Goudsche Courant, vrijdag 13 juli 1888

e Biertrouwerij Het Dulbele Anker Xj E V E K T Heldere Zuivere Bieref Molenwerf GOUDA VrUdag 13 Jolt 1888 N 3729 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad goor Gouda en Omstreken De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stadgeschiedt de uitgave in den avond vanDINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden ii 1 2Sfranco per post 1 50 VAN De iQEeadlng vaa adrertentiöa kan gescliiedea tot öto aar des namiddags vaa den dag der oitgave W H VAI n Indien U KAAS Iste kwaliteit wenscht te maken gebruikt dan dfeze artikelen Het STREM8EL is geen LEBAFTREKSEL zooals veelal het geval is vandaar dat het zoo zniver helder renkeloos en klearloos is Het KAA8KLEURSEL geeft eene mooie fele tint aan de Kaas nooit roodachtig Algemeen verkr gbaar tot zeer billgke prezen f POLAKS LEVENSELIXERS Met de hoofflverkoop van bovenstaand heb ik voor OOV D A en S £ OMSTREKEN belast navolgende HH Grossiers in Gedistilleerd S St P E ETERS J n Markt i SS J F MERMAy Zoon Tiendel t C POLAK Gzn 1 Phbrikant Groningen Fabriek Boter en Eaaskleursel Eotterdamsche Diergaarde VAN HET 30 JARIG BESTAAN DINSDAG 17 JULI 1888 aanvang des avonds te 7 nren OSOOT DÜBEEL OONCERT r Groote Illuminatie Psrrotechnische Verliclitingen Toegang aitsinitend Oiergaardelaan Vrejmdelingen zoo mannelgke als vrouweIgke worden tegen betaling van 1 50 per persoon toegelaten Kinderen beneden den leeftjjd van veertien jaren en üienstbodeu hebben op den feestdag geen toegang Toegangkaarten verkrijgbaar bg den Heer M VAJ DANTZIG Turfmarkt Des nachts te Icwart over twaalf aren zal een extra trein 1 en 2 klasse vertrekken naar Gouda en tusschenliggende plaatsen HET BESTUUR Een WEDUWE z k P G oud 40 jaar zoekt een betrekking als J f MEID BUISHOUDSTER voor dadelgk of later De beste etnigen staan ten dienste Franco Brieven onder letter 6 bfl de Boekhandelaren A KOK Comf Gouda te Op het BUREAU der IJSELTRAM Gouda kan tegen salaris een JOAIGIIEIVSGH als VOLONTAIR geplaatst worden Brieven franco aan den CHEF Crabeèhstraat Gouda Lange Tiendeweg D 59 LlEVERT van de beste CONSTRUCTIE met vjjfjarige GARANTIE tot de meest concarreerende prijzen tegen afbetaling per week of contant met 10 percent korting Modes modes IS Wegens te kleine loimte wordt 9 iULI mgn Atelier VERPLAATST van den KAÏTEN SINGEL naar den Bleekerssingcl Wijk a o 230 Verbigf ik Uw Dw Dienaresse y SCHEFFER TSIGOT ONMQOEDSBEN voor Mannen Vrouwen en Kinderen SCHEINK Zn Snelpersdruk van A Brinkma te Gouda Openbare Vrijwillige Verkooping De Notaris H GROENENDAAL te Gouda zal op MAANDAG 23 JULI 1888 s morgens II uur in het Hotel de Zalm aan de Markt te fiouda publiek veilen en verkoopen A 1 Een kapitaal goed onderhouden met Hardsteenen Gevel Marmeren Gang met Marmeren Lambriseering en aapgelegden grooten Tuin waarin een groot Tuinhuis met Zolder aan de Turfmarkt te öoudo Wgk H No 87 kadaster Sectie i B No 1151 1152 en 1477 groot 8 Aren bevattende het Huis 8 Kamers Keuken met Bygebouw Meidenkamer Kelder Provisiekast ruime Zolders Regenwaterpomp Waterleiding en velerlei gemakken benevens een vrgen uitgang of poort naar de Turfmarkt Te bezichtigen de week vóór den verkoop alle werkdagen behalve Zaterdag van 2 4 unr mits vooraf belet vragende JV 2 Een hecht en sterk Woonhuis en Erf met open Plaats aan de Gouwe t Gouda Wgk C No 69 kadaster Sectie B No 308 groot 68 Centiaren Verhuurd bg de week