Goudsche Courant, woensdag 18 juli 1888

1888 Vrijdag 20 Jtoll 3732 Fabriek VAN Boter en Zaaskleursel GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken BINNENLAND Ier De gelegenheid tot inschrijving wordt gesloten Donderdag 26 Juli 1888 De loting zal pbiats hebbea op Vrgdag 27 Juli 1888 des namiddag te 2 uur 5in de Zweininrichting Ter algemeene deelueming rorden opengesteld onder Afdeeling A n 2 enp B n 2 en 3 en AfdeelingC Duiken terwijl ja de overige nummers uitsluitend door HH Leden Ier Goudsche Zwem l club kan worden deelgenomen Hoeren Deelnemers in Gouda woonachtig geen leden der Goudscbe Zwemciub zijnde zijn voor elke baan een inleggeid van ƒ 1 venchuldigd welk bedrag bij deelneming echter jereetitueerd wordt De mededingers begeven zich te water gekleed in zwembroek tricot met schouderbedekking en pantalon tot eneden de knie De mededingers begeven ach op een gegeven toeken te water en houden zish in de hun aangewezen baan op verbeurte van hun reéht op prijs of premie Een mededinger verliest gn recht op prgs of premie wanneer hij niet geiwd is zoodra bij ter mededinging wordt opgeroepen een anderen mededinger hindert of van hulpmiddelen gebruik maakt Bij gelijke aanspraak van twee of meer mededingers op prijs of premie moet worden overgezwommen wie dit niet wil wordt beneden den andere gesteld zoo geen van beiden wil overzwemmen beslist het lot De Jury houdt anieekeoing van den tijd waarin de baan is afgelegd tegen haar uitspraak is geen verzet mogelijk Bepalingen waarin dit Keglement niet voorziet worden overgelaten aan het oordeel van het Bestuur en de Jury Afdeeling jL I SMltmtaaem op 3m hdl Lengte der baan 80 Meter 1 keerpunt Uitsluitend voor HH Werkende Leden der Oub eerste Prijswinners op Onderiinge en Prgswinners op Nationale Wedstrgden uitgesloten a De mededingers begeven zich op eene bepaalde plaau te water en moeten de baan op buik of zgde zwemmende afleggen 4 Er gaan twee mededingers tegelijk te water in orde als hiervoor bepaald Zg moeten van hun aankomst aan eiken eindpaal kennis gaven door het luiden van een schel aan dien paal bevestigd en verlaten daarop onmiddetgk het water Prijs Diploma en Luxeartikel Premie Diploma en Luxeartikel II Snelztcemmm op dai buU mor HH Ledm en Lüfkdben Lengte der baan 160 Meter met 3 keerpunten Bepalingen als I 1 Prijs Gouden Medaille en Diploma 2 Verguld Zilveren Medaille en Diploma 8 Zilveren Medaille en Diploma 4 Bronzen Medaille en Diploma III SHrliKeminm op den buik voor Jongenê beneden de 16 Jaar Ijongte der baan 40 Meter geen keerpunt Bepalingen als voren doch na de baan afgelegd te hebben zwemmen de deelnemers naar verkiezing naar het uitgangspunt terug Prijs Diploma on Luxeartikel Premie Diploma en Luxeartikel 30 Minuten pauze Afdeeling B I SnelzKemmen op den rug Lengte der baan 40 Meter geen keerpunt Uitsluitend voor HH Werkende Leden der Club eerste Prgswinners op Onderlinge en Prgswinners op Nationale Wedstrijden uitgesloten De mededingers begeven zich op eene bepaalde VAN W H VAl HASSELT te Rotterdam H H KAASMAKSRS Indien U EA S 1ste kwaliteit wecscht te maken gebruikt dan deze artikelen Hei STREMSEL is geen LEBAFTREKSEL zooals veelal bet geval is vandaar dal het zoo zuiver helder reukeloos en kleurloos is Het KAASRLEURSEL geeft eene mooie gele tint aan de Kaas nooit roodachtig Algemeen verkrggbaar tot zeer billgke prezen pbats te water en moeten de baan op den rug Zwemmende afleggen Er gaan twee mededingers tegelijk te water in orde als hiervoor bepaold zij zwemmen aan het