Goudsche Courant, woensdag 25 juli 1888

feheel te behandelen lichamelijk naar de regelen ie de geneeskuntle heeft doen i ennen als tot verbetering leidend en niet minder baar de bgzondere eisohen van de geestelijke krankheid die van hunne londe een onvermijdelqk gevolg is Men spreekt van dronkaartUKMwwut en tereoht de drankzucht took komt gewooi lgk ten lotte in hst stadium van zieète want het is natuurlgk onmogelijk dat de sterke uitwerking van des alcohol op het lichaam op alle organen en dus ook op het Mgaan van het 4enkeu in haar veririMeteadeB invloed niet zon doorwerken op den geest op geheel het geestelijk wezen van den men h Db dorst naar alcohol van bgna allo liohaamsatomen zou men kunnen zeggen neemt toe aldoori toe terwgl tegelijkertijd door eiken keer toegevens het weerstandsvermogen afneemt tot het t alotie totaal gebroken en de ongelukkige geheel onder de macht van den drankdulvel is dan kan men d n dronkaard niet anders meer beschouwen dan f ï een kranke naar lichaam en geest al sluit die l i iaming van ziekte het begrip van schuld niet uit Zullen nu de pogingen van medemenschen tot rodding van zulke diepgevallenen ook niaar eenige kans van slagen hebben dan is I verwijdering van den Igder uit z jn kring een alleifeerste vereischte Onmogelijk toch is het dat men in dien kring den allereersten eisoh tot betering zdu kunnen handhaven algeheele onthouding nie alleen van alcoholische maar ook van alle andere prikkelende dranken en zelfs spijzen Want ile vindingrijkheid der drankzieken om drank machtik te worden als men hun dien onthoudt is algoneen bekend en evenzeer mag als bekend worden verondersteld dat zij ton laatste b j gebrek aan beter de toevlucht nemen tot zelfs de walgelgkste surrogaten waaronder indertijd van betrouikrbare z jde eens werd genoemd een mengsel van terpentgn en schoensmeer Nu gebeurt het zelfs in een speciaal asyl nog wel dat een enkele maal de bistuurders verschalkt worden door deze vindingrijkheid der verpleegden maar do kans is toch betrekkelijk gering en bovendien de totale onthouding is niet het eenige middel dat in een asyl wordt aangewend Amerika is het eigenlgke vaderland van do dronkaaids asyls daar bestaan er verscheidene mot grooto rijkssubsidien Engeland beeft al heel spoedig het voorbeeld au Amerika gevolgd doch daar worden voor zoover we weten geen rijkssubsidien gegeven wel is daar een wet dio de opneming enz in die talrijke particuliere inrichtingen rngelt Het meest bekend zijii echter ten onzent de Duitsohe asyls En onder deze is dat te Lintorf waarnaar o k de voorloopige oommissie in haar circulaire verwees met het onbelangrijkste Deze stichting is ook uitsluitend door partiqulier initiatief in het leven geroepen Een beschrijving in bijzonderheden zou te veel plaatsruimte eisohen w doelen alleen het volgende mede Zeer in het klein is men met de oprichting begonnen Al spoedig echter kwam men tot uitbreiding en later zelfs tot oprichting van een geheel nieuw gebouw waar de meer gegoeden tegen hoogeren prijs afzonderlijk werden verpleegd Ook in de Lintorfsche stichting is algeheele onthouding de eerste grondregel De verpleegden moeten daarom bg aankomst al hun geld afgevea en de eerste drie maanden ivordt hun geen wandeling zonder geleide toegestaan Al het mogelgke wordt gedaan om bij hen de levendige overtuiging te wekken dat zonder algeheele onthouding herstel niet mogelgk is Dat deze plotselinge onthouding zooals wel eens beweerd is levensgevaarlijk voor den patient zou zijn wordt door vele bestuurders van asyls een vertelsel genoemd maar begrijpelijk ia het dat de