43 Aan solfoolgeld word ontvangen 166 50 Het schoolgeld is voor eiken leerling 3 voor meer leeriingen uit n gezin 2 voorieder Zy die geen schoolgeld kunnen betalen worden kastelo toeglaten b Be Rfjit hoogere Burgenchoel By den aanvang van het jaar werd de Hoogere Burgerschool bezocht door 66 mannelyke on 6 vrouwelyke leerlingen Hiervan volgden 57 waaronder 3 vrouwelijke het volledig onderwys terwyl 12 mannelijke en 3 vrouwelijke van dat in enkele vakken gebruik maakten Den 6en September begon de nieuwe cursus met een getal van 62 leerlingen 56 mannelyke en 6 vrouwelijke terwijl slechts vier hunner het onvolledig onderwys volgen Op het einde van het jaar 1387 word de school bezocht door 64 leerlingen aldus over do verschillende klassen verdepld voor het volledig onderwijs in de eerste klasse 17 mnnnolyke en 2 vrouwelijke FIAKO e ORGfELONDERWIJS Nog eenige uren disponibel voor het geven van ON DEK WIJS éO Cent de LES Adres G P KERPER Raam O 168 Inlichtingen Attesten en Pryscouranten gratis Snelpersdruk van A BmNKHAH te Qonda N I ft ZUIVERE FRANSCHE WIJNEN De bekende BORDEAUX f 27 per 48 Flessohett met accijns francohuis gebeel Nederland ool per proefflesch liwart en half anl ers belegenrerlirUgbaar Voorts alle MEUKEN Prijscouranten gratis en franco Van alle merken zijn proemessctaen verkrijgbaar Adres WIJDSTRAAT A 172 GOUWE C 13 Gwida Eenig Depot van Wellens Boonekamp ElLster Eerste en ootste Naaiinacliinenfabridi der wereld 0RI6INEELE SINGER NAAIIAGHINES Alom bekend om linnne voortreffelUke constructie en fpeoobd duarzaamlieid Deze Maohinos worden ook op pEOef geleverd en gratia onderricht er fop versfrekt teneinde elke reflectant zich door elffen ondervinding vanjhunne onovertrolTen deKeiykheid kan overtuigen vóór dat liij koopt De Naaimnchines der Stnger Maatacky y zijn t el c opzicht met da grootste aauwkeungheid afgewerkt en uit de be fe grondstof vervaardigd Alleen hieraan hebben zij dan 90k hun weérKalooü ncces te dankon Elke ecite Singer Machine draagt op den arm voluit geschreven de firma fHE HWüER MANUFACTURING Co alsook het nevenstaand fabrieksmerk Men wachte zteh mor ammUaeh De Singer Maatsohappy heeft slechtg één Depot te GOU DA en wei Dubbele Bourt Wo 4 bij J H Schmidt Fransche Sloomvèrverij Chemische Wasscherij Oebroveteerd door Z M den Koning der Belgen JT OPPBNHEIMJEB SotterOatn Specialiteit voor het stoomenen verven Van alle Kleedingstnkken Qordgneto Trijpen met nieuwe patronen geperst Qarnitaren Kanten Veeren eni Alle goederen knnnen in elkander blüren en worden onschadelök voor de gezoodheid bewerkt en If nnnen in 8 dagen afgeleverdworden Depot voor Goudd en omttret n A van OS Az Kleiweg E 73 en 73 i Gouda j 1 VAH mnini Tandmeester is dagelijks te spreken Gedurende zgn laatste bezoek in Pariji lieeft bf eb in de gelegenheid gesteld KUNSTGEBITTEN en TANDEN voordeelig te kuntièn plaatien Aanbeveling onnoodig WGEË MKIESPIJl inËEK voor allen die bet wereldberoemde echte ƒ K K Hof Htndartë Dr PO PP s ür r U r r S Hondwater 1 s gebruikt hebben Boven ieder ander Tand water to verkiezen als voorbehoedmiddel Bg gebruik Van teg n Tand eii Mondziekten het Mondwater en Dr POPP TANDPASTA Tandpeeder f9 y behoudt men Steeds gezonde en schoone Tanden een eerste vereischte tot het behoud van eene gezonde maag een eerste vereischte tot gezonde maag Dn POPP s Tandplombe rsel om zelf holle kiezen te vullen Dr POPP s Krnidenzeep is met het groot £e succes ingevoerd t en iedere soort vau Huiduitslag POPP S Zonnebloem OIiezeep fijnste on beste Totlet Zoep WA A BSCa ü WIN o W r Alle bestaande nsmaaksels van AoatherinMontwater zijn voor de Gezondheid schadelyk volgens analyse daarom waarschuw ik hiermede het geëerde publiek voor aankoop van zulke namaaksels Dr jr a POPP KK Hof