voor ƒ 2 25 Te bezichtigen 3 werkdagen vóór den verkoop van 10 2 uur en op den verkoopdag van 9 11 uur JV 3 Een in volle wei king zjjnde zeer gUQAtig gelegen Qrof Aardewerk en BLOEUFOTTENFiSSIES met stoomvermogen waarin ingemetselde Stoomketel van 12 en Machine van 8 paardenkracht genaamd de Berg gelegen te Gouda aan de Raam Lazarussteeg en het Rotterdtmsche Veer met onderscheidene Gebouwen als Woonhuizen Magazgnen Pottenbakkerg met ronde en lange ovens Werk Droog en Bergplaatsen Kleimolens Kantsteenmolen met Builkist Loodmolens en Terreinen samen groot 18 Aren 55 Centiaren In perceelen en massa s Te bezichtigen alle werkdagen van af 9 Juli 1888 van 9 12 en van 2 4 uur Alles te aanvaarden 1 October 18 8 bg de betaling der kooppenningen Breeder bg billetten omschreven Nadere informatien geeft voornoemde Notaris GROENENDAAL te Gouda M A U K T A 96 HOOFD DEPOT der Zud HoUandsclie Bierbrouwerij te den HAAG MUnclieiier Beijersch Beijcrsch Lager Gcrstc Lager en andere BIEREN in soorten De BIEREN der Zuid Hollandsche Broowerg onderscheiden zich door hun helderheld dtiurxaamheld krachtig gehalte en aangenomen smaak en verdienen daarom de voorkeur boven de producten van andere Brouwergeu Te verkrijgen op heele en halve flesschen Conciirrcerende Prijzen Onder aanbeveling F van UTRECHT BINNENLAND GOUDA 12 Juli 1888 Bij het Woensdag gehouden admissie examen voor het progynnnasium zgn van de 7 aspiranten 4 toegelaten al A U Cheriex J Dirkzwager F A Krkelens S H Kluit J H van der Meulen en W H A J Brand van Straaten Dinsdag j I had alhier de geirone Juli vergade ring plaats van ii t alhier gevestigde Departement der Maatschappij tot Nut van t Algemeen Achtereenvolgens ivar n aan de ordo rekening en verantiroording van den penningmeester het verslag van de afgevaardigden de Volksleesbibliotheek en lie openbare vergaderingen Uit het door den penningmeester ingediende rap port bleek dat de toestand der kas ten gevolge van overlijden en vertrek vau vole leden met zeer gunstig e nnamen was KvHiirel werd een betere toestand in t vooruitziobt gesteld door die leden die de indertijd ten behoeve der Kweekschool gestortte en thans terugontvangen gelden in de Departementskas wenschter ta storten Door den heer I Bugter werd verder een hoogst belangqjk verslag over do jongst gehouden algemeene vergadering uitgebraoht waaruit vooral bleek dat do werkzaamheden der aaischappg zich bg voorkeur bepaalden tot onderin pen van socialen aard Voorts rerden de aangelegenheden der Volksleesbibliotheek behandeld en bleek het o a dat in het afgeloopen saisoen 101 lezers van genoemde inrichting hadrten gebrnil gemaakt Opnieuw werd aan deze idrichting een crediet van f 50 toegestaan Daarop werd er besloten ƒ 120 beschikbaar te stellen ten einde dezen winter wederom lezingen te doen houden en verder ook eene voordracht aan te vragen gelgk die bg besluit van de algemeene vergadering van wogo het Hoofdbestuur gehouden zullen worden Vervolgens werd opnieuw de vraag ter sprake gebracht of hier ter stede do oprichting van eene Ambaohtsschool wenachel jk kon worden geacht en werd een indertgd voor dit doel benoemde Coramifflie uitgenoodigd in de aanstaonde Decemborvergadering aangaande deze zaak rapport uit te brengen Ten slotte werd tot lid von het Bestuur gekozen de heer A Simons Onder dagteekening van 9 dezer is bg het Dep van Koloniën het volgend telegram uit Indiè ontvangen Uit Bantam