Goudsche Courant, woensdag 1 augustus 1888

raking kmmen tij zich niet meer Terwqderen en sterren en verteren totdat de beentjes ten slotte alleen overblijven Dat wq hier met een vogelvangenden boom te doen hebben is zeker maar eeu groote vraag is het voetit die boom zioh met het vleesch der vogels P De heer Almerood het bovenstaande lezende in het Tijdichrift voor land en TuiniouK e SosciaUtKur schreef in het volgend nummer van dat tgdschrifl Ofschoon in het bovenstaande noch naam noch eenige andere aantv zing voorkomt meen ik toch den naam van dien boom te kunnen opgeven Het is hoogst waarschünlijk de kitjoe tjuuw Soendeneesch Het Soeudaneesoho woord tjaoe beteekent pisang de boom is aldus genoemd omdat het hout zeer zacht en grof vezolachtig is en veel overeenkomst heeft met dun pisang Het is een groote boom met dicht donkergroen gebladerte wel aan te bevelen langs de wegen vooral omdat hij niet al te hoog wordt veel schaduw geeft en niet spoedig omwaait de stam ik heb er gezien van meer dan 1 meter diameter wordt meestal hol en heeft dikwerf het voorkomen alsof veel dikke stammen in elkander z jn gegroeidop een hoogte l j a 2 meter dit is zeer ongelijk wordt de boom veelstammig om zich op een zekere hoogte te vertakken dikwijls ziet men op de verticale takken veel uitloopers zich weder loodrecht verheffen De bbemen zgn wit er zitten in trossen dicht bij elkander De vrucht is langwerpig Deze scheidt een kleverig vocht af waaraan veel jonge onwetende vogels den dood te wijten hebben De meeste vogels schijnen dien boom te mijden ten minste hoe dikwijls ik ook langs die boomen kwam nooit zag ik er een vogel in Do Jym is zoo sterk dat zelfs kaneel en andere duiven niet meer kunnen vliegen wanneer zy met die vrucht hebben kennis gemaakt en levend of dood onder den boom gevonden worden terwijl kleinere vogels er dikwijls in blijven hangen Of de vogels sterven van honger of dat de gom vergiftig is kan ik niet mededeelen naar mijn meening voedt de boom zich niet met het vleesch der vogels het is intusschen wel een onderzoek waard De wetenschappelyke naam van de kitjaoe is Hêvttia exceha BI Aan het Haridehhlad wordt het volgende geschreven Wy ontvingen den volgendon brief die ernstige aandacht verdient r Onder het Indisch Nieuws in uw nummer van gisteren las ik eene mededeeling uit Be Locomotief overgenomen dat Taengkoh di Tiroo blyk zou hebben gegeven geneigd te zyn zich aan het Ned Indisch gouvernement te onderwerpen mits hemeen jaargeld wierd toegekend Het bericht geloof ik te moeten qoalificeeren als een Atjeh canard welke reeds jaren lang de ronde doet door de Indische bladen gedurende den vastentijd welke het Mahomedaanscbe Nieuwjaar voorafgaiit De mindere activiteit der Atjehers gedurende die dagen en nachten bijna geheel aan het gebed gewijd gaf altijd ook in gouvernementeele kringen aanleiding tot optimistische beschouwingen was het Nieuwjaar echter voorbij dan bemerkte men al zeer spoedig dat geweer en klewang slechts tydelijk ter zgde waren gelegd en met evenveel geestdrift als voorheen werden gehanteerd Er behoort echter bijzonder veel optimisme toe om van T di Tiroo s onderwerping te droomen zells de betrekkelijk stille paeassaweken geven van zulk een phantaseeren geen verklaring Door het rinkelen van den allmighty doUar wordt het nieuws evenmin waarschijnlijker ja de vergelijking van den door alle Atjehers hoogvereerden priester de ziel dor Kemrlapartij mot den politieken partijganger Abdur Rahman toont reeds meer dan voldoende dat de correspondent geen begrip heeft van de positie welke zich T di Tiroe niet alleen ónder zijn landgenooten maar onder de Mahomedanen op geheel Sumatra heeft verworven T di Tiroe verkoopt zich niet deze overtuiging bezitten alle Ned Indische