Goudsche Courant, zondag 15 juli 1888

Zondag 15 Juli 1888 S9 3730 GOUDSCHE COURANT iMeuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTItffTiaN V Getrouwd H BEELIJN en G J NIEUWBRKEEK die ook namens Familiebetrekkingen dank zeggen voor de bigken van belangstelling bg hnn Hnwelgk onderronden Gouda 11 Juli 1888 Bevallen van een Meisje N BONTB MuLLEE Gouda 11 Juli 1888 Oproeping Houders van COGNOSSEMENTEN over goederen verladen per Stoomschip Diaiia met bestemming van Oporto en Litaabon naar Vlaardingen gelieven zicU spoedigst te wenden tot de firma A HOOGENDIJK Jzn te Vlaar ZONDAG 15 JULI zal D V D WEIJENBERG van Putten in de Chr Ger Kerk alhier PEEDIKEN WAARSCHLWIEMG Een elk zg gewaarschuwd geen gelden of goederen af te geven zonder voorkennis van de ondergeteekeode zullende niet door hem betaald of gehonoreerd worden Achtend J C van SCHAIK Hoogstraat Eene VROUW biedt zich s MORGENS aau tot het doen van BOODSCHAPPEN of lichte WERKZAAMHEh BN Adres onder No 1693 aan het Bureau dezer Courant MOT ONBEBSOEBEm voor Mannen Vrouwen en Kinderen SCHEWK Zn MOOI HOOFDHAAR Ik heb u beloofd een getuigschrift te geven b aldien nw Haarmiddel aan het doel beantwoordde Daar uw Haar Ontwi ikelings Balsem de lastige roos heeft weggemaakt is b gevolg ook m n Hoofdhaar bggegroeid Thans een flink hoofd met haar hebbende zoo kunt u dit ter wille der waarheid bekend maken Ahstisedam Is get A HOEFAKKER Alle hoofdhaar onaangenaamheden verdwenen door mgne beroemde middelen en zgn alleen verkr gbaar bg THEOPHILE Haarknndige Frederikspleiu 32 Amsterdam Franco zending h f 2 15 per Postwissel of ƒ 2 25 aan blauwe Postzegels alsook tegen Rembours Fransche Stoomververij Chemische Wasscherij Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen H OPPENREIMER Rotterdam Specialiteit voor het stoomen en verven van alle Kleedingstnkken Gordgnen Trgpen met nieuwe patronen geperst Garnituren Kanten Veeren enz Alle goederen kunnen in elkander bigven en worden onschadelgk voor de gezondheid bewerkt en kunnen in 8 dagen afgeleverdworden Depot voor Gouda en omttreken A van OS Az Kleiweg E 73 en 73a Gouda DENETAANDEINmE Beste BRANDEWIJN van af ƒ 0 65 perflesch beste JENEVER van af ƒ 0 62 per flesch bg groote hoeveelheid korting r bQ J F Herman en Zn xietidew Lang e Tiendeweg D 59 van de beste CONSTRUCTIE met vgfjarige GARANTIE tot de meest concurreerende prgzen tegen afbetaling per week of a contant met 10 percent korting NIEUWE Goedkoope Dassen A V OS Az Kleiweg E 73 en 73 Schroefstoomboot Alida DAGBLIJKSCHE DIENST Gouda Hotterdam 7 7 en tusschengelegen g emeenten Goedkoopste gelegenheid voor het vervoer van PERSONEN GOEDEREN en VEE Op de adressen der Vrachtgoederen gelieve men steeds te vermelden tper AHdat gV Wie Goederen ontvangt met eene andere onderneming terwgl het vervoer blgkens het adres per AUda had moeten geschieden zal mg zeer verplichten door mg dat adres onverwgld ter hand te stellen Onder aanbeveling F VAN UTRECHT MARKT 96 Geen grijs Eaar meer De nieuwe LONDON is de beste van alle bestaande par fumerien om het grgze haar binnen H jk enkele dagen te doen verdwgnen M M S Maakt het haar glausrgk en zacht wHMTTien verft niet Prga 85 cent per flacon en 1 50 per dubbele flacon Alleen verkrggbaar te Gouda bg J H C HUINCK F Hz 122 Hoogstraat 123 STÜËLËN TE lïTJTJK Te bevrag en bij A DAM Kleiweg Een ware schat voor de ongelukkige slachtofiérs der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s elfbewaripg HoUandsche uitgave met 27 afb frgs 2 Gulden Ieder die aaa de verschrikkelgke gevolgen van deze ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt jaarlgks duizenden van een zekeren dood Te verkrggen bjj het Ver lagsMagazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van hi t bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Bolland wiÊmmmÊÊmmimmmmÊÊ mmmmmÊm Depot van THEE van W J VAN DER BOOR te Vlaardingen Deze THEE is verpakt in pakjes van ten half één twee en een half en vijf H Gr en voorzien van het merk cde Zceuan Verkrggbaar vanaf ƒ 0 80 per 5 H Gr voor