Goudsche Courant, vrijdag 20 juli 1888

der genoemde landbouw maatschappij tevens voorzitter dezer vereeniging de heer Mr D Visser van Hazerswoude heeft zich bij het aangaan dezer leening verbonden om persoonlek gedurende 30 jaren borg te big ren voor een jaarlijkscho aflossing van ƒ 2000 In de igkswerkinrichtingen te Veenhuizen en het rijksgesticht Ommerschans waren op 1 dezer 171 personen aanwezig volgens de oude en 2194 volgeus de nieuwe strafwet opgenomen voorts 9 vrouwen wegens overtreding der drankwet Onder dit getal zjjn niet begrepen de mannen voor de 11e maal en daarboven opgenomen die in de rijks werkinrichting te Hoorn worden verpleegd Gedurende het 1ste halQaar 1888 zyn 859 personen opgenomen terwijl sedert de invoering van het nieuwe strafwetboek tot het einde der vorige maand reeds 105 mannelijke verpleegden die zich aan ontvluchting hebben schuldig gemaakt naar bovengemelde inrichting te Hoorn tot straf zijn overgebracht Het bewonen van hot jaarlijkscho Doofstommenexamen te Rotterdam veroorzaakt een gevoel van medeleden met de ongelukkige kinderen en tevens van dank voor de bestuurders dezer inrichting om deze jeugdige schepselen weder het spraakvermogen terug te geven Elk jaar is het Luthersoh kerkgebouw dan vol belangstollenden en ook dezer dagen opnieuw Aan weerszijden van den kansel hingen de teekeningen der jongens en de handwerken der meines als bewijzen hunner vaardigheid In die talrijke schare werd nogthans een man gemist die zoovele jaren het examen leidde en bij de kleinen zoozeer bemind was de grijze directeur D Hirsoh Ongetwijfeld hadden zijne hooge jaren hem verhinderd tegenwoordig te zijn doch met niet minder lof werd de brave man herdacht door den voorzitter den heer R Moes en mede bnlde gebracht aan den heer J Bikkers die sedert October de plaats van den heer Hirsch vervulde Ook op het overig onderwijzend personeel en de leerlingen viel te roemen De school telt thans 152 kweekolingen 86 jongens en 67 meisjes Van deze 162 betalen slechts 4 do volle kosten van het onderwijs 32 de kosten gedeeltelijk terwijl 116 geheel kosteloos onderwijs genieten Aanzienlijke giften en legaten zijn het afgeloopen jaar ingekomen waardoor het tekort van ƒ 8400 kon gedokt worden maar daar deze baten wisselvallig zijn en t schoolgebouw dnngend vergrooting behoeft moeten dirntongevolge weldra aanzienlijke uitgaven geschieden De financiën zijn derhalve niet gunstig en uit dien hoofde werd met aandrang de steun der weidenkenden ingeroepen De heer Bikkers hield daarna een rede hoofdzakelijk over de methode van het onderwijs Voor de 12 leerlingen die dé school gingen verlaten riep hij den raad en steun in van weldenkende medemenschen In hunne medewerking en in do hoede des Allerhoogsten beval hij hen aan Daarna begon het examen over de verschillende klassen hetwelk verrassende resultaten opleverde Een prijsuitdeeling wisselde dit onderzoek af Ten slotte hield Johanna Boksteyn uit don Haag een toespraak welke vrij duidelijk was De voorzitter sloot de plechtigheid met een vermanend woord aan de leerlingen die de school gingen verlaten en riep nogmaals den steun in der vergadering voor de Doofstommen inrichting De visscher R van Baaren te Schoonhoven heeft in zijne fuik in eene der stadsgrachten aldaar een zeldzamen visch gevangen Het dier houdt het midden tusschen een meerval en een zeeduivel is omstreeks een meter lang en weegt ongeveer 15 halve KG De kop gelijkt in vele opzichten op dien van een zeeduivel maar het overige gedeelte van het lichaam en de kleur van het dier doen ongetwijfeld aan een meerval denken Als men nu nagaat dat volgens dr Winkler de gewone meerval leeft in Hongarije voorheen in ons land in het Haarlemmermeer en de zeeduivel in de Noord en Oostzee en de Middellandsche