ambtenaren die jarenlang indirect met hem in aanraking zijn geweest en hem als een eerlijk vijand hebben leeren hoogachten de Mahomedaanscbe priester wien honderdduizend dollars voor den heiligen oorlog uit den gcheolen ludischen archipel toevloeien wordt voor geld geen verrader zulks weten ook zyn heloofsgenooten die in t bijzonder op hem den eenvoudigen zoon dos volks hun hoop gevestigd honden in den stryd tegen het Nederlandsche gezag De bewering dat de Atjehoorlog te beëindigen is door omkooping der hoofden eene illusie welke door benchten als het bovenbedoelde in De Locomotief maar al te veel voedsel krijgt wordt trouwens afdoend weerlegials men de nietsbeteekenende resultaten nagaat welke het uitvloeisel waren der onder werping van Abdur Sshman in 1878 van Toengkoe Hoesin onder gouverneur Pruys v d Hoeven en van Xoeankoe Abdul Medjid in 1887 Van omkooping der hoofden is geen Atjeh pacificatie te verwachten slechts een staatkundige overeenkomst kan hulp aanbrengen Want gesteld het ondenkbare gebeurde werkelqk de legitimiteit Toeankoe Daand de politicus Toeankoe Hasjin en de gezant van den profeet F di Tiroe en op deze drieeenigheid berust de Kemala party onderwierpen zich ter wille hunner pecunaire belangen aan het Nederlandsch gezag dan nog zoude Atjeh daardoor niet vooegoed ten ouder worden gebracht Met het kunstmatig verdwijnen der personen waarom thans het verzet draait neemt dit verzet geen einde laat dat denkbeeld toch niemand in slaap wiegen Van Atjehsche zijde is de oorlog te nationaal en te religieus dan dat zulks denkbaar is en het verdwynen der tegenwoordige aanvoerders zoude slechts het optreden van nieuwe hoofden en bestryders ten gevolge hebben Het principe waarvoor de Atjeher zijn leven waagt gaat niet onder door de onderwerping van hoofden die er financieel meer heil in zien met ons in vrede te leven de zekerheid daarvan hebben wij met schaa en schande in Atjeh geleerd De aanvoerders verdwijnen maar het principe blijft Slechts eene staatkundige schikking met de Kemaln partij gepaard met een krachtige Nederlandsche supprematie op de kuststaatjes kan ons redden En laat de Ned Indische regeering vóór alles zorgen dat waar er sprake is van onderwerping van inlandsohe hoofden op Atjeh haar politiek voortaan geene bevestiging meer wordt het bekende rien appris et rien oublié De ZWEM WEDSTRIJD Onze stedelijke zwemschool leverde Zondag een aardig gezicht op Er heerschte een prettige drukte en een vroolyk gewoel de muziek der dd Schutterij verhoogde do feestelijke stemming en de keurige smaakvolle versiering blijkbaar door een bekwame hand aangebracht luisterde het geheel niet weinig op Eene talrijke schare dames en heeren was opgekomen om getuige te zyn van den wedstrijd te water die inderdaad van beteekenis zou zijn Immers er waren uit verschillende oorden van on3 land jongelingen over gekomen wier naam op zwem gebied met eere bekend staat en daaronder was er een die zelfs in het buitenland tegenover de meest beroemde zwemmers had gokanyt sn 4e overwinning behaald Het was een lust om die krachtige jongelui te zien zooals zij daar stonden met fiere houding gespierdeu arm en schoon gewelfde borst het oogeublik afwachtende waarop het sein zou worden gegeven dot zij toonen konden met welk een vlugheid zy zich bewogen door het natte element en blyken leveren hoe ver zg t gebracht hadden in die edele kunst welks in meer dan één opzicht der beoefening overwaardig is Hoewel de water vrees die vroeger bij velen bestond wel wat minder wordt zijn er nog te veel ouders die het nut van zwemmen niet inzien Feesten als dot hetwelk thans werd gevierd zijn zeer geschikt om vooroordeelen daartegen weg te nemen Als men ziet hoe vertrouwd de zwemmer met het water wordt hoe dit zijn opgewektheid