Goudsche Courant, zondag 29 juli 1888

Zondag 29 Juli 1888 OB STAD parijs KLEEDI1 G IIAGAZIJI I Markt A 62 Gouda zal van af MAANDAG 30 JüLI as al de nog voorradige H EEB JSy JONGEH ea KINDER KLMEDiyOSirKKEN TOTAAL JITVëRKOOPëIV beneden Inkoopsprijs De GOEDEREN bestaan in diverse soorten en Modellen COSTUMES Fantalons Demi Saisons Lustre Dril Chasemier Goederen JONGEH en KIi DBRPAKJËS OVËRJASSËi enz enz Zie verder de PRIJZEN der ÉTALAGE Markt A 62 Gouda A PINO OaaAaiaO IVYK dO pR nB öiaSotn iis oJi nap oi napjoM sWOrfiSOO SU j Btrgx o g ïï ba seCswj jooa saTIIVJi iIOOIIIIi raaoo 2Y MZXMVQ MVA HdaSOf oxo Voor bet eerst in iXËOËRLA ID Standplaats MARKT tegenover de Waag CIRaUE VARIÉTÉ INTERNATIONAAL SPECIALITEITEN ÖEZELSCBAP Zonder Concurrentie Directie R Weiffenbach Zonder Concurrentie I zal gednrende de Kermis dagelgks 2 Voorstellingen geven deze bestaan in Acrobatische Lucht en Parterre Gymnastiek Mimiek Plastiek Ballet Pantomimen alsmede nieuwe productionen in de hoogere Magie Physiek en schgttbare Tooverjj IWMÜIUWI HIEÏÏW Een CONCERT met 80 muzikaal gestemde Trommels waarby 50 trommelstokken benevens pauken n symbalen gebruikt worden uit te voeren door den Directeur MAANDAG 2 Openingsvoorsteliingen Aanvang 2 en S uur Dagelgks 2 Voorstellingen s Namiddags ten 2 uur Kindef en Familie Voorstelling s avonds 8 uur Hoofdvoorstelling Elke Voorstelling met nieuwe afwisselingen Prflzen der Plaatsen Ie Bang 99 Cts 2e Rang 75 Cts 3e Rang 50 Cts 4e Rang 25 Cts Kinderen beneden de 14 jaar betalen op de Ie 2e en 3e Rang UaU geld 4e Rang 15 Cts Kaarten en Plaatsen te bespreken van s morgen fm Sr 10 uur aan de Cirque Abonnements Kaarten dozfln Ie Bang 10 gulden Uitvoerige Programma s zgn aan het Bureau en aan de Cirqué te verkrggen Hoogachtend R Weififenbach Directeur bericht zgn begunstigers dat hg voorzien is van een prachtige COLLECTIE KERMISGESCHEXKEIV bestaande in SPEELGOEDEREN BYOUTERIËN PARFüMERIËN enz enz Beleefd noodigt hg allen cit zgn ÉTALAGE te bezichtigen TSIJ ENTREE VASTE PRIJZEN Snelpersdruk van A BRINKMAN te Gonda f Op de Kermis Alhier HOME of MISIERY CHAMBLYrOEHUUSEN staande met een geheel nieuwe schitterend verlichte OOSTERSCHE TENT op de Kermis alhier In dit genre het grootste en elegantste Etablissement Rgkdom van Decoratieve en Mechanische Kunst Decoratiën van de HH H C va STAVEREN te Goudaen ue WAARD ELLENBERGER te Amsterdam Machineriën van den Heer G GALL te Rotterdam GROOTE BRILLANTE Openings Voorsteiiing MAANDAG S VVR Ie Rang 99 Ct 2e Rang 60 Ct 3e Rang 30 Ct Kinderen Ie Rang half geld 12 Abonnementskaarten Ie Rang 10 Gulden Kaarten zgn te bekomen en plaatsen te bespreken van af s Morgens 10 uur Van af DINSDAG des namiddags ten 2 uur GROOTE BRILLANTE m m en FAMILIE VOORSTELLM Met uitdeeling van Kermis Cadeanx Entree Ie Rang 50 ct 2e rang 30 ct Se rang 20 ct NATIONAAL PAARDENSPËL on er Directie van S SCHUITEJNVOERDER met een geheel Nieuw Gezelschap staande met zgn welingerichte Tent op de Kermis te Gouda STANDPLAATS GROOTE MARKT QUOOTEVOOESmUNHEir des avonds te 8 uren Alle dagen van 2 tot 4 uren Kinder Voorstelling Alle rangen half geld Bovengenoemde Directie verwittigt bg deze bet kunstminnend publiek dat hg alhier is gearriveerd met een gezelschap van Heeren en Dames waarbg Rgders en Rgderes en Gymnastiekers en Koorddansers Clowns en 24 wel gedresseerde Paarden De Familie GODSCHALK met hare twee dwergen en gedresseerde Honden alsmede dé Familie FEITH in gymnastieche toereu Ook heeft de heer SCHUITENVOERDEE aangekocht de twee gedresseerde Ossen