Goudsche Courant, woensdag 25 juli 1888

I T1Ï Woensdag 25 Juli 1888 N 3734 GOUDSCHE COURANT SieuwK en Adnertentieblad voor Gouda en Omstreken Tan alle nog voorhanden zgnde ZomeV Artikelen Mantels en IDE te hijiwndere LAGE P BIJ ZEN BAHLMAJVIV Goudsche HarddraveriJ Vereeniging EENDRAOST UAAET MET Voor enNamiddag Harddraverij van Paarden van Inlandsch ras op TTxijd ag 3 A a gru stVLS IQQS om paus en PREMIE in contanten of ZILVER naar keuze der winners PRIJS 200 PRRAllË f7S 7ö 2S VOOR en NAMIDDAG IJVLEGGELD ƒ 1 Namene hel Bestuur j Xj jLisr bij k Secrelariê Noord HoUandsche Vereeniging HET WITTE KUUIS zijn tot den Koers van den dag doch minstens teg en 12 75 te GOUDA verkrijgbaar bij de Heeren Wed KNOX DORTLAND 9 THE SINGEE MANUFACTUEING C EWmZ Eerste en grootste Naalniachineiifabriek der wereld 0RI6INEELE SINGER NAAIHAGHINES alom bekend om Imnne voortreffelijke constructie en groote duurzaamheid Deze Machines worden ook op proef gelovord en ftratis onderricht or fop verstrekt teneinde elke reflectant zich door eiffCH ondcrvindinK van hunno onovertroifen deceiykheid kan overtuigen vóór dat liij koopt Do Naaimaohmes der Smger Maahchappij zijn i elk opzicht met de grootste nauwkeurigheid afgewerkt en uit de beste grondstof vervaardigd Alleen hieraan hebben zij dan ook hun wei rjcaloos succes te danken Elke echte Smger Machine draagt op den arm voluit geschreven de firma THE SIVGER nANUFACTURING Co alsook het nevenstaand fabrieksmerk Mm wachte zich mor namaakseh De Singer Maatschappij heeft SlCChtS ééu Depot te CO D DA en wel Dubbele Buurt No 4 bij J H Schmidt Opentare Verkooping van DE HELFT Opentare Verkooping te GOUDA op DINSDAG 24 JULI 1888 des morgens te 9 uren ten sterfhuize van T VERMEULEN aan de Nieuwe Haven Wyk N No 25 van eenen een KAPITAAL groot voor het geheel ƒ 16000 inge8cbre en in het Grootboek der 2 percent Nationale Schuld belast met eene jaarlgkgche uitkeering van ƒ 26 aan eenj rnim 68 jarige vroaw op VRIJDAG 27 JULI 1888 des morgens te elf uren in het EofiSebuis Hirhonii aan de Marlit te Gouda Nadere inlichtingen geeft Notaris 6 C FORTÜIJN DEOOGLEEVER te Gouda waaronder eenig Gewerkt GOUD en ZILVER en voorts Timmermansgfereedschap en eenig TIMMERHOUT Daags te voren des namiddags van 2 tot 6 uren te zien Nadere inlichtingen geeft Notaris FORTÜIJN DROOGLEEVER te Gouda ii i o Jumbo Poetsnomade De ondergeteekende blgft zich aanbevelen tot het maken van PORTRETTEN in alle afmetingen Vergrootingen naar alle Portretten MARKT A 156 Gouda Van kervel is de betite en goedkoopste dei wereld Alom verkrijgbaar in doozen a 5 7 J en 12 Cents Chemische Fabriek Zevenaar Snelpersdrnk van A BRINKMAN tt Gouda Openbare Vrijwillige Verkooping De Notaris H ÖROENENDAAL te Gouda zal op MAANDAG 23 JULI 1888 s morgens 11 uur in bet Hotel de Zalm aan de Markt te Gouda publiek veilen en verkoopen N 1 Een kapitaal goed onderhouden SBisiiisfrts met HardslAenen Gevel Marmeren Gang met Marmeren Lambriseering en aangelegden groo ten Tuin waarin een groot Tuinhuis met Zolder aan de Turfmarkt te Gouda Wgk H No 87 kadaster Sectie B No 1151 1152 en 1477 f root 8 Aren bevattende het Huis 8 Kamen leuken met ilggebonw Meidenkamer KelderI Provisiekast ruime Zolders Regenwaterpomp