en gezondheid bevordert hoe t hem bovendien in staat stelt natuurgenooten vaak van een anders wissen dood te redden dan behoort er heel wat halsstarrigheid toe om daartegen gezind te blijven Is het een bekend feit dat op het ijs geen standen bestaan maar dat rijk en arm zich daar door en met elkander amuseert ook in het water is dat t geval Een kranig zwemmer te zijn is daar de hoogste eeretitel Het was een goed denkbeeld van het bestuur der Ooudtche Zicetnclub om ons niet alleen met de meesters in de kunst kennis te doen maken maar ons ook voor te stollen een troep Goudsche jongens die op onze zwemschool zich de kunst had eigen gemaakt en ook hen hunne beste krachten voor ons te doen inspannen Wy zullen ons niet wagen aan eene beschrijving van den wedstryd Het ware onmogelgk om de inspanning weer te geven waarmede sommige zwemmers den eindpaal van hun streven trachtten te bereiken terwijl anderen ichijnbaar dood leuk kwamen waar zij wezen wilden Hot meest intórcssant waren natuurlijk die zwemmers welke nagenoeg tegen elkaar opwogen in vlugheid zoodat het tot t laatste moment toe onzeker was wie t zou winnen Aardig was het ook de spanning op te merken waarmede het publiek den strgd volgde Wij bepolen ons verder tot de mededeeling dat de verschillende nrs van het vroeger door ons medegedeelde programma flink werden uitgevoerd en dat zonder stoornis het einde werd bereikt Na afloop van den wedstryd in het buikzwemmen voor jongens beneden de 16 jaar werd de overwinnaar Corn Prince met een lauwerkrans op het hoofd in een soort Koraeinsche triumfwagen voortgetrokken door drie jeugdige zwemmers 1 de Vooijs Paul Weijer en H Stoffels 1 ouder het gejuich der toeschouwers en de vroolgke toonen der muziek de zwemschool rondgevoerd en deze aardige trinmftocht werd na het rugzwemmen herhaald waarbij het genoemde jonge mensch opnieuw den eersten prgs behaalde Voorzeker Gom Prince toonde op ondubbelzinnige wijze een primus te zijn van de Goudsche juniores hy liet den vlugsten zwemmer na hem in beide afdeelingen verscheidene seconden achter zioh waarmede wij hem van harte geluk wenschen Doch waar van gelukwensoheu sprake is mogen wij niet nalaten met lof te vermelden den naam van L E Beszelzen die te midden van do vreemde zwemmers een zoo uitstekend figuur maakte Hij had op de baan bij het buikzwemmen slechts éón seconde meer noodig dan de heer Harthoorn en mocht bg het rugzwemmen den eersten prijs winnen Doch ook andere leden der Goudsche Zwemclub hielden de eer hunner vereeniging goed op en niet alleen in het zweraraen maar ook speciaal in het duiken gaven zij blijken voor niemand onder te doen Des avonds had in een der zalen boven het café van den heer Hardijzer de prysuildeeling plaats Daar hield de Voorzitter der Zwemclub de heer A D van Vreunriiigen een toespraak waarin hij allereerst tot zyn genoegen kon constateeren dat de gehouden wedstrijd goed geslaagd was dank zij veler medewerking In het bijzonder betuigde spr zijne erkentelgkheid aan Burg en Weth dezer gemeente aan hen die luxe artikelen hadden geschonken als prijzen aan de jury leden de hh D Vrijdag voorzitter der Amsterdamsohe Zwemclub F T Lafeber en D Samsoin voor de op zuo welwillende wyze op zich genomen taak en ten slotte ook aan laatstgenoemden heer voor zgne medewerking in za ce de versiering der zweminriohting die zoo uitstekend geslaagd was £ en langdurig daverend applaus toonde hoezeer alle aanwezigen met den lof aan den heer Samsam instemden Daarop ging do Voorzitter voort met in enkele trekken het nut van een zwem wedstryd te schetsen door spr zoo terecht een edele kampslrgd genoemd om vervolgens met genoegen te vermelden dat zoovele leden der schoone sexe dezen hadden bygewoond Vervolgens ging spr over tot de uitdeeling