Goudsche Courant, zondag 15 juli 1888

Groote llarkl JOSEPH VAN DANTZIG AZ G013DA Deze week nog Voortzetting der UITVERKOOP tot ong elsezi dL Lagre I rijzerL ONTVANGEN een Nieuwe Zending TRICOT PAIVTALOI S in alle grootten PRIMA KWALITEIT VOORDEELIGE PRIJZEN Mil i lil iif Zondag 15 Juli 1888 GROOTE OPRlIIMIi G Tan alle voorhanden zynde ZOMER ARTIKELEN tot veel VERMINDEEDE PRIJZEN Eene GROOTE PARTIJ Dames Kinder ZOMEE HEaENMAITTELS en JONGE HEEBEN PAKJES worden zeer goedkoop OPGERUIMD BAHL IIAI i en Co BSHET AAN IE INMAAEÜ Barcelona Brandewyny 1 30p flesch 1 50p Ut m BRANDEWIJN SS osoSS imnm vogsih osoih JliIlUlIill 0 62 j II 075gg Bfl groote boeveelheid korting bg J F HËRMAiV Zn nmoew OpenlDare Verkooping te GOUDA op DINSDAG 17 JULI 1888 des morgens te 9 uren aan het Lokaal Wijk K No 255 aan de Peperstraat van Een goed onderbonden IJVBOEDEL waaronder KABINET SECRETAIRE LINNENKAST enz voorte goed gevulde BEDDEN en BEDDEGOED een stel fraai en zeldzaam BONT HUISRAAD enz Gewerkt GOUD en ZILVER vf aaronder TAFELZILVER Groote kenr Voorts EimSTBLOEMEN en VRUCHTEN alsmede VORMEN tot vervaardiging van dergelgke voorwerpen Daags te voren op de gewone uren te bezichtigen Nadere inlichtingen geeft Notaris FORTÜIJN DROOGLBEVER te Oouda ME WITTE SÜISEB zeer geschikt voor VRUCHTEN Pypkaneel en Kandijgruls voor de INMAAK T CR EB AS NIEUWE Goedkoope Dassen A ▼ OS Az Eleiveg E 73 en 73 Openbare Verkoopiag te GOUDA ten overstaan van den Notaris G CFOETÏÏUÏÏDEOOGLEEVEE op WOENSDAG 25 JULI 1888 des morgens te elf uren in het Koffiehuis cHakhonie aan de Markt van N 1 Ben WINKELHUIS PAKHUIS en ERF aan den Raam te Oouda Wp O No 383 Verhuurd bg de week voor ƒ 3 N 2 Een HUIS en ERF aan de Spieringstraat te Gouda Wgk F No 27 Te aanvaarden 15 Augustus 1888 N 3 tot 5 Drie HUIZEN ERVEN en GROND aan den Turfsingel te Gouda Wgk P No 73 74 en 75 te samen groot 3 Aren 33 Centiaren Te samen verhunrd voor ƒ 4 40 per week N 6 Een HUIS en ERF in de Lange Dwarsstraat te Gouda Wijk H No 143 Verhunrd by de week voor ƒ 1 40 En N 7 Ben HUIS en ERF in de zoogenaamde Lonwerierbnnrt bg de Breêstraat aan de Nieuwe Haven te Gouda Wyk N No 306 Verhuurd b de week voor ƒ 1 40 De perceelen zgn de 3 laatste werkdagen vóór den dag der verkooping en op dien dag des morgens van 9 tot 11 uren te bezichtigen Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris FORTÜIJN DROOGLBEVER te Gouda 338 Staats Loterij De Trekking begint MAANDAG 23 JULI a s Heele en Gedeelten van Loten te bekomen bg G F VAN GBNT Gouwe C 16 op de Vischmarkt TRICOT 0NDEI130EDEIIEN voor Maünen Vrouwen en Kinderen SCHENK Zn Ten gerieve onzer Klanten is bg ons verkrggbaar half gebleekt KATOEN TRICOT per EL om te verstellen Openbare Vrijwillige Verkooping De Notaris H GROBNENDAAL te Oouda zal op MAANDAG 33 JULI 1888 s morgens 11 uur in het Hotel de Zalu aan de Markt te Gouda publiek veilen en verkoopen jy J Een kapitaal goed onderhouden met Hardsteenen Gevel Marmeren Gang met Marmeren Lambriseering en aangelegden grooten Tuin waarin een groot Tuinhuis met Zolder aan de Turfmarkt te routio WBkH No 87 kadaster Sectie B No 1151 1152 eu 1477 groot 8 Aren bevattende het Huis 8 Kamera Keuken met Bggebonw Meidenkamer Kelder Provisiekast ruime Zolders Begenwaterpomp Waterleiding en velerlei gemakken benevens een vrgen uitgang of poort naar de Turfmarkt Te bezichtigen de week vóór den verkoop alle werkdagen behalve Zaterdag van 2 4 uur mits vooraf belet vragende JV 2 Een hecht en sterk Woonhuis en Erf met open Plaats aan de Gouwe te Gouda Wflk C No 69 kadaster Sectie B No 308 groot 68 Centiaren Verhuurd bg de week voor ƒ 2 25 Te bezichtigen 3 werkdagen vóór den verkoop van 10 2 uur en op