Goudsche Courant, vrijdag 27 juli 1888

X= r©3acLie a aaLcL©elexL NoordHoUandsclie Vereeniging HET WITTE KRUIS zijn tot den Koers van den dag doch minBtens tegen 12 75 te GOUDA verkrijgbaar bij de Heeren Wed KNOX PORTLAND Stedelijke Gasfabriek GOUDA Zij die gedurende de aanstaande Kermis GAS verlangen worden verzocht zich ten spoedigste op te geven op het KANTOOR der Fabriek ten einde niet teleurgesteld te worden De directeur 1888 Zoodag 29 Juli 1 3736 GOUDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De inaeadlng van advertentidn kan gssobieden tot éön uur des namiddags van den dag der nitgave Openbare Verkoopïng te GOUDA op DINSDAG 7 AUGUSTUS 1888 des morgens te 9 oren aan hef Haia Wgk ü No 33 aan de Goawe te Gouda van eenen goed onderhouden modernen ËMBOEDEL bestaande in Maboniehoaten Notenhouten en andere staande en draagbare MEUBELEN als Tête a Tête Causense onderscheidene Fantasiestoelen Damesschrgf bureau Tafels Canapétafels Speeltafels Stoelen Spiegels Pendules Gravures Platen Muziekkastjes Werktafel Linnen en Boekenkastjes Waschtafels Ledikanten Paardeharen en andere Matrassen Beddegoed Toiletspiegels Cilindermangel Pers Kachels en Fornuis Tuinmeubelen Glas Kristal Porcelein Verlakt en Aardewerk en eenig Zilrerwerk enz Daags te voren van 9 tot 12 en van 2 tot 5 oren te zien Nadere inlichting en geeft Notaris FORTUIJN IJKOOGLëSVëR te Gouda Bericht Ondergeteekende bericht dat zg zich heeft gevestigd tot het WanHchen en Strijken van jFIJ y GOUD nieuwe methoden VRAAGT ook nette WASSCUBN Hoopt door heldme en nette behandeling UEds gunst zich waardig te maken Vrouw HORNES Gotida Jali 1888 Raam O No 220 mm imm nit de Fabriek van den Heer LOUIS VA ROSSI E A ü te Alfen aid Rijn is volgude week tot aflevering gereed Orders zal ik gaarne zoo spoedig mogelyk inwachten J VAN OIJE Kleiweg No 2 Gouda Eenig Agent voor GOUDA en Omstreken De Qoudsche Macliiiiefabriek vroeger COSIJN Co beveelt zich aan voor de LEVERING van Gasmachines Gaskachels Gasovens Gaslampen enz Agentuur voor SIEMENS Lampen en SIEMENS Branders B B AUGUSTUS wordt eene NETTE DIEi STBODE gevraagd Aanq eïdingen bg de Boekhandelaren A KOK k CoMf Kleiweg Gouda Gevraagd met 1 of 15 AUGUSTUS eene flinke tegen hoog loon van goede getuigen voorzien Adres franco brieven onder No 1697 aan het Bureau van dit blad Geen grijs Haar meer De nieuwe LONDON is frnBi de beste van alle bestaande par £ j £ fnmerien om het gryze haar binnen enkele dagen te doen verdwjjnen Maakt het haar glansr k en zacht en verft niet Prjjs 85 cent per flacon en 1 50 per dubbele flacon Alleen verkrggbaar te Gouda bg J H C HUINCK F Hz 122 Hoogstraat 123 geurig en waterhoudend 75 80 en 90 Centen de 5 ons Wefl € Van OIJË Kleiweg No 2 Gouda Fransche Stoomververij Chemische Wasscherij Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen H OPPENHHIMER Rotterdam Specialiteit voor het stoomen en verven van alle Kleedingstnkken Gordgnen Trgpen met nieuwe patronen geperst Garnituren Kanten Veeren enz Alle goederen knonen in elkander bljjven en worden oaschadelgk voor de gezondheid bewerkt en kunnen in 8 dagen afgeleverd worden Depot voor Gouda en omstrehen A van OS Az Kleiweg E 73 en 73o Gouda 2 FLAATWEEEEUS goed bekend met het maken van Brandkasten Haarden en Kachels kunnen tegen flink loon vast werk bekomen Adres Gebr vak VUURE Alkmaar Nog enkele GEROOKTE € 1 S3 @ l @ a y eigen slacht zgn te bekomen a 45 ets het POND bg P HORNES Spekslager Gouwe C 71 Gouda THICOT ONSEmBEIlEII voor Mannen Vrouwen en Kinderen SCHENK Z Snelpersdruk van A BRINKMAN te Gouda Kermis te Gouda Scboowborg VAN LIER STANDPLAATS