bericht vrg ernstige rustverstoring heden nacht uitgebroken in Aiyer bg afwezen assistentresident die met resident en aspirant controleur op tournee is Gevangenis Tjilegoen geforceerd Telegraaf afgesneden Klerk met gezin vermoord Muiteliniten op weg Seraiig Naar aanleiding van dit telegram leeft de Minister van Kolouiën aan den Oouv cen mededeeling verzocht van de aanleiding der onlnatonvn van hetgeen tor zake door de Ind Eeg verricht is Hierop is per telegraaf geantwoord Na ïoorloopig bericht gisteren omtrent onlusten geen positieve tijdingen ontvangen aanleiding nog volkomen onbekend Garnizoen Serang zond patrouilles vergezeld regent en controleur Nopens wedwvaren geen tgdmgEen escadron en 9e botailloo gisteren daarheenNacht te Serang rustig Btaident heden aldaar teruggekeerd Tweede telegram Patrouille bedoeld in mijn telegram had op ongeveer 8 aal van Serang ontmoeting met een 100 tal Nader telegram Ukalag èntmoeting patrouille met muitere Na drie sommalién salvovuur Negen muiters gedood Te Tjilegon geen verzet Aldaar vermoord adsistent resident Qtibbels met eebtgenoote en twee kindaren klerk DMjlas onder collecteur de wedona djakss en cipier fatrouille gelegerd in gevangenis niet verontrust ïroepen gistermiddag te Serang aangekomen Keo ebmpagnie mei resident des avonds naar Tjilegon Aiiteiding onlusten nog onbekend Het schoolverzuim van de 174 leerlingen der 1ste openbare schoot te Kapelle a d IJsel bedroeg van pr Januari tot ult Juni II alpentiss wegens ziekte niet medegerekeud nog geen art percent der gehouden schooltijden Gedurende dien tijd vemiikiden 136 leerlingen geen enkelen schooltijd 20 leerlingen 1 9 leerlingen 2 6 leerlingen 3 en 2 leerlingen 4 schooltgden nl 15 waarvan 14 wegens veldarbeid Beklaagd van mishandeling stond te Rotterdam terecht B den O 40 jaar koopman en vleesohhoowar te Oroot Ammen Op den 7en Juni jl terwql het te Lekkerkerk kermis was had hekl met zekeren M 8 onaangenaamheden gekregen waarover kon de rechtbank niet te weten komen doch herhaaldelijk was dit weder afgedronken In dan vroegen ochtend van den 7en nu was M 8 thuis gekomen en had zich te bed begeren Om 4 i uur dien ochtend toen de vader van S thoe zat te drinken kwam hekl te diens huize er werd vnendscbappeIgk gesproken en bekl gebruikte een paar kop thee Ka gevraagd te hebben waar de zoon was dien hij wensehte te spreken liep bekl op de bedstede toe en onder het zeggen van zoo ben jg daar gaf hg M 8 eenige stooten tegen hoofd en bracht hem eene bloedende wonde in bet aangezicht toe Dit Uatste ontkende bekl hg hsd geen mes gebruikt wel had hg S eenen stoot tegen het hoofd gegeven Bekl s handeling qualificeerde het O M als laag en gemeen het zou dau ook eene strenge straf vorderen on wel zes maanden gevangenisstraf Bekl s verdediger mr N W Hannens vond de gevorderde straf veel te hoog de verwonde toch haU nog pogingen aangewend om de zaak niet te vervolgen doch dit was vruchteloos geweest l leiter vroeg de oplegging van eene geldboete Over 8 dagen in deze zaak uitapnak Men schrijft uit Schoonhoven i d 9 Juli Het is hier tegenwoordig in de Christelijk Gereformeerde Gemeente alles behalve rustig Gistermorgen werden zelfs gedurende het uur der godsdienstoefening in de kerk op hevige wijze zeer bedenkelijke verwijtingen gewisseld en raakte men handgemeen Gisteravond verdrong zich een groot getal nieuwsgierigen in en bij de kerk maar toen herhaalde zich het