der prijzen waarbg ieder prgswinner van hem een toepasselijk woordje ontving Nadat ieder het zijne ontvangen en de Voorzitter geëindigd had vroeg de heer Harthoorn het woord die met warmen lof sprak over de wijze waarop deze wedstrijd was georganiseerd geworden Spr had al heel wat zwemfeesten bygewoond maar slechts weinigen die zoo flink van stapel liepen als dit Spr nam daaruit aanleiding een hartelgk woord van dank te uiten jegens het Bestuur der Goudsche Zwemclub dat getoond had zoo ten volle voor zyn taak berekend te zijn Wij voor ons sluiten ons geheel aan bij die woorden en allen die het feest bijwoondeu zullen zich daarmede zeker eveneens kunnen vereenigen Na nog eenige oogenblikken gezellig in Vredebeat vertoefd te hebben ging men naar 0ns Genoegen waar een concert van het beroemde Hnagsche muziekcorps werd gegeven en maakte daar een waardig einde aan den geuoegelyken dag I De uitslag was als volgt Snelzweniïften of den butk Lengte der baan 80 Meter I Uitsluitend voor hh werkende leden der Club eerste prijswinners op onderlinge en prgswinners op nationale wedstrijden uitgesloten Ie Prijs E van Dantzig 1 min IB i sec 2e Prijs J Coster Jr 1 min 48Vii 3e Prijs C Lunenburg Jr 1 min B2 sec II Lengte der baan 160 Meter Voor hh leden en liefhebbers Ie Prijs A M Harthoorn te Amsterdam 3 min B8 s sec 2e Prijs L E Beszelzen te Gouda 2 min 597 3e Prijs A W Slotemaker te Arnhem 3 min l 5 sec 4e Prijs J D W Luning te Botterdam 3 min 8V5 sec III Lengte der baan iO Meier Voor jongens beneden de 16 jaar Ie Prijs C Prince 42V5 sec 2e Prye A Bik 47 sec 3e Prgs A Melkert 47V5 sec Sneliicemmen op den ru I Lengte der baan 40 Meter Uitsluitend voor hh werkende leden der Club 1 Aan dit Slal jongeM ia door het bestnor ia Ooudlehe ZKemclui aU aODTeair san dezen dog kb werk v n Marryat ton gdicheoke gegeven eerste prijswinners op onderlinge en prijswinners op nationale wedstrijden uitgesloten Je Prijs L E Beszelzen 40Vs e Ie Prgs Albert Hoogendyk 43 ec II Lengte der baan 80 Meter Voor hh leden en liefhebbers Ie Prys L E Beszelzen te Gouda 1 min 27i sec 2e Pry J H 8 Karis te Kottffdam 1 min 30 s 3e Prijs C C Krom te Utrecht 1 min 351 5 sec 4e Prgs K Adam te Delft 1 min 35Vj sec III Lengte der baan 40 Meter Voor jongens beneden de 16 jaar Ie Prgs C Prince 47 sec 2e Prys A Melkert BSVt e 3e Prgs C van der Kist SS t sec JJuiien I Voor leden en liefhebbers Ie Prijs L E Beszelzen te Gouda 1 min s sec 2e Prijs C C Krom te Utrecht 1 min 2 i e 3e Prijs W H Bauer te Amsterdam 1 min 8 sec Gekleed duiken Uitsluitend voor hh werkende leden der Club Ie Prys L E Beszelzen 19 i sec 2e Prgs C C Krom Sl e we 3e Prijs Aart Hoogendyk SZVs se TobJjen weditrijd Ie Prijs Albert Hoogendijk 52 sec BoUeDlandsch Overzicht Te Parys heeft de werkstaking der aardwerkers tot ongeregeldheden aanleiding gegeven Het aantal werkstakers bedraagt bynn 10 000 Te Villette kwam het tot een botsing tusschen de politie en 800 aardwerkers waarvan velen verwond eu gearresteerd werden Dejjurijsche gemeenteraad en de Sociétó dos droits del Simme t du citoyen hebben besloten de werkstakers met geld bij te staan De leiding der werkstaking is in handen van anarchisten Te Etienne brak een nieuwe werkstaking uit onder do mijni erkers Uit Kopenhagen komt het bericht dat keizer Wilhelm en prins Heinrich daar gisteren zgn aangekomen Met zooveel geestdrift als te Stockholm zal de Duitsche keizer zeker wel niet te Kopenhagen worden ontvangen Vooral daar zal de jonge vorst goeddoen zich de woorden van Moltke te herinneren iDuitschland zal eerbied eu ontzag geen liefde winnen want de machtige is nergens bemind De Denen zijn een klein volk met een sterk ontwikkeld nationaliteitsgcvoe en al doet keizer Wilhelm thans een stap die op zichzelf ifter vleiend