Oroote Markt Van LIER S Hollandsch Mikado Gezelschap OPENINGSVÜORSTELLING ÉMN XSNKBLM OPVOEBING van BURLESKE JAPANSCHE OPERETTE k twee afdeelingen Succèsstnk volkomen gelgk aan de Engelsche en Hollandscbe opvoeringen te Armterdam TE HUUR een KAASPABHUIS Te bevragen bg den uitgever dezer Courant Foorloopig bericht De Heer C GORTER maakt bekend aan het achtbare pnbliek van Gouda en omstreken dat hg komt met zgne net ingerichte Salon op de Kermis alhier waar hg in vertoont en tot slot Z M den Koning H M de Koningin en het jeugdig Prlnsenje C GORTER Directeur P P SOOS Lange Tiendeweg D 59 beveelt zich aan tot den AANLEG van Gas en Waterleiding en tot de LEVERING van EOOESTELLEN EAGHELS QlkUfi BALLONS enz m ZWEMCOSTUMES A V OS Az Kleiweg E 73 en 73 De ondergeteekende beveelt zich aau tot den IITKOOP van KAAS op ïoordeelige voorwaarden Directe aanbiedingen aan b A adres van H BLCjAI 39 Sue d Allemagne Brussel België Een ware schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekking Onauie en geheime uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s elfbewaring Hollandscbe uitgave met 27 afb Prjjs 2 Gulden Ieder die aan de verschrikkelijke gevolgen van deze ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leenn die het geeft redt jaarlijks duizenden van ten zekeren dood ïe verkrjjgen bg het Verlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van hf t bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland De uitgave dezer Courant geachiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de nitgave in den avond ran DINSDAG DONDERDAG en ZATBKDAO De prgg per drie maanden ia 1 25 franco per post 1 50 By deze Conrant behoort een BiJvoeKsel BINNENLAND OOUDA 28 Juli 1888 De zwem wedstrijd die morgen hier ter stede wordt gehouden Mooft zeer geanimeerd te zullen zgn Verscheidene uitstekende zwemmers uit oos land komen hierh en om mede te dingen naar de uitgeloofde prijzen Daaronder is ook oen der meest beroemde zwemmers de heer A M Harthoom die by vorigo gelegenbeden schitterende proeren aflegde van z jn zwemkunst De wedstrijd tusschen jongens beneden de 16 jaar zal ook zeer aardig zqn om by te wonen Be muziek van de dd schutterij zal het feest opluisteren Men verkrijgt toegang tot den wedstrqd doorzich aan den ingang als lid der Club op te geven De contributio bedraagt slechts ƒ 1 waarvoor menniet alleen zelf maar ook voor zqne dames vrijentoegang beeft i Daar alle deelnemers geoasturoeerd zwemmen behoeft niemand er tegen op te zien zijne dames mede te brengen Waren er reeds verleden jaar vele leden van de schoone sexe tegenwoordig ook thans zal dit zeker het geval zijn en als het weer medewerkt zal het op onze zwemsohool ongetwijfel morgen een aardige dag zyn Op bl 2 van onze courant vinden belangstellenden de volledige lyst der deelnemers De oqfers aanduidende de qualiteit van het waterleidingswater in de maand Juli zyn als volgt 2 Julieischte het 3 7 mgr kal permang p 1000 ccm 9 tl II II 3 3 n If II II n 16 n II 4 4 26 ƒƒ ff ff 11 ff ff ff ff Voor een zeer gezellige samenkomst van vrouwen uit alle standen hield Mevrouw üouairière Klerok geb van Hogendorp 11 Woensdag uit s Gravenhage daartoe overgekomen in het lokaal Nut en Vermaak alhier een warme en duidelijke toespraak o er het doel en de werkzaamheden van den Nederlanrtschen Vrouwenbond tot verhooging van het zedelijk bewustzijn Naar het voorbeeld van Mevrouw Butler in Engeland wensoht de Vrouwenbond ook in ons land te protesteeren tegen plaatselijke regelementen die de onzedelijkheid wettigen on zooveel mogelijk de reddende hand uit te strekken tot die