Goudsche Courant, woensdag 18 juli 1888

en voer van daar in een roeiboot naar de Holien toller Onmiddellijk begon de parade der vloot De groote pantserschepen en do kruisers stoomden achtereenvolgens voorbij het keizerlijk jacht in zee Het scheepsvolk stond op het dek en begroette den keizer met gejuich Onder leiding van hot vlaggeschip Baden verliet het geheele eskader de haven en daarna volgde de Hohenzollem omstuwd door de geheele vloot der torpedobooten Op de terujjreis zal keizer Wilhelm ook Stockholm en Kopenhagen bezoeken Nog dezer dagen werd dit bericht ten stellijtste tegengesproken maar nu komt uit Kopenhagen de tijding dat het bezoek daar reeds officieel is aangokordigd en men er dan ook toebereidselen maakt voor eene feestelijke ontvangst do keizer In dit geval wordt de keizer niet vóór het begin van Augustus te Berlijn terug verwacht Bij de Kamer van afgevaardigden in Italië is reeds sedert verscheidene dagen eene wet in behandeling houdende wijzigingen in hot gemeentelyk en gewestelijk bestuur Het heeft zich laten aanzien dat de regeering ten opzichte van sommige bepalingen veel oppositie zou vinden maar tot nu toe is de ministerpresident Crispi alle moeilijkheden schitterend te boven gekomen De in den laatsten tijd cherper geworden verhouding tusschen het Vaticaan en het Quirinol heeft zeker veel daartoe bijgedragen Opmerkelijk is het wat Crispi omtrent die verhouding in do Kamer verklaard heeft naar aanleiding van sommige door hem in de wet betreffende het gemeentelijk bestuur gebrachte bepalingen waartoe onder anderen behoort dat de syndicus burgemeester in do plattelandsgemeenten benoemd zal worden door de regeering hetgeen in strijd is met de vroeger door Crispi voorgestane democratische begrippen Wij zijn zeide hü in een oorlogstoestand met het Vaticaan on ij mogen de wapens niet uit handen geven wij moeten ons waarborgen tegen do heerschappij van bet clericalisme in de kloosters Wy zullen van gedragslijn veranderen zoodra het Vaticaan vreedzame kalme menschtievende woorden doet hooren en de Italianen zegent in plaats van hen te vervloeken Ook wil do minister president by de aanhangige voordracht bet bestuur over de openbare lagere school waarover tot nu toe het gemeentebestuur het toezicht had in handen stellen der regeering hebben of prqzen tot oen geringer bedrag dan de prijs der loten Maar hiertegen weet men zich te helpen Men gooit het over den boeg van een zeer groot aantal jaren gedurende welke de lotor blijft loopen Dan kan men het zonder nieten en zonder lage uitlotingen best stellen Men lacht om het wetsvoorschrift en zonder kleerscheuren ontkomt men aan zyn verbod Zou de regeering in het nu wederom gebeurde geen aanleiding vinden om de wetgeving te onzent op dit stuk te herzien De koffie hoewel in mindere hoeveelheid gebruikt dan de thee kan toch og op een algemeene verspreiding bogen honderd miUioen monschen toch gebruiken koffie terwijl vijfhonderd miUioen thee drinken In het jaar 1555 werd in Europ voor het eerst en wel in Konstantinopcl onder Soliraan den Groote een koffiehuis opgericht waar de daar wonende geleerden trouwe bezoekers werden Honderd jaar daaraa werd ook in Italië en Engeland koffie gedronken terwijl dit in Duitschland in het begin van deze eeuw nog eene zeldzaamheid was Het moederland van de koffiestruik Coffea Arabica is Abessynie Doch tegenwoordig wordt zij ook op Java Sumatra Ceylon en in Brazilië gekweekt Do quuliteit der koffie is zeer verschillend De beste soort is o a de Mokka koffie hoewel de boenen klein en onaanzienlijk zijn Goede soorten zijn ook die van Menado Java Ceyton Bahia en Domingo zijn de minste soorten Twee koffieboonen vormen te zamen de kern van een op een kers gelijkende vrucht Bij don koffieoogst