welke in het Circus Carré zulk een kolossaal succes hadden De jongejuffrouw SCHUITENVüEBDER werkt met de 2 gedresseerde Ossen De Directie zal niets nalaten om het publiek genoegelgke avonden te verschaffen Groote 3 Persoons DEKEIVS voor den Spotprijs van ƒ 2 60 Wed BOSMAIV TIENDEWBG D 84 1 Bnitenlandscb Overzicbt Zoowel uit Servië als uit Bulgarqe komen berichten over samenzwenngen Van groote beteekenis sgn zo echter niet Die in Bulgaryo is wellicht door Ie Bulgaanche regeering bedacht ten einde zich te kunnen meester makeu van den spoorweg die Turkije maar niet wilde afstaan Onder voorwendsel van voor de veiligheid der reizigers te willen waken heeft de regeering thans den spoorweg onder haar beheer genomen en de Porte heeft na een zwak protest daarin berust Do samenzweringen in Servië staan in verband met lie echtscheidingsquaestio Do Synode heeft geweigerd do echtscheiding tusschen koning Milan en koningin Nathalie uit te spreken n vermoedelqk tal de koning nu in de zaak berusten en zich er oiede tevreden stellen dat hij de troonsopvolger onder zijn toezicht heeft Omtrent hot vertrek van keizer Wilhelm uit Rusland worden nog de volgende bijzonderheden gemold Reeds om zeven uur in den morgen van Ü Juli bevond zich prins Heinrich aan boord van hot jacht Blitz Kenige uren later verliet keizer Wilhelm in adrairaalskleediiig met de St Andreasorde versierd in hot Russische jacht Strelaa hot havenhoofd Op het jacht bevonden zich graaf Uismark generaal Von Schweinitz kolonel Von Villaume en verscheidene andere oHicieron Bij Kroonstad stapte de keizer op do Bttlz over terwijl de Strelrta naar Petorhof terugkeerde s Keizers vertrek kenmerkte lich niet dqor eenig bijzonder feit en eerst later worden saluuiSchoten gelost Volgens den correspondent van de IHmei waren er niet meer dan een half dozijn toeschouwers Eonigen tijd daarna stak de jihxandna van wal met deo crauur zijae gemalin den kroonprina en alle groothertogen en hertoginnen gevolgd door de Sireina waarop zich bet gevolg bevond De czaar droeg de admiraals uniform met de orde lan den Zwarten Adelaar De heide keizersjachton stoomden naar elkaar en salueerden mot de vlaggen Kn daarop bulderden de saluatschotan uit de forten en ximringende hepen Keizer Wilhelm cu zijn broeder stapten uu in een kotter en zotten koers naar de Alexandria waar de ozaar de czariiie en hun gezin zich bij bisn voegden Met de beide keizersviaggen in top bracht de kotter hot hooge gezelschap naar het Duitsche frogat Baden gevolgd door de overige keizorlijka familieleden en de otficieren van het gevolg in andere booten Vervolgens werd het frogat bezichtigd en haddon een nautal oefeningen met t geschut en de nieuwe Duitsche geweren plaats waarna een Bassische kottor het gezelschap naar de HohmtolUr overbracht waar de lunch gebruikt werd Op het dek had het fscheid plaats De czaar en keizer WilhAo omhelsden en kloten elka r driemaal Daarna kuste de jonge üuitaohe keizor de czariu op de band en vervolgens op de wang Al de groothertogen werden daarop door den keizer omarmd Met het jacht Alexandre keerdan toen de Russische keizer ijii familie en gevolg naar Peterhof terug Toen het keizerlgk jacht voorbij Kroonstad voer donderde opnieuw een kanonsalvo uit de fortrn over de kalme wateren van de Finsche golf als afscheidsgroet aan don Duitschon keizer De BURGEMEESTKR van Gouda brongt by deze ter kennis van de belaiighebbeuden dat door den Heer Provincialen Inspecteur dor Directe Belastingen enz te Rotterdam op don S3 Juli 1883 u executoir