zee dan is het zeer verklaarbaar dat de wonderlijke verschijning vele belangstellerden en nieuwsgierigen lokt Het is QU door personen uit Oudewater aangekocht die hM zoo mogelijk levend ter bezichtiging zullen stellen Dat er wel eens zaken kunnen gebeuren welke men voor onmogelijk zou houden is deze week bewezen doot eene gebeurtenis te Leiden voorgevallen Het Waalsche ziekenhuis aldaar is geabonneerd bü de Leidsche Diiinwater Maatschappij Per drie maanden moet men de quitantie voldoen van het abonnement of het De quitantie wordt aangeboden maar quitantieu moeten eerst worden geteekend door heeren regenten die daartoe om de maand of om de halve maand vergaderen Deze vergadering kon niet worden gehouden eenige der heeren waren op reis anderen door omstandigheden verhinderd De quitantie wordt dus door een samenloop van omstandigheden niet betaald de Maatschappij laat ingevolge de wet eene waarschuwing bezorgen de directie legt deze echter tor zijde ten einde ook deze tor vergadering over te leggen Door de zooeven genoemde omstandigheden word nog geone vergadering gehouden en op een goeden morgen is het duinwater afgesneden De Maatschappij had ingevolge do wet gebruik gemaakt van haar recht om b i wanbetaling den toevoer te doen afsnijden Zonder duinwater kon het hospitaal het echter niet doen de quitantie werd betaald doch vermeerderd met vijf gulden voor het afsnijden en weer in orde maken der leiding Dezer dagen hebben de socialisten getracht munt te slaan uit de Delftsohe studentenfeesten In een door hen verspreid geschrift werd nl beweerd dat feest werd gevierd van het bloedgeld van het volk Hierbij wordt gedoeld op de ƒ 2000 subsidie welke de gemeenteraad van Delft toestond aan het studentencorps voor do feesten Ieder onbevooroordeelde zal met mij toestemmen dat die f 2000 eigenlijk niets anders zijn dan een droppel in de zee schrijft de correspondent van het Hbl met recht t Valt toch niet moeielijk na te gaan dat de feesten aan het korps minstens f 80 000 hebben gekost Trekt men nu hier af de f 6000 voor de feesttent aan den Leidschen aannemer en zijne Leidschen werklieden betaald plus de ƒ 2000 die de studenten uit de gemeentekas ontvingen dan blijft er toch nog ƒ 22 000 over uitsluitend door de jTingelui bijeengebracht hetwelk voor minstens 90 pCt ten goede van Delfts ingezetenen komt Voegt men nu hierbij dat duizenden vreemdelingen naar Delft zijn getogen die er hun geld hebben verteerd dan mag men gerust aannemen dat minstens f 100 000 in Delft is gebleven gedurende de feestweek Staten Generaal Tweede Kiiher zitting van Dinsdag 17 Juni De algemeene beraadslaging over het wetsontwerp lot verlenging van het octrooi van de Nederlandscho Bank word geopend De heer Van Bylandt besprak meer bepaaldelijk ons muntstelsel en had een regeling daarvan aan de regeling van hot bankootrooi willen verbinden De kosten daarvan zouden uit hel winstaandeel uit de Bank kunnen gevonden worden Terugkeer tot den zilveren muntstandaard aohte spr onraadzaam voor ons land moet het goud behouden worden en voor Indie het zilver De heer A Van Dedem h d gaarne gezien dat in dat ontwerp meer voor den hindbouw ware gedaan b v door geld te geven aan den landbouw en grond als onderpand te nemen Ook wenschte hij de Bank als hypotheekbank te doen werken Beide heeren zouden echter voor de wet stemmen De heer Clerex achtte verlenging van het Bankootrooi niet in het belang vau het volk op grond van de groote nadeolen voortvloeiende uit het z g gevierde monopolie Hij wil vollen vrijhandel en zal voorstellen liet maatschappelijk kapitaal der Bank van 20 op 16 miUiocn terug te brengen en om de Bank in het belang van landbouwnijverheid en kleinhandel het bedrag barer leeningen lager te doen stellen De beer Farncombe Sanders