Goudsche Courant, zondag 15 juli 1888

men die rabriak op en steekt een speld met zwartenkop in de rait waar een acbtje in voorkomt enz De iwarte spelden worden bij het kussentje geleverd Perry is kat verkoophuis Omtrent de vuurspuwing uit den b em te Djebor bg Demak deelt een ooggetuige nog aaa de Loc mede dat in den avond van den 29en Mei omstreeks half negen knallen werden gehoord welke men oorspronkelqk toeschresf aan het werken van eeu der nab gelegen vulkanen J nige inlanders kwamen echter weldra aauloopen met de tiding dat de boorpijpen in bi and stonden De te Djebor aanwezige ambtenaren van den waterstaat waren spoedig op de plaats aanwezig en lieten de boorstelling die reeds aan het branden was geraakt omverhalen daar anders de nabijgelegen kampoogs gevaar liepen in de asch te worden gelegd aangezien de vlam meer dan een meter hoog uit de boorpijp sloeg Met een prop klei werd de vjam gebluscht totdat het gas door de persing deze weder uitwierp Men behoefde slechts met een brandende lucifer bij de pijp te komen om het gas weder onmiddellijk te doen ontvlammen Dit werd verscheidene maten herhaald Om de bevolking die natuurlyk weder alles aan don setan toeschreef gerust te stellen werd den volgenden avond by het brandende gas uit de bocM üp n groote slametan gegeven üeu daarop volenden dag werden de pijpen uit den grond genomen waarop wster uit den grond naar boven spoot in plaats van gas Toen ook dit was opgehouden viel van eeq uitstrooming van gas niets meer te bemerken De heer S van Aken leeraar aan het Erasmiaansche gymnasium te Rotterdam heeft b j Nygh Van Ditmar een vlugsehrift uitgegeven over licbaamsoefenittg en weerbaarheid Hy bepleit daarin het nut van de gymnastiek voor de volksweerbftsrheid Volgens hem moest op alle scholen dusdanig onderwijs in de gymnastiek worden gegeven dat de jongelieden zoo ij wierden opgeroepen tot den dienst binnen enkele weken den wapenhandel konden machtig zijn De voordeelen die zulk een gymnastiek onderwijs zou hebbeu formuleert h aldus lo dat het gehalte onzer troepen zal verbeteren omdat de ontwikkeling van de voor den militair noodzakel ke eigenschappen en hoedanigheden er de eerste gevolgen van zijn 2o dat er verkorte diensttijd door kan worden ingevoerd So dat daardoor de be Vvaren tegen persoonleken of algameenen dienst of oefenplicht voor eeu groot gedeelte worden opgeheven 4o dat de vomling van reserve kader er door vergemakkelykt zal worden en So dat eene aanmerkelijke bezuinigin g er het gevolg van zal z jn Do geheele volkskracht moet voor de verdediging geschikt gemaakt worden voor zoover dit met overige staatsbelangen overeen te brengen is Een krachtig en weerbaar leger kan slechts verkregen worden wanneer de geheele volksopvoeding daarop is ingericht De gymnastiek is de myn waarin alle elementen tot vorming van een volksleger verscholen liggen en welker ontginning men in het waarachtig belang van onafhankelijkheid en volksbestaan niet langer achterwege mag laten Het Kamerlid Fr Lieftinck schrijft in de voorrede o a het volgende De schrijver der brochure beproeft een zeer natuurlek middel om zonder groote bezwaren en zonder langSn werkeUjken diensttijd dus met besparing van tgd en kosten de natie weerbaar te makenen te doen blijven Z jn middel berust op de eenvoudige waarheid dat men hetgeen men kan niet meer behoeft te loeren Daarom wil hij onzen jongelingenreeds vroeg hun lichaam harmonisch leereu oefenen Hij wil dat zij het harden en stalen om het zooveelmagelé k ten allen tijde en onder de voordeeiigsteToorwaarderi te kunnen gebruiken Als dan dediensttyd den jongeling roept vindt men hem voorbereid Hij is handig geworden en daarom zgnhandgrepen voor hem geen tooverkunsten Hg heefthouding is opmerkzaam en vlug en staat niet alseen logge massa voor zijn instructeur Zyn oogheeft leeren zien zgn arm weet