kuur in den aanvang een uitwerking uitoefent die aan het tagenovergestelde van beterschap zou doen denkeu aboedig echter beginnen zg zich al gezonder dan vSoeger te gevoelen Een moeii jke vraag ia hot voor dergelgke inrichtingen hoe op doeltreffende w jze de verpleegden bezig te houden hoe hun de zoo noodige afleiding te bezorgen Te Lintorf laat men in het oude gesticht dat voor de mindergegoeden allen zooveel mogelijk hun eigen handwerk uitoefenen anderen lait men veldarbeid verrichten In het nieuwe gesticht dat voor meergegoeden zijn er echter velen die geen handwerk kennen De moesten tracht men echter tot lichamelijkcn arbeid aan te zetten velen werken o a aan boom of bloemcaltuur Wandelingen in den omtrek worden dagelgks gehouden aan lectuur en verschillende gezelschapsspelen ontbreekt het ook niet Kaartspel is echter beslist gebannen dit is ook het geval in onze rgkawerkinrichting te Ommersohai en waarlgk niet zonder reden De Inatste winters werden er ook gedurig voordrachten gehouden Ds Hirsch die aan het hoofd der Lintorfsche stichtingen staat en er de ziel van is houdt eiken ochtend godsdienstoefening die door allen van welke gezindte ook moet worden bggewoond Ds Hirsoh spreekt alt jd op andere en waarscliqnljjk Teel smutelqker wqze geprikkeld worden Deze ponten spriagèn zoozeer in het oog dat men bjjna aan opzett lqke verblindheid moet gelooven wanneer men door sprekers der linkerzijde de noodzakelijkheid van de afschuffi der plaatsvervanging als eem maattdwgftUjk behmp en nog meer bepaaldelijk ala em itlauff der matgegoeie klameii hoort bepleiten Op de bekearing der linkerzijde ih dez durft de ï echter na irelqks eenig vertrou atellen Wel durft hot blad de hoop voeden dat de tegennroordige Minister voor zoover hg nog niet van het ernstige nadeel hetwelk jukt aan de mingegoede klassen door afschaffing der phiatsvervanging zou worden toegebracht ten volle mooht overtuigd zijn daarvan door de rapportan d r met z jn medewerking ingestelde staatsooinmissle zal overtuigd worden Wg vernemen dat de voorloopige commissie die zich onlangs vormde tot het oprichten van oen dronknardsasyl in haar laatstvermelde circulaire zich blqkbaar niet tevergeefs tot het Nederlandsche volk heeft gewend Zooals men zich herinnert werd in dat rondschrijven verzocht dat allen die met het plan instemden daarvan aan de commissie kennis zouden geven Welnu aan die blijken van instemming ontbreekt het niet Uit al jaorden des lands en uit alle maatschappelijke kringen komen ze in l e meeste waardeering vindt natuurlek deze poj ng b zielkundigen doktoren kantonrechters en zooveel anderen die in hun ambt of beroep bjjna dagelyks do verschrikkelyke verwoesting kunnen waarnemen die de drankzonde op lichaam en geest en niet minder in heel don familiekring van den schuldige aanricht Maar ziju het deze personen al die dergeiyke verwoestingen meer in hot bgzonder kunnen waarnem p onbekend zyn ze helaas in ons land in b jna niet éea kring in bijna niet een stad of dorp Hier is het A daar B elder weer C van wion heel de plaats der iifwoning weet dat hij drinkt dat de smeekingen van vrouw en kinderen niet kunnen voorkomen dat heel de bloeiende zaak of dat heel hot erf verdronken wordt en dat de ongolukicige zelf op weg is zich dood te drinken Waar nu znlke toestanden in ons land helaas nagenoeg gewoonheden zgn daar mag hiSt stellig verwondering wekken dat de erkende liefdadigheidszin van het Nederlandsche volk nog geen pogingen aanwendde om althans iets te doen tot leniging van zooveel ellende Wel heeft onze overheid in zooverre haar macht ten dezen