Goudsche Courant, zondag 8 juli 1888

Zondag 8 Juli 1888 N 37S7 Fabriek VAN Boter en Kaaskleursel GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Qouda en Omstreken IV Ier VAN W H VAlV HASSELT te Rotterdam H H KAASMAKERS Indien U KAAS Iste kwaliteit wecscht te maken gebruikt dan deze artikelen Het STSEM8BL ia geen LB1BAFTBEK8EL zooals veelal het geval is vandaar dat het zoo zuiver helder reukeloos en kleurloos is Het KAASKLEURSEL geeft eene mooie gele tint aan de Kaas nooit roodachtig Algemeen verkrggbaar tot zeer b i 11 g k e prgzen DOOR VERTREK Openbare Verkooping te GOÜD op DINSDAG 7 AUGUSTUS 1888 des morgens te 9 nren aan hef Huis Wgk C No 33 aan de Gouwe van een netten goed onderhouden modernen INBOEDEL Daags te voren des morgens van 9 tot 12 en des namiddags van 2 tot 5 uren te zien Nadere inliohtint en geeft Notaris FOBTUIJN DROOGLEEVER te Gouda OplnT3are Verkooping té GOUDA op DINSDAG Ï4 JoLl 1888 des morgens te 9 uren ten sterfböize van T VERMEULEN aan de Nieuwe Haven Wgk N No 25 van eenen f waaronder eenig Gewerkt GOUD en ZILVER en voorts TiiKimerinansgfereedschap en eenig TIMMëRHOÜTT Daags te voren des namiddags van 2 tot 6 uren te zien Nadere inlichtingen geeft Notaris FORTUIJN DROOGLEEVER te Gouda ROER Oude Groninger of Honig Roek Xyne voor uitvoer naar Azië Afrika en Amerika de 5onsrfOct Blik 18 et Fijne Groninger Sucade of Kandijkoek de 5 ons 85 et Blik 18 et Gewone Groninger Kandijkoek de 5 ons 20 et Xyne Ontbijtkoek de 5 ons 15 et 2e soort de 5 ons 12 et Gewone Groninger Koek met oranjes of citroen de 5 ons lé et 2de soort de 5 ons 12 et aiBOOPKOiisK of de zoogenoemde Markt StiiJ of Afslagkoek de 5 ons 10 ik if t 1 I F E DE HAA i 3 B oAetifirn n iiif e hofleverancier Fabrikant te GRONINGEN T Snelpersdruk van A BRINKMAN te Gouda Openbare Verkoopin De NoUris J P MAHLSTEOE te Btrgambackl is voornemens op DINSDAG den 10 JULI 1888 des Toormiddags ten 10 nur ten boiie en Jierberge van E flOOGENBOEZËM te Retiuiijk in het openbaar te Teilen en te rerkoopen SE B0I7WUMSW0NINQ geteekend Nr F 35 met HOOIBERG SCHUREN verdere GETIMMERTEN ERF en TUIN alsmede diverse perceelen Wei en Hooiland staande eo gelegen onder de gemeente REEUff IJK te zAmen ter grootte van 17 Hectaren 02 aren 86 centiaren Om te aauvaanden dadelgk bjj de toew zing Breeder bfl biljetten en inlichtingen bfl den Notaris Opentare Verkooping te GOUDA ten overstaan van den Notaiis G CFORTÜUITDEOOGLEEVEE op WOENSDAG 25 JULI 1888 des morgens te elf nren in het Koffiehuis cHabmonid aan de Markt van N 1 Een WINKELHUIS PAKHUIS en ERF aau den Raam te Gouda Wp O No 383 Verhaard bg de week voor 3 N 2 Ben HUIS en ERF aan de Spieringstraat te Gouda Wgk F No 27 Teaan rden 15 Angustns 1888 N 3 tot 5 Drie HUIZEN ERVEN en GROND aan den Turfsingel te Gouda Wyk P No 73 74 en 75 te samen groot 3 Aren 33 Centiaren Te samen verhuard voor ƒ 4 40 per week N 6 Een HUIS en ERF in de Lange Dwarsstraat ie Gouda Wp H No 143 Verhaard bfl de week voor 1 40 En N 7 Een HÜIS en ERF in de zoogenaamde Lonwerierbnart bg de Breêstraat aan de Nieuwe Haven te Gouda Wyk N No 306 Verhuurd bg de week voor ƒ 1 40 De perceelen zgn de 3 laatste werkdagen vóór den dag der verkooping en op dien dag des morgens van 9 tot 11 uren te bezichtigen Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris FORTÜUN DROOGLEEVER te Gouda OpenlDare Verkooping te GOUDA op DINSDAG 17 JULI 1888 des morgens te 9 uren aan het Lokaal Wgk K No 255 aan de Peperstraat van Een goed onderhouden lAf BOEDEL waaronder KABINET SECRETAIRE LINNENKAST enz voorts goed gevulde BEDDEN en BEDDEGOED een stel fraai en zeldzaam BONT HUISRAAD enz Gewerkt GOUD en ZILVER waaronder TAFELZILVER Groote keur Voorts KUNSTBLOEMEN e VRUCHTEN alsmede VORMEN tot vervaardiging van dergelgke voorwerpen Daags te voren op de gewone uren te bezichtigen Nadere