zich te strekken zijn vuist houdt vast en als gevolg van eene oordeelkundige oefening van het lichaam verschijnenzelfvertrouwen vastberadenheid moed gepaste eigenwaarde als zegeteekenen op het vaak loome stof behaald Dat het gras in Friesland tegenwoordig peperduur is bleek jl Zaterdag in Weststellingwerf Het grasgewas werd aldaar verkocht van een boerderij die vorige jaren steeds 700 huur had opgebracht maar nu niet verpacht was De eigenaar kreeg thans in plaats van 700 huur van de geheele boerderq miih ƒ 1700 alleeni voor het gras Heden middag zal op het vrielrijdersterrein achter bet BqksMuseum te Amsterdam de belangwekkende wedrit worden gehouden tusschen een ruiter en beroepswielrijders Gelgk men weet hadden de amerikaanscbe wielrgders die tegenwoordig in ons land vertoeven lief hebborpaardrgders gentlemen riders uitgenoodigd een wedloop legen rijwielen te houden Niemand onzer liefhebber ryders heeft echter aan die uitnoodiging gehoor gegeven zoodat thans de wedrit zsl plaats vinden tusschen mr James Bellow een amerikaansch paardrijder die vijf paarden medebrengt en ook een der ruiters was die in Londen tegep wielrijders hebben gereden en do heeren Temple Woodside en Allard De lengte van den af te leggen rit is bepaald op 25 eng mglen = 40 kilometer de prys is ƒ 1000 Het zal zeker een belangwekkend schouwspel zgn Beeds werd gemeld dat op de vergadering der Nederl Maatschappg tot bev van Ng keid de wenschelijkheid werd uitgesproken om tot krachtige ontginning van woeste gronden te komen daar dit ook een goed middel tot werkverschaffing zou zijn Door den heer A Staring die meermalen ook in versohilleude vlugschriften het onderwerp behandelde werd werd dit punt ter sprake gebracht Jhr van Citters leidde de volgende stelling in l Het is wenschelijk en mogelijk nagenoeg alle woeste gronden zoowel in de duinen als op de heide door middel van bezaaiing of beplanting met naaldhout of harshoudend houtgewas te ontginnen en zoodoende ook alle zandverstuivingen te doen ophouden Bij de inleiding werd een denkbeeld gegeven van het nut van stuitiug êet zandverstuivingen op de duinen een maatregel zoowel in het belang van ons nationaal bezit als van Ons productief vermogen ten einde in deze hachelijke t jd n en perioden van finanoioele crisissen nuttig werk te versohaffen In een betoog van de mogelijkheid van ontginning van vele woeste gronden in ons vaderland werd de verwachting uitgesproken dat onze Regeering zich een levenquaestie als deze meer zou aantrekken op het voetspoor van de Franscbe regeering Van hetgeen in Frankrqk bepaald ia werd aan de vergadering een duidelijk overzicht gegeven De mislukking van de hfer te lande genomen proeven was toe te schrijven aan misplaatste zuinigheid Het stelsel van ontginning door particulieren bij de Franschen in zwang werd ook voor Nederland aanbevolen behoudens overname van de taak der particuliere industrie door de Reg of groote heidemaatschappijen waar beplanting en bezaaiing over groote uitgestrekthedei iot een gewenscht doel moeten gebracht worden welke lichamen daartoe geacht worden beter in staat te t a Voor de ontginning Van de meeste heidevelden en duinen dicht bij de nat gaf de heer Van Citters de voorkeur boven andere gewassen aan naaldhout wegens zijn meer beschuttende en productieve eigenschappen en zijn humusrijkdom Bij het aanwezen van de beste en goedkoopste wgze van planten werd da aandacht gevestigd op den boschdoom als bescherming tegen de konijnen de aartsvijanden van duinen en heidevelden en verdedigde spr de meening dat zaaien de voorkeur verdiende boven het planten van dennen Waar gebrek aan ondernemingsxeest en samenwerking hier te lande verhinderd hadden dat tot dosver in Nederland nog niet geschiedt wat in de Oosten Noordzeeprovincien en Pruisen reeds met goed gevolg verkregen was koesterde de inleider de hoop