Waterleiding en velerlei gemakken benevens een vrgen uitgang of poort naar de Turfmarkt Te bezichtigen de week vóór den verkoop alle werkdagen behalve Zaterdag van 2 4 uur mits vooraf belet vragende lf 9 Ben hecht en sterk Woonhuis en Erf met open Plaats aan de Gouwe te Gouda Wgk C No 69 kadaster Sectie B No 308 groot 68 Centiaren Verhaard bg de week voor 2 25 Te bezichtigen 3 werkdagen vóór den verkoop van 10 2 uur en op den verkoopdag van 9 11 oor JV 3 Een in volle werking zgnde zeer gunstig gelegen Qrof Aardewerk en BLOBUFOTTENFAME met stoomvermogen waarin ingemetselde Stoomketel van 12 en Machine van 8 paardenkracht genaamd ede B rg gelegen te Gouda aan de Raam Lazarussteeg en het Rotterdamsehe Veer met onderscheidene Gebouwen als Woonhuizen Magazgnen Pottenbakkerg met ronde en lange ovens Werk Droog en Bergplaatsen Kleimolens Kantsteenmolen met Builkist Loodroolens en Terreinen samen groot 18 Aren 55 Centiaren In perceelen en massa s Te bezichtigen alle werkdagen van af 9 Juli 1888 van 9 12 en van 2 4 uur Alles te aanvaarden 1 October 1888 bg de betaling der kooppenningen Breeder bg billetten omschreven Nadere informatien geeft voornoemde Notaris GROENENDAAL te Gouda De Notaris H GROËKUKÜAAL te Gouda maakt bekend dat het BEEBENUVIS aan de TURFMARKT Wgk H No 87 te Gouda hetwelk op MAANDAG 23 JULI 1888 zoude worden geveild uit de hand is verkocht de veiling van de overige perceelen zal evenwel VOORTGANG hebben J K TAN HINDEN Tandmeester is dagfelijks te spreken Gedurende zgn laatste bezoek in Parijt heeft hg zich in de gelegenheid gesteld KUNSTGEBITTEN en TANDEN voordeelig té kannen plaatsen Aanbeveling onnoodig Fijne Witte en Gekleurde HAUDSCHOEITEÏÏ A V OS Az Zleiweg E 73 en Z De TREKKING der 3S8 Staats Loterij beg int MAANDAG 23 JULI a s Het KANTOOR wordt gehouden Gouwe C 9 hg de Vischmarkt B INNENLAIfD OOUDA 24 Juli 1888 De heeren W Nanninga on S de Geus alhier d den in de afgeloopea ireek met oed gevolg het Ie ged van het notarieel siuti oxameu De heer W Sliadreoht alhier heeft bg den poraoneelen wedstrijd op den algemeenen schietiredsirüd te Rotterdam bij gelej euheid van het feest van het 6 jarig lieataun der Schtrpsehutterarererni ing Rottenhrai een prya behaald Zondag ton half 7 Ure is het zovoiuarig toontje ran O Kamen kleermaker op de Oosthareu ia het water gevallen en helaai jammerlqk venironken Een der beivonera der Westhaven de heer O m er tot tareenaal toe b jgetprongeu maar het mocht hem helaai niet gelukken het kn uipje to re lden Te midden van een zeer tairqke schare werd het Iqly e na verloop van eeir half inrr upgehoalti Van de door den Ned Hhgnspoorireg aaigeboden gelegenheid om des Zondags voor verminderd tarief naar den Haagr te kunnen reizen maakten Zondag U 2S0 person Mi gebmik In de veiqtadering van het l stuur der Kamer van Navraag alhier op 19 Juli j L werd onder meer tn sprake gsbneht de ra nl in don laataten tgd meer in gebruik zijnde gMro Bta om door middel van IKaton gelden in t imelea voor een behoeftig menach of gesin door iên af meer aohtensiraardige personen aanbevohjn Hoewel IftJgtlfljjtlt BI h dwuineé kondon vereeoifao if èqnde t een goed middèröói voor een hepaaU oobl In eens of voor een aekeren tijd de noodige