verdedigde een bank met gcpriviligeerde stelling wil met de Regeering haar houden buiten het terrein van den landbouw maar wenscht mindere voordeden voor aandeelhouders Voorts achtte hiJ meer waarborg noodig togen te groote uitbreiding van den handel in buitenlandsche wissels Hg is tegen langdurig octrooi De heer Clerox stelde nu de door hem aangekondigde motie voor die tegelijk met de algemeene beraadslaging iM behandeling kwam De heer Mees verdedigde het recht van den Staat op het winstanndeel van de Bank en wel het hypotheek geven aan particuliere vereenigingen overlaten De heer Domela Nieuwenhuis zeide dat vele leden aandeelhouders der Bank zijn en dus niet onpartijdig kunnen stemmen De Commissarissen Gleichmnu en De Sitter leden der Kamer namen daarom hun ontslag de eerste als commissaris de laatste als Kamerlid Het Bankmonopolie is een roof die niet bestendigd mag worden Stichting eener Staatsbank is het eenig rechtvaardige want de voordeelen komen allen ten goede Spreker verzoekt de hoeren niet zoo allen door elkaar te spreken Als zij willen praten is daartoe gelegenheid in de koffiekamer Daar is zelfs vergunning Men protesteert Spreker eindigde met een motie voor to stellen waarbij verzocht wordt de behandeling der Baiikwet te schorsen en aan de Regeering gevraagd wordt een Rijksbank in te stellen De heer Gleiohman ontzegde a n den hoer Domela Nieuwenhuis het recht om te spreken over de motieven die hem spreker geleid hadden tot zyn ontslagname als commissaris van de Bank heti een hij overigens bevestigde In een zeer scherpe rede gispte do heer Schaepmau daarna de beleedigende redevoering van den heer Domela Nieuwenhuis verweet hem dat hij door zijne afwoziglftid uit de aectien toen daar belangrijke onderwerpen behandeld werden do volksbelangen verwaarloosde en merkte hem op dat waar hg in zijn redevoering er van gewaagd had dat het volk eindelijk zijn geduld verliest hg ook wel eens mocht bedenken dat de gestelde machten hem Domela Nieuwenhuis soms hebben moeten beschermen niet tegen het ongeduld maar tegen de verontwaardiging van het Nederlandscho volk De afdeelingen der Vereenigde Kamers hebben tot rapporteurs over de Voogdijwet benoemd de heeren E Cremers voorzitter Fabius W Cromors Kappeyne Beelaorts Rutgers en Oleichman De Haarlomsche correspondent der A C schrijft Een kleine drie maanden geleden werd bü publicatie bekend gemaakt dat het speel en slagwerk van de Groote of St Bavokerk voor eenigen tijd wegens reparatie zou stil staan Nu geslagen hoeft de klok aldoor maar spelen doet zij nu nog niet En waarom niet Omdat de reparateur een drietal nieuw klokken maar niet op toon kan krggon en onze klokkenist weigert een melodie op het carillon ta zetten voordat dit wel het geval is Na dus eerst gedurende een drietal jaren te hebben kunnen genieten van het Ib vivat hebben wij nu een tijdperk waarin onze klok niets te hooren geeft dan het doffe gebrom van haar slagwerk En dat is ook op den duur niet prettig vooral niet als men weet dat voor de reparatie reeds een hand vol geld is besteed en men het vooruitzicht heeft nog in lang geen waar voor zijn gold te krijgen Het Hoofdbestuur van den Nederlandschen schut terijkaderbond belangstellende in het verstrekken van officieelo gegevens aan daartoe bevoegde personen heeft de volgende vraag ter beantwoording aangeboden ff at kosten ons de schutterijen en wat hebben w er voor aan weerbare mannen Bovengestelde vraag moet voor elk schuttergkorp afzonderlijk aldus beantwoord worden het eerste gedeelte door over een tijdvak van 10 achtereenvolgende jaren b v 1878 tot en met 1887 de kosten te berekenen welke het korps aan het rijk de provincie de gemeente en aan de schutters zelven veroorzaakt en het tweede gedeelte door daarbij op te geven