wordt het vleezig omhulsel verwijderd de offiebooneu worden gewasscben gedroogd en verzonden Het branden of roosten der boonen hoeft ten doel het aroma der koffie te voorschijn te roepen Het is van groot nut voor den smaak der koffie om de door het branden verwarmde boonen onmiddellijk daarna uit te sohudden en op een koude plaats te laten afkoelen Het koffie aftretsel in matige hoeveelheid genomen werkt voornamelijk door het daarin aanwezige Caffein prikkelend op het zenuwstelsel Moleschott zegt hieromtrent De zinsindrukken worden scherper er ontwik kelt zich een bepaalde drang tot productiviteit een drijven van gedachten en Dorstellinjen van wen schen en idealen Door de koffie verdwij it het gevoel van nioebeid de behoefte aan slaap wordt ver i inderd de lust tot arbeid opgewekt En nu ten slotte nog een woord over de vervalschingen van koffie en over de in den handel zijnde surrogaten Koffieboonen die bij het vervoer over zee geleden hebben of in vochtige lokalen bewaard werden verliezen aan geur en smaak zien er eigenaardig uit en zijn derhalve moeielijk te verkoopen Om zulke koffie of geringe kolftesoorten het uiterlijk van niet bedorvene of betere te geven wordt zij kunstmatig gekleurd Men doet dit door 6f de boonen met lood koper of yzerzouten te kleuren of door ze met looden kogels in vaten te rollen Doch in den handel komen ook onder den naam van koffieboonen praeparaten voor dïe geheel uit klei of uit meel en gips bestaan en in grootte kleuren vorm do echte boonen bedriegelijk nftboot en Gewoonlqt wordt echte koffie hiermede vermengd daar zij al zoodanig verkoohtj spoedig aangetoond zouden worden De meeste vervalschingen komen voor met de gebrande en gemalen koffie en wel gebeurt het dikwijls dat goede koffie vermengd wordt mot koffie die reeds hare diensten bewezen heeft Hetzelfde komt oök bij de the voor Verder wordt de gemalen koffie vervalscht met gebrande rogge gerst dadels vijgen eikels énz Van de surrogaten is de cichorei wel de meest algemeene Het is de gebrande wortel van de ciohoreiplant Ook onder de surrogaten komen zelfs nog vervalschingen voor Het is nl voorgekomen flat een fabrikaat waarbij een premie van duizend gulden werd aangeboden voor het aantoonen eener vervalsching onder het bedrakte omslag behalve cichoreipoeder ook turf bevatte Zotidagabl Een verloren spoortrein Aan de Pester TMn d wordt uit Zombor in Hongarije het volgende geschreven Het is niets bijzon Iers meer wanneer tegenwoordig de meest uiteenloopende dingen verloren gaan men heeft slechts de advertenties over verloren voorwerpen in do couranten na te lezen om zich hiervan te overtuigen Maar het zal wel zelden of nooit gebeurd zijn dat een geheele spoortrein met man en muis verloren gaat De reizigers van den trein die de Zaterdagsmorgens ten 6 ure van Szabadka naar Zombor gaat kuanen hiervan een aardige historie vertellen De trein sukkelde op de gewone wijze langs de eindeloos lange baan toen de reizigers plotseling bemerkten dat de matige vaart nog langzamer werd en opeens bleef men stilstaan Verschrikt jprong ieder van zijn zitplaats op met kloppend hart ijlde men naar het venster maar reeds in de volgende minuut klonk er een homerisch gelach dat van raampje lot raampje werd voortgeplant Men zag namelijk do locomotief met één enkelen wagen vooruitvliegen en dank zij de afgeworpen ballast met een razende vaart De eerste baanwachter die don zonderlingen flOxtratrein zag passeeren vond hot wel een beetje vreemd en gaf dan ook het sein om tegen te houden Ipit geschiedde bij het derdo baanwachtershuisje t niet geringe verbazing van den machinist die er geen voorgevoel van had dat hij den trein had verloren Nu moest hij terugstoomen en de locomotief bereikte gelukkig den verloren