Goudsche Courant, woensdag 18 juli 1888

I 1888 Woeosdas 18 Juli N 3731 VOORTZETTING der GROOTE dtTYEREOOP tot SPOTPRIJZEN h Contant G HOUTIMAN GOUDSCHE COURANT iVieuwjf en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Markt 53 hoek Kerksteeg HOIDBN SN PKTTBN MA6JIZXJN S van PRAAG HOOGSTRAAT A 111 Ruime Sotteerine STMOOHOUDXIN in diverse fafons alleprgzen vanaf 60 ets Zwarte en Gekleurde FAITTASIE HOEDEU ALLE MODELLEN van af ƒ 2 tot ZIJDEN HEBREN HOEDEN uitsluitend extra kwaliteit Diverse soorten HEEREN en JONGENSPETTËN Afzonderlflke Nommers VIJF CENTEN De insending van advertentien kan gescUeden tot M nor des namiddag van den dag der uitgave toté i ZLIVËKE FHANSCHË WIJNEN De bekende BORDEA OX 27 per 48 Fleaschen met aooijnB franco huis geheel Nederland ook per proefflesch kwart en balf ankers belegen verkrijgbaar Voorts alle MERKEN Frijsoouranten gratis en Aranco Van alle merken zijn proefflessphen verkrijgbaar Adres WIJDSTRAAT A 172 GOUWE C 13 Gouda Eenig Depot j an Wellens Eoonekamp Elizter Inlichtingen Attesten en Prgscouranten gratis Dagelijksch VOORHANDEN Fgne Doperwten Raspererwten Capucijners Asrdbeziëu Kersen Franiboozen kleine Worteltjes Groote Boonen PosteleinINMAAKFLACOya Tan af 22V CENT Prima Zand aardappelen 5 cent het pond Blauwe KASDRÜIVEN J GERRITSEN KOETE GROBNENDAAL Schroefstoomboot Alida DAGELIJKSCHB DIENST Gouda Eotterdam 7 7 en tusscheng elegen gemeenten Goedkoopste gelegenheid voor het vervoer van PERSONEN GOEDEREN en VEE Op de adressen der Vrachtgoederen gelieve men steeds te vermelden tper Alida aV Wie Goederen ontvangt mei eene andere onderneming terwgl het vervoer blgkens het adres per Alida had moeten geschieden zal mg leer verplichten door mg dat adres onverwgld ter hand te stellen Onder aanbeveling F VAN UTRECHT MARKT 96 Een iatsoenlgke TOlsTO ElNr gevraagd bg P C W BEGEER Coiffeur Oosthaven Tegen 1 SEPTEMBER worden gevraagd voor TWEE HEBREN Gemeu bileerde Kamers liefst 2 Zitkamers met A Icoven of Slaapkamers met Kost en Bediening Aanbiedingen onder No 1694 aan het Bnrean van dit blad CETLOir FUFEAITEEL zeer dunne PIJPEN P 8ACJERBIEB Openbaar Onderwijs Toelating van leertingen op de Burgerscholen voor Jongens en Meisjes Boofden Mej GRBTSERende hh HDBBR LEOPOLD en vak CITTERT De COMMISSIE van Toezicht op het Lager Onderwgs alhier maakt bekend dat de 11 8CB BIJVING van leerlingen wier plaatsing men na het eindigen der zomervacantie op een dei bovengenoemde Scholen verlangt zal geschieden in de Scboollokalen op DINSDAG den 17 JULI 1888 des namiddags ten vgf nn De toelittiTtg van leerlingen op deze Scholen geschiedt eens per jaar Voor verdere bgzonderheden wordt verwezen naar de aanplakbilletten Namens de Commissie De Seeretarit Mr J POBTUIJN DRO0GLEEVER van de gelieele winst wordt DOOR DE Onderlinge Ievensvërzekering VAN EIGEN HULP aan al hare deelnemers uitgekeerd ook al lijn die Keen lid der Vereenifiiig Alle inlichtingen worden verstrekt door den Heer A ROOZEBOOM President der Afd Gouda der Vereeniging EIGEN HULP Flnweelen Singel 534 en door den Heer C J PA URE Wachtelstraat 216 Agent voor Gourfo en Omstreken De ondergeteekende blyft zich aanbevelen tot het maken van PORTRETTEN in alle afmetingen