hoeveel weerbare d w z geoefende en ton strijde uitgeruste schutters men daarvoor heeft ten einde alsdan te kunnen nagaan hoeveel de kosten voor eiken schutter bedragen Beleefdelijk zgn alle commandanten van sehutterijkorpsen in ons land uitgenoodigd deze vraag in bovengemolden zin te doen beantwoorden en die antwoorden vóiïr 1 September a s in te zenden aan den voorzitter van het hoofdbestuur Voor het geval der minderjarigheid van Hare Koninklijke H ogheid Wilhelmina Helena Paulino Maria prinses der Nederlanden bij haar komst tot don troon wordt gelijk uit de medeileeling in de vereenigde üitting in ons vorig nr opgenomen blijkt voorgesteld tot haar voogdes te benoemen Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden geboren prinses van Waldeck en Pynnont De moeder voogdes wordt zooals verder wordj voorgedragen ter zijde gdstaan door een raad van voogdij Tot leden van den raad worden benoemd Vier door den Koning den raad van State gehoord aan te wijzen Nederslanders voorts de vico presidont en het eerstbenoemdo lid van don Raad van State de voorzitter van de Algemeene Rekenkarae de president van en de procureur generaal bij den Hoogen Raad der Nederlanden De door Z M aangewezen personen kunnen door den Koning worden ontslagen en vervangen door anderen den Raad van State gehoord Bij deze regeling is in do eerste plaats rekening gehouden met de bepalingen van het gemeene recht omtrent de voogdij on afwijking daarvan alleen aangenomen waar om de hooge roeping van den Vorst het staatsbelang zulks vordert terwgl overigens de natuurlijke bij de burgerlijke wet erkende rechten van den langstlevende der ouders mogen en dan ook naar do overtuiging der Regooring moeten worden geëerbiedigd In hot geval dat do mindeijarigo Vorstin zich in het onschatbaro voowecht zou mogen verheugen tijdens haar troonsbeklimming nog hare moeder te bezitten ligt het geheel in do bedoeling van het voorschrift der Grondwet sleohts één voogd te benoemen on ongetwijfeld zullen dan ook de belangen van het aanstaande jeugdige Hoofd van den Staat het best behartigd worden wanneer de vervulling van de gewichtige plichten aan die hooge betrekking verbanden in overeenstemming met die bedoeling worde opgedragen aan H M de Koningin de edele Vorstin die door haar uitstekende hoedanigheden zich een eervolle plaats heeft veroverd in het hart van lederen rechtgeaardon Nederlander Daar de geschiktheid van de minde arige troouoprolgster om do gewichtige taak die baar nacht gaar eisch te vervullen met name de keuze van opvoeders en onderwijzers een overwegenden invloed uitoefent berust het voorstel op de overweging dat de moodorvoogdos behoort te worden ter zijde gestaan door een raad van voogdij die meer in het bijzonder zal hebbeu te letten op het publiek belang bij ileze voogdij betrokken terwijl in andere opzichten de uitsluitende zorg voor de persoon van de vermoedelijke troonopvolgster het best is toevertrouwd aan haar moedor Hare Majesteit de Koningin De tussohenkomst van den kantonrechter wordt in de bü dit ontwerp bedoelde voogdg min voogzaam geacht Zij is ook niet noodig waar dor moedervof es een raad van voogdg uit hooggeplaatste personen bestaande ter zgde taat Aan dien raad worde derhalve de macht opgedragen waarmede in een gewone voogdij de rechter is tüéklecd Tevens is de fiegeoring van oordeel dat de plichten bg het Burg Wetb aan den toezienden voogd opgedragen op de meest doeltreffende wijze worden behartigd door den raad van voogdg Bg verlies van hun ambt houden de hooge staatsdienaren vanzelf op lid van den raad van roogdg ta zgn omdat het lidmaatschap verboriden is aan het bekleeden van een der genoemde ambten Uit de Brieven uit de Transvaal in de Jrah Ct lichten wij de volgende behartigenswaardige waarschuwing