inlichtingen geeft Notaris FORTÜIJN DROOGLEEVER te Gouda BES DENER ilREIIACeL E FABRIEK ivan LAUE TIMABÜS Agent voor Nederland Hkbm WEBER Singel 230 AMSTERDAM Bretuaalden in voorraad De Qoudsche Machinefabriek vroeger COSIJN Co beveelt zich aan voor de L E V B B I N G van Gasmachines Gaskachels Gasoyens Gaslarapen enz Agentuur voor SIEMENS Lampen en SIEMENS Branders ABSHAUBBIl S of Anti Rhumatische Watten van Breetvelt Az Delft Verkrijgbaar a 30 Cent per pakje hg T A G van Deth Me de Wed Bogioan Gouda W F J denUijl Schoonh A Prins Zevenhuizen M J Goudka Je Boskoopj O Hoogendp Cappelle C B Verheul Oudewater A Bos Berkel J van Dorp Zoetermeer A Kauling Alphen Oebr Kauling Bodegraven K Oosterling Haastrecht ftebr Kauling Woerden 8 V d Kraats Bleisw jk l j v d Geur Waddinxveen Cfeen grijs Haar meer a Be nieuwe LONDON is i r fi4 k de beste van alle bestaande par jtt A fumerien om het grgze haar binnen enkele dagen te doen verdwgnen Maakt het haar glansrgk en zacht en verft liiet Prgs 83 cent per flacon en l SO per dubbele flacon Alleen verkrggbaar te Gouda bg J H C HUINCKF Hz 122 Ho ogstraat 123 Franscjie Stoomververij Chemische Wasseherij Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen H OPPENHEIMER Rotterdam Specialiteit voor het stoomen en verven vaü alle Kleedingstukken Gordgden Trgpen met nieuwe patronen geperst Garnituren antes Veeren enz Alle goederen kunnen in elkander blgven en worden onschadelgk voor de gezd dheid bewerkt en kunnen in 8 dagen afgeleverdworden Depot voor Gouda en ometreken A van OS Az Kleiweg E 73 en 73a Gouda BQ deze Gonrant behoort een BUroefiwI BINNENLAND flOüDA 7 Juli 1888 Oaarno vestigen wij de aandacht op achterstaande jidvertentie van de vrouwenvereeniging Tetieltciade Deze vereeniging hoeft tot doel het lot te verbeteren van door de fortuin minder begunstigde vrouwen uit den beschaafden stand door bij hen kunst en arheidszin aao te knreeken en de vruchten daarvan op kiesche trqzo van de hand te zetten Ook in Gouda zal het bij deze gelegenheid zeker blijlfen dat er sympathie bestaat voor die zoo hoogst nattige vereeniging Naar wij vernemen is de zomervacantie aan de 4 openbare Burgerscholen in deze Gemeente mer een eek verlengd De nieuwe bepaling scfcrijfl voor dat deze vacantie aanvangt met den Zaterdag na den iSn Juli en duurt tot en met den Maandag volgende op de vierde week daatna Het Bestuur van de Bemonstrantache Gemeente te Boskoop heeft ter voorziening in da vacature ontstaan door h t eervol emeritaat verleend aan Ds W F H Hussem het volgend tweetal opgemaakt Dr J Herman de Rii r jr predikant te Oude Wetering e i Ds C L de Jong predikant t Nieuwkoop Benoemd tot onderwijzeres te Hillegom mquifr M van Vrijberghe de Coningh onderwijzeres te Oouderak Gedurende de maand Jiici zjjo in het kosthnU No I aan de Kipstraal te RotteMam verstrekt 1900 nchtverblijven makende 88 pCt jier boschikhare ruimte of 8S per nacht Het aantal middagmalen b lroeg 3538 of 118 per dag In de gemeente Berg mbacht is sinds Jan 1884 de predikantsplaats vacant Thans is als predikant beroepen Ds 8 Sleeswijk Visser te Bijsoonl classii Dordrecht De door da Commissie van rapporteurs uit de Tweede Kamer op het voorstel van de hoeren liohman en Schsrpman reglement van orde ingediende wijzigingen beoogen voorbereidend onderzoek van eenvoudige outwerpsn rechtstreeks door eene commissies behoud in hoofdzaak vau het tegenwoordige stelsel van onderzoek met verzwaring der verantwoordelijkheid van de Commissie van Kapporteurs bevoegdheid voor do commissie van rapporteurs om het voorloopig verslag te vervangen door een zelfstandig verslag opleggen der verplichting aan de commissie bare zienswgze over het voorstel mede te deelon voorts gewijzigde behandeling voor belangrijke en technische ontwerpen on onveranderd behoud van het bestaande