aangewend dat de verstrekking van alcoholische dranken bg wet werd beperkt en publiek schandaal van dronkaards thans van onze straten en openbare wagen wordt gebeerd maar wat tot redding van drankzuchtigen kan worden gedaan dat ligt niet op haar weg daartoe dipnt de particuliere liefdadigheid het initiatief te nemen in welk geval de overheid zeker niet zal nalaten kraohtigen steun ie verleenon Tot redding van drankzuohtigen wordt ten onzent niets gedaan zelden we want de opzending naar een Hijkswerkmrichting van hen die zich herhaaldelijk aan openbare dronkenschap hebben schuldig gemaakt kan moeielijk gerangsohikt worden ond r de pogingen tot redding In de kolonie Ommersbhans toch hebben de wegens openbare dronkenschap veroordeelden wel twee afzonderlijke zalen in gebruik die dienst doen als eet slaap en conversatioüalBn maar dat is ook het eenige waarin zg van He verige verpleegden onderscheiden zijn of alleen dit nog dat zg nooit veldmaar altijd uitsluitend fabriekt arbeid verrichten Kléeding voeding straffen en uitspanning alles doelen ze overigens met de andere veroordeelden En oei onvergeeflijke fout mag het stellig heeten dat het bezoek der godsdienstoefening die door een predikant en een pastoor geregeld worden gehouden ttiet verplicht is gesteld wat in onze huizen van arrest en bewaring wel het geval is Evenmin is het volgen van het godsdienstonderwijs verplicht Van beiden wordt dan ook weinig gebruik gemaakt Zoo ziet men dat van poging tot redding of ook maar tot eenige zedelHke verbetering hier geen sprake is al blijkt ook voor velen de volstrekte onthouding van allen drank waartoe zij daar gehouden zijn van goeden invloed te zyn geweest Maar een rijkswerkinrichting als Ommersohans laat dan ook moeilijk toe dat daar systematisch iots worde gedaan ter Iwstryding der drinkzucht een geheele wgzigin in haar inrichting zou daartoe noodig zgn en dan nog i welk een betrekkelijk klein cijfer van dronkaards is het maar dat onder de termen van opzending naar Ommerschans valt Een verblijdend verschijnsel is het daarom dat eindelijk in ons land het iditiatief wordt geifomeu tot de oprichting van een afzonderlijk toevluchtsoord een asyl voor dronkaard In zulk oen asyl toch is alles er op ingericht êm de drankzieken beslist tegen dat deze gedwongen godsdienstoefeningen op velen een tegei overgesteldeu invloed zou uitoefenen dan bedoeld wordt H j is integendeel ten volle overtuigd dat al zgn werk vruchteloos zou zgn als h j niet voortdurend kon wijzen op den w g des ihIooIs als deo enigen die tot volkomen behoud leidt Het resultaat Ati man tg Lintorf en Jn andere buitenlandscha asyb verkrijgt wwdt gen deld gerekend cm algeheele herstelling van S6 t t 40 pCt der verpleegden t toreekt echter van zelf datde resultaten grootendeels afhankelijk zijn van dentact de geschiktheid van den persoon die met deleiding beh st is Dat heeft de voorloopige commissie ten onzent ook begrepen zg legt er io tiaarcirculaire dan ook niet weinig nadruk op Wat er overigen uit k t fog a dier oomaiisNe lal groeien op welke wyze indien tot oprichting wordt overgegaan de zaak zal worden opgevat of dan die stichting van mannen van velerlei richting een bepaaldstempel zal dragen en zoo ja welk nadereplannen dan in de circulaire omschreven werden bestaan meenen wij nog niet Vermoedelijk zullenallen die van bun instemming bl jk gaven binnenniet al te langen tqd worden bijeengeroepen omdan tot de samenstelling van een uitvoerend comité te komen Standaard concert ter eere van den Heer S VAN MILLIGEN Het was voorzeker een goed denkbeeld om dea heer S van Milligen