De Hollandsehe Vereeniging te Johannesberg nam op haar laatste vergadering het besluit door oen schrijven in de vaderlandsche couranten sommige liefhebbers naar Transvaal ernstig te waarschuwen dat vooral zij die slechts met de pen kunnen omgaan dus boekhouders klerken ook winkelbedienden zeer mooilg k hier een betrekking vinden Velen die zonder het minste vooruitzicht op een betrekking naar Transvaal zijn gekomen hebben reeds sinds weken en maanden niets te doen en betreuren hun overgld besluit Wie zakon wil doen moet geld meebrengen om zgn zaken op te richten en zoo noodig eenige maanden buiten verdiensten kunnen zgn Ambachtslieden maken een uitzondering in bgna alle vakken zgn zg nog noodig zg kunnen zoo goed als zeker zgn overal werk te bekomen Buiteolandsch Overzicht Het Journal de SI Pétersbouig heet keizer Wilhelm welkom op Russiaohen bodem Het orgaan der Russische ïegeering beschouwt het bezoek des keizers als een ondarpaml dos vrode en als een feit van het hoogste gewicht voor do handhaving der vredelievende staatkunde waarnaar zoowel Rushind als Duitschland streeft Deze verklaring maakt te Berign een goeden indruk Do Berlijnsche bladen zijn zeer tevreden met don warmen welkomstgroet dien de Russische rogeering don keizer brengt Vermoedelijk zal dit later ook wel het geval zijn met de ontvangst Het programma der feestelijkheden belooft althans voel Men bewe rt zelfs dat voor al deze feesten bgna 1 000 000 roebels wdrden uitgegeven Te Pargs is men minder gerust over de gevolgen welke de keizersbijeenkoinst kan hebbon Kr wordt nog Bteetls voel geschreven over Bonlangor dio zich overigens naaromstandighoden wel bevindt Iniuasohen wordt ook de grondwetsherziening niet vergeten want nog steeds noemt hot aantal ontworpen welke hiervoor worden ingediend steeds toe Nu weer heeft Boulangers vriend de radicale afgevaardigde Michelin oeu ontwerp ingezonden hetwelk in hoofdzaak strookt mtt do wensohen van den generaal De hoor Miohelin veriaugt afschaffing van den president en den Senaat verkiezing van oen door het volk gekozen Kamer vervanging dor ministers door ambtenaren die buiten de volksvertegenwoordiging staan en het houden van volksstemmingen op gorogelde tgdon ter bekrachtiging of verwerping van do besluiten door de KaSefgokozen rnmmi de henioningscomm e welk gdijk men weet haar zittingen ooiilr f Kamer zal er dus doZ n ƒ r het o k Z Pl en hetwelk reeds in wl v n m tegon zal oen ontwerp van M cholin s partijgenoot Basly don afgevaar digden nog een drukken dag bezorgen Basly heeft namelgk weo hot voorstel gedaan tot het verloenen eener algemeene amnestie aan allen die wegens misdrijven bg werkstakingen bedreven zgn veroordeeld of die gestraft werden wegens politieke misdrgven en persdelicten Ook maakt d Kamer grooten spoed met de behandeling van het ontwerp tor versterking der oorlogshavens De algemeene beraadslagingen hierover zgn reeds geëindigd on daarna werd tot de artikelsgewgze behandeling besloten KlelDhapdel in Sterken Drank BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda brengen ingevolge art 5 der Wet van 28 Augustus 1881 Staatsblad no 97 ter openbare kennis dat bg hen is ingekomen van de navolgende persoon een verzoekschrift waarbg vergunning wordt gevraagd om in de bg haar naam vermelde localiteit sterken drank in het klein te mogen verkoopen als Naam van de Verzoekster Aanduiding der localiteit Cornelia de Vroom Bogen Wed D Huurman Wgk O 1S5 Gouda den 16n Juli 1888 Burgemeester en Wethouders voornoemd V N BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BROUWER MARKTBERICHTEN Gouda 19 Juli 1888 Door het voortdurend ongunstige weder verkeerde de graanmarkt in willige stemming en werd er voornamelijk voor Tarwe hooger prijs besteed Tarwe Zeeuwsche 7 60 i ƒ 