trein Ondertusschen waren de reizigers aan het wandelen in de weelderige korenvelden keken naar den trein en trachtten door allerlei grappen zich den tijd te verdrijven Het onvrijwillige verblijf in de vrije natuur nam nu een einde men ging weer in de coupe s het stoompaard dat op de loop was gegaan werd er weer voorgespannen Mehett een schril gefluit de locomotief ging hijgen en werken maar de trein verroerde zich niet van de plaats Door het snel heen en weerloopen namelijk had do locomotief de kracht verloren om den buitengewoon langen trein voort te trekken en er bleef niets anders over dan den trein in tweeen te verdeelen en elk deel afeondorlijk naar het volgende station te sleepen waar de ongelukkige locomotief frissche krachten opdeed om de reis verder voort te zetten Uit een brief uit Kotta Eadja dato 7 Juni van eene dame wier echtgenoot te Atjeh gestationeerd later door haar gevolgd werd doelt men aan het Nieuws t d Dag het volgende mede Ik ben maar wat blü dat ik hier gekomen ben We hebben hier een heerlijk hui en van onveiligheid hebben we tot nog toe nog niets bemerkt want t is hier alles zeer bezet met schildwachten en telkens gaan er patrouilles rond Zelfs als G de wacht in het hospitaal heeft en ik alleen thuis ben s nachts ben ik niet bang Ik sluit dan wel alles vroeg af maar als ik dan Uaar zeker weet dat alles goed afgesloten is slaap ik heel rustig Het eeuige wat het hier minder prettig maakt is dat alle zoo vree elijk duur is De bedienden die op Java ƒ 8 in de maand krijgen moeten hier ƒ 15 hebben en mijn huisjongen zelfs ƒ 17 50 Nu heb ik vier bedienden twee baboes een kokkie en een jongen te zamen voor 62 50 in de maand Dua dat is een sommetje Dan is alles hier even duur kippen die op Java 25 cents koeten kosten hier 75 cents er oen gulden en zoo is hk met alles wat men op de passar koopt De passar is de markt en daar wordt alles door de Atjehers heen gebracht en verkocht Natuurlijk mogen daar alleen de zoogenaamde bevriende Atjehers komen Eieren zijn hier ook duur Op Ambarawa had ik er soms 16 voor een kwartje en hier niet meer dan vier of vijf Alleen de winkels zijn hier niet veel duurder dan ergens anders Men heeft hier vier jnooie HoUandsche toko s waar men van alles krijgen kan dus dat is bopaald heerlijk Vooral in t begin toen ik pas hier was gingen we veel naar de toko s maar als dan op t einde van de maand do rekeningen komen valt t altijd erg tegen en daarom heb ik maar besloten er vooreerst niet heen te gaan Wat het klimaat betreft dat is hier erg warm maar nu hebben we regentijd dus gaat het nog al Toen ik hi6r pas kwam vond ik het verschrikkelijk warm maar toon hadden we ook toevallig erg warme dagen In tegenstelling met de gebruikelijke klachten over het koude weder der laatste wokpn uit een lezer van het Nieuws v d Dag van do iVeluwe zich in de navolgende opgewekte ontevreden bewoordingen t Zingt al van heil en vrouj d I op de Veluwe De dorre en woeste landstreek had in de laatste dagen juist het weer dat haar past verfrisschende onweders malsche regenbuien en vriendelijke zonneschijn elkander afwisselende Over t voortdurendlpo groeizame weder is dan ook éene stem en een voor den tijd van t jaar wel wat koud noordenwindje brengt in de aangename stemming dan ook geen stoornis teweeg Tuinen en akkef s zien er allerwege feestelijk uit De aardappels staah uitnemend en de hofvruehten erwten boonen kool wortelen enz et minder Laat de rogge hier en daar te wehschen over van de boekweit kan naar waarheid gezegd warden dat ze in geen jaren zoo prachtig ston zöo veelbelovend on daardoor zoo dankbaar zich toonende voor de aan haar verbouw bestede moeite en zorgen De bloeitijd is aangevangen en de bijen profiteeron daarvan naar hartelust