Goudsche Courant, zondag 29 juli 1888

KERMIS OPRUIMING van een GROOTE PARTIJ AVONDDOEKEN tot gpotpröïen bjj J S KEISER Korte Tiendeweg Woensdag 1 Aapstus 1888 i 3737 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ÜQalanteriën en Byouteriëu F STROEVE f Markt 1G9 V heeft voorhanden de grootste keus in H 8PI1£®0S0 F a Permanent geëxposeerd S Ontvangen eene groote zending NIEUWE Bahimann en Co GOUPA gedurende de KERMIS van af 2 tot eu met 5 AUGUSTUS in het Koffiehuis BELLBVÜE Aanvang 7 j nnr H 4 DE GROOT ENTREE VRIJ GEVRAAGD om eenig huiswerk te verrichten een n niet beneden de 14 jaar Zich in perwon aan te melden Crabethstraat 238 boven MADERA prima kwaliteit per flesch ƒ 0 90 en 1 Wed C van OUE KLEIWEG no 2 Gouda ïe en JICHT m KIIUAIATIEK verkrijgbaar te Gotida Wed Bosuak Tieiideweg G IJSKLSTIJN X Blauwstraat Alphen L Vauossiau Zn Bodegraven B G F Brinkei P Versloot Boskoop J GOUDKADB P LoOMAN Hazerswoude J Gaarkeuken Kamerik van Eïüwen Oudewater J Liefland Rijntaterstooude J H van MOÜRIK Rijndijk A C Post Schooniwven Gez Abhoopen StoltDijk A Natzijl iVaarder Wed Bodthoorn Woerden II v Hattum Woubrugge A du Wildb A Op ïoordeelige voorwaarden AANOOniiNCiEN worden Dépdts geplaatst aan H vraag aan het Hoofd Depot bü M J C HAMte WmAA Hnelpersdmk Tan A Brinkman te Gouda COillIlllS8 RlSSEI der Spaar en Hulpbank alhier maken bekend dat wegfens de KEUII1I8 Zaterdag 4 Augustus van 8 10 en Maandag 6 Augustus van 8 9 g een zitting zal worden gehouden doch Maandag 6 Augustus van 12 1 gelejyenheid tot inlegf en terug betalingf zal beslaan ite ontvang st van aflossingfen in de afd Hulpbank zal op den g ewoneii lijd 4 Augustus van 6 T s geschieden Commissarissen voornoemd Mr J FORTUIJN DROOGLEEVER Voorzitter D RUIJTER Secretarie Fro3 3CLi@ SL3n cL@ele3n NoordHollandsclie Vereeniging HET WITTE KRUIS zijn tot den Koers van den dag doch minstens teg en 12 75 te GOUDA vei krijgbaar bij de fïeeren Wed KNOK PORTLAND LIVEllE FRAN8CHE WIJNEN De bekende BORDEAUX k f 27 per 48 Flessohen mat aooljns fhinco buis gebeel Nederland ook per proefQesch kwart en balf ankers belegen rerkrijgbaar Voorts alle MERKEN Frijsooiiranten gratis en txKooo Van alle merken zUn proefflesscben verkrijgbaar Adres WIJDSTRAAT A 172 GOUWE C 13 Gouda Eenig Depêt van Wellens Boonekanp Elizter OPRUIMING VAN PARASOLS A V OS Al Eloiweg E 73 en 73 p p soos Lange Tiendeweg D 59 beveelt zich aan tot den AANLEG van Qas en Waterleiding en tot de LEVERING van GASOUI yllllEi TËK SOOZSTElLEN SAGnELS GLAZEN BALLONS enz enz IMieuw nieuw I Eer giJ andere BESCBUIT haalt probeer dan eerst de vierkante Tafel IDes sert Inlichtingen Attesten en Prijscouranten gratis Door den Boekhandelaar A BRINKMAN alhier is uitgegeven en alom te bekomen © ITBIJTBiSSlDIT BE QOÜim BL12EN of de beschryving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk t Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen dercartonteekeningen enz waarb is toegevoegd een afzonderlijk levensbericht der beroemde Gtasschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabeth Prys 80 Cents enkel ondeikorsten van H M DERCKSEN en W J DERCKSEN welke nitmnnt door fijnheid van smaak en broosheid 26 Stuks a 25 Cents Men kan verzekerd zgn van eene prompte en nette bediening Bestellingen worden zoo spoedig mogelijk uitgevoerd UBd Dw Dienaren H M DERCKSEN Westhaven B 1 58 W J DERCKSEN Hoogstraat A 115 BINNENLAND GOUDA 31 Juli 1888 Z M heeft F Siererdink te Amsterdam voor het tijdvak van 1 September 1888 tot en met 31 Augustus 