verkUuird Het Kohier van het Patentrecht no 5 dienst 1888 89 wijken 0 tot en met T Dat voormeld KOHIER ter invordering is gesteld in handen van den Heer Ontvanger dat ieder dio daarop voorkomt verplicht is zijnen aanslag op den bij do wet bepaalden voet te voldoen en dat heden Ingaat de termijn van DRIE MAANDEN binnen weikon de rectoraes behooren te worden ingediend Gouda den 19 JuU 1888 D Burgemeester voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN fuarKerlIjke Stand 6EB0KBN 26 JdIi Joiiiia Jobanna o deri C H dm Kdil CU J J Pont 26 Marmua Dodi ra C van Dijkt 6 van R tdrn FictoDtlla o dira C P Stunwinktl to i C isn der SliiijB 87 Alida o d r K an Tongprloo en P Kerdm ns OVKKtfcPEN Vb inli U Palm in C Vmehut 5 m A Rerub lm 28 U Uikbooff 5 m ONUEKTROI WU tl J li T BrMkhaiKo ii en M Kmijt 20 j H van der Drw j 22 j en M A leulren bsgeen 22 j P den titurmu 31 j en M Qeirnnert 22 j P J Wyoiing te Ansttrdaai 80 j ea K W van KInijvr 26 j Moordrecht ORHORKN Leendert older W Verboom en I Dekker ONDKIITHOUWI P Toijoder eo A de WilJe M au der Will vonende te Ztreohoiirii en A Kongeri Oouderak nKUOREN Jahannea onderi G Rulwat tn A den 0 ler Arie ondrn A ten der Vlut en W Hailing H iUem ondera W de Jong en A van Qtra Peolui wdtr I Sligler en G Kool eeiIUWO L Steiaioort 8a Moordrecbl en P de Bniio Haaatreotat OEKORKN Johanna oadera C Oroen en L Sterk OVERLEDEN W Tullenur ij C F van Evijk 6 d OEBOKENi Teinije CaltiariM oadera P 4e Palw a D Scheer Reeuwyk OEBOBfcN Jobaona Maria ouden H Kraayenbnnk en I H Kadding Wilbeliaai Adnaou oodeia H Verkleij en T A Maurils Zevenhuizen r EHORKN Jan ondari F Earreaia en N na des Heliel OVEKLBUENi H van Mnllw 1 m REtltJWO N fan Eijk ei M C Hikaart ADVERTEATIEIV Tgdens de kermis zullen Christelgke samenkomsten plaats hebben in het lokaal SEIL m 70LSS PEPERSTRAAT Van Woensdag tot en met Maande aanvang 8 uur Zaterdagavond 6 uur Zondagavond 7 uur Verschillende sprekers znllen daarbjj voorgaan afgewisseld door het zingen van Christelgke liederen KOSTELOOS TOEGANG VRAAG Vruchtensappen en LDIOITADES tgtr Zeer fijne kwaliteiten Lage Prgzen P 8AÜERBIER Oosthaven 19 Kaasliandei In eeu KAASPAKHUIS wordt gevraagd iemand die kennis heeft tot het INKOOPEN van GOÜDAKAAS Zonder bewgzen van bekwaamheid en goede referentiën onnoodig zich aan te melden Adres met franco br onder lett K 8 aande Boekhandelaren A KQK COMP te Oouda I TE HVUR een HUIS met TUIN en flinke WERKPLAATS op de Spieringstraat Te bevragen bg M BINNENDIJK aldaar Tevens aan hetzelfde adres TE KOOP een prachtige Zwart Marmeren Sehoorgteenmantel L A BE EirSBÏÏSa TAND ARTS is met den Heer L SCHENK mede verhuisd naar de MARKT Wgk A No UI en iedere DONDERDAG te CO SULTEERE Heden ONTVANGEN een nieuw merk 2 Ct SIGAAR VILLA LIRIO waar Z M Frederik II gewoond beeft In de Rookende Landman Korte Tiendeweg Asphalt Uakpapier voordeelige en lichte Dekking in 3 oorten billgke prgzen voorhanden bg I MULDER in Bouwmaterialen enz BLEEKERSINOELte Gouda J I TAI nHDEM Tandmeester is dagfelijks te spreken Gedurende zgn laatste bezoek in P r heeft hg zich in de gelegenheid gesteld KUNSTGEBITTEN en TANDEN voordeelig te kunnen plaatsen Aanbeveling onnoodig TE HUUR een KAASPAKHUIS Te bevragen bg den uitgever dezer Courant GROOTE COLLECTIE Paraphies Parasols en Entoucas geschikt voor KERMISCADËAUX FABA PLUIE8BAZAR J GILEIN LANGE TIENDE WEG D 61 N B Reoareeren en Overtrekken THEEHANDEL en gros en détail Groot succes hebben de Theesoorten van 1 1 25 en 150 PROEVEN gratis verkrggbaar P SAUERBIER Oosthaven 19