Goudsche Courant, zondag 8 juli 1888

1888 Woensdag It Juii i 3728 GOUDSCHE aOURANT Nieuws en Adr ertentiehlad joomr Gouda en Omstreken BINNIjNLAND G UDAj 10 JuU 1888 j Onze reotificatib der raededcelingen in de Tfjd bo treffende de vemouding tnascheu het aantal katho Alieken en Rvdkrs inflen in verschillende hetrekkiaij gen is door dat blad overgenomen mot een paar aanteekewingen an de redactie waarin gewezen wordt cm het feit dat tbani geen katholiek ingezetene mMr zitting heeft in de Bchoolcommissie voor Lo en Ptwgft l wordt geopperd of daarbij niet van a slultii is t lr iko geweest ig t het Ipitbolieke hoofdorgaan er het vol t latsidat de oaftgro dheid van onte hoH wordt bjwezin vinden g liter d onze nukiledoelingen veeleer in alle istigil iPe eenige vergissing onzen a laste gelegd is dat hy au het plaats v n het pj o gymnasium ge wÈT Kymn i natuiurllj woord w de meesl Jdbor da foudache Ct gesteld kunnen n §b doo t onn noch door iemand beantideiL De beoordeeling wie de bekwaamste I gesjiikte c ididaat is blijft geheel subjectief Van cos het ieüifji te vorda n dat b j vroeger voorgeschreven vacaturen Katholieken gesolliciteerd hebben bekwamer en geschikter ilan do thans lienoemde Protestanten is eenvoudig een dwsasheid Wèl kunnen wq door onzen berichtgever daartoe in staat gesteld er op wjzon dat de Katholieken in de Iwtste jaren tweettial eoi hunner meest aabtèoaraardige geloofsgenootan candidaat hebben gesteld voor den Gemeent r a l miuir dat ciozC beide malen in de minderhaid Ueef w iart4geo Mker niet SipwIegt Hst enige libej ten éénmaal een oandidatunr hebben aangeboden aan een Katholiek van wien het zoo goed als icker was dat hij zou bedanken In antwoord daarop veroorlooven wij ons de volgende opmerkingeD lo dat niet allren de beer KoemsEi jaren lilig lid der schoolcommissie geweest ia maar dal ook in zyn plaats een ander geacht katholiek ingezetene benoemd word nl de herr Biozensar die echter bedankte kter hetft de commissie ook nog een ander katholiek op haar voordracht gebracht nl den hoer Roes 2o dat het ons bog steeds voorkomt dat klachten over achteruitzetting der katholieken nU en dan recht van bestaan hebben indion blykt dat er bekwame en geschikte sollicitanten wegens hun geloof worden voorbijgegaan Dtar de berichtgevers van ie Tyd geen enkel vflorbéeld bij vroegere benoemingen kunnen aanhalen noodigen wij hen uit voortaan dit punt niet uit het oog te verliezen en met hun grieven voor den flag te komen als onderzoek nog mogelqk is So dat wij niet weten welke motieven alle kiezers geleid hebben die hun stem indertijd aan ilen beer Kampo heblvn onthouden doch dat Kij telde tegencandidaten de voorkeur gaven WW GEEN KIESPIJN NEER voor allen die het weroldbaroemde eclite K K Hof Tandarts Tir P O P P Anatherln Ur r ü r r S Mondwater j gebruikt hebben Boven ieder nndor Tand wntor to verkiezen als voorbehoedmiddel tegen Tanden Mondziekton Bij gebruik van hot Mondwater en Dr POPP s TANDPj STA of Tandpoerter f f behoudt men St edg gezoude en gcIlOOOe Tanden een oerste vereisohte tot het behoud van eone gezondu maag Dr I OPP s Tandplombeersel om zelf holle kiezen te vullen Dr POPP s Kruldenzeep is met hot grootste succes ingevoerd tegen iodero soort van Huiduitslag POPP S iOnnebloeni Oliezeep fijnste on beste Toilet Zoep WA ARSCn U WING I f Alle bestaande namanksels van Anathorin jÊfP Montwator