zeer tot igenoegen van haar respectieve eigenaars van haar gewin zoo afhankelijk Door overvloed van gras kan de landbouwer al seilert weken en nog langer aan een duren als aangenamen plicht voor zijn vee voldoen Met den pluk van de gaandeweg aenrypeade bosch of blauwbes dat eigenaardig in t wild onder de boomen groeiende product der Veluwsohe bosschen is een begin gemaakt Kwantiteit en kwaliteit laten dit jaar niets te weusohen over t geen met de graagte in het artikel en den vrij aardigen prijs velen daghuurdersgezinnen ten goede komt nu een mooie gelegenheid om wat te verdienen zich voordoet zoo tusschen den houthak en don roggobouw in Als eerlang met do invallende vacantien ook de kleine handen inedohelpeii zijn de manden dat plukken is een waar geduld werk I nog vlugger gevuld en de verdiensten weer beter £ n behalve die arbeizdame ouders en hun kroost geven in talryke verscheidenheid van geluiden de gevederde boschbewoners de bewijzen van hunne tegenwoordigheid en van hun levenslost V E R S Xi A O BEK VEttEÏMGING Holpbctoon aan Eerlijke en Viytige Armoede over 1887 88 Volgens gewoonte bieden Beatuurderessen van Hulpbetoon bg het einde van het 43st6 Voreenigingsjaar aan leden en belangstellenden wederom het Verslag aan barer werkzaamheden gedurende dat tijdperk Hadden zij gewenacht nog wat ruimer bedoeling te hebben kunnen doe toeh mogen wij niet klagen De naaivrouwen werden voortdurend van werk voorzien t geen tot tevredenheid stemde Veel voldoening schonk het gedurende den zóó strengen winter bij herhaling kleederen eetwaren en brandstotfen te hebben kunnen verstrekken Zieken kwamen weinig voor een drietal vrouwen wiis langdurig ongesteld ééne zelfs moest zich onder behandeling stellen in het ziekenhuis te Uden doch is thans gelukkig nagenoeg hersteld weder in haar gezin teruggekeerd Vier meisjes ontvingen op kosten der Fereenigmg onderricht in het naaien de depdts leveren weinig voordeel op aan naailoon werd uitbetaald ƒ 338 38 aan breiloon ƒ 3 verkooht en bestelwork 618 46 uitreiking aau kleedingstukken ƒ 206 10 aan eetwaren en brandstoffen ƒ 65 91 ondersteuning aan zieken ƒ 37 20 byzondcre bedeeling ƒ 71 70 onderricht in t naaien ƒ 32 75 Aan H jongelieden die ééa jaar in dezelfde betrokking werkzaam waren werden de jaarlijksohe belooningen bestaande in kleedingstukken weder uitgereikt Met leedwezen moeat aan één meisje wier gedrag te wenschen overliet zoodanige belooning ontzegd worden Bij een terugblik op vorige jaren is er in t algemeen reden tot tevredenheid Voor de jaariijksche loterij bestaande uit gemaakte kleedingstukken voor behoeftigen werden door de welwillendheid van drie dames keurige handwerken tot prijzen geschonken terwijl bet aantal loten ditmaal ook vrij aanzienlijk was hetgeen Bestuurderessen zeer verblijdt wijl hierdoor het naaiwerk voor de vrouwen vermeerdert Met dankzegging voor de tot heden ontvangen medewerking en ondersteuning wordt deze zaak raet vertrouwen alle menschenvrienden dringend aanbevolen ook voor bestel naaiwork en lidmaatschap Het Bestuur A WKENINK VAN Ravïstüun Pres G W Dl JONG Secr Bnltenlandsch Overztcbt De feesten te Parij nder ernstige ongeregeldheden afgeloopen Het feest begon met de revue der bataülons seolaires daarna volgde do groote wapenschouwing te Longchamps welke ditmaal bijzonder goed slaagde en s namiddags vereenigden zich de burgemeesters aan don feestmaültijd op bet Champ de Mar Ofschoon 170 000 personen dien dag de stad veriieten wemelde het in de straten van feestvierenden die zich op allerlei wijzen vermaakten De Boukngisten roerden zich weer geducht Een troep van 500 raensohen riep voor het Elysée Leve BoulangerI maar werd terstond uileen gejaagd In het Quartier Latin was het bijzonder rumoerig De