fomUea b een te brengen aehtta men do wgze waarop te werk wordt gegaan wel voor verbetering vatbaar In sommige gevallen wordt te veel in andere daarentegen te weinig opgehaald Nu en dan is t ook voorgekomen dat een belitter van zoo n lyat na jaren eenmaal zelfs na 6 jaren daarvan op nieuw gebmik maakte om rich op een gemakkehjke w ze gelden te venohaifen Men was van oordeel dat het al of niet teekenen op die lijaten en de haq rootheid der gift menigmaal afhankelyk wordon gesteld van de welwiUendkeid jogrns de aaitieKelende personen en de gift dikwerf met in verhouding staat tot het beoogde doel Bindelgk vefmoende men dat t een enkele maal bleek dat de aanbevelende personen bij nader onderzoek zelf dupe warfn van oplirhterij De vraag wer l toen gesteld of t niet wenaoheljjk lu zijn dat al dergelyke aanvragen doormiddel van eene en dezelfde vereeniging en niet andera dan na oen voorafgaand grondig onderzoek tot het publiek jouden gerieht worden In de eerstvolgende algemeene vergadering zal die Mak verder worden behandeld Bg de Remonttrantsche Gemeente te Boskoop is beroepen de Heer Dr I Herman de Bidder predikant te O ude Weteri ng Heden herdenkt de heer M Bron burgemeester der gemeente Gouderak z jn SS jarige ambtsbediening In den tijd dat hg aan het hoofd stond dier gemeente heeft klj zich de algemeene achting waardig gemaakt h j is humaan stipt rechtvaanlig en in den voUten sin des woords een goed burgervader Het was t denken dat de ingezetenen niet zouden nalaten hem op dezen dag te toonen hoe hoog zij hem schatten Dat het dorp met vlaggen is ver lerd preekt van zelf arm en rijk versierde gaarne zgn woning ter eere van den man san wien d gemeente zooveel verplicht is Om 8 uur werd het feest geopend door esne aubade aan den jubilaris en nadat hem door den Gemeenteraad en de Burgerg geschenken waren sangebo len had een optocht door de gemeente plaat met muziek Heden mid L 1 ri erwhiUende volks pelen plaat hebben en van avond openbëre auziekuitvoonng en dluminatie van een eoreboog Zondag namiddag viel het zeq arig dochtertje van De K te Schoonhoven van dea zeer hoogen kanti aan het boterhuis in de haren Oe heer Van Dantzig die gereed alond om niet zgne familie een rgtoer te gaan maken sprong nmiddellgk gekleed het kind na grerp het en had al zwemmende en wadende hot voorrecht den tfilen Laat te bereiken waar men inmiddels eene Uilder liait geplaatst die den redder gelegenheid bood met tgnen hut tjehonden op den wal te komen De 0 ageninger spreekt Over de aanmerkingen door dr Kuyper gemaakt op het vontii van den Hoogen Baad dat aan het verzet der d4eerenden een einde maakte Dr Kuyper zou gewiln hebben dat de Hooge Baad hem op het terrein fevolgd ware waarop hij de zaak wensehte gebracht t zien dat v n het roormaligd Gereformeerd kerkreeht Dat is legt bet blad via streven van meet aan geweest Hg negeerde de geschiedenis van de laatste 80 jaren begeonle gehandeld te hebbeu alsof ze niet bestond Willem I had z i verkeerd gedaan met in de zaken der Herv Kerk in te grijpen haar eene nieuwe organisatie te geven En nu werden de onder bet stof begraven omlen bescheiden dier Kerk weer te voorschijn gebracht hare reohtsgeldigheid Stijf on strak volgehouden en eene