den verkoopdag van 9 11 uur JV 3 Een in volle werking zgnde zeer gunstig gelegen Grof Aardewerk en BLOEUFOTTENFABIUEE met stoomvermogen waarin ingemetselde Stoomketel van 12 en Machine van 8 paardenkracht genaamd ede Berg gelegen te Gouda aan de Raam Lazarussteeg en het Rotterdamsche Veer met onderscheidene Gebouwen als Woonhuizen Magazönen Pottenbakkerö met ronde en lange ovens Werk Droog en BergplaaUen Kleimolens Kantsteenmolen met Builkist Loodmolens en Terreinen samen groot 18 Aren 55 Centiaren In perceelen en massa s Te bezichtigen alle werkdagen van af 9 Jali 1888 van 9 12 en van 2 4 uur Alles te aanvaarden 1 October 1888 bjj d betaling der kooppenningen Breeder by billetten omschreven Nadere information geeft voornoemde NotarisGROBNENDAAL te Gouda DIENSTBODE Ben flinke KEUKENMEID gevraagd tegen Augustus Loon ƒ 85 Informatien ter Boekdrukkerö van B A VERZIJL Korte Tiendeweg Snelpersdruk van A BRINKMAN te Gouda Ballenlandsch Overzicht In de Fransche Kamer ran afgevaardigden heeft de heer Lafont een voorstel onttrikkeldomde congregatien onvwifljld op te heffen Hij vroeg do urgentie voor het voorstel Nadat bisschop Froppel geanturoord had verkreeg de minister president Floqnet het woord Se regeering zeide hij heeft haren plicht van voogdij vervuld door van inrichtingen als van Citeaux de jongelieden te verwgderen voor welke zij do verantwoordelijkheid heeft De rsgeering verklaarde zich ten gnnste van de urgentie welke met 275 tegen 219 stemmen word aangenomen Hierna weid door Boolanger eou voorstel ingediend waarvan het doel is tot ontbindibg der Kamer te geraken l3e voorcitter verzette zich tegen de behandeling van dit voorstel als inconstitutioneel Boulanger vroeg er de urgentie voor De onibiading was naar zgne meening om dringende redenen onvermijdelijk Het laml eischt nieuwe instellingen welke do republiek beveiligen tegen de aanslagen haror vyanden De Kamer is tot niets meer in staat zij valt als puin ineeu Daarom verzocht hij de Kamer de volgeude motie aan te nomen De Kamer van de noodzakelijkheid van nieuwe verkiezingen overtuigd noodigt de regeering uit president Camot te verzoeken om van zijn recht van ontbinding gebruik te maken De minister Floquet antwoordde dat Boulanger van verrassingen eene gewoonte maakt De regeering heeft voorzeker het recht aan den president der republiek de ontbinding te vragen maar zij is vastbesloten hem niet voor te stellen wat Boulanger verlangt Overigens past het allerminst aan den ambtgenoot die nooit de zittingen bijwoont een minachtend oordeel te vellen over de werkzaamheid dezer Kamer Tot Boulanger zich wendend zeide de minister de photographieen die u op allerlei wijze voorstellen komen in geheele pakketten uit bet hartje van Duitschland Boulanger hernam dat deze rede van Floijuet eene ontl oezeming was van een slecht opgevoeden schooljongen de minister weet niets dan persoonlijkheden te zeggen nadat ik hem roeds vier malen heb toegevoegd dat hij onbeschaamd gelagen heeft De heer Méline voorzitter der Kamer paste wegens deze woorden op Boulanger de censuur toe waarna deze zijn mandaat als afgevaardigde nederlegde en de zaal verliet Boulanger werd in de Sallt ie Pat perdut nagejouwd en bij het verlaten van de Kamor gestooten en uitgefloten Door het vooruitzicht op de komst van keizer Wilhelm te Petersburg is de openbare meening i Rusland gunstiger jegens Duitschland gestemd dan in langen tijd bet geval was Vooral daar de eerste stap tot verzoening van den Duitschen keizer is uitgegaan gelooft men dat Duitschland een poging wil doen tot oplossing der hangende geschillen zonder dat Rusland daarvoor een andere staatkunde behoeft te volgen Trouwens do