aanhangers van Boulanger die zich daar vertoonden kregen het spoedig te kwaad mot de studenten zoodat do politie de handen vol had Bij deze kloppartijen werden de belhamels in hechtenis genomen en eenige personen gewond Keizer Wilhelm de eerste Duitsche keizer die met een Duitsche vloot de zee bevaart werd bij zijn komst te Kiel met buitengewone geestdrift ontvangen In snellen draf reed de keizer door de feestelijk versierde straten uaar de Barbarossa brug INOEZONOKN Den Haag 16 Juli Mynheer de Redacteur Toen ik het voorstel opperde een directeur aan de muziekschool aan te tellen verwachtte ik gedeeltelijk ernstige argumenten daartegen gedeeltelijk instemming De laatste is my op flinke wijze geworden maar tot mijne teleurstelling slechts van eene zijde Tegenwerpiugen hebben zich steeds doen wachten tenzij men daaronder de smakeloosheden en personaliteiten wil verstaan van twee lieden die zich heldhaftig achter hun pseudonymen verschuilen Natuuriijk antwoordt men daarop niet Geeft men mij dus gelijk maar acht de zaak zooveel aandacht niet waard des te erger Hi het blijken dat deze onderstelling zonder grond i Zoolang ik niet op dogelyke wyze weersproken wordt meen ik aan mijne verplichting voldaan te hebben met te wyzen op een volgen mij verkeerde inrichting van een goede zaak en dank U Mijnhoer de Hedactour voor de mü verieende gastvrijheid UEd Dw 8 D B LUST van BRIEVEN geadresseerd aan onbekenden door tuischenkonuf van het Postkantoor voor de rechthebbenden terug te bekomen J H Verkerk Amsterdam A J van Hulfel Arnhem Mej Mina s Gravenhage J Kuus Kra angen Mej R jkaart Ouderkerk a U Van Qouderak A Versnel Eotterdam idem Van Haastrecht Heiznan Dordrecht Verzonden geweest naar Frankrijk Porte Eyssel Van Moordrecht Ijeooultro Parij De Directeur van hot Postkantoor SIMONS R K C L A M E de riln Khold gebiedt het in ij tyds uit het hchaam verwijderd worden velerlei Deondergeteekenden betuigen langs dezen weg hunnen hartelgken dank aan JOHANNES BEöBINGS adsistent bg de Zwemschool wegens het redden van hnn 7 jarig Zoontje nit het water der ¥ Kade T WILLEMSEN H WILLEMS EN VAN dbe Stkbo DAITEBETÏÏIGIITG De GEZAMENTLIJKE WERKLIEDEN van de Heeren K JONKER ZONEN betuigen hiermede opentljk hunnen dank voor het gnlle onthaal en het genoegen hnn aangedaan op 14 dezer Een JONGMENSCH of IEMAND voor den Handel geschikt kan geplaatst worden Vereischte vooral soliditeit eene goede hand schrgvende en vatbaar voor administratie ook borg kunnende stellen met goede vooruitzichten Salaris naar bekwaamheid Aanvrage franco onder No 1695 aan het Bureau dezer Courant TBIOOT ONDESSOEMSN voor Mannen Vrouwen en Kinderen SCHEINK Zn en dikwijl hevige ziekten kannen veroorzaken De lente en de herfst ijn echter de juiste tijdstippen om die schadelijke stoffen en sappen die zich in het lichaam hebben afgescheiden en die de werking der andere organen belemmeren er uit te verwijderen Deze ssppen gal en slijm moeten door eene rechtstreeksche voor het lichaam onschadelijke zuiveringskuur verwijderd worden om te voorkomen dat door de ophoopiiig er van hevige kwalen ontstaan Niet alloen den lyders aan gestoorde spysverteoring verstopping opgeblazenheid huiduiulag bloedaandrang duizeligheid loomheid en vermoeidheid der leden zwaarmoedigheid hijsterie aambeien raaagpijn pijn in de lever en in den buik maar ook den gezonden of die zich voor gezond houden moet bij herhaling aangeraden worden toch vooral te zorgen dat hot kostelijke roode levensvocht dat in onze aderen en adertjes vloeit zijne volle reinheid en kracht blijve liehouden hetgeen verkregen wordt door eene regelmatige en doelmatige geneeswijze Ala hel beste middel daartoe wordt iedereen ton sterkste aanbevolen de sedert 10 jaren bekende Zwitserscho Pillen van