zijn voor de Gezondheid schadelijk Sk volgens analyse daarom Waarschuiv ik hiei f medo het geëerde publiek voor aankoop van W F zulke namaaksels Dr J G POPP RK Hof Tandarts en uitvinder der Anatherin Preparatm te Weenen Depots van alleen echte Anatherin Preparaten bnvindon zich te Gouda bij de firma J C Zeldenrijk Co Drogist op do Markt te Rotterdam bij ï E van Santen Kolff te s Hage bg J L F Snabilió apoth to Delft bij A S van Kijn to Schiedam bij C Malta Gz te Loiden bü E Noordijk te Amsterdam bij V van Windhjm Co on H H üloth C apotheek te Utrecht G H N van Spanje idem Lobry Porton Droogisten kou omdat zij ons voorkwamen geschiktnr raadsleden te 2ijn de kiezers schijnen overigens niets tegen een katholiek lid van don raad te hebben getuige de verkiezing van don heer Ruügers doch het schijnt wel dat de proefneming om een lid te verkiezen alleen op grond dat hij katholiek is niet aanmoedigend is uitgevallen 4o dat gevolgtrekkingen als de Tijd maakt uit de qnantiteit der bevolking op ijn zachtst uitgedrukt zeer gewaagd zijn er dient ook op vele andere omstandigheden te worden gelet Hot zal wel overbodig zijn een woord van aan1 eveling te schrijven voor het a s feest te geven in Ie zaal Kunstmin Ons Genoegen op 22 Juli n s den hoer van Mdligen aangebodfn bg zijn vertrok uit Oouda Toch geloovon wij dat het op onzon weg ligt nu reeds hot publiek een klein ovorïioht te geven van hot muzikaal genot wat hen te wachten staat Zooals de inteekeulijsten hebbon bekend gemaakt zal de feestviering bestaan in een ochtend en avondconcert Onder meer willen wij even noteeren wat ten gehoore zal worden gebracht De Rattenvanger van Hameln van den Heer v M M Dercksec om rergunmng tot bet pprichten eener bakkerq in het perceel geleg aan do Westhaven Wyk B No 1B8 Kadaster Sectie ü No 581 Dat op Zaterdag den H JuU 1S88 des namidt dags ten 1 ure op het EaadlwM gelegenheid is dm bezwaren tegen de govraaj de vergunniftg in to breft gon en dat edorsade drie daj en vóór dien dag op de Secretarie der Gemeente van do tor zake ingekomen Schrifturen kan worden kennis genomen Gonda den ï Juli 1888 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGKN IJZENDOOKN De Secretaris BROUWER I UurserlUke Stand GEBOREN i Juli Cbriitini HendriJia ouders J de Hoop en H vin Gonelcn Lodewyk ouder I Signer en C van der Hoogt 6 Arie Anilnes oDdan A A van den Berg en £ i de Kene Dirk Coroehs oadera J Stoppelenborg en W J Jougerheld Coroells oudera P van Mullem en C Boom OVKRLEDEN 4 Joli M tan Leest 77 j S F de r raon 71 j T A Kraan 6 w A M de Jong ed C Spit 81 j A J Gabrg 80 ONDERTROUWD 6 Juli T van Fyk 82 j co J van Mullem SI j A de Mol 84 j en L W van Baaien Si j L Janaen 88 j en ï C Konings 4ïj W C Knqk te Tiel 88 j en G t Kerkkot 88 j Moordrecht GEBOREN Geertje onders P Frcderiks en M C van der Girarn Hendrik obdera A Ropke en N Veerman OVERI BUKN A Spekanijdcr 4 m ONDERTROUWD Z an der Kaa en P an Vliel GElIUttD D de Knegt en H A OenengtU itonende te Rotterdam Qoaderjik OEHOREN Gerrit Ouibert ouder A Evegraen en G ran Leeowea OVERLEDfcN P Pyn 2 m P Ilarreman 8 m H Ri jtelaar 8 m ONDERPROIJWO l Steinïoorl fan Moordreelil en P de Brnyn Stolwük GEHUWD 1 Borger en M Eikelenboom Reeuwtik OVERLEDEN W Vermeulen 3 m W M van der Oritt Sj Zevenhuizen GEBOREN Abrabam ouders F lontenbal rn J Ilogernni Neellje ouders G Hos en J Gnanigl OVERLEDEN H