beweging op Kmir gezet ter bereiking van het vurig beerde do4l Wie mag vraagt De W ajfninger het van den reohler etschen dat hij op gronden aan dat hingverledfns ontleent recht zal gaan spreken Dan kan morgen aan den dag eeue Boomsche corporatie een gediné aanhangig maken over bet bezit b v van de Domla te Utrecht en beweren dat deze niet aan de HeiK gemeente aldaar toebehoort maar aan de RoonH jL On dunkt onze reohtMI bfStten wal wat anders tefloén dan zich in dingen in te werken waarvan ze geen verstand hebben Dit erkent dnn ook dr Kuyper zelf irNaar onze vaste overtnijpng schroef hy had de Hooge Baad in deze ingewikkelde qoaestie dan ook nimmer eenigs uitspraak mogen ben dan na bigk te hebben gegeven dat hg op do hoogte der zaak was van alle gronden der tegenpartij kennis droeg 00 do middelen had gevonden om hare gronden in rechten te weerspreken Zelfs kont het ons voor dat het te hulpe roepen van expert in deze vreemde materie noodnkeljjk ware geweest Zeer juist zegt de Wagenmger zelfs de hoogst bekwame loden van den Hoogen Raad hebben van deze dingen geen verstand Dus experts aanstellen f Haar eilieve waar die te vinden Niet in het buitenland want daar is zeker niemand op de hoogte dezer zaak Kn in het binnenland staan de deskundigen in twee vgandige kampen tegenover elkander Het zou eone onmogelijkheid geweest zgn onpartydige experts te vinden Maar goed gestehl er waren bevn de experts te vinden geweest eu eens aangenomen dat ze zich voor dien arbeid hadden laten vinden wat zou de H Baad dan nog aan hun uitspraak gehad hebben Laat Koning Willem I verkeerd tn onwettig gehandeld hebben dan i Og betoekende dit niet het allerminste dewjj Kerk iu zyne bemoeiingen en veronleningen het beeft en later haar in 1852 bepaald gehonoroerd Het gaat niet aan wat 80 jaren onbestreden bestaan heeft en diepe wortelen geschoten tor wille van tenige malcontenten en idealisten on die nog wel aan die organisatie hunne eigene persoonlgke positie te danken hebben te vernietigen Alleen leden dor Kerk van vóór 1316 zouden indien tg rich nooit aan die organiMtio hadden onderworpen ten deien in rechten hebbeu kunnen optreden maar de zoodanigen zgn reeds lang allen ter ruste D Ifageumger komt derhalve tol do oonelusie dat de H Raad niet alleen de wijste partg heeft gekozen maar zieh ook op het eenig mogelgke standpunt gepUatst Staten Oeneraal Twekm Kambh zitting van 23 Juli Het debat werd voortgezet over hot octrooi der Nederi Bank Door den heer Clerci wm als amendement voorgesteld het kapitaal niet zoosls do Regeoring voorateldo te vorhoogen tot 20 millioen gulden maar op 18 miUioen te behouden De boeren Veegens en Haffmans verdedigden met den voorsteller dit araenilement De Bank vraagt geen vergrooting van kapitaal eu men zal den aandeelhouders een voorduel schenken dat niet opweegt togen de nadeelen welke er voor den Staat uit voortvloeien al krijgt de Staat ook ée n millioen De heeren Van Baar en Bookers stonden den Minister van Financien ter zgde by diens bestrijding van het amendement dat ten slott word verworpen met 41 tegen 40 stemmen zoodat het kapitadl wordt gebracht op 20 millioen Heden zou de beraadslaging worden voortgezet Den heer Levyssohn Norman zal op zgn daartoe