don apotheker Eich Brandt te gebruiken Onze voornaamste geneeskundige gezagamannen bevelen ze aan als volkomen afdoende en toch geheel onschadelijk en men vindt vt in de apotheken voorradig a 70 cent de doos Maar men lotte er steeds op dat de voornaam de juiste zij men vrage om de Zwitsersche Pillen van den apotheker Eichard Brandt want er worden duizende 1 nagemaakte pillen verkooht evenzoo uitziende en met denzelfden geslachtsnaam Men houde zich daaraan dat iedere doos echie pillen tot etiket een wit krui op een rood veld hebbe en Zwitsersche Pillen van den apotheker Eich Brandt heete Alle i anders uitziende doozen moeten geweigerd worden I Echt te verkrijgen bij de firma J C ZELDENRIJK Co Apothekers Markt te Gouda KEJXMSGEt IXG De BUEGEMEESTEE van Gouda brengt bij deze ter kennis van de belanghebbenden dat door den Hoer Provincialen Inspecteur der Directe Belastingen enz te Eotterdam op den 10 Juli 1888 zijn executoir verklaard het Kohier No 3 voor de belasting op het personeel dienst 1888 89 wykeu K tot N en het Kohier No 2 vau het patentrecht dienit 1888 89 wijken A tot D Dat voormelde Kohiorea ter invordering zijn gesteld in handen van denx Heer Ontvanger ilat ieder die daarop voorkomt verplicht is zijnen aanslag op den bij do wet bepaalden voet te voldoen en dat heden ingaat de termijn van Drie Maanden binnen welken de recbimes behooren te worden ingediend Gouda den 13 Juli 1888 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN IJZENDOOEN KAASxHARKT i te ITitliooni t BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Uithoorn maken bekend dat voortaan de Kaasmarkt die des VRIJDAGS alhier gehouden wordt eerst ten kwart voor tien ure zal aanvangen ten einde Heeren Kaashandelaars van I Rotterdam en elders in de gelegenheid te stellen bg den aanvang der Kaasmarkt tegen I woordig te kunnen zgn uurgerlUke Stand GEBOREN IS Jsli Alberiiu Hartigui osderi P Bikker en W i Broiaen AlelU muien i I Broer m E de Joog 14 Geertruida oaderk i MiOKhot ea S C u Lwowea H rioi Jobtnu oaderi I Joagerlnld eo G i n den Hmk Heodnki JobiQo onden G vid Leer eo O H C M Neitelrode 15 Hariniu ouden O Jtenn en E de Groot Antoniiu Oeertmidi oiden S n E k en E nn Leenwra M ri ondari A Stolk en A iieboateo Johinnn Conelip onden h nn Wingerden en J C ITrbuui Willem Anionini ondera W nn der Hrij en J C Rntling OVERt KDENi U li J T Bron 4 m 15 V M dn Jong Sm A O Hennu kniivr vu I nn der Znlm St j ia H I Dehnw n I Voortedat geregeld des VRIJDAGS onmiddelflk na aankomst van den eersten trein van Rotterdam Gouda en utrecht ten 8 nre 3 minn I ten te Nieuwershiit een rgtnig van het station i aldaar naar Uithoorn zal rgden Aankomst tè Uithoorn ten 9 nre Vertrek van Uithoorn naar Nieuwertluie ten 11 nre 40 minuten in correspondentie op den trein van 1 nre 17 minaten naar Utrecht en 1 nre 35 minuten naar Gouda en Rotterdam Vracht Nieuwenluii Uithoorn en terug ƒ 1 ADVERTENTIËN In den Haag wordt tegen 1 of 15 AUGUSTUSgevraagd een flinke Dienstede Voorspoedig bevallen van een Zoon C P ZIELEMAN TAN flujNINGEN als Meid alleen Loon ƒ 100 met veel verval Franco brieven onder letter M bg de Boekhandelaren A KOK COMP Gouda Qouda 17 Jnli 1888 Er wordt met AUGUSTUS gevraagd een fatsoenlyk Adres aan het Bureau dezer Courant GEVRAAGD een fVerkvrouw Adres aan het Bnreaa dezer Conrani Heden overleed in den onderdom van 68 jaren onze geliefde Moeder en Behuwdmoeder Mevrouw de Wed A OÜDIJK geb SWANBHBUaO ADVEBTËIVTIEIV in alle Binnen en Suitenlandsehe Couranten worden dadelgk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda G A OÜDIJK P J Dï HAA RT OoDiJK D O J A DB HAART L M VERVENNE OuDUK P J J VERVENNE Eenige en algemeene kennisgeving Bezoeken van rouwbeklag kunnen niet worden afgewacht Gouda 13 Juli 1888