Gouda alleen hg V SCHALEKAAlPtlr Oosthaven 17 De Goudsclie llacliinefabriek vroeger C08IJN Co beveelt zich aan voor de LEVEEING van Gasmachines Gaskachels Gasovens Gaslampen enz Agentuur voor SIEMENS Lampen en SIEMENS Branders Kaasmarkt te Uithoom BUEGEMEESTER en WETHOD DEBS van Uithoorn maken bekend dat VRIJDAG MORGEN 13 JULI e k na aankomst van den eersten trein van Rotterdam Gouda en Utrecht te Nieuwertluit ten 8 nre 3 minuten een Wagen van af het Station aldaar zal afrgden naar Uithoorn ten einde Heeren Kaashandelaars in de gelegenheid te stellen de Kaasmarkt te bezoeken De Wagen rgdt terug naar Nieuwenluii om ü ure 30 m i n in correspondentie op den trein van 1 nre 35 min naar Gouda Rotterdam en van 1 ure 17 min naar Utrecht Vracht Nieuwertluit Uithoorn en terug ƒ 1 Uithoorn 7 Jnli 1888 Burgemeester en Wethouders voornoemd FREMERY KALFF Burgemeeiter ALB KONST Wethouder MARKT A 96 HOOFD DEPOT der Zuid Hollandsclie Bierbrouwerij te den HAAO Muncliezier Beïjersch BeUersch Lager Gerste Lager en andere BlEJj in soorten De BIEREN der Znid HoUandsche Brpowerg onderscheiden zich door hun helderheid duurzaamheid krachtig gehalte en aangenamen smaak en verdienen daarom de voorkeur boven de producten van andere Brouwergen Te verkrggen op heele en halve flesschen Concurreerende PrUzeo Onder aanbeveling F van UTRECHT RI JKSZEGELS alsmede zgn te bekomen in den Boekhandel van A BRli KMAIV Snelpersdmk van A Bbinkma te Gouda Bij deze Cooraiit behoort een BUvoet sel BINNENLAND WOUDA U Juli 1888 Woensdag en Uonderdaf bad het jaarlijkach openbaar examen plaats aau do rijks hoogere burgerschool alhier rit de Ie naar da 2o klasse werden bevorderd J T F de Koning Munting J P de Vooijs i C van der Want A H Benseknmp Johanna W C van Restoren C L van Deutekom J Smelt T H J Belonje S Veenstra Anna Bonte W J Fortuijn Uroogloevsr Niet bevorderd 6 leerlingen voor volledig onderirija eu I leerling voor enkele lessen Uit de 2e naar de 3e klasse C O N de Vooijs ft B Noothoven van Goor N W van Gelder B Costerus Betsy Begeer J ven Essen W J Roozeboom L M Metï Voorwaardelyk ook W M Moree J N Koobs J C Metz J IJpelaar Niet bevorderd twee leerlingen Uit de 3e naar de 4e klasse Meta J A Schim van der Ijoeft A H Fournier K W de Bock C II Wijokhuijae voor volledig onderwijs en J J Vetter voor enkele lessen Voorwaardelijk ook A van Mens M van den Bosch L C O Uouwes Dekker Niet bevorderd 4 leerlingen Utt de 4e ua r de 5 e klasse C J ftrootholf en J C Bokhoven voor volledig onderwijs W F van Essen en B W Begeer voor enkele lessen Niet bevorderd 1 leerKu De 4 leertiugen der t klasse nemen deel aan het indexamen in de pror Zuid Holland De doö onf aaugêEoitdigde bazaar van Tendtchade die Woensdag en Donderdag werd gehouden beeft volkomen beantwoord aan de verwachting die wij daarvan hadden Ër waren vele voorwerpen van kunst en smaak die uitmuntten door keurige bewerking £ r was uitmuntend keus te doen en t zij men de voorkeur gaf aan iets voor practisoh gebruik t zij men iets begeerde voor ornement of tot opluistetïng van het salon niemand behoefde verlegeu te staan Ook in een ander opzicht was er van ieders gading Volstrekt niet alleen zeer kostbare zaken waren voorhanden ook voor heseheiden beurzen was er een ruime keuze Waren dus de dames en heeren die de bazaar bezochten zeer tevredeu over hetgeen zg zagen de dames bestuurderessen der afdeelingen die de bazaar hielden waardeerden zeer de belangstelling die hier in Oouda word getoond met de vereeniging waaraan zij hare krachten wyden Er werd een zeer aardige recette gemoakt Het Ao A v n Teueltehade ongefoitnneerde dames uit don fatsoenlijken stand in ide gelegenheid to stcllou wat te verdienen verdient dan ook alle ondersteuning on willen de Goadsehe dames en heeren de kroon zetten op hun werk van deze week dat zij in grooteu getale lid worden van die vereeniging waarmede wy thans op zoo a ngename wyze kennis maakten Binnen kort zal in de St Janskerk alhier een groot concert worden gegeven met zang viool enz dat ongetwijfeld de aandacht der