1889 benoemd tot leeraar aan de B H B chool te Gouda met machtiging die betrekking gelijktijdig waar te nemen met het ambt van leeraar aan hot progymnasium aldaar Op IR Juli is alhier in kslag genomen op vermoeden van vaUchheid een 35centatuk met de beeltenis van Koning Willem II en het jaartal 1843 l it muntstuk is aan s Bjjks Munt onderzocht en na uitspraak van het muntcoUege van den 20n dezer verklaard te z jn valsch en vervaardigd in nabootsing der echte rijks muntspecie Naar wy vernemen bedraagt de netto opbrengst van hot 11 Vrijdag in de St Jansl erk gegeven OrgelConcert na aftrek van alle f nko8ten de som van ƒ 75 het doet ons genoegen te kunnen melden dat het Concert dus in dit opzicht ook zeer goed geslaagd is Zooals onzen lezers bekend is is dit saldo bestemd als bijdrage tot den aankoop van een nienir orgel in de Erang Luth Kerk alhier Gisteren is door de Eijkspolitie alhier overgebrtcht naar het huis van beiraring te Kotterdafn do persoon van Petrus Duijns wonende te Amsterdam wegen diefstal ten uadeele van B van der Linden die zich alhier op de kermis bevindt met een poffertjeskraam en in wiens dienst genoemd Petrus Duyns zich bevond Op den Zondag alhier gehouden zwem wedstrijd waren postduiven nsnwezig die achtereenvolgens na afloop van de hoofdnrs werden losgei iten om in een minimum tijds den uitslag in Rotterdam bekend te maken Van de door den Ked Bhijnspoorweg aa igeboden gelegenheid om des Zondags voor verminderd tarief naar den Haag te kunnen reizen maakteu Zondag 11 204 personeu gebruik Gisterenavond ten ongeveer 6 uur s jn twee trammen eren voorbij de Haastrechtsche brug tegen elkander geloopen zoodat de locomotieven besshadigd zijn Een heer welke voorop stood is van den dijk gevallen terwgl eene oude vrouw aan haar gezicht verwond werd Overigens nioet naar men ons mededeelde niemand verder gewond z jn gerekt De tram welke von het station kwam had op den Fluweelen Singel bij de Tiendeweg op het doode spoor moeten blijven wachten totdat de ander aldaar gepasseerd was doch de mschinist heeft dat niet gedaan De slag was zoo erg dat bewoners van den Fluw Singiri in bun huis dien hoorde Op 1 Januari 1887 waren 161 gemeenten in deze Provincie met schuld bolast tot een gezamenlijk bedrog van 41 356 112 75 op 1 Januan 1886 wa dit bedrag 37 198 005 06 ifl 1885 34 035 978 09 id 1884 33 800 077 11 ld 1884 29 296 171 25 In 5 jaren is deze schuld dus met ruim 11 mil iioen toegenomen Een schutter schrijft aan De Locomotief niet uit Saraarang Een nieuw genoegen dat ik me tegenwoordig permitteer IS het schutterlijk genoegen Vandaag voor acht dagen heb ik voor het eerst tot de tanden gewapend plaats ia Ie geledoren genomen M Faterland kanmt ruhig sein Met het oog op m jn gebrekkige kennis dor schutterlgke vochthl oxiKsnns kloppend hart Z V 1 W toch bleek mü zeer eenvbudig Men zou hnar kunnen noemen oen leer der gemiddelde beweging Men maakt slechts het gemiddelde vac de beweging zgner omgeving en men loopt nooit iu déh kgksr Daarbij verdient vooral aaubeveling zijn beide buren liefst ook nog den achterbuurman bü het begin der oefening goed op te nemen Men tracht dan gedurende de oefening zooveel mogelijk dezelfde buren te behouden Gelukt dit tot het einde toe ketgeeu echter slechts zelden voorkomt dan gaat men met een gevoel van zelfvoldaanheid naar huis Verdwaalt men daarentegen dan geven de oogenblikken van rust gelegenbeid om onder geleide van den sergeant majoor te trachten zijn plaats terug te vinden Eens was