einde der baan ouder een daar gespannen lijn door en zwemmen naar verkiezing n iar het uitgangspunt terug Prijs Diplomo on Luxeartikel Premie Diploma en Luxeartikel Door den ondeigeteekende is als gemachtigde Tan den Heer T P VIBÜLY eenig lid der firma T P VIRULY en Co Zeepzieders gerestigd te Gouda ter griffie van de Arrondiasementa rechtbank te Rotterdam ingezonden het merk de KAMER hetwelk np de raten en kisten waarin de door gezegde firma rerTaardigde Zeep is verpakt wordt ingebrand of op welke wgze dit ook op eenigerlei verpakking wordt aangebracht Deze aankondiging geschiedt ter volioeniag aan het voorschrift van art 2 al 6 der Wet van 25 Mei 1880 Staatabl n 85 Gouda den 16 Jali 1888 Mr 1 FORTDIJN DBOOGLEEVEB Advocaat MUZIEKFEEST van MILLiaSN ZONDAG II JULI 1888 De COMMISSIE deelt mede dat de loting voor de plaatsen zal laats hebben op VRIJDAG 20 JULI des avonds ten 7 ure in de Sociëteit Ons Genoegen waar de PRESENTIELIJST van af 6 ure aanwezig zal zgn Na de loting wordt de inteekenlflst gesloten en geen dagkaarten meer afgegeven en is de toegangsprijs voor uiet leden der Soóeteit cOns Genoegen ƒ 1 49 voor de Matiné of Soiree voor leden der Sociëteit a 1 voor Matiné of Soiree Tot VRIJDAG AVOND bestaat gelegenheid tot INTEEKEMNG by de HH C van VEES Ax Gouwe en JP HARTING Oosthaven Openliare Verkooping te GOUDA op DINSDAG 24 JOLI 1888 des morgens te 9 uren ten sterfhnize van T VERMEULEN Mn de Nieuwe Haven Wgk N No 25 van eenen waaronder eenig Gewerkt GOUD en ZILVER en voorts Timmermansgfereedschap en eenig TIMMERHOUT Daags te voren des namiddags van 2 tot 6 uren te zien Nadere inlichtingen geeft Notaris FORTÜIJN DROOGLEEVER te Gouda Al A II K T A 96 HOOFD DEPOT der Ziiid HoUa$dsclie Bierbrouwer ee den HAAG ktLnclieiier Beïjerscli BeUerscb Lager Gerste Lager en andere BIEREN in soorten De BIEREN der Zuid Bollandsche Brouwerfl onderscheiden zich door bun helderheid duurzaamheid krachtig gehalte en nangenatnen stnaak en verdienen daarom de voorkeur boven de producten van andere Brouwerijen Te verkrggen op heele en halve flesschen Concurreerende Pryzenl Onder aanbeveling F van UTRECHT VOOaXZETTIl G der Openbare Verkooping van eenen Inboedel in het Lokaal Wgk K No 255 aan de Peperstraat te Gouda of WOENSDAG 18 JULI 1088 des morgens te 9 uren GEVRAAGD een fatsoenlijke eenigszints bekend met paard en wagen rrg van sterken drank v Adres A LAMBERT Turfsingel De TREKKING der 3 8 8téats Loterij begint MAANDAG 23 JULI a 8 Het KANTOOR wordt gehouden Gouwe C 9 Vg de Visohmarkt Schroefstoomboot Alida DAGELUKSCHE DIENST GoTida Rotterdam 7 v en tusscheng elegen gemeenten Goedkoopste gelegenheid voor het vervoer van PERSONEN GOEDEREN en VEE Op de adressen der Vrachtgoederen gelieve men steeds te vermelden € per Alida jir Wie Goederen ontvangt met eene andere onderneming terwgl het vervoer blgkens het adres tper Alida had moeten geschieden zal mg zeer verplichten door mg dat adres onrerw ld ter hand te stellen Onder aanbeveling F VAN IJTUECHT MARKT 96 De Qondsclie Macliiaefabriek vroeger GOSIJN Co beveelt zich aan voor de L E V E R I N G van Gasmachines Gaskachels Gas ovens Gaslampen enz Agentuur voor SIEMENS Lampen en SIEMENS Branders Openbare Verkooping van DE HELFT een KAPITAAL groot voor het geheel 16000 ingeschreven in het Grootboek der 2 i percent Nationale Schuld belast met eene jaarlgksche nitkeering van ƒ 26 aan eenj ruim 68 jarige vrouw op VRIJDAG 27 JDLI 1888 des morgens te elf uren in het Koffiehuis cHabhome aan de Markt te Gouda Nadere inlichtingen