dat de pogingen door het nieuwe Kabinet toegezegd tot leniging van den gedrukten toestand v an den landbouw ook aan de gewichtige zaak der ontginning mogen ten goede komen De hierop volgende gedacbtenwisseling bevestigde de meening des inleiders dat de meerdere kosten en moeite aan heide of duingrond besteed vrij wel beloond worden Over de beste wgze om dennenbbsschen te maken werden eenige mededeelingeu gedaan Als uitdrukking van den wensch der vergadering werd ten slotte de stelling van den inleider bg acclamatie aangenomen met de bgvoeging dat de ontginning tevens kan dienen tot werkverschaffing en verbetering van ons klimaat Met den pleiziertrein van den Ned Rhijnspoorweg van den Haag Rotterdam en Gouda naar Arnhem werden Donderdagmorgen 1123 reizigers vervoerd Door do gemeente politie te Groningen is procesverbaal opgemaakt tegen een drietal personen die de wreedheid hadden gevangen vleermuizen met petroleum te begieten en ze voorts in brand te steken zoodat zo piepende van de vreeselgke pijn rondfladderden tot ze eindelijk door den dood uit hun lijden werden verlost Over de drijvende drankwinkels schrgft iet Centrum Ons volk heeft op t punt van drankgebruik of liever van drankmisbruik geen al te beste reputatie En niet geheel ten onrechte De accijns op het gedistilleerd moge bijzonder hoog zijn er wordt zeer veel gedronken vooral door de mindere klassen en menige huismoeder uit die klasee kan getuigen welk een aanzienlgk deel van het weekloon dat haar man verdient in de lade van den tapper terechtkomt Het plan dat dezer dagen is geopperd om een asyl voor dronkaards op te richten zegt op zichzelf tia genoeg Erkend moet het van den anderen kant worden dat door de overheid en door particulieren reeds veel is gedaau om het drankmisbruik tegen te gaan Als een nieuwen en groeten stap in die richting kan beschouwd worden het wetsontwerp tot goedkeuring der op 16 November 1887 te sGraven hase gesloten overeenkomst tot het tegengaan van misbruiken voortvloeiende uit den verkoop van sterken drank onder de visschers op de Noordzee buiten do territoriale wateren Deze overeenkomst is aangegaan tusschen Nederland Duitsohland Belgié Denemarken Frankrgk en Engeland en art II waarin het zwaartepunt van de overeenkomst is gelegen luidt aldus Het is verboden sterke dranken te rerkoopen aan de personen welke zich aan boord van visschersvaartuigen bevinden of welke tot dia vaartuigen behooren Het koopen daarvan is aan die personen verboden Het ruilen van sterke dranken tegen eenig voorwerp en bepaaldelijk tegen gevangen visoh voorwerpen van scheepsuitrusting of vischtuig is verboden Als sterke drank wordt beschouwd elk vocht door distillatie verkregen en meer dan v f liters alcohol op eiken hectoliter bevattend Het wordt tijd dat deze bepaling in werking trede want de drijvende drankwinkels hebben al heel wat op hun rekening Reeds op de internationale conferentie te s Gravenhage van 1881 tot bet tegengaan der geweldenarijen onder de visschers op de Noordzee weten de Nederlandsche gedelegeerden in een nota op het kwaad dat door de drijvende drankwinkels vaartuigen die vooral sterken drank aan boord hebben en een ware verleiding vormen voor de visschers werd aangericht Volgens de opgaven der gedelegeerden waren er in dien tgd reeds negen of tien drankwinkels varende onder Hollandsche vlag en eenige Kngelsche en Belgische schepen welke geregeld onze havens binnenkwamen om sterken drank in te slaan ten einde d n in de Noordzee aan de visschers te verknopen Zulk een drankhandel levert een aardijc winstje op Volgons de mededeelingen van onze gedelegeerden bedraagt zij niet minder dan 400 pOt volgens de berekening van een Engelschen commissaris die een onderzoek naar den toestard op de Noordzee had ingesteld zelfs 600 pCj Deze hooge winst danken de drankverkoopers op zee aan de