ongelukkigen die als slachtoffers van verleiding en zonde steeds verder afdwalen op den weg des verderfs Voorts tracht de Vrouwenbond door het verspreiden van vele nuttige geschriften anderen op te wekken om zooveel mogelijk de onzedelijkheid op elk gebied tegen te gaan en de zorg in deze te vermeerderen voor kinderen on dienstboden die buiten den eigen kring zoo vaak aan aUerlei verzoeking tot het kwade zijn blootgesteld Met warme sympathie werd het plan besproken om eerlang ook in Gouda een tehuis te cpeneh voor meisjes die of ouderloos öf ver van huis verwijderd alhier in betrekking zyn en dikwijls niet weten waar eu hoe hun vrije uren zullen doorbrengen Een gelegenheid daar te stellen waar zij des avonds vroolijk en gezellig doch in christelijken geest kunnen samen zijn bleek de wensch te zijn der gohoelo vergadering Meiv twijfelde niet of velen zullen zich over dit voornemen verblijden en de vrouwenbond zal hieii ook gaarne stoffelijken en zedelyken steun vedeenen Om dit mogelyk te makrn werd aan alle aanwezigen een circulaire uitgereikt waardoor men het doel en de werkzaamheden ♦ an den Vrouwenbond nader kan leeren kennen ee door onderteekening voor een contributie van miSstens vijftig cents per jaar lid kan worden van deze hoogst nuttige vereeniging Zij die lid wensohten te worden werdon verzocht hun geteekende circniaires te bezorgen bij Mevrouw Gunning Crabethstraat 224 die zich tot de ontvangst daarvan gaarne bereid verklaarde Uit goede bron vernemen wy dat tijdens de kermis Christelijke samenkomsten zullen plaats hebben in het lokaal iHeil des Volks Peperstraat van Woensdag tot en met Maandagavond ten 8 ure Zaterdag 6 uur Zondag 7 uur Als sprekers xnlien dpar optreden de Heeren Ds Svaan Dr Gunning IM Wïïdeboer Ds van den Berg Baron van Doom A da Raadt Bonman ten Boom Simmermans Ketel IWn P de Raadt en zoo mogelijk nog anderen afgewisseld door het tingen van Christelijke liederen Verder zie men achterstaande advertentie Gisterenavond had het door ons aangekondigde orgel concert plaats in de St Janskerk Tot ons leedwezen waren wij niet in de gelegenheid dit hij te wonen maar naar wy van verschillende bevoegde zijden vernamen hebben de verschillende ten gehoore gebrachte nrs uitstekend voldaan Slechts bü hoogo uitzondering wordt in genoemde kerk eens een concert gegeven als dat van gisteren het ware te wenschen dat dit meer gebeurde De gewone or gelconcerten op het middaguur vinden echter al zeer weinig belanitstelling het gebeurt soms dat 8 toehoorders daar t heele publiek uitmaken en wellicht moet daarin de reden gezocht worden dat men een meer uitgebreid programma niet aandurft Ditmaal was een vrij talrijk publiek opgekomen Ruim 200 personen waren aanwerig De hh Chambly en Okhuijsen zullen hier de volgende week een reeks voorstellingen geven Beide hoereu zijn gunstig bekend Do laatstgenoemde gaf in het afgeloopen winterseizoen hier een paar voorstellingen die zeer goed voldeden en mot recht mag worden voorspeld dat de Oostersohe tent dier heeren avond op avond een talrijk publiek zal trekken Opmerking verdient dat alles in dil salon en van het decoratief is veel werk gemaakt is vervaardigd door Noderlandschc kunstenaars en dat ook onze stsdgenoot de heer H C van Staveren daaraan medewerkte De voorstellingen worden aanbevolen ie de aandacht van het kermishoudend publiek Onder de kermisvermakelykhedon zal het cirque van den heer Weilfonbach zeker wel do aandacht trekken Een internationaal specialiteiten gezelschap is daar werkzaam on daarbij zijn artisten die een goeden naam hebben Reeds één blik in het programma