geeft Notaris G C FORTÜIJN DROOGLEEVER te Gouda Lange Tiendeweg D 69 LEVERT van de beste CONSTRUCTIE met vgfjarige GARANTIE tot de meest concurreerende prgzen tegen afbetaling per week of a contant met 10 percent korting Fijne Witte en Gekleurde HAITDSCEOEUESr A ▼ os Al Kleiweg E 73 en 73 Een ware schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk Z Ür Retau s elfbewaringf Hollandsche uitgave met 27 afb Prijs 2 Gulden Ieder die aa i de verscbrikkelijke gevolgen van deze ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte hering die het geeft redt jaarlgks duizenden van een zekeren dood Te verkrggen bjj het Verlags Magazin te Leipzig Neunarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland Snelpersdrak van A BRINKMAN te Gonda GOUDA 19 Juli 1888 VEBGADEEING VAN DEN GEMEENTERAAD Vrijdag lea 20 Juli 1888 fles naniiJdaga teu 1 ure ton eindo U behandelen Het adres van E Zaal te Alphen houdende verwok om rorleniïing zijner pacht van de gabel op het Gqudsohe Kgpad en van de daarbg behoorende boerdorij met het vooretol van Burgemeester en Wethouders betreffende verlenging der concessie tot tolheffing op dat rijpad en openbare verpachting der bedoelde gabel en boerderg Voor de militaire academie te Breda zijn o a geslaagd A van Mens voor cavalerie hier ta lande B i W van der Meor voor infanterie hier te lande en B C M Smelt voor infanterie in O lndië De eerstgeuoomdo is loerling der 3e klasse aan de rps hoogere burgerschool alhier Wij vestigen gaarne de aandacht onzer lezers op de in dit nr voorkomende advertentie waarbi tegen Vrgdag 27 Juli e k een orgelconcert wordt aangekondigd in do St Janskerk alhier Wij zullen dan in de gelegenheid zijn talentvolle stadgenooten te hooren nl de hh Spaanderman Bouman en Arentz terwijl bovendien Mej Hoger uit s Hage hare medenrerkiug zal lorleenen De opbrengst strekt voor den aankoop van een nieuw orgel in de Lutliersshe kerk alhier De kunstvrianden onder het Ooudsche publiek zullen zeker niet nalaten dit concert met hunne tegentroonligheid te vereeren In de zilting der Bottenlamsche Arr Bechtbank van Jüinsslaj weiden veroordeeld E d O oud 39 jaar koopman te Groot Ammers wegens mishandeling tot 3 maanden gev L V oud 21 jaar arbeider te Odderkerk a d IJsel l kl van mishandeling tot 7 dagen gev P G oud 20 jaar bouwman te Haastrecht bekl van mishandeling tot ƒ 20 boete subsidiair 10 dagen hechtenis De zwem wedstrgd die het vorig jaar hier ter stede door de OouJmhe Zmanclub werd georganiseerd had een uiUtekend succes Dtf beste zwemmers van JVederhind kwamen hierheen en het waterfeest liet met dan aangename herinneringen na Niet te verwonderen is het daarom dat dit jaar opnieuw zulk een wedstrijd wordt uitgeschreven en men mag verwachten dat de zwemschool op Zondag 29 Juli wederom het vereenigingspunt zal zgn van allen die in le edele zwemkunst belang stelUn Zulke feesten ïijn uitstekend in sUat de beoefening van die zoo tn alle opzichten heilzame kunst in de hand te w fdienen daarom alle aanbeveling Waren verleden jaar behalve de zwemmers zelf een groot aantal stadgenooten tegenwoordig om getuigen te zijn van den wedstrgd ongetwgfold zullen ooï mt jaar velen daarheen gaan Ook hoopt men aat de dames niet achterwege zuUen blijven het wige jaar was het iets geheel nieuws en velen konden zich met hot denkbeeld dames op een zwemsohool nog niet goed vereenigen Toch waren er reeds toen een 40 tal dames aanwezig en als men in aanmerking neemt dot alle zwemmer gecostumeerd zgn dan behoeft niemand er tegen op te zien