Goadsehe muziekminnaars zal trekken De wereld beroemde geschilderde glazen in de St Janskerk alhier liagteekenen van jaren her naar men weet De glazen zolf kunnen natuurlijk den tand des tijds uitstekend trotseeren zoodat nog het verre nageslacht zal kunnen genieten van die heerlijke kunstwerken maar met het lood dat de v r ohülende stukjes glas samenhoudt is dat niet het geval Het is nu ongeveer 22 jaar geleden dat hh kerkvoogden het noodzakelijk achtten dat te doen herstellen wilde men niet het bestaan der glazen zelf in gevaar brengen Het was een zeer omvangryk werk verre van gemakkelijk en niet aan deu eersten den besten toe te vertrouwen Toch sloeg men de handen moedig aan het werk I Met beleid Ijver en volharding toog men aan den arlwid Het ging langzaam maar geregeUl vooruit ieder Jaar deed 1 men wat en thans in 1818 is het werk geheel voltooid en zijn al de glazen hersteld Is deze gelukkig voltooide restauratie voorzeker der vermelding waard en mag een gelukwensch daarmede niet ongepast heetes er is één Ud van het Collogie van Kerkvoogden die zich speciaal met het toezicht op de restauratie belastte nl de heer C Knaap wien een woord van dank toekomt voor al hetgeen hy deed in deze z k Zyn ijver en toewijding waren groot die ook zeer gewaardeerd worden door de andere kerkvoogden welke hem dezer dagen door een stoffelijk blijk van hulde hunne erkentelijkheid toonden Zij boden hem nl een keurige pendule aan als souvettir dat door den heer Knaap gaarne werd aanvaard Aan de landbouwschool la Wageningen is uit klasse II naar A III be jnlerd a a A F M Bupper van Haastrecht Gisteren namiddag omstreeks 7 nre is het zoende van den spoorweg irbeider Willomse wonende in de 4 kade door een onbekende oorzaak in het Spoorwogwater bij de 4 kade gevallen en zoude zekerlijk verdronken zgn indien het niet was opgemerkt door deui conducteur van een roolAijgaande goederentrein van de Ned Bbgnspoor di uit alle macht om hulp riep waarop toen Johannes Reuringa assistent bij de stadszwemachool geheel gekleed van de brug in het water sprong en het kind dat reeds gezonken was behouden op het drooga bracht Genoemde Ueurings heeft meermalen op die wijze bet leven van personen genfl en hij verdient ongetwijfeld openlijk een woord On lof voor zijne flinke handelwijze Naar w i eiU B iwa herdwkt Maandag ft Jirii a s de heer M Bron burgemeester van Gouderak zijn 25jarig jubilé als zoodanig Genoemde dag zal door de ingezetenen dier gemeente op luisterrijke wijze fresteiyk worden herdacht Staten Oeneraal Tweede Kikek zittingen van 12 eu 13 Juli ƒ Alvorens tot behandeling van de aau de orde zijnde wetsontwerpen over te gaan deed de Mmister van Koloniën eenige mededeebng omtrent de onlusten in de residentie Bantam in hoofdzaak overeenkomende met het in ons vorig nummer gepubliceerde telegram Hoewel de Begeering het betreurde dat er Europeesche en Inlandsche hoofden waren gevallen noemde zij het toch geruststellend dat uit de gevallen slachtoflfers bleek dat de opstand niet nitsluiiend tegen bet Europeeeoh gezag was geriohi Intusschen is de oorzaak nog steeds onbekend al vermoedt men dat de eenige aanleiding was aanhitsing door eenige ontsnapte gevangenen uit de gevangenis te Tjilegon De Regeoring dee l de toezegging nadere mededeeling omtrent deze zaak te zullen doen Dat dit niet geschiedde in de Staatscourant van Maandagavond is te wijten aan het te liat ontvangen van een telegram Voorts werden in deie zitting goedgekeurd de vroeger uitgekomen kleine wetaontwerpen De beraadslagingen over de verlenging van den diensttijd dor inlichtingen 1883 en 84 worden wegens het late uur geschorst Dinsdag a s zal de verleuging van het Bankoctrooi aan de orde komen Eene conclusie van de commissie voor de verzoekschriften om een nader adres van de heeren Sol en De Sturler ter inzage te leggen in het vertrouwen dat Regeering in deze zelf zal handelen werd na bestrijding door den heer Van Kerkwp aangenomen met 41 tegep 13 stemmen In de zittirg van gisteren bg de verdere beraadslaging over het voorstel