omstandigheid dat zij bg den uitvoer der spiritualiën de betaalde rechten terug erlangen Nu weet men dat door die rechten de sterke drank duur wordt Op een hectoliter jenever die niet veracognsd ongeveer ƒ 20 kost wordt hier te lande niet minder dan ƒ 60 aan rechten betaald Do houders der drgvende drankwinkels nu krijgen zooals gezegd is de rechten terugbetaald wanneer zij voorgeven dat zij den drank naar eenige haven Helgoland Hamburg of Bremen uitvoeren Zij koopen dus de spiritualiën tegen een lagen prgs in en verkoopen ze daarentegen tot den prijs die op het land geheven wordt en hooger dan dini Het is te begrgpen dat waar zulke groote winsten waren te behalen en de dorst der visschers steeds grooter bleek te worden de drankverkoop zeer is toegenomen Men kan zich biervan eenigszins een denkbeeld vormen door het volgende staaltje In het geheele jaar 1880 verkocht een afnemer van Maassluis 1649 liter spiritualiën op zee en in ds acht eerste maanden van bet volgende jaar had hi reeds met 2247 liter de visschers vroolgk gemaakt en hun zakken en schepen geleegd Want er wordt door de visschers niet alleen Betaald met baar geld maar ook met viscb visehtuigen houten en koperen voorwerpen enz Het ligt voor de band dat door dergelgken veelvuldigeu drankverkoop de gemoederen der visschers gewoonlijk nn juist niet tot kalmere gevoelens worden gestemd Het is er dan ook meermalen rumoerig toegegaan op de Noordzee en de drankwinkels hebben daartoe zeker het hunne ruimschoots bggedragen Men kan tich gemakkelijk voorstellen in welk een prettige bui de visschers moesten geraken wanneer zij aan god Bacchus niet alleen hun geld maar ook hun visch en vischtuig haddon ten offer gebracht Bg de internationale conferenlie van 1881 tot het tegengaan der ongeregeldheden werd dan ook vrij algemeen erkend dat het drankmisbruik een zeer voorname zoo niet de voornaamste oorzaak der geschillen tusschen de visschers is Men kwam toen echter omtrent dit punt niet tot overeenstemming omdat de meeste gedelegeerden niet van instructies betreffende den drankverkoop op zee waren voorzien en Engeland meende dat hot misbruik door wijziging der nationale wetgeving van elk land voldoende kon worden tegengegaan Nederland wenschte echter toen reeds een intetnationale overeenkomst om het schromelijke kwaad te keeren en de andere Regeeringen hebben spoedig ook het wenschelgke hiervan ingezien in 1886 werd een nieuwe conferentie te s Hage belegd met het gevolg dat de overeenkomst tot stand kwam strekkende om den verkoop van sterken drank te verbieden Dit is zeker het eenig afdoende middel om het misbruik tegen te gaan Het zal nu voortaan ongetwgfeld wel wat eentoniger worden op de Noordzee het kon er soms volop feest zgn door de drijvende drankwinkels die niet alleen een krachtigeu slok schonken maar nog andere opwekkende waar te koop aanboden Zoo verkocht de reeds bovengenoemde afnemer uit Maassluis in de acht eerste maanden van 1881 twaalf harmonica s Maar de naweeën lieten zich voor de arme visschers niet lang wachten Zonder geld zonder visch en zonder netten soms zelfs met schrammen en builen gevolgen van de al te opwekkende werking der geestrijke dranken keerden zij naar hais terug om te laat in te zien hoe verleidelijk de zee of liever hoe verleidelijk de drankwinkels zqn drijvende in het ruime sop Zeevarenden zijn nu eenmaal en met het oog op hun vak kan dit geen al te groote verwondering baren van een dorstigen en dikwijls ook vin een zorgeloozcn aard en het zal daarom een zegen voor hen zijn wanneer de overeenkomst tusschen de Mogendheden tot wering van de drgrende draiikwiukels in werking treedt ADVERTENTIEN 1 Ondertrouwd WILLEM TAN DKR TOGT ï 8T1BNA GEERTRÜIDA WINTERS 12 Juli 1888 Waddingtvtim RKcamK Gouda 15 Jnli ö Heden overleed in den onderdom ran 68 jaren onze geliefde Moeder en Behnwdmoeder Mevrouw