om het feest bg te wonen Laat ons hopen dat hot weer dat dit jaar zoovele zomerfeesten m de war stuurt tegen dien tijd wat opknapt dan SUat ons een aardig feest te wachten nro il uitbreiding gegeven aan het den wT f V J K len 10 jaar aan Ll iy 1 l Daar er hier Het Ü verwachten Het programma luidt ldu voorMn Ï I V eilstrgd is opengesteld voor HH Leden en Liefhebbers moet en tfH f e deelnemers ginnon mot de laagste nummers II Snelzwemmen op den rug mor HH Leden en Liefhebber Lengte der baan 80 Meter met 1 keerpunt De mededingers begeven zich op eene bepaalde plaats te water en moeten de baan op den rt zwemmende afleggen Er gaan twee mededingers tegelijk te water in orde als hiervoor bepaald zij moeten om de eerste eindpaal heen zwemmen en geven van hunne aankomst aan de tweede of laatste kennis door het luiden eener schel aan dien paal bevestigd en verlaten daarop onmiddeUjk het water Prijs Gouden Medaille eu Diploma 2 Verguld Zilveren Medaille en Diploma 3 7 Zilveren Medaille en Diploma 4 Bronzen Medaille en Diploma III Snelztcemmen op den rvg voor Jongen beneden de 16 jaar Lengte der baan 40 Meter geen keerpunt ii n als in B I Prijs Diploma en Luxeartikel Premie Diploma en Luxeartikel Afdeeling C Duiken mor HH Ledm en Liefhdbers De mededingers begeven zich op eene bepaalde plaats te water eu moeten het voorwerp een pop dat men op eene bepaalde plaats diepte circa 3 Meter heeft laten zinken opduiken en oar het uitgangspunt terugbrengen b De mededingers begeven zich elk afzonderlijTc te water in orde als hiervoor Ijepaald zg verUton na het voorwerp aan wal te hebben gebracht onmiddelijk het water Elk mededinger mag driemaal duiken zonder het water Ie verlaten d De Ie prgs wint hij die in den kortoteu te rekenen van af het uitgangspunt bet op te duiken voorwerp aan wal brengt De 2e en 3e prgs hg die den winner in snelheid het meest nabij komt Ie Prijs Verguld Zilveren Medaille en Diploma 2e K Zilveren Medaille en Diploma 3e n Bronzen Madaille en Diploma Afdeeling D Gekleed duiken eu ztcemnten uitsluitend voor HH Werkende Leden der CM De mededingers begeven zich op eene bepaalde pUats te water en moeten het voorwerp een pop dat men op eeue bepaalde pkats diepte circa 3 Meter heeft laten zinken opduiken en naar een aan te wijzen punt terugbrengen De mededingers duiken van de wal af in orde als hiervoor bepaold zij verlaten na h t voorwerp aan het aangewezen punt gebracht te hebben onmiddelijk het water Elk mededinger mag van de wai af tweemaal duiken d De mededingers moeten gekleed zijn met onderkleeding pautalon en vest minstens 2 K G droog Prgs Diploma en Luxeartikel Premie Diploma en Luxeartikel Afdeeling E Tobbenxedatryd uitsluitend voor HH Werkende Leden der Club Prijs Luxeartikel Op dezen Wedstrijd hebben HH Leden op vertoon van hun diploma toegang met hunne Dames De burgemeester der Limburgsche gemeente Noorbeek werd Zondagmiddag door den deurwaarder en twee raarechauase es van Gulpen in de kom zgner gemeente aangehouden en wegens schuld iu ggzeling naar de gevangenis te Maastricht overgebracht De Provinciale Staten van Zuid Holland hebben gekozen tot lid der Gedeputeerde Staten Mr D van Weel te Eotterdam Herkozen tot buitengewoon lid der Ge dep Staten W C M Begram De Hollandsche maatschappij van landbouw zal uitvoering geven aan hot plan om een zuivelschool op te richten en de door haar in het leven geroepen vereeuiging Do Zuid HoUandsche Leerhoeve voor zuivelberoiding heeft een leening uitgeschreven tol een bedrag van ƒ 120 000 De voorzitter