Vergrootingen naar alle Portretten MARKT A 156 Gouda Van kervel MARKT A 96 HOOFD DEPOT der Znid Hollandsdie Bierbronweri te den HAAG Muncliener Eeïjerscli Beljersch Lager Gerste Lager en andere BIEREN in soorten De BIEREN der Zaid Hollandsche Bronwerg onderscheiden zich door hun helderheid duurxaamheld krachtig gehalte en aangenatnen smaak en verdienen daarom de voorkeur boven de prodacten van andere Brouwergeu Te verkrggen op beele en halve flesscben Concurreerende Prijzen Onder aanbeveling F van UTRECHT telpersdruk van A Bbinkhan te Oonda De oitgave dezer Coarantgeaehiedt ZONDAG WOENSDAG en VRUUAG Inde Stad geschiedt de nitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 25 franco per port 1 50 BINNENLAND GOÜDA 17 JuU 1888 Van 1 19 aspirADteD die zich voor du eerste kla o der ryiu hoogere burgpraohool alhier bij het aiimiroieexAmen hsddeir mngemelit zgn 15 toegelaten nl onvoornrsnrdelyk C H Bulaeas Brack i Dirkzirager J J an Hemert O 1 Juliu H A Klem 8 H Kluit N Paul C Prince W F L ran de Wetering de Booij C i de Buwe G Strarer M S teiDa O Wien et i F van Zutphen Voorwaardelijk J F W S ran Niel Schuiirei Het feeet dat hedenavond in do Diergaarde te Rotterdam zou worden gerierd bij gelegenheid van bet 30 jarig beataaa dier inrichting ij wegei hot ongunstige wéér uitgesteld tot Vrydag 20 Juli a st Kaar w varMmea ml de Ojr i i t jt k Ymüwaigi Excalsior alhier a s Zondag lï Juli een wandeU locbt maken Zg zal van Gouda over Bodograven of s Mage naar Leiden sporen om van uit Leiden naar Haarlem te wandelen en in lutstgeooemde plaats den dag rerdor door te brengen H H Kunstlievonde Leden die lust geroelen den tocht mede te maken kunnen zich daartoe tot het bestuur wenden Van de door den Ned Rhgnspoorweg aangeboden gelegenheid om dei Zondags voor verminderd tarief naar den Haag te kunnen reizen maakten Zondag IL 373 personen gebruik In de zitting der BotierdanuHihe Arr Becbtbank T n Vrijdag werden veroordeeld P H stoker en G H werkman wonende te Gouda wegena mishandeling tot 7 dagen ger ieder Aan mej K Straatman onderwijzeres aan de openbare school te Oudewater werd op haar verzoek een maand rerlof toegestaan m F Coenders van Utrecht zal haar geilurende dien tgd rerrangen Staten Oeneraal Vereenigdezittmg der beide kameis op 16 Juli 1888 e Ministers ran BtnneuUindacbe iSsken en ran Justitie die de Voogd jwet in de rereenigde zitting inbrachten verklaarden dat de Begeering niet geaarz ld had de voogdg op te dragen aan de Koniugiomoeder die met looveel toewydiag au moederlijke zorg waakt roor de opvoeding dor jeugdige Prinses Haar zal ter igde staan een raad ran voogdij bestaande uit vier leilen door deu Koniug Ie benoemen terwijl vgf hoog staatadienaars door de wet zullen aangewezen worden Orengenj behoudrns enkele noodzakolgko uitzonderingen zgn de bepalingen van het biirgeriijk wetboek hetrekkelp d voo jj van toepassing De regeering hoopt dat bet oB werp sl ohts in eene rerwgderde toekomst moobt het tgn nimmer in weikiiig zal behoeven te Hei ontwerp is verzonden naar de afd elingen Venier werd benoemd eene commissie tot wyzigiug van et reglement van orde voor de veroenigde zitting Pi d gedrukte voogdgwet blgkt dat de Raad VBO Voogdg