zelfs een onzer luitenants 1 een verkeerde sectie terechtgekomen en kostte het veel moeite hierin bijgestaan door den kapitein der compagnie zijn sectie terug te vinden Hen kan de schutterlijke kunst ook vergeleken by de theorie der fouten Een ieder maakt een fout meestal zijn dit toevallige fouten By sommigeb komen echter ook constante fouten voor die zooveel mogelijk geëlimiteerd moeten worden Zoo zegt byvoorlieeld mijn luitenant altyd links als hij rechts bedoelt Bij het commsndeeren gaat het aldus in ziju werk Eerst zegt de kapitein iets dst niemand verstaat Dan zegt de luitenant iets dit verstaat men wel doch hot is meestal verkeerd Dan rorpt een van de schutters die vroeger gediend heeft hoe het z jn moet Daarna is er een grappenmaker die er een aardigheid op tapt waana de geheele sectie begint te lachen met inbegrip van den luitenant Eindelijk openbaart zich op enkele punten beweging en wel bij degenen die vraeg r g diend hebben en dus weten wat er moet gebeuren Dezen zijn de centra van beweging van w ar uit bet mouvement dA roder goiffermig voos riant Zijn nn dne autoriteiten het onder elkaar eens dan gaat alles gae l en komt de troep na een betrekkelijk korten tyd tot rust Bestaat er echter verschil van meening bij de genoemde centra van beweging dan doen zich allermorkwaardigite iuterferentie verachgnselen voor die tot de meest uiteenloopende bewegingen aanleiding kunnen geren Vooral is dit het geval bij een commando waarin zoowel het woord links als het woord rechts voorkomt ik geloof zoo iets van links uit de flank met rotten rechts Op dit commando beweegt zich geregeld de helft van den troep in de linker de andere helft in de rechter richting waardoor de heftigste botsingen plaats hebben eindigende met de moest hopelooze verwarring Het spijt me werkelijk dat ik tot nog toe de genoegens die een schutterlijke oefening oplevert heb versmaad Eeu jong Duitscher agent in allerlei zaken te Liverpool had eene brochure geschreven over de noodzakelijkheid van eene hervorming iu het verzorgen van kleine kinderen Het manuscript wos door hem aan mevrouw Oladst He gezonden met verzoek om het aan haar te mogen opdragen Geruimen tijd verliep en hü vernam niets Hij schreef nog eens eu ontving toen van den secretaris van den heer Oladttone ten antwoord dat zijn manuscript niet te vinden en waarschijnlijk verloren was Deze hoogst onaangename tijding bracht den jeugdigen auteur tot zulk eene woede en vertwijfeling dat hij een brief aan den heer Gladstotile schreef vol van de somberste uitingen en waarin hy o a dreigde hem te zullen vermoorden Hy schynt naar zijne latere verklaringen gemeend te hebben dat hij hierdoor kans had zyn manuscript terug te bekomen Natuurlijk was het gevolg dat hij in hechtenis genomen werd De directie der te Ralatz verschijnende courant Le Dannie maakt bekend dat de redacteurs wegens de hitte zich voor drie maanden naar de Zwitsorsche meren hebben begeven en derhalve het blad in dat kwartaal niet ïSTverisi ijnen Naar aanleiding jan het geval dat een belastingplichtige die in del laatste dagen van een konrtaal was verhuisd wpgens zijne nieuwe wonins niet over dat kwartaal is aangeslagen hoewel hem wegens zyne vorige woning over datzelfde tijdvak ontjiefïïng is verleend heeft de minister van Financien herinnerd dat de belastingplichtige ook bij verhuizing in de laatste dagen van een kwartaal over dat tydvak wegens zijne nieuwe woning aangeslagen behoort te worden en op zijne tijdig ingediende aangifte