Jongcnerl 1 m ONDERTROUWD J Blonk en W Dullaard N vu Egk e M C Rikaart Haastrecht GEBOREN Amoldui Meolaaa onders de Rooa en H J Hun OVEBLEDEN M Iloogendoorn S3 j A Zijderlaan M j Gevraagd tegen AUGUSTUS een lUEISJE niet beneden de 16 jaar van negen tot een nor m Zaterdags den faeelen dag Adres onder No 1 J91 aan het Bnreau dezer Courant HoUandsche UELEHNEICHTING Gemiddelde cyfers van het Melkooderzoek gedurende JUNI Spec gewicht 1 032 Room 10 5 pCt Botervet 3 11 Vaste bestanddeelen It 9 D F W RAABE Lid v d Openb Gez Commissie ZZ PUIKE OUDE SCIIIEDAMMEK Merk NIGHTCAP Verkriigbaar bg mim k te Gouda Als bewgs van echtheid is cachet en kurk steeds voorzien van den naam der Firma P HOPPE Snelpersdruk van A Bbinkhan te Gouda atr Omtrent hel slniten van cou racten tan levensvereekering eff Igfrenten bg Ie Hollan sche Sociëteit van LevensverseieringeLofge richt in het jaar 1807 te Amsterdam e i tegenwoordig onder het bestuur van de Heeren ƒ POCK C P van EEGHEN J T van BOSSE en J G SILLEM als Commissarissen Jhr Mr O HARTSBN JbsB alsDirecteur n Mr 3 F FORTIELJE alsTweede Directeur zgn iiilichtingen te verkrygen aan het Kantoor te Amsterdam Reguliersdwarsstraat 12 bji HH CorreepondentMl inde voornaamsfapgtedèn des Ryk en byldeuHeer T D J SR te Grave hage illitonstraat 2 Generaal Agent j Correspondent voor Oouda da Heer U C FPRTDIJN ÜRpOQLEEVEïC NolarU Jaarlyksche Premie per Hoijderd Guldéi K apitaal Verzekering voor het jeheele leven op 25 Jaar ƒ 1 99 op 40 Jiar 3 11 30 2 27 45 i 3 71 35 I 2 64 50 f 4 53 Ü Jumbo Ppetspomade is de heate e goedkoopste iet wereld Alom verkrggbaar in doozen a 5 TV en iZJSf Cents Chetniache MabHek Zevenaar Ee Ware schat voor de ongelukk e slachtoffers der Zelfbevlekking Ona e en geheime nitspattingen ia het ber emde werk Z Di Retau s elfbewaringf floUandsche uitgave met 27 afb Prjjs 2 Galden Ieder die aan de vorschrikkelgke gevolgen van deze ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaarlps duizenden van een zekeren dood Te verkrggen bjj het Verlags Magazin te Ijeipzig Nenmarkt 34 franco tegen inzending van hnt bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland J I VAN mHDIl Tandmeester i dagfelijks te sprefen GedurMjde zjjn laatste bezoek inffPajtya heeft h zich in de gelegenheid Jfsteld KUNSfGEBITTEN en TANDEN vo te kannen plaatsen AanbeveUtt noodig pet li aan al hare d el HBersi UL eke M ook al zyv die Keei jud der ffre l l Alle inlichtingen wordep verstrekt dwr dea Heei A BOOZBBOOM President der Afd Gouda der Vereeniging EIGEN HULP Flnweelen Singfel 534 en door den afleer C J FA URE WachtelstiMt 216 Agent voor doW en Omstreken I i I II 1 Openl aar Onderwijs Toelating van leerlingen op de Bofgerscholeit voor Jongens en Meiqes Hoofden Mej GRETSER en de hh fiUBER LEOPOLD en vak CITTERT De COMMISSIE van Toezicht op het Lager Onderwijs alhier maakt bekend dat de IN SCHBIJ VING van leerlingen wier plaat sing men na bet eindigen der zomatraimatia op een der bovengenoemde Scholea verlangt zal geschieden in de Hchoollokalop op DINSDAG den 17 JULI 1888 des namiddags te vyf nre De toelating van leerlingen op dexe Scholen geschiedt eens per jaar Voor verdere bgzonderheden wordt verwezeu naar de aanplakbilletten Namens de Commissie De Secretarif i Mr J FORTUIJN DBOOGLEEVEE Schroefstoomboot Alida DAGELIJKSCHE DIENST Qouda Eotterdam 7 r en tusscheng elegen gemeenten Goedkoopste