die na ruim 12 jaar in onze gemeente gewoond en gewerkt te hebben m de muziekale ontwikkeling onzer jeugd naar een dier buitenlandsche steden vertrekt waar een ktnstenaar eerst recht adem haalt een openbare hulde aan te bieden Mag in vele gevallen een huldebetoon binnen vier muren het meest passend heeten niet hier waar t gold een man die jaren achtereen aan het hoofd stond van het muziekale leven in onze gemeente Hier bestond behoefte openlgk te toonen hoe men over hem dacht De heer van Milligen toch heeft niet alleen ten opzichte van onze muziekschool grooto verdiensten in wgder kring dientop prgs te wwdengesteld wat hgdeed Een talentrol musicus aan te treffen die bereid en in staat ia les te geven eei muziek uitvoering te leiden aan het hoolU van een zaugrereeniging te staan is geen zeldzaamheid maar een man aan zich te verbinden die door muaiakaal gevoel Igemeene ontwikkeling en tact van omgang kortom door zijn geheele persoonlijkheid bg uitstek geschikt moet worden geacht om de jeugd belangstelling in te boezemen voor de kunat en lust om door den zuren appel der eerste studiën heen te bijtep zoo iet is minder gemakkelgk In don heer van Milligen had Gouda het voorrecht zoo n man te vinden en toen de gemeenteraad hem bij besluit van 26 Oct 187S op voordracht van de Commissie van toezicht over de muziekschool aan dio inrichting verbond deed hij een keuze waarover men nooit berouw tou hebben Het was in dien tgd droevig met onze muziekschool gesteld Do leerlingen verminderden in een opgewekt krachtig leven mocht f j zich allerminst verheugen en de oertgds goede naam der inrichting mannen als Bekker n Kwast hadden haar dien bezorgd dreigde verloren te gaan Nadat de heer van Milligen tot ons kwam mocht de school langzamerhand weder haar vroegeren bloei bereiken en het aantal leerlingen nam in die mate toe dot uitbreiding noodzakelijk werd zoodat wij thans in haar eene inrichting bezitten die met eere onder onze stedelijke scholen genoemd mag worden Was het wonder dat men den man aan wien w i dus veel te danken hebben niet weg wilde laten gaan zonder hem op ondubbelzinnige wgze getoond te hebben hoezeer w j hem waardeerden f Zondag jl had het feest ter zjjner eere plaats Het was in twee deelen verdeeld een middag en avondconcert Een talrijk publiek woonde het feest bij ♦ Toen OBi 2 uur de beer en mevr van Milligen in de zaal Kunstmin binnen kwamen werd hun door de jongejuflFrouw Spruijt oen bouquet aangeboden waarop do Voorzitter der Commissie van Toezichtover de Muziekschool dea katheder beklom en een ha telgke toespraak hield die ongeveer aldus luidde Mijnheer van Milligen I Het is mg een waar voorrecht U welkom te heeten op dit feesl U namen vele stadgenooten aangeboden Het was ons een behoefte U een openlgk blgk te geVen van hulde en waardeeriug Vpor al wat gg deed in het belang van het muziekale loven in Gouda Gedurende ruim 12Vi j stond gg aan het hoofd van de muziekale wereld in deze gemeente en al dien t jd zijt gij roet eene toewijding en Ijver werkzaam geweest die door ons op hoogen prijs worden gesteld In t bijzonder w t de Muziekscbopl aan U te danken heeft wordt door ons zeer gewaardeerd en hebben wij U meermalen in enger kring duidelijke blijken gegeven van onze hoogachting en onze erkentel kheid thans nu g j op het punt staat ons te verlaten gevoelen wij behoefte U dit namens zeer vele stadgenooten nogmaals te toOnen Ik eindig met de hoop uit te spreken dat gij eenmaal in het buitenland gevestigd de gemeente Gouda in de verte niet zult vergeten maar do herinnering aan ons U zal bijblijven I Een daverend