doet verlangen de voorstellingen bij te wonen b V de grootste diagonaal en porpendiculair equilibrist der wereld werkt mede wat kan men meer verlangen en uil een groote collectie aanbevelingen uit de verschillende plaatsen waar het gezelschap optrad die men ons liet zien blijkt dat ADVERTBNTIBN worden geplaatat van 1 5 regels 50 Centen iedare regel meer 10 Centen GR 00 TE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt Afzonderlgke Nommers VIJP CENTEN een avond bij Weiffenbach veel genot belooft vooral aan de jeugd I De Sociëteit ffOns Genoegen zal gedurende Ie kermisdagep zeker weder als gewoonlijk groote aantrekkingskracht blijken te bezitten voor de ingezetenen van deze en omliggende gemeenten Het bekende gezelschap onder dir van den heer Erits van Haarlem treedt daar op en zoowel de kleine Alexander een aardig jeugdig coupletzangor als de gebr Semmela zoowel de muziekale acharensUjpers als de heer Unthan die als muziokaal wonder en tevens als kunstschutter zonder armen wordt aangekondigd zullen ook hier ter stede hun roem haiidhaven De tocguichingen die hun elders ten deel vielen zullen ook hier zeker uiet achterwege bUjven Gisteren hebben de leerlingen der openbare Tuaschenschool hoofd de heer P C Schriek een uitstapje gemaakt naar den Haag en Scheveningen Evenals bij vorige geiegenheden hadden de kinderen door wekelijks eena khiaighnid ts sparen het noodiga bijeen gekregen om dit genoegen te smaken Omtrent de feestviering op Dinsdag jl te Gouderak waarover ty reeds een en ander hebben medegedeeld schryft men nog het volgende Dinsdag 11 was het 23 jaar geleden dat de heer M Bron benoemd werd tot burgemeester dier gemeente Er had zich uit de burgerij eene feestcommissie gevormd om hem een stoffelijk blijk te geven van de achting en liefde die de ingezetenen hem toedragen en dien dag feestely k te herdenken Ten 9 u werd de jubilaris len zijnen huize gecomplimenteerd door den Raad der gemeente die hem een prachtigen stoel stijl JiOuis XIV aanbood Daarna werd de jubilaris van wege de burgerij ontvangen in de openbare school die voor deze gelegenheid was versierd Nadat de schoolkinderen hem een feestlied hadden toegezongen werd hij namens de ingezetenen toegesproken door den voorzitter der feestcommissie die hem uit naam der gemeentenaren een schryfliureau met bijbehoorenden stool aanbood vergezeld van een album bevattende de namen dergenen die tot het geschenk hadden bijgedragen Terwijl do jubilaris in de school vertoefde formeerde zich de stoet die hem zou vergezellen op zijnen rondrit door de gemeente hem door de burgerij aangebclen In een landauer door 4 paarden getrokken begeleid door rijtuigen met de leden der commissie en eene eerewacht te paard trok de jubilaris door Je gemeente van welken tocht hij ora twee uur op het raadhuis terugkeerde waar receptie gehouden werd en hem nog menig geschenk werd aangeboden Inmiddels was een aanvang gemaakt met de volksspelen bestaande uit zakloopen draadjesknippen mastklimmen en tobbesteken welke spelen eerst met den invallenden avoud ten einde liepen Terwyl de jubilaris met zijne familieleden den Raad de leden der feestcommissie en genoodig den eenige aangename uurtjes sleet op het raadhuis werd dit eu de eerepoort daarvoor geplaatst geïllumineerd terwijl vóór het raadhuis de muziek eenige nummers uitvoerde ter besluiting der feestelijkheden Er heerschte den geheeleii dag eene opgewekte stomrain onder de dorpsgeuooten en honderdon vreemdelingen geen oogenbhk werd de feestvreugde verstoord en alles liep in ae beste Orde af Den volgenden dag vierde de jeugd feest in de gemeen