Novoje Vremya verzekert dat de zaar geen plan heeft zijn staatkunde ten opzichte van Bulgarije te wjjzigen In Oostenrijk beschouwen sommigen daarom do bqeenkomst als van gering gewicht maar het Petersburgsohe blad is van een ander gevoelen en hecht juist daarom groote waarde aan het bezoek des keizers want daaruit blijkt dat Rusknds vasthouden aan zijn tegenwoordig program geen beletsel is voor een vergelijk met Duitschland Het oflioieele program van s keizers reis is nu vastgesteld Vnjdagavond vertrekt de keizer van Berlijn naar Kiel en begeeft zich dan den volgenden ochtend onmiddelgk na zgne aankomst aan boord der Hohenzolleru De keizer zal een revue houden over de geheele vloot welke in de haven ligt en dan door eenige schepen vergezeld naar Petersburg vertrekken Het gevolg keert naar Berlgn terug en begeeft zich per spoor naar Petersburg waar het nog voor den keizer zal aankomen Keizez Wilhelm zal zijn intrek nemen in Peterhof en daar minstens vier dagen blgven De terugkeer geschiedt ook over zee maar sneller dan de heenreis want de reis naar Petersburg duurt alleen hierom zoovele dagen omdat de keizer tevens nog eenige oefeningen van het Oostzee eskader zal bijwonen Zoodra de Keizer te Berlijn is teruggekeerd zal hij gedurende den zomer de oefeningen van de garde en het derde legerkorps bgwonen en eerst in het einde van September naar Straatsburg en vandaar naar Weenen vertrokken Het bezoek aan koning Humbert van lulie zal vermoedelijk tol het volgende voorjaar worden uitgesteld Het Engelsche Lagerhuis zal nog Mn najaarszitting houden De regeering hoopt de wet betreffende hef biunenlandsch bestunr in hot begin van Augustus gereed te krijgen en wil dao vacantia geven tot einde October De leden zullen dan worden bijeengeroepen tot een najaarszitting niet om te beraadslagen over nieuwe wetten maar om de verschillende ontwerpen af doen welke reeds in behandeling zijn genomen en sinds lang op aMoening wachten De afgevaardigden vonden dit niet zeer aangenaam maar er was idets tegen te doen want tot de ontwerpen die nog niet gereed zijn behoort ook de begrooting KantoDgereeht te Gouda ZITTING van den 11 JULI 1888 Mr S H VAN MIëBOP Kantonrechter Mr A W C WENTHOLT Ambtenaar van het Openbaar Ministerie De navolgende personen tijn veroordeeld W C V P V d B A IJ A de W C B A M A V H W M S aUen te Gouda en C H te Stolwyk allen wegens het te Gouda bg eene schouw niet behooiiqk gezuiverd hebben van een hun toeliehoorende sloot van drijvend vuil of andore stoffen die de doorstrooming kunnen belemmeren of stank of schadelg ke uitdampingen kunnen veroorzaken ƒ 1 of J dag J fi te Zwammerdam wegens het als gezagvoerder van een stoomboot daarmede in de rivier de Gouwe tusschen de Rijnspoorwegbrug en den IJssel met grooter snelheid varen dan 120 meters per minuut 3 of 1 dag O de B wed P v L te Gouda wegens het te Gouda buiten noodzaak rgden over een met klinkers beatraat voetpad met een kruiwagen niet uitsluitend beladen met glas of aardewerk O BO of 1 d A J G huisvrouw van F H B te Gouda wegenshet aanloggen van een vuur op zoo korten afstand van gebouwen dat daardoor brandgevaar kon ontstaan ƒ S of 1 dag W de B te Nieuworkerk a d Uasel wegens het visschen met trommels zonder te zijnvoorzien van eene daartoe betrekkelijke visohacte ƒ 1 of 1 dag met verbeurdverklaring en bevel lot uitlevering van de beide trommels bij niet uitlevering te vervangen door betaling van de geschallë waarde ad vijftig cents bij niet betaling te vervangen door hechtenis van een dag B V te Reeuwijk wegens het visschen u een andera vischwater zander voorzien te zijn van eenevisohacte en van schriftelijk bewijs van vergunning van den