applaus bewees hoezeer alle aanwezigen met deze woorden instemden Daarop ving de matitufe aan Het SymphonieOrchest van Utrecht onder dir Vatt den heer C Goenen voerde een keurig programma uit dat een waar kunstgenot schonk waarop na de pauze na een ouverture van den heer Mart 1 Bonman het ons van vroeger bekende De Battenmtu er van Jiamelea muziek vak S van Milligen woorden van H P Schim van der Loeff werd ten gehoore gebracht onder leiding van den heer Mart J Bonman door leerlingen en oud leerlingen van de muriekachool Dit werk kwam zeer goed tot zijn recht er werd flink gezongen en ook de directeur verdient allcezins een woord van lof Na afloop sprak de heer van Milligen een hartelijk woord van dank tot de Commissie van Toeziaht en den heer Bonman en een woord van afscheid tot de leerlingen en oud leerlingen der school Alles te zeggen wat mg op het hart ligt zeide spr is ondoeulgk de ifoorden ontbreken m j op dit oogenblik om uit te drukken wat ik gevoel maar dit is zeker da ik mg steeds herinneren zal den tijd dat ik in Gouda werkzaam was Spr richtto ten ilotte ook het woord tot het publiek en vroeg aan de ingezetenen van Gouda dat z j de Muziekschool en hare leeraren hun steun ook in t vervolg niet zonden onthouden De kunstenaar heeft behoefte aan waardeering zeide spr aan U om hem die te sobenken I Daarop werd don heer van Milligen doqr Mej Jeanne M Kamsteeg namens vele leerlingen en oudleerlingen onder een hartelijke toespraak een cadeau overhan ligd bestaande uit oen tweetal praohtwerkao nl Malde FunSire d une Marionette Milsiiiue de Gonnod texte par George Price et Jean Ker Mary gravures de Paul Destez et Japhct en de partituur van La damnatum de t amt Legend dmmatiqae en quatre parties Musique de Hector Berlioz Daarbij was gevoegd een procht album met de namen van hen die aan bet hnldeblgk deelnamen waarop deze inscriptie Leerlingen en Ond leerlingon van do zangklasse der St Muziekschool aan hunne geachtoa Leeraar den heer Simon van Milligen Gouda 22 Juli 1888 Zichtbaar gfotroffen door dit blijk van toegenegenheid en achting sprak de heer van Milligen nog een woord van orkentel jkheid Het avond concert slaagde niet minder dan dat van s middags Met de 5e syMphinie van Van Beethoven word de avond geopend on laowel dit werk als de volgende die ten gehoore weiden gebracht liet niet na diepen indruk te weeg te brengen bij het talrijke publiek Het is heUas I een te zeldzaam genot in Gouda om zulke sohoone muziek te hoeren dan dat deze uitvoering niet op hoogen prijs zou worden gesteld Wij mogen Hen die het initiatief namen tot dit feest inderdfllia erkentelijk zijn voor het on geschonken kun3t enot Wij waren bovendien dezen avond in dó gelrganheid op gunatige wgze kennis te maken met onzen itadgenoot Mart J Boumali die in tweeèriei qiialiteit optrad waarin w hem nog niet ha lden leeren kennen Het was ons recht aangenaam van venohillende bevoegde igden met grooten lof te hooren gewagen van dit eerste optreden in ons midden en waar de beer van Milligen ons gaat verlaten is het een geluk te achten voor onze Muziekschool dat de heer Bonman daaraan verbonden blgft Wij mogen dus ten slotte constateeren dat het geheele f est van Zondag uitstekend gesbiaf is het laat niets dah de aangenaamste horinnermfen achter b j ieder die daaraan deelnam I BdHenlaDdseh averzicbt Gelgk men Weet moesten er in Frankrijk drie verkiezingen plaats hebben ue herstemming in hel departement du Rhêne en twee eerste stemmingen in de departementen de la Dordogne en de l Ardèche In de twee laatatgenoejide departementen was Bonlangor betrokken In Dordogne