schandelijk tooneel niet Van het voorgevallene wordt naar men zegt proces verbaal opgemaakt Uit Rotterdam meldt men Dinsdagmiddag werd ter gelegenheid vau het 12 8 jarig bestaau der ADVERTENTIEN worden geplostgt van 1 5 regeU a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsmimte Bovendien worden alle Advertentien gratia opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags versch nt Afzoaderlflke Nommers VIJF CENTEN hoogere burgerschool met Sjarigen cursus aan den directeur den heer K Mars door oud leerlingen en leerlingen een huldeblijk aangeboden bestaande uit een prachtwork getiteld V Oeuvre de Remirandt Het woord werd daarbg gevoerd door den heer Joost van Vollenhoven MPz terwijl Jhr Van Gitten den heer Mara namens het gemeente bestuur geluk wensehte De Haazpjie correspondent der Zntph Ct ir schrijft Van particuliere loterijen is de Staat zoo afkeerig dat zelfs voor een liefdadig doel geen loterij boven de ƒ 100 op touw mag wordeo gezet zonder speciale koninklijke goedkeuring Die goedkeuring is echter overbodig als men maar zorgt dat er geen nieten zgn en daarvan weten vooral de groote banklera heel aardig te proflteereu door zonder vergunning premieleeningen aan de markt te brengen die eigenlijk niet andera zijn dan loterijen zander maten Dat aril Mi ganvsUniB dia wartdoaa krij gn hun geld temg maar de meesten eent over 60 a 100 jaar zoodat het bijna met nieten gelijkstaat maar toch aan den vorm is voldaan Hij komt het voor dat ook voor dit onderwerp wetteljj ke voorziening noodig is Een van beiden is zeker men moet öf alle loterijen geheel vrijlaten en de burgers niet meer beschermen tegen de winzucht van op den speelhartstocht speculeerende geldmaken of men moet de wet zoo inrichten dat niet onder gewqztgden vorm op groote schaal kan worden ondernomen wat men in het klein tegengaat De zaak is van te meer gewicht Omdat meo het bij die premieleeningen in den regel gemunt heeft op de spaarpenuingen van den kleinen burgerman en soms tonnen ja millioenen meer laat opbrengen dau noodig is om op den bepaalden tijd de toegezegde prijken uit te betalen Kaar aanleiding van de Delftsche studentenfeesten deelt een oud student vau 1841 o a het volgende mede Ik deed mijn toelatingsexamen op vgfUenjarigen leeftijd in Juni 1844 Het aantal studenten van bet Ie studiejaar 44 45 was 47 Wij voelden ons heole heeren maar als ik het nu aanschouwde zou t mij zeker een klas H Burgerscholieren toeschijnen Er waren daaronder werkelijk kindoren Wel ivorden wij door de leeraren toegesproken met den titel meneer en we zouden ons diep beleedizd gevoeld hebben als prof Lobatto of welke leeraar ook ons eenvoudig bij den naam genoemd had t Geen niet belette dat wij a s jongens werden behandeld In de zaal van het Ie studiejaar liep gedurende het college of de les steeds een surveillant rond een gepensionnoerd sergeant majoor een oude snorbaard die nauwkeurig toezag of de heeren ook fluisterden poppetjes van papier maakten elkaar hinderden of andere soortgelyke misdaden pleegden Wiis hg dan goed gemutst dan gaf hij den delinquent een por was hg minder goed geluimd dan werd zoo n heer opgeteekend Zoodra een student driemaal opgeteekend was werd hij door den surveillant bij den directeur Lipkens staatsraad in buitengew dienst gedenonceerd Dan moest de boosdoener bg den directeur komen en kreeg van dezen een vaderlgke vermaning of een dreigement Eens werd ik met den heer