der diensttgdverlenging voor de miliciens van 1883 en 1884 verklaarde de Minister van O irlog dezen maatregel niet dan strikt noodig te zullen handhaven en geen bijzondere bepalingen voor plaatsvervangers te nemen Op het punt ran dienstplicht heeft hij een bepaalde overtuiging die hij voor de belichaming in wetten eerst wil laten toetsen aan de belangen der natie Do heer Rutgers betoogde dat het bestaan van die overtuiging de overbo ligheid eener staatscommissie bewees en vroeg de ontwikkeling van s Ministers beginselen waarop de heer Sohaopman deed uitkomen dat in het Kabinetsprogramma het onderwijs de wetgeving en de sociale quaestie als meest ingrijpend in de volksbelangen boveu hot vraagstuk der landsverdediging primeorde Na protest des heeren Van Honten die do landsverdediging als onderdeel der sociale quaestie t schouwde vroeg de heer Rutgers aan de Regeermg of zij de landedefensie bij het onderwijs en jte sociale quaestie achterstelde waarna de Minister Mackay antwoordde dat de bekendmaking van de overtuiging der Reg ontijdig is eu alle onderwerpen gelijkelijk behartiging verdienden Het voorstel tot dienstverlenging is aangenomen De zitting is daarna geëindigd Blijkens den staat der rijksmiddelen heeft de schatkist in de maand Juni ƒ 8 233 051 ontvangen tegen ƒ 9 141 330 in dezelfde maand van het vorige jaar dus 9 ton minder De eerste zes maanden an het loopendo jaar hebben ƒ 52 108 251 opgeleverd tegen ƒ 50 543 466 zoodat de schatkist op 30 Juni jl in het geheel bijna 1 6 raillioen meer ontvangen had dan op denzclfden datum van 1887 Tot de groepen van middelen aan welke het lagere totaalcijfer voor de maand te wijten is behooren ten eerste de accgnsen wier gezamenlijke opbrengst ongeveer ƒ 376 000 Uger is geweest en dit hoofdzakelijk doordien de suiker slechts f 530 000 heeft afgeworpen tegen ƒ 872 000 in het vorige jaar en dus met ruim 3 4 ton ten achter is gebleven Behalve wütt n bier heeft voorts het gjedistilleerd tat het lagere totaalcijfer voor de maand medegewerkt w wel ton bedrage van ongeveer ƒ 61 000 De opbrengst van het gedistilleerd sedert den aanvang des jaars is eene ton kleiner dan op 30 Juni 1887 het geval wjis Vergeleken bij de raming voor 6 12 is zij met 6 3 ton ten achter gebleven Bij het opmaken der begrooting voor 1888 is de raming 3 ton hooger gesteld dan voor 1887 in de nu aangebroken twe le helft des jaars zal dus het gedistilleerd een niet onaanzienlijk bedrag hebben ia i halen Van de overige accijnzen valt te vermelden dat de zoutbeUjting voor de maand eene vermeenlering m ruim ƒ 32 000 vertoont en dat het geslacht ofschoon ditmaal uiterst matig zich in stijgende richting is bigven voortbewegen De voorteekons van den winter rertoonen zich al reeds zegt men niet zonder reden dezer dagen heeft hot in Groningen zoodanig stevroren dat er ijs in de slooten lag het gras wit was van de vorst en de boekweit verloren is te achten Tot heden hebben wij nog slechts 8 warme dagen gehad Do kans op een goeil jaar is voor den landbouw dan ook sinds lang welg Ken zonderling geneesmiddel Een zonderling geval van genezing is in een dorpje nabij Stuttgart voorgekomen De veertien jarige zoon van eon arbeiger had in September van het vorige jaar tengevolge van een keelziekte de spraak verloren en kon sedert dien tgd geen enkel woord meer spreken Vruchteloos deden de geneesheeren hun uiterste best om den knaap te genezen niets hielp Vóór eenige dagen werd hij s avonds door eenige jongelieden verraderlijk aangevallen on geducht afgeranseld En zie de knaap zette plotseling een keel op en begon te roepen en om hulp te schreeuwen alsof hg vermoord wenl do angst en do schrik hebbeu hem de spraak tferuggegeven die hg ongeveer 10 maanden geleden verloren had Te Amsterdam is in den handel gebracht een Duitsohe uitvinding bestaande uit een geparfumeerd satijnen kussentje waarop gedrukt staat een waschlijst Aohter de soorten staan ruitjes afgedrukt met cijfers er in van 1 tot 24 Heeft men nu bg voorj beeld in te vullen 8 stuks zakdoeken dan zoekt