de Wed A OUDIJK geb SWAHIHBOIIO G A OÜDUK P J D HAART Oddjjk D O J A Dl HAART L M VERVENNE OcDHK P J J VERVENNE Eenige en algemeene kennügeving Bezoeken van routebeklag kunnen niet worden afgeiBocht Qoida 13 Jnli 1888 Hedea overleed tot diepe droefheid van mg en mgne Kinderen mgn geliefde Echtgenoot HERMANUS GROBNENDAL in den ondetdom van ruim 49 jaren Wed H GROENENDALOtuda 13 Juli 1888 db Giots De zaak zal op denzel fden voet worden voortsgezet Voor de vele bewgzen van deelneming ondervonden bg het overlgden van onzen geliefden Echtgenoot Vader en Behuwdvader denHeerADRIANüS tan BBRKEL betuigen wfl bg dezen onzen hartelflken dank Wed A TAN BERKBL HoMUM Th GERRIS A GBRRI8 TAN B BKKL C VAN BERKEL A A VAN BERKEL IJpïiAAK Wed F TAN BEERS TAN Bkhkkl Gouda 14 Jnli 1888 Heden oTerleed in den ouderdom van 58 jaren J W STRAATMAN geboren tan HOOENHUUZE P J STRAATMAN Luitenant Kolonel iHage 13 nli 1888 Eenige en algemeene kenniegemng De Algem Ned Vreaweovereeoigiog TESSELSCHADE Correspondente te GOÜDA Mej A van MIEBOP Ue afdeelingen AMSTERDAM en dbk HAAG betuigen haren hartelgken dank aan allen die zoo welwillend hebben bggedragen tot het welslagen Tan den BAZAR op 10 ep 11 Juli 88 Inl BRANDEWIJN p L 0 80 p fl 0 70 0 90 0 80 Oude Franscbe Brandw 1 50 1 20 Barcelona 1 80 1 50 SLOTËMARER Co De TREKKING der 338 Staats Loterij begiivjt MAANDAG 23 JULI a s Het KANTOOR wordt gehouden Gouwe C 9 bg de Vischmarkt en I ACHTHE1IIDËI worden NAAR MAAT geleTerd Prima kwaliteit en oitatekend soliede afwerking SCHENK Zn OF NiEüf mmm de gemakkelgkste sterkste en goedkoope KURKEyXBEKKEB Hereulea J H C HUINCK F Hz Hoogstraat GOUDA FRANKFURTER AZIJN ESSENCE om zelf azgu te maken die nooit kimt of bederft nitstekend geschikt Toor INMAAK P SAUËRBIER I ieuw l ieuw Eer gg andere BESCHUIT haalt probeer dan eerst de Tierkante Tafel Dessext of enkel onderkorsten ran H M DERCKSEN en W J DERCKSEN welke uitmunt door fijnheid Tan smaak en broosheid 26 stuks a 25 Cents Men fcan verzekerd zgn TAB eene prompte en nette bediening Bestellingen worden zoo spoedig mogelgk uitgeToerd UEd Dw Dienaren H M DEBCKSEN WesthaTen B 158 W J DEBCKSEN Hoogstraat A 115 RMIVWIJNEN Tan af ƒ 0 95 per FLE8CH Tan af 0 90 per FLE8CH CÊMAIUPAGXE van af 2 50 per FLESCH ook op KWART FLESSOHEN verkrggbaar a 0 60 bg Wed C van OIJË J IL VAN HNDEN Tandmeester is dageliijks te spreken Gedurende zgn laatste bezoek in Partje heeft hg zich in de gelegenheid gesteld KUNSTGEBITTEN en TANDEN voordeelig te ktinnen plaatsen Aanbeveling onnoodig RIJiL8 ZËGEL 8 alsmede zgn te bekomen in den Boekhandel van A BRIl KlIIAl M GEEIV KIESPIJN MEER voor allen die het wereldberoemde ecbte L K K Hot Tandarta X r r U r r S Hondwater j gebruikt hebben Boven ieder ander Tand water te verkiezen als voorbehoedmiddel tegen Tanden Mondziekten Bij gebruik van het Mondwater en Dr POPP s TANDPASTA T P eder 19 behoudt men steeds gezonde en schoone Tanden een oerste vereischte tot h behoud van eene gezonde maag Dr POPP s Tandplopibeersel om zelf holle kiezen te vullen Dr POPP s Kroidenzeep is met het grootste succes ingevoerd tegen iedere soort van Huiduitslag POPP S Zonuebloem OUezeep tynste en beste Toilet Zeep WAABSCHUWING U P Alle bestaande namaakseU van AnatherinB Montwater zijn voor de Gezondheid schadelijk B volgens analyse daarom waarscbaw ik bier J mede het geëerde publiek voor aankoop van W f zulke namaaksels Dr J G POPP KK Hof Tandarts en uitvinder der Anatherin Preparaten te Weenen Depots van alleen echte Anatherin Preparaten bevinden zich te Gouda b de firma J CZeldenr k Co Drogist op de Markt te Rotterdam bq F E van Santen Kolff te s Hage by J L F Snabili apoth te Delft b j A J van Kgn te Schiedam by C Malta Gz te Leiden by E Noordyk j te Amsterdam bij F van Windheim Co en H H üloth Co apotheek te Utrecht bü G H N van Spaige idem Lobry Porton Droogisten ♦