begrootingaonderzoek Ten aanzien van de meest wenscheiijke samenstelling der commissie van rapporteurs doen meerderheid en minderheid der rapporteurs een voorstel Aan het Verslag van den toestand dezer gemeente over 1887 ontleonep wy het volgende DE LIBSYE Aan de Openbare Bibliotheek die zich bij voortd iring in veler behingstelling mocht verheugen vielen de voUende geschenken t n deel E LUtré Dictionnairo de Ia Langue Fran aise 4 deelen gebonden Het AUmm StiuUosormti Acaiemiae Lugcluno Batame MDLXXV MDCCCl XXV Hag Com 1875 Joh Harri Bedevoering tot Lof van de Matigheid oper tlijk uitgesproken in de Waalsche kerk te Gouda als ZiJnEd door t besluit der WelEdele Gestr Hoeren Bestierders van de Goudsche Latijnsehe Schooien naar do Aoadeniie bevordvrd word den 21 van Wintermaand 1759 Crouda D J Glmmervetm Geschiedkundig Verslag van de raeest bi kende buitengewoon hooge Wntervloe den Doorbraken en Ovsptroomingen in Noord en ZuidNederland Amstepiam 1856 ƒ F van Cortgeen der Ooude en J r Com Booth Stiehtsohe Cleyo Chionioke en Baachrüviug van Utrecht Amsterdam 1715 Dr W N dn Bim Kunstenaars voorkomende ui het Album Studiosoruni der Academie te Leiden Overgednikt uit het Archief voor NederUndsche Kunstgeschiedenis A SI M MontiJH Aaatoekening op de leer van het Internationaal Privaatrecht bij Bartolus Academisch Proefschrift Utrecht 1887 Eon Almanak voor Jau dzame en jemelige harten voor 1806 Arnhem Een exemplaar der gedrukte Verflagen omtrent t Ryke Ferzamelinge vm Geschiedenü en Knmt over 1885 De handelmfe en Mededeejimgen van ie Maat ehafpgder NederUmdedte Letterkunde te Leiden on de Levemberkkten harer afgettorven leden 1S87 Door Librijemeesters werden aangekocht Mr J Ph VerLoren Lebuiniis en rijne stichting te Deventer gedurende 4en eersten tijd van haar bestaan Zwolle 1885 Cd Buiken Hmt Het Land van Rembrand Studiën over de Noord Nederlandsche beschaving in de zeventiende eeuw Haarlem 1886 L Motie De Ofkomst van de Nederhindsche Bepubliek Met inleidipg van Dr B C Bakhuizen van den Brink Joh rerwtf ThesauW cnltae Latinitatis Aucta novo iodioe operS Bffhardi Ketilii Conrectoris Scholae Goudanae Gojnlae 1703 Jac Scepenu Juda en Israel te i ns Benjamin mitsgaders Engehint tegen Hollant voorgestelt uijt Judic 20 ver 27 28 t Amsterdam 1666 R Melelerkamp De waracteru hominum ac populorum neque eam netf tl btts sttperioia Disp philos iasugnr 1791 A Moeringk De obligatiouB heredia ex crimine defunctie publico Disp jur inaugur Traj ad Bhenum 1699 A P van der Doe De aequitate Disp jur inaugur Lugd Bat 1720 y van l ck De jure naturae suppleate jus civile Specimen jur inaugur Lugd Bat 1778 Conpernê De cirium erga patriam officüs Specimen jur inaugur Lugd Bat 1779 Mr H draaf van Hogeudorp November 1813 Brieven en Gedenkschriften van Gijsb Kar van Hogendorp sHage 1887 Mr H Graaf van Hogendorp De Prinses Wilhelmina van Oranje en Gijsb iCar van Hogendorp in 1787 en volg jaren Brieven en Gedenkschriften s Hage 1887 Het Collegie van Librijemeesters dat geeue verandering onderging ziet met verlangen uit naar eene rnimere en doelmatigere bewaarplaats voor de aan zijne zorgen toevertrouwde kostbare verzameling MÜSÏUM VAN OUDHEDEN In de samenstelling der Commissie voor het Mu seum kwam in dit jaar geeue verandering Nadat de verbouwing van Arti Legi was voltooid werd het Musenm weder naar dit gebouw overgebracht De ruimte is grooter geworden en de lokalen zijn aanmerkelijk verbeterd Nijt alleen kon aan de voorwer en eene uetera plaatsing worden gegeven maar de inrichting is ook over hel algemeen verfraaid Het getal bezoekers was veel geringer dan in vorige jarèu en wel slechts 248 tegon de gewone entree van 25 cents en 62 tegen den verminderden prijs van 10 cents Dit werd veroorzaakt door do tijdelijke sluiting waardoor ook een vorstelijk bezoek werd gemist Het Museum