slechts indirect Men liAl daar ijiet een bepaalden vorkiezingsveldtocht voor iem whouden hoewei de kiezers toot alJen het Boulangansrtseh stembiljet haddMi Ontvangen Dat hg daar du gjeehts een paar duizend stommen verwierf belioefden de Boulangisten zich niet aan te trekken omdat zij hem niet openlijk hadden aanbevolen Maar in Ardèche is de nederlaag daarentegen zoo terelTend mogelgk Daar toch waren de omstandiglieden voor Bottlanger uiterst gunstig Eepublikeinen en anti republikeinen wegen r zoo ongeveer tegen elkaar op en de anti republikeinen van alle fractien hadden zich als één man om Boulanger geschaard Gelukkig zijn den repubikeinen echter de oogen open gegaaii en hebben zij zich aan den candidaat die de retnlklikeinsche beginselen voorstond gehouden Het bezoek van den Duitschen keizer aan het kamp te Krasnoje Solo moet een plechtigheid geweest zijn geheel eeuig en zooals men slechts in het zoo afgezonderde oorspronkelijke Rusland kan bijwonen Een wap Uschouwing te Longchamps schrijf de berichtgever der Parijsche Figaro is vroolijker een parade op het Tempelhofer ïeld inr drukwekkeader nukor schilderachtiger schouwipel dan di ze lAid van tkntsn dia Innte uniformen der soldaten Ml hun diep ernstig zingen kan men zich niet denken Het kviiarlijk ge el chap kwam Zaterdagnamiddag te zevAi uilr te Knuooje Selo aan De keizerin en de andare damea naaien plaats in rgtuigen elk met vief aehimmela beapannen de beide keizers prins HeBdrik de grootvorsten graaf Herbert von Bismarck verscheidene generaals de maarschalk baron Lyneker en nog nog eon groot aantal diplomatieke personen volgden te paard en onder daverende toejuichingen werd men in het kamp ontvangen Een uur lang ree 1 de schitterende stoet kngs de troepen wier bajonetten in den gloed der ondergaande zon schitterden Vervolgens begaf men zich naar een groole doch iseer eenvoudige tent en terwijl tbee werd rondgediead hieven tweeduizend Eussische muzikanten het Duitsche volkslied aan dat in die omgeving een indruk maakte die niet is weertegeven Het werd donkerder een vuurwerk zou worden afgestoken en op een gegeven teeken doorkruitten duizenden vuurpijlen en donderbussen knallend den donkeren avond Dit duurde eenigen tijd voort lot klokslag negen uur plotseling uit honderden vuurmonden van het tamp een kanonsalvo bulderde Toen outblooten allen het hoofd een diepe stilte ontstond en duizenden prevdden het avondgebed een dier ernstige b jna treurige onbeschrijfelgk plechtige gebeden der Noordsohe volken Vijf minuten later was alle weer vol drukte en beweging Klaroenen fluiten trommen hieven een oorverdoovend gewold aan on d toortsen verlichtten fantastisch het bewegebjk tconeel Na ecu familiesoaper iwgof men zich ter ruste De pwade was sehitterend De cavalerio waanan men in Rnsland steeds de meeste zorg besteedt was prachtig in orde en hare met groote bevalligheid uitgevoerde oefeningen wekten algemeen geestdrift De berichtgever van de Tuna te Soeak n meldt nader dat sedert zjn telegram van 18 dezer verscheidene pelgrims en vluchtelingen zijn ondervraagd geworden en dat er afgaande op al die getuigenissen geen twijfel kan bestaan omtrent de aanwezigheid van eenen Europeaan met een gewapende macht aan de Bahr I Gazelle Tevens zou het er voor den Mahdi slecht beginnen uit te zien Hg zelf heet zeer oBbno digd te d ja dMi een drooingeziabt dat hem zgoen aanstaanden val en dood aanschouwen deed Het volk van Darfoer en Bongo spant met den bovenbedoelden blanken aanvoerder samen en een machtig onafhankelijk hoofd Rabbah een voormalig volgeling van ebehr Pasha moet mede