gelegenheid voor het vervoer vbn PERSONEN GOEDEREN en VEE Op de adressen der Vrachtgoederen gelieva men steeds te vermelden € per Alida iPV Wie Goederen ontvangt met eene ander onderneming terwgl het vervoer blykens hel adres per AUda had moeten geschieden zal miJ zeer verplichten door mj dat adre onverwyld ter hand te stellen Onder aanbeveling F VAN IJTIIECHr MARKT 96 Milligen reeds vroeger hi Jegeven door de leerlingen der Stedelijke Muziekuool met puino begeleidiog zal nu tea gehoore wordni gebracht met orchestbegeleiding Coenen UtreiMt door de leerlingen der Stedelijke Muziekschool n eeÜ groot aantal oude leerlingen Verder vinden wij op het programma van d Matinee de Sylvia van van Ij o Delibes een violonoelsolo van Coenen Entre acte aus Lohengrin de Rhapsodic Hoogroise van Fr Liszt Mg ouverture van Mart J Boama etc Het avon concert belooft niet minder ik stip slechts aan jde 5 Symphonie van Van Beethoven de Oberon fan Wel er de Marach uit de iflranation de Faust an Berlioz terwgl Chopin Blibenstein Wagner en anderen niet ontbreken Het programma dat in z geheel eerstdaags zal worden verspreid zal iiH liefhebbers gebed op de hoogte brengen waa Pc zooveel schoons op één dag vinilt zijn weêrg jiet iu Gonda cu wij twijfelen dan ook niet of het zal blgken dat Gonda s ingezetenen en vooral de mozilklief hebbers in grooten getale tullen tegenwoordig Kijn Gisteren en heden had aaè het stedelijk progymnssiam ten overstaan van Curatoren het jaarlgksch overgnngseismeo plaats Uit de Ie naar de 2e kl ise werd bevorderd A G Wientjea Voorwaardelijl ook K F Spamaaij Niet bevorderd ilrie leerlll n Uit de 2a naar de Se klane werd bevorderd L C Kersbej en Uit de 3e naar de 4 khisse werden bevorderd D K de Koning Munting L J Scherpcnzeel enL Spamaag De leerlingen der 4o klasse A van Aelst B J H Boen C J Mijaliol It P van Praag en L J Vrienum kunnen dearerkiecenda een getnigschrift verkrijgen Bij kon beslait van 7 dezer ie Th G G Valette leeraar aan de gemeentelüke hoogere burgerschool te Hoorn met ingang van 1 September a s benoemd tot leeraar aan de rijks hoogere burgerschool te Gouda met machtiging tot gelijktijdige waarneming van het ambt van leeraar aan het progymnasium te Gouda Beroepen te Zuilen ds H J Bisperiuk te Moerkapelle te Marsum ds A Jentiuk te Boskoop Aan s rqks veeartsenijschool te Utrecht werd het diploma voor met goe l gevolg afgelegd natuurkundig examen voor aanstaande veeartsen tevens over gangsexamen van hot 2e tot het 3e studiejaar uitgereikt o a aan don heer A de Ruyter van Gonda Bij beschikking van den Minister van financiën zijn met ingang van 1 Augustus a s verplaatst de commies der Ie klasse der directe belastingen enz L Meijer van Amsterdam naar Gouda en de cq mies der 3de klasse J F ten Napol van Gottda naar Amsterdam Van de door dou Ned Rhijnspoorweg aaigebodeu gelegenheid om des Zondags voor vermindenl tariet naar den Haag te kunnen reizen maakten Zoi dag 11 235 persoueu gebruik Met ingang van den eersten September a s is door den minister van marine o a b noomd tot adelborst der 3de klasse voor den zeedienst bg het Koninklijk Instituut voor de marine te Willemsoord G R J Haenijons Dekker van Oudewater Bij Kon Bosl an 6 Juli is Zijne Kxcellentie de minister van staat mr Beeimkeri Azn benoemd tot lid van den Raad van State Heden nacht ten 1 uur brak door een onbekende oorzaak in de