werd ook in 1887 verrgkt zoo door schenking als door aankoop van voorwerpen die tot beroemde Goildbke mannen betrekking hebben en van andore die uit eeii geschiedkundig opgpuut belangrijk zijn als daar zijn De beschrijving van het oudt en t niéuw Jerusiilera mitsgaders t nieuwe Jerusalem besc reven en bereist van den K Heer Jacob Bockmiereh ran der Ooude in den jaro 1612 t Hejligh landt en t nieuwe Jerusalem mitsgaders de voornaomste plaetsen bereijst en beschreven door do H H Jacoi Bockenhergh ende Jeronymue Sehegt in t jaar 1600 ende 1612 Twee portretten gegraveerd door B Bary waaronder een van M A de Ruyter als luit Adm Ge 1673 naar F Bol Een portret van J C Meppel als Luit Adm van Holland 1665 door R van Pertifn naar C Piermn Vier teekeningen en 18 diverse etsen van F erepmj Onder cheidene vo rw rpen afkomstig van etn Ociudsch ingezetene uil fkn lijd van Prins Willem V Een gedenkpenning f Pi de Commissie te Gouda van erkentenis voor de strijders op da citadel van Antwerjien en de Schelde Drie photographien van door Kerkvoogden ververkochte basreliefe uit de St Janskerk Eene belangrgke verzameling van zegel hier te lande gebezigd sedert de invoering van het recht van zegel met eenige daartoe betrekkelijke stukken Voorts weiden op het museum geplaatst eenige door de Stad afgestane belangrijke voorwerpen te weten Een zeer groot Bijnwijnglas met het wapen van Willem III eene afbeelding van een oorlogschip en het devies William Bex sijn gesondiheydt t lants welvaren Een bokaal waarop afgebeeld Mars Venus Amor en een zegewageo Een wijnglas met afbeelding van David enJonathan en het devies Amicitiae Een wijnroemer met familiewapen m Een wijnglas bekend als een Hansje in den kolder AEMWEZEN De behq jf aan ondersteuning was in het afgeloopon jaar nageuoeg gelijk aan die van het jaar te vown Hoewel de prijs van het brood iets lager was be droegen de uitgaven voor bedeelingen in levensmid delen meer dan in 1886 een gevolg van de omstandigheid dat aan enkele gesinnen in plaats van onderstand in geld eetwaren zijn verstrekt Voor brandstoffen werd iets minder uitgegeven niettegenstaande de aannemiugsprijs hooger was De uitgaven voor bedeeling in geld waren wederom meer dan in het vorige jaar daar in den loop van het jaar twee personen wegens hoogen ouderdom en lichaamsgebreken buitengewonen onderstand behoefden De gezondheidstoestand dor armen was over het algemeen gunstig voor de behoorlijke toepassing der Armenwet wordt door de Besturen van de gemeentelijke Instellingen van Weldadigheid naar hun vermogen zorg gedragen ITordl vervolgd De gemeenteraad van Montfoort heeft een laf en 9nwaardig besluit genomen in strijd met alle begrip van eerlijkheid en goede trouw Er waren in die gemeente twee hulponderwijzers op f 600 jaarwedde eó om daarop nu f 300 s Jaars uit te zuinigen besloot de Raad met 4 tegen 2 stemmen de titularissen te ontslaan en daarna de jaarwedde te verminiferen tot f 450 D w z langs een omweg verlaagd de Baad de jaarwedden dier onderwij rs De Burgemeester scheen den moed te missen dit voorstel te komen verdedigen een der wethouders bestreed het De heer Van Prankenhuyse h was verder het eenige raadslid dat zich tegen dezen zedelijkeu moord verzette onder opmerking o a dat wanneer men bezuinigen wilde dan alle tractementen moesten verlaagd worden en in da eerste plaats die der hoofdambtenaren Toen het besluit gevallen was stelde hij dan ook voor de presentiegelden voor do leden vau den B f af te schaffen welk voorstel echter tot de volajlde zitting werd aangehouden Het papier moet nog goedkooper worden dan het reeds is nog meer onder het bereik komen van ieder die een pen kan vasthouden Er is nl een middel ontdekt om het te maken nit de stengels def katoonplant die men tot dusver liet verrotten en uit uitgeparst suikerriet dnt nu tot 9