7 75 Mindere Zeeuwsche ƒ 7 85 a ƒ 7 40 Poldrf 7 a ƒ 7 20 Afwijkende ƒ 6 40 a ƒ 6 60 Kanada ƒ 6 10 a ƒ 6 25 Zeeuwsche Rogge ƒ 5 90 a ƒ 6 25 Buitenlandache per 70 KG 3 60 a ƒ 3 75 Gerst Winter ƒ 4 80 a ƒ 5 Chevaliergorat f 6 a ƒ 6 50 Haver per Heet ƒ 3 50 a ƒ 4 50 per 100 Jplo ƒ 6 80 a ƒ 7 50 Hennepzaad Inlandsch i ƒ 8 wten BuitenUndsche voererwten per 80 Kg ƒ 5 30 a ƒ 5 80 Kanariezaad ƒ 8 25 a ƒ 9 Boonen Sohaponboonen ƒ 6 40 a ƒ 6 50 Maïs per 100 kilo Amerikoansche Mixed ƒ 6 30 a ƒ 6 35 Foxanian ƒ 6 25 a f 6 30 Cinquantiney 6 90 a ƒ 7 10 De veemarkt met geringon aanvoer handel traag volte varkens 19 a 20 ct varkens voor Londen 17Vi 19 et magere varkens en biggen traag biggen ƒ 0 80 a ƒ 1 per week schapen en lammoren traag schapen ƒ 18 a ƒ 26 lammeren ƒ 5 tt ƒ 9 por stuk Kaas handel gewoon Aangevoerd 88 pattüen eerste qualiteit ƒ 25 ƒ 28 Znaare to 32 tweede qualiteit ƒ 22 a ƒ 24 i Noordhollandsche ƒ 22 a ƒ 28 Goeboter ƒ 1 30 a ƒ 1 40 Woiboter f 1 10 a ƒ 1 20 Uurgerlljke Stand OBHOREN 1 Juai Ouin Mtrtha ooden S de Vriu en F iia der Vtlde IS Fnderik oaderi V Weil ea I 6 fin Holleo Philippui oadrn T VerkintenF BranDi 17 VViUem Anton naders W K Zieleman en C P van Heiningen Franciicni Hendrik ooden J D Stem en A A Schipperi Adriinus Johannra osdera J M van der Weif en G Ftlii 18 Hana WilbelmiBa oadera B Schinkel en B U de Knrgt OVERI EDBN 17 Jnli C Verkerk 5 w J Andera hniavr van P ran der End BO j 18 H de Boer 57 j OEHUWDi 18 Jali A nn den Bng eg i M kruisbergen T van Eyk en J an Mnllem A de Mol en h W van Baaien 19 W C knijk en O D J Kerkhof ADVERTENTIEN p e l Getrouwd W C KÜIJK M van mi W SS m G D J KERKHOF W Gouda 19 Juli 1888 m BeTalIen van een Meisje F BE VEIBS v D Velde Gouda 15 Jnli 1888 Heden overleed na een langdnrig en smartelgk Igden mgne geliefde Echtgenoot JOHANNA ANDERS in den onderdom tan 50 jaren P TAS UBE END Gouda 17 Joli 1888 De Heer en Mevrouw JONKER MiJNLiEïï betuigen hunnen hartelflken dank voor de vele blaken van belangstelling byhnn Huwelgk ondervonden Gouda 19 Jnli 1888 V De Heer en Mevrouw MUNLIEFF VAK Dam en de Heer en Mevrouw JONKER DE Lange betuigen hunnen dank voor de vele bewgzen van belangstelling bg het Huwelgk hunner Kinderen ontvangen Nieuwerkerk aid IJstel 1 0 t r 1000 Gouda 19 Jnl 1888 De Beer en Mevrouw KÜIJK Keekhop betuigen hun hartelijken dank voor devele biyken vaü belangstelling bg hun Huwelgkontvangen Gouda 19 Juli 1888 V Mevrouw de Wed KÜIJK en de Heer en Mevrouw KERKHOFEolloos betuigen bg deze bun hartelgken dank voor de vele blgken van belangstelling bg bet Hnwel k hunner Kinderen ondervonden 19 Jnli 1888 Tiel Gouda Ondergeteekende geeft hierdoor kennis dat A TAN LEEST niet meer bg hem in dienst is Bestellingen worden thans aangenomen bg H M D THESINGH Brievenbesteller Boelekade R 109 A LAMBERT in STEENKOLEN KAASxUARKT te Uitlioorii BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Uithoorn maken bekend dat voortaan de Kaasmarkt die des VRIJDAGS alhier gehouden wordt eerst ten kwart voor tien ure zal aanvangen ten einde Heeren Kaashandelaars van Rotterdam en elders in de gelegenheid te stellen bg den aanrang der Kaasmarkt te nwoordig te kunnen zgn Voorts dat geregeld des VRIJDAGS onmiddelgk na aankomst Tan den eersten trein van Rotterdam Gouda en Utrecht ten 8 ure 3 minuten te Nieuwerslui een rijtnig van het station aldaar naar Uithoorn zal rijden Aankomst te Uithoorn ten 9 ure Vertrek van Uithoorn naar Nieuwemluis ten 11 ure 40 minaten in correspondentie op den trein van 1 ure 17 minuten naar Utrecht en 1 ure 35 minuten naar Gouda en Rotterdam Vracht Nieuwerstuis Uithoorn en terug ƒ 1 Gevraagd tegen AUGUSTUS in een stil gezin zonder kinderen een net van ongeveer 16 jaar tot het verrichten van hniselgke werkzaamheden Adres Fluweelen Singel 544