wagenmaterg van Mazgk te Bleiswgk brand uit die dat perceel en een daarnaast staande arbeidorshuiqe in de asch logde Alles was verzekerd Zondag namiddag is in het Noordeiiido na bij de omer onder Waddingsveon het zoontje van Kluis zoontje Boomer arbeider oud 7 jaar als spelende te water geraakt en aldaar verdronken Naar de Arnh Ct verneemt zal het hoogste pensioen voor weduwen van burgorlgke ambtenaren volgens de tha is in wording ziftide nieuwe wet op de pensioenen 600 bedragen Aan het Verslag tan den toestand dezer gemeente over 1887 ontleenen Vij het volgende InsUilmgen door of van eje de Gemeente ieieerd of gesubsidieerd i Deze instellingen zijn dt volgende r 1 Met Bargerlgk Armbestuur dat onderstand verleende onafgebroken aan 59 huisgezinaen en 18 afzonderlijk levende personen en tgdelyk aan 74 huisgezinnen en 20 afzonderlgk Ie vende personen Genees en heelkundige hulp werd kosteloos aan 788 huisgezinnen en 147 eenloopende personen verstrekt Ten behoeve va R 7 vrouwen worden consenten afgegeven ter verkrijging van verloskundige hulp Het Collegie van het Burgerlijk Armbestunr onderging geene verandering 2 Het vereenigd Wees en Memoesenterskuis Op den 1 Januari bevonden zich in het Weeshuis 87 kinderen Negen kinderen namelijk 8 weezen en 1 vrrlateo kind werden in den loop van het jaar opgenomen 6 woezen verlieten tengevolge van het bereiken van den bepaalden leeftijd het gesticht terwijl 3 weezen overleden zoo lat het getal verpleegdan op het einde van het jaar weder 87 bedroeg Be gezonAmds iintand w over bet slgem nww fo i gunstig Over hot gedrag der verpleegden waran Regenten minder tevreden dan in vorige jaren vooral op dat van verscheidene jongens viel ernstige aanmerking te maken De oorzaak daarvan lag voornamilijk in gebrek aan werk zoodat men genoodzaakt was den ledigen tijd door allerlei kleine bezigheden te doen aanvullen Voor het onderwgs werd naar behoorsn zorg gedragen Eene der verpleegden legde met gunstig gevolg hot examen als onderwijzeres af Over voeding kleeding en ligging viel niet te klagen Do gehouwen en meubelen verkeerden in goeden staat Ofschoon over het bij de begroeting verleende subsidie slechts gedeeltelijk werd beschikt waren de uitgaven tengevolgo van bijzondere omstandigheden meer dan Regenten zich aanvankelijk hadden voorgesteld Aan het Gesticht viel een legaat groot ƒ ïOO ten deel besproken door wglen den heer G de Koning alhier De CoUegien van Regenten en Regentessen bleven uit dezelfde personen bestaan Ook in het dienstpersoneel kwam geine verandering 3 bet BestedelingnthHis Bij den aanvang van 1887 werdtn in dit gesticht verpleegd 34 oude lieden Gedurende hot jaar werden 2 vrouwen en 2 mannen opgenomen terwgl 3 vrouwen zijn overleden en 1 vrouw en 2 manneu het gesticht hebben verlaten Op ült Decembe bevonden zich dus in het Bestedelingenhuis 32 verpleegd namelijk 16 mannen en 16 vrouwen De gezondheidstoestand was wmleroin bevredigei d De voeding ligging en behandeling lieten niets te wenschen over Het gebouw wordt naar eiseh onderhouden Het personeel met den dienst in het gesticht belast kweet zich mot ijver en toewijding van zijne taak Tengevolge van het overlijden van den hoer J Brakel ontstond er eere vacature in hot Cullegio van Regenten waarin werd voorzien door do benoeming van den heer H J Nederho st Het Collegio van Regentessen onderging geene wijïiging