faniarU en uitvinder der AnathèfinPreparatm te Weenen Depots van alleen echte Aoatherin Preparnten bjvindon zich te Gouda by dé firma J CZeldenryk Co Drogist op de Markt te Rotterdam by F E van Santen KolfF te s Hage by J L F Snabilié apoth te Delft by A J van Kyn te Schiedam by 0 Malta Gz te Leiden by Ë Noordgk te Amsterdam bij F van Windheim o en H H Uloth fc Cj apotheek té Utrecht by G H N van Spaiije idem Lobry Porton Droogisten BINNENLAND GOUDA 3 Juli 1888 Aan het postkantoor te Gouda en de daaronder lessortaeronde hulpkantoren werd gedurende de maand Juni ia de Bqkspostspaarbank ingelegd f Wii iï terugbetaald f 493 36 Het laatste door dat kantoor uitgegeven boekje draagt het nummer 1496 Den lOen en Hen September e k zal er volgens het gisteren genomen besluit van do Kolfclab Gouda in overeenstemming met het Hoofdbestuur van den Nederlandscheu Kolfbond in Gouda een feest gevierd worden dat alleszins vermelding verdient Was bij do vorige Algemcene vergadering van afgevaardigden in Schiedam gehouden Zevenbuizeu door loting aangewezen als do plaats waar in 1888 de Nationale Kolfwedstnjd zou worden gehouden en Gouda op dezelfde wyze tot plaatsvervangster benoemd het was den leden van de Kolfclub Gouda een waar genorgen door het bedanken van de Kolfclub to Zevenhuizen de eer te aanvaarden van den Kationalen Kolfwedstryd alhier te doen plaats hebben Door een éRszianlijke sabaidie uil de Kas van den Nederlandachen Kolfbond door prachtige prijzen van de Eereleden flinke bydragen van de leden der Kolfclub aait ii en een fraaien prys uitgeloofd door den kastelein der Sociëteit nOns Genoegen zal de Kolfwedstryd zich zeer waartohijnlyk mogen verheug in een nog grooter aantal deelnemers dan de Kolf edstryd hirr in 1884 gvkonden Ook op dat gebied heeft Gouda een goeden klank De vorige wedstrijd heeft dat bewezen en waar door dra hond boveodiw verMbülends unitüiia ók geloofd en elke rereeniging har beste krachten afvaardigt om die deelachtig te worden daar belooft de strijd voor beoefenaars van het aloude kolfspel een paar aangename dagen Htolt elke kolver een koIQe naar zyn hand wg wensohen den deelnemer goed succes toe De Kolfclab Gonda handhave haren roem zoowel in het waarnomen der plichten om het den gasten aangenaam te maken als in de juiste vaardigheid van het kolven I In eene Zondag jl gehouden vergadering der gymnastiekvereoniging Excelsior alhier is tot secretaris gekozen de Heer J Engelbrecht inplaata van den Heer C C Krom die voor genoemde functie bedankt bodVan de door den Ned Bhynspoorweg aangeboden gelegenheid om de Zondags voor verminderd tarief naar den lÉWg te kimnen reizen maakten Zondag 11 133 parMlen gebruik Aan het Verslag van d n toestand dezer gemeente over 1887 ontleenen wy het volgende Scholen volgeni de Wet tot regeling van iet Middeliaar Onderwij De Commissie van Toezicht op het Middelbaar Onderwijs bleef samengesteld als in het vorige jaar In deze Gemeente zyn twee scholen van Middelbaar Ond rwys de Burgerarondschool en de Bijks Hoogere Burgerschool Be Burgeravombciool Het getal leerlingen nam eenigazins toe By den aanvang van het jaar bedroeg het 83 waarvan 71 voor het volledig onderwys en 13 voor enkele leasen Zy waren verdeeld als volgt 3S in de eerste 2S in de tweede 11 in de denie 8 in de vierde en 6 in de vyfde klasse Aan het einde van den rorigen cursus namen 34 leerlingen voor het volledig onderwijs uit de eerste klasse deel aan het overgangsexamen hiervan werden U naar de tweede klasse bevorderd 8 bleven in de eerste klasse terwyl 14 na het examen de school verlieten Van de ïl leerlingen voor het volledig onderwijs it do tweede klasse konden 9 naar de dfrde overgaan 6 werden niet bevorderd en even zoovele verlieten na het examen de school in