voor denzelfden tyd ontheffing wegens de yerlsten woning moet worden voorgesteld Daar de ontvangers soms verzuimen waarschuwingen Peiêmeele belaslitig No 31 te doen uitreiken wordt door denzelfden minister in herinnering gebracht dat die uitreiking gevorderd wordt zoowel by de beschrijving van perceelen die na 15 Mei zijn in gebruik genomen als bij bet liezoigen van aansUgbiljetten aan bokstingschuldigen die zonder aangifte zijn verhuisd Mochten die voorschriften onverhoopt niet worden nageleefd dan zal voortaan bestraffing in overweging worden gen men De heer A C J Kremer te Arnhem een onvermoeid snuffelaar in oude papieren waaruit hij reeds menige aardige bijzonderheid opdook schryft aan de Amh Ct Vergun my geachte heer redacteur een paar woorden tot verdediging van St Margaretha Haar feest wordt gevierd op 20 Juli en van wie weet hoelang heeft hier te lande bij t volk het geloof en het spreekwoord bestaan Als het regent op St Margriet regent het zes wekenlang Nooit heb ik echter gehoord als het op St Margriet droog blijft zal het in do volgeode zes weken niet regenen Men heeft willen zeggen als het op St Margrietendag regent kunt gij er zeker van zijn dat wij gedurende de zes volgende weken nat weer zullen hebben volstrekt niet als het op dien dag droog is zal het in zn weken niet regenen In geen der bestaande officieele levensbeschrijvingen der heilige Margaretha ook genaamd Marina kan men iets vinden waaruit verband bly kt tusschen haar en regen wel eenigszins met de hondsdagen althans ging zij uit om zieken te verplegou niettegenstaande een razende hond den omtrek onveilig maakte De reden waarom zij hier te lande patrones van den regen geworden is ligt waarschijnlijk in de omstandigheid dat hare dag invalt op 20 Juli en men van ouds op dien dag eene kentering van het weer meende waargenomen te hebben Eenige vele jaren geleden heefr naar ik meen over St Margriet een artikel gestaan in het Album der Natuur daarin werd betoogd dat het geloof aan de beslissing op 20 Juli over nat of geen nat weer op goede natuurkundige gronden steunde In andere landen heeft men andere dagen en bijgevolg ook andere heiligen want de dagen van den kalender werden oudtijds niet aangeduid door den dag der maand maar door de feestdagen der heiligen en de moesson valt overal niet tegely kertgd in In Frankrijk spreekt men van St Me dard dat is 8 Juni en in Engeland van St Within dien wij 8t Plechelmu8 noemen op 15 Juli zoodat èn in Frankrijk èn in Engeland vroeger over al of niet regenen beslist wordt dan hier te lande In üuitschland is het de 10e Juli de dag der Zeven Broeders Bij onze heidenscUe voorouders schijnt Sif Slva of Haeva godin van den regen geweest te zijn Opmerkelijk is het dat te Malburgen waar in de middeleeuwen eene kapel stond aan St Margaretha gewijd een altaarsteen is gevonden welke gewijd was aan Haeva en Hercules Macusanus die vermoedelyk patroon was van kanalen en waterleidingen en in den Eoomschen kalender door St Gangulfus werd opgevolgd deze is thans patroon van Huissen Van zeer betrouwbare zijde werd dezer dagen een feit medogeileeld dat alles overtreft wat van vleeschetende planten bekend is Iu de bosschcn van Oenarang nabij Samarang namelijk komen boomen voor die vogels vangen Aan de waarheid daarvan kunnen wy niet twyfelen Volgens de beschrijving zooden vogels verward raken tusschen de bloemen die aan een trosvormige blociwijze zijn gezeten en aardoor een kleverige stof wordtïfgesohfiden Eenmaal met deze stof in aan