gedaan verzoek op een nader te bepalen dag gelegenheid worden gegeven den Minister van Koloniën te interpelleeren over den toestand in Atjoh en de daar door de Begeering gevolgd wordende politieke godragsign Ing omen waren nog twee wetsontwerpen tot goedkeuring van overe pkomsten met de HoU IJz Spoorw Itq Van de ongunstige weergesteldheid der laatste weken meent de Sngelsche meteoroloog Archibald de oorzaak te kunnen opgeven Een aantal cyclonen of depressies hebben dit jaar over onze streken hun weg genomen terwijl wg gewoonlyk in dit jaargetgde ons onder den invloed beriuden van een anticycloon die op den Atlentisohen Oorsan in den omtrek van Ierland zijn gebied heeft Dit jaar nu berindt die anti cycloon Qi bied van hooge drukking rich ved noordelijker en de depressies die rondom dat gebied heersohen nemen over onze hoofden haar weg Waarom echter de nti oydoon eene andere ts heeft opgezocht dan gewooalgk dat is een moeilQk vniii stiik Xm bnkgt fiA te verband met het feit dat de Hibergen van IJsland en Groenhind dit jaar veel zuidel ker in den Atlantischen Oceaan zgn afgedreven dan andere jaren Hetzelfde schgnt in 1879 te hebben plaats gehad Men zon om de geaardheid dor zomer van Noordwest Europa t kunnen voonpelleu onafgebroken waarnemingen betreffende de beweginj vao hot gs moeten doen Omtrent de spoorwegen insJapan meldt men De staatsspoorweg in Japon Sf zeer goed gebouwd en staat onder eene voortreffelqke leiding Elke tiein bestaat uit eonige wagens Ie 2e en 3e klasse volgens het Noordduitsch coupé systoem ingericht Het eoniie onderscheid tnsschen do Ie on Se kissse conp s liestaat hierin dat de Ie kUsse coupes met rood leder bekleed zgn en hA het den reizigrrs daanu geoorloofd is te njoken terwgl de 2 khüso ooup umin bekleed zyp en het rookeu in de meeste coupes verboden wordt Geen enkele beambte riet toe of de reirigors zich in die coupes begeven waarin zy vohtens hun plaatabewgs behooren te ritten Slechts een portier merkt het bil ot aan den ingang van bet stationshuis en bij aankomst neemt een tweede portier het biljet weder in ontvangst De Japanners zgn zoo overtuigd van de eerlijkheid van hunne landgenooten dat zij vertrouwen dat wel niemand in eene hoogere klasse zal phuts nemen dan waarvoor hy betaald hooft De Tiji bevat een artikel over de mtngegooden en de aÜKhaffing van de plaatsvervanging Het bkul betoogt dat terwijl men in naam de mingegoede khissen vil beschermen door afschaffing van de plaatsvervanging men haar inderdaad eene vermeerdering van dmk en lasten op den bals zou schuiven die werkelgk niet gering is te aehten Niet bet h g van den mingegoede zou gebaat zijn indien de rempUu ering werd afgeschaft integendeel Maar aan het gevoel van afgunst van jaloerschheid zou voldoening zyn geschonken wanneer ook de zoon van rgke ouders ge lwongen w rd zelf zgn plaats in h t g Ud in te nelnen Daar echter de voordeolen van hot geldborit zich in alle omstandigheden niet het minst ook in militairen dienst doen gevoelen zouden bg inlgving van een groot retal meeróegaede jonj lingen het gevoel van ongelgkheid deJnrtstoeht van afgunst big de miliciens van geringeren stand bg ilagelijkschen omgang met rijkeren in militairen rang huns gelijken wedei