eigenaar of rechthebbende op dat vischwater 2 boeten van ƒ 3 of 1 dag voor elke boete met verbeurdverklaring en bevel tot uitlevering van de 25 stuks auldobbers bij niet uitlevering te vervangen door betaling van de geschatte waaide advgftig cents bg niet betaling te vervangen doorhechtenis van een dag M h C A 8 P R allen te Gouda A S L te Rotterdam G G J zonder vaste woon of verblgfplaats ieder wegens openbare dronkenschap ƒ 1 of 2 dagen A R te Gouda en C V te Nieuwerkerk a d IJssel ieder wegons openbare dronkenschap 3 of 3 dagen M G en A M beide te Gouda ieder wegens openbare dronkenschap f 1 50 of 2 dagen W V B te Gouda vryffesproken ter zake van het te Gouda bij eene schouw niet behoorlijk gezuiverd hebben van een hem toebehoorende sloot van drgvend vuil of andere stoffen die de doorstrooming kunnen belemmeren of stank of schadelijke uitdampingen kunnen veroorzaken KEJXX1SGE§ ÏJXG BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda brengen ter kennis van de Ingezetenen dat de RekeDing van de Inkomsten en uitgaven dor Gemeente over het dienstjaar 1887 gedurende veertim dagen de Zon en Feestdagen uitgezonderd op de Secretarie te lezing van een ieder is nedergelegd van des morgens ten tien tot des namiddags ten één ure terwijl bovendien tegen betaling van kosten afschrift dier rekening kan worden verkregen Gouda den 11 Juli 1888 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN UZENDOORN De Secretaria BROUWER SCHUTTER IJ BEKENDMAKING BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Gemeente GOUDA voldoende aan Art 21 van Zgner Majesteits besluit van 28 Juni 1828 StaatMad No 42 brengen ter kennis van belanghebbenden d tde Commissie van onderzoek omschreven in Art 15 der Wel op de SCHUTTERIJEN van 11 April 1827 ZITTING zal houden in hel RAADHUIS dezer Gemeente op Maani tg Jen 23n Joli 1888 des yoormiddags ten 11 ure en roepen bg deze op alle de voor de SCHUTTERIJ dit jaar ingeschreven personen om voor genoemde Commissie te verschijnen ten einde redenen van vrijstelling hebbende die aan het oordeel der Commissie te onderwerpen Voorts worden de belanghebbenden aangemaand om niet te verzuimen ten bepaalden tgd voor ds Commissie van onderzoek te verschgnen daar zij die niet mochten opkomen gehouden worden geene redenen tot vrg stelling te hebben en voor zooverre hun dienstplichtige nummers ziju ten deel gevallen bij de Schutterij zullen worden ingelijfd Gouda den 14n Jali 1888 Bu emeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN UZENDOORN De Secretaris BROUWER CORRESPONDENTIE Het ttok Tto X orer de begnifpluti kio mei vorto geplMtit Het veralig der Tereenigiog Bulpbeioom wordt ia mi ftXgend D r oi enomeD Hot artikel vod ëcq Goawenur ku alleon g wttt not roUedige oadcrieekening de Rbdactik UargerliJke Stand GEBOREN til Joh Eliitbeth Coraelia ooderi CS Loogiard eo C HogerTorst 12 Jaeobas oudera M van WclieDii en J M Bekker 15 Adriaoa Catharina Jobanna oaden i H Faag en A van LMoweo OVSRLBUKN U JdIï P Hanik 67 j F Leaawe teJB wed S vao Leeuwen 84 j D de W er 88 j C J NieoweDhuiiea 8 m 18 H GroeDcndiü 49 j ONDERTROUWD IS Jali W tbd der Togt 21 j an S O Wiuttrra Ie Waddiaxteeo B2j J N tod Scbaik 35 j ea C C J Bonbooin S6 j Moordreoht GEBOREN Eng lioa ouden i do Jong en E Diepenbont Dirk ouders K Kraayeobrink en P Schoaton OVERLEDEN K Goei 18 j A D vu Gennep 29 j Ë Diepenbont huisrr ran J de Jong 86 j Stolwijk GEBOREN Fetrooella Sophia oadera J Verhoog en A Scbeer Jan oudera W S tan Dam eu N nu Vliet Willem Meiodert ooderB J de Vreogt en J Viaaer Adrtana onders C Hol en O Hookoop OVERLEDEN M Natiyl 14 j ADVERTEIKTIEIV GEVRAAGD een scHOENmEmmT voor VAST WERK Adres ü SMITS Hoogstraai