besloten zijn zich bg den blanken man en de stammen en Darfoer aan te sluiten om de macht van den Mahdi te helpen breien Het is moeielijk achter de waarheid te komen doch het Igkt hoogst waarschijnlijk dat of Stanley of Emin Pasho of beideu zich aan de grens van Darfour bevinden en oprukken in de richting van Khartoem Men gelooft dat indien Zebehr Pasha met eenen kleinen doch goed uitgerusten troep Ungs den Nijl oprgkte de Mohdi spoedig kleingemaakt zou zgn Het heet verder dat Osman Digma s troep verloopeu is en z jn gezag ondermijnd doch dergelgk bericht bleek reeds zóó vaak oiy nist dat niemand er veel aan hechten zal Te Soeakin heersebt sinds weken eene buitengewone ondragelijke hitte Uit Washington wordt gemeld dat ongeveer de helft der hoofdstad van Hayti Port au Prinoe door brand het werk van brandstichters vernield is geworden De eerste brandstichting had plaats in de Kamtt van afgevaardigden terwgl deze iitting hield De Engelsche en Fransche consulaten worden door l ransche marinien van het oorlogsschip Bii a waakt uargerlijke Stand GEBOREN 19 SM Msrgireth Wdhelmin oaders P C V Begeer s A C Rietveld HithiUi Cornells oadera T J Sleeshnd en S Lindssrt 21 Fraociêooi onderi W Oroensweg ei B C BgiiKlietcii 22 Johiniu Cstkstiai onder J Grocneodsl ea W Treffer Jofaanne Lsmberto enden A Zwart sn A Stikker 23 Caroliu Hendrik onder D de Vriii en a H d Jong Mnruretk Ckriitits onder Blokker es A Rietkerk OVEKLEDKN 21 Juli J d Snuf 12 w 22 A Lochmin wed 8 n Oend 78 j B i a He n bergen 7 j Moordreoht OEBOKENi Eliieketh Mtri onder 1 F F Adri en en en M Lektmood Alid onder 6 den B l ert en U Hombarg OVERLEDEN I A Kkker 22 j ONDERTROUWD F BiUnborg osende te Good en E de Rotte GEHUWD Z n der K en P v n Vliet Stolwyk Neeltje Dirkje onder i van Bnren en A Koot Jan Corneli onder C de Gra f en N A Noomen Haastroobt GEBOREN BnrlholMnel Hendriks en C tb rina Frsderika ond ni A v a Ewijk en J Stesnkuier SeeuwUk GEBOREN WiUtB onder W Vernenlen en L vu Wenrkniten Catbirio ouden D Sebonten en M Kort Eliisbelli Ann onder L T n Hrenkeleo en A M SIni Sik onder A Rosa en F A Cnmer Zerenhuizen ADVERTSNTIÊN 1 1 t Bevallen van een Dochter A C BE BKE RiïTvMa Qottda 19 JaU 1888 GEBOREN Grietje onder P Niea land en H Tniniatd GEHUWD i Blonk en w J Dnllurd Voorspoedig bevallen van een Dochter A BLOKKER Gouda 23 Jali 88 geb Ristkkbk Zondag jl is op eene noodlottige wgze in het water overleiteu onze lieveling BEBNABDUS JOHANNES VAN HEEMSBEBGEN min 7 j jaar ond Gaarne betuigen wg onzen dank voor de pogringen die men belaas te vergeefs totzgne redding aanwendde en tevens voor de belangstelling in dit voor ons zoo trenrig verliee D KABSSEN t K i KARSSEN BïEiini eerder Wed B J vak Hbehsbbeoen Qmd i 24 Jnli 1883 V Mevronw de Wed J MAST Jzn WnLAMi Los oi de Heer en Mevroaw H E LEUSSEN Mas ¥ betaigen hiermede bonnen dank voor de Tel bewgaen vm deelneming bg het overlgden van himneB geliefden Echtgenoot Vader ea Behnwdvader ondenronddn Gouda 24 Juli 1888 De ondergeteekende beveelt zich aan tot deo lUEOOF van EAAS op Toordeelige voorwaarden Directe aanbiedingen aan het adres van H BLDIU 39 Rue d AUemagne § f Bruiul België ZWEMCOSTÏÏMES A V OS Al Eleiweg E 73 en 73 i r I ii fr Openlsare Aaiil este De COMMISSIE van BEHEER der SPEDELIJKE GASFABRIEK te Gouda zal den 1 AUGUSTUS 1888 AANBESTEDEN in afzonderlgke perceelen en in massa Het verplaatsen van de regeno ratieloods Het maken van overkappingen voor £ t enkolenberging Het maken van afslultlngs hekken Het ophoogen en bestralen van een gedeelte fabrieksterreinInlichtingen worden door den GemeenteBonwmeester gegeven