zal bestaan uit vier door den Koning Mn Raad van state gehoord aan te wgzen Nederunder eii bovendien uit den rice prasident en het eerst benoemde lid van don Rand van State den voorzitter der algemeene rekeikaraer den president en den procureur generaal v n den Hoogen Baad Bg een volgend huwelgk veriiest de moeder voogdes de toogdij tenzij zg daaria voor de voltrekking ran het huwelijk door do wet is bevestigd Haar echtgenoot zat alsdan geen medevoogd zijn De zorg voor de persoon der mindeijnige Koningin is opgedragen aan de inoeder roogdei De nad van voogdij vervult de taak van toezieotten roogd en geeft de machtiging waar gewoonlijk Ut rechtoriijke tusschenkomst wordt vereischt Do gouvameur eneraal v b V I meldt dat te Tjilegou ook nog vermoord ren de zoutpakhniameester Bachet de boonaeeater Grondhout en diens vrouw De rust kan als hcritefd geacht worden Wel zijn vele verdachten waaronifer Hadjtea gevat roaaar de leiders nog niel CMnpong Dedji sohqnt het brandpant t zijn Voitfiasen der inUndsdie jsehtli fcsM ea dAnip m iig m gK W l i rl lMlHJ oen oorzaak der onlusten De Resident aoht voonhands de zaak niet van uitgebreide beteekenis De directeur van bet binnenl bestuur Van Vleuten is tot onderzoek naar Bantam gazonden Van zeer betrouwbare zijde werd ona dezer dagen een feit medegedeeld dat alle overtreft wat van rleeschetende punten bekend is rla de boosohen van Oenorang nabg Semarang namelijk komen boomen voor die vogels vangen Aan de waarheid daarvan kunnen wij niet twijfelen Volgens de beachrijring zouden vogels verward raken tnaaohen da bloemen die aan oen trosvormige bloeiwgze zijn gezeten en waardoor een kleverige stof wordt afgescheiden Eenmaal mot deze stof in aanraking kunnen zij zich niet meer verwijderen on sterven en verteren totdat de beentje ten slotte alleen orerblijren Dat wü hier met een vogelvangeuden boom te doen hebben is zeker maar een groote raag is het voedt die boom zich met het rieesch der rogels De heer Almerood het bovenstaande lezende in het T jilsohrift I oor Land en tuinbouw eo Boscbcultuur schreef in het volgend nummer van dat tijdschrift Ofschoon in het bovenstaande noch naam noch eenige andere aanwijzing voorkomt meen ik toch den naam van dien boom te kunnen opgeven Het IS hoogst woarichijolgk de ki tjaoe auw Soendaueesch Het Soendaneesche woord tjaoe beb ekent pisang de boom is aldus genoemd omdat bet hout zrer zacht en grof rezelachtig is on veel on r enli 6mst heeft met den p sang Het is een groote boom met dicht donkergroen gebladerte wol aan te bevolen langs de wegen vooral omdut hij niet al te hoog wordt veel scha iuw geeft en niet apoMÜg omwaait de stam ik heb er gezien van moer dan 1 meter diameter wordt meestal hol en heeft dikwerf het voorkomen alsof veel dikke stammen iu elkander zg n gegroeid op oen hoogte van 1 a meter dit is zeer ongelijk wordt do boom voelstaramig om ich op een zeken hoogte te vertakkeu dikwijls ziet men op de verticale takken vele uitloopere zich weder loodrecht verheffen De bloemen zijn wit en zitten in trossen dioht hg elkander De vrucht is langwerpig Deze scheidt een kleverig vocht af waaraan vele jonge onwetende voyels dan dood te wgten hebben ADVERTSNTIEM worden