de tweede 16 mannelijke en 1 vrouwelyke in da derde 14 mannelyke en 1 vrouwelyke in de vierde 3 mannelijke in de vijfde 4 mannelijke voor enkele lessen bevonden zich in do eerste kiaase 2 mannelyke in de twee le 1 mannelyke en 1 vrouwelijke in de derde 1 mannelijke en in de vijfde 1 vrouwelijke leeriing Aan bet eindexamen der Hoogere Burgerscholen in Zuid Holland werd door do beide leerlingen der vyfde klasse met gunstig gevolg deelgenomen De vrouwelijke leerling had het voornemen zich op de pharmacie toe te le jgen de mannelijke om zich voor het artsexamen te bekwamen Vijf leerlingen der derde klasse legden met goed gevolg examen af drie hunner het literarischmathematisch te Leiden een dat voor het Instituut voor de Marine te Willemsoord en een dat voor de Veeartsenijschool te Utrecht Het schoolgeld op de Hoogere Burgerschool bedraagt dertig gulden por jaar voor lederen leerling Volgens overeenkomst met het Byk draagt de Gemeente jaarlijks in de kosten 6970 bij Het personeel dor leeraren bleef onveranderd De oprichting eener Hoogere Burgerschool van meiqes kwam in dit jaar ernstig ter sprake In het vorige jaar had de Minister van Binnenlandsche Z ken tot ü de vraag gericht of de Gemeente bereid was de meerdere uitgaven te dragen ten behoeve der splitsing van de eerste klasse der Rjjks Hoogere Burgerschool die noodzakelijk zou zyn geweest door de toebiting van zeven meiq es tot die kUsee Daarop was door U een ontkennend antwoord gegeven overeenkomstig het advies der Commissie van Toezicht op het Middelbaar onderwys Die Commissie was van gevoelen dat geene gsïden v a Oeaeentavege behoorden te worden uitgegeven voor Ktddelbaar onderwys San mSsfes op eene jongensschool Zy achtte het intusschen wenschelyk om in de behoefte aan middelbaar onderwijs voor meisjes t voorzien door oprichting eener Hoogere Burgerschool of indien dit voor de Gemeente te bewarend zou zijn dan in overweging te nemen of niet op de Tweede Burgerschool voor meiqea ook middelbaar onderwys in sommige vakken kon worden verstrekt Wy noodig en vooral met hot oog op d in de tweede pbiats voorgestelde regeling de Commissie van Toezicht op het Lager Onderwys uit ons hare beschouwingen te dezer zake wel te willen mededeelen De Commissie voldeed daaraan in een zeer belangrijk rapport en adviseerde tot ogricbting eener middelbare school en opheffing der Tweede Burgerschool voor Wisjea De bedoelde uitbreiding dier school zou zü in tryd achten met de wet terwyl bovendien daartegen het bezwaar bestaat dat eene Inrichting in bet leven zou worden geroepen van zóó tweeslachtig karakter dat zij blijken zou weinig levenskracht te bezitten Wy wendden ons daarop tot de Begeering met de vraag of op eenen krachtigen steun harerzijds kon worden gerekend en wel of zy hij oprichting eener Hoogere Burgerschool voor meiqes genegen zou zijn de Gemeente te ontheffen v n de bijdrage in de kosten der Bijks Hoogere Burgerschool ad 6970 of haar een subsidie met dat bedrag ongeveer griijk staande te verleenen Het antwoord der Begeering was niet gunstig Door het terugkomen op de gemeentelijke bijdrage in de kosten der Hoogerg Bnrgsraohool zou de bestaande oiganisatie van die school in gevaar warden gebracht weshalve eene aanvraag om subsidie op zich zelf moest worden beoordeeld De Segeeriog vond echter na het bekende votum der Tweede Kamer geene vrijheid reeds nu gelden daarvoor aan te vragen blyvende zij bereid machtiging te verleenen tot toelating van meisjes op de Bgks Hoogere Burgerschool ITordt vervolgd Men meldt uit Wolvega aan do Ba rl Ct De heer A Okma afgevaardigde naar de Tweede Kamer voor dit district heeft plan allo stukken pnbliek te maken die betrekking hebben op zijne vervallen verklaring als lid van den Baad der gemeente