geplaatst van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsniimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt De meeste vogels schijnen dien boom te mijden ten minste hoe dikwijls ik ook biogs die lioomen kwam nooit zag ik er een vogel in Die lijm is zoo sterk dat zelfs kaneel on andere duiven niet meer kunnen vlijen wanneer zij m6t die vrucht hi bben kennis gemaakt en Irrend of dood oider den boom gevonden worden terwijl kleinere vogels er likwijls iu blijven hangen Of do vogrla sterven van honirer of dat de gom vwgiftig is kan ik niet mededeelen naar mijn meening voedt de boom zich niet met het vleesch der vogels het is intusschen wol een onderzoek waard De wetenschappelijke naam van de ki tjaoe is Pisonia ricelsa BI Het Cmtrum vroeg dezer dagen naar aanleiding na de Witte Kruis Loterg Wat verkrijgt het Witto Kruis van het bedoelde en verwachte overschot Het bfdrag dat mmtfm m i i imt n an a l o nl lij li n ar Kaar aanleiding dezer vraag schrijft het 8oc ITeekblad Wij moeten bekennen dat w ons over da vraag door Bet Cmtnm gesteld minder warm maken dan over het feit dezer loterg zelf Die rraag toch geldt slechts de verieeling van den buit het voor ons orgerlgke feit ia dat er buit gemaakt wordt Laten in strijd met hetgeen hier en daar verluidt de bankiers schappelijk zijn en bet Witte Kruis een mooien slag slaan tegen het slaan van dien slag juist teekenen wij verzet aan Verre van gelijk het Ce lnr geneigd te zijn tot aanbeveling wraken wij met nadruk hetgeen hier geschiedt Het weekblad De Financier kwam op grond van berekening tot de slotsom dat de loten die met f 13 50 moeten worden betaald een werkelijke waarde van 50 of ten hoogste ƒ 6 74 hebben Opdat in den loop van 61 jareu een bedrag van ƒ 2 450 000 met de rente op oenigerlei wijze naar de deelnemers terugvloeie moeten zij beginnen met 4 375 000 te storten waarvan zij nooit moer rente zullen zieu daarop koi t het neer En te meer wanneer men bedenkt dat ongetwijfeld een groot deel der loten zoo niet in de lagere maatschappelijke kringrn dan toch by verre van welgesteldeo zal worden geplaatst dient te worden gezegd dat daartoe mannen als de bestuurders van het Witte Kruis hun toevluaht niet badden moeten on niet hadden mogen nemen Hun doel moge uitnemmd zijn gerechtvaardigd en schoon gewasschen wordt hierdoor dit middel niet Hot is een slechte ladin die door een goede vlag niet kan woplen gedekt In hot prospectus leest men fUt de Vereeniging gemeend hoeft aan haar premie leemn een internotioiMal karakter te mouten geven Toch verneemt men slechts dat zij behalve atom ie Nederiand is opengesteld in enkele Zwitacrsohe en Doonsche sifden Zonderlinï zegt de argelooz lezer waarom juist dtór en niet in de landen mot groote geldmarkt Ja weet ge in die andere landen is het pla itsen van loten in zulk een promie leeniuï uf althans het uitgeven ervan t zij verboden t eg gebonden aan een opzettoUjke vergunning bg de wet In ons land helaas niet n van lit buitenkansje is hier gebruik gemaakt Wal is er hier te lande een beiluit van ü Juli 1814 betreffende het houden van loterijen en daarin de bopaliug dat ook die ton behoeve van corporatien niet geoorloofd zg n zoo zg nieten