voor hun eigenliefde is vergeten kunnen ze hot verleden niet en een paar oppositiebladen hebben dan ook te kennen gegeven dat men den Duitschen keizer wel met de meeste onderscheiding moest ontvangen maar dat alle vertoon van hartelijkheid of geestdrift onoprecht en het Deensche volk onwaardig zou zijn Naar aanleiding van s keizers bezoek wordt er door de Duitsche bladen aan herinnerd dat de eerste officieele daad van vriendschap van de zgde der Kopenhaagsche familie is gekomen daar vijf jaren geledon koning Christiaan en zyu gemalin de gasten waren van keizer Wilhelm 1 In het Kngelsch Lagerhuis komt deze week weder de zoogenaamde Parnell commissie aan de orde Men zal zich herinneren dat f he Times een tijd geleden brieven van Parnell openbaar heeft gemaakt waaruit zijn zedelijke medeplichtigheid aan de moorden in Ierland zou blijken en dat bg de behandeling van het proces door Ó Donell de Ttmet in zake dier onthullingen aangedaan die beschuldigingen werden herhaald Parnell en eenige zijner lersche medeleden hebben daarop verzocht zioh voor ecu parlementaire commissie te mogen verdedigen welk verzoek echter door de regeejing werd afgewezen op grond dat het instellen van zulk een onderzoek niet lag op den weg van het Parlement De zaak zelve kwam haar anders belangrijk genoeg voor en zy diende daarom een wetsontwerp in do spfcial commission bill waarbij drie rechtsgeleerden buiten het Parlement met het onderzoek worden belast In de afgeloopen week was dit wetsontwerp enkele malen aan de orde en in deze week zal de artikelsgewijze behandeling plaats vinden IN O E Z O N D E N Org elconcert in de Groote of St Janskerk Bij velen staat de orgelmuziek in een soort van onbegrijpelgke minachting die o i niet beter kan weggenomen worden dan door het publiek in de gelegenheid te stellen het schoone oude instrument te doen leeren waardeere door goede Orgelconcerten Een varieerend pogramma zooals wij Vrydaj hier konden hooren is wel tevens hét beste middel om tot dit doel te geraken Door den Concertgever wordt op meer dan verdienstelijke wgze Mendelssohn s Sonate Beoh s meesterwerk voor orgel de beroemde G mol eu Variatien over Wien Neêrlandsch bloed van 8 de Lange Sr voor een vrij talrijk publiek ten gehoore gebracht Meermalen voor vacante organistbetrekkingen Haarlem Kottordam enz op t drietal gestaan hebbende had de Heer Spaanderman ons reeds verzekering gegeven organist van beteekenis te zijn doch verre overtrof hij onze verwachtingen zoowel door artistieke voordracht als technische ontwikkeling waarvan hij in t bizonder blijken gaf in do Fuga van Bach Waardeering van de zijde van het publiek achten wij aan onzen stadgenoot volkomen gerechtvaardigd Mejuffrouw Heyer uit s Hage in het bezit van een beschaafd Sopraangeluid en goed gebruik van hare stemmiddolen verschafte ons recht muziekaal genot Haar mezza voce en uitspraak zijn zeer goed en wij vleien ons haar meermalen in onze stad als soliste te zien optreden Niet het minst hadden de HH Mart J Bonman en J G Arentz deel in het welshigcn van dit Concert Laatstgenoemde handhaafde op bekende wijze zijnen naam als violist terwijl eerstgenoemde door zgn Vioolspel ons nieuwe bewgzen gaf van zijne veelzijdige ontwikkeling op muiiekaal gebied Het Concert voor twee violen werd door hen beiden meesterlgk uitgevoerd voornamelijk het 2e gedeelte van deze schepping van J S Bach Door den Heer Arentz werd nog ten gehoore gegeven air sul G van Bach en eene bevallige compositie van C Schuberth terwyl de Heer Bonman de viool solo vervulde bij de Aria voor Sopraan Erbarme dich Het springen van de E snaar zijner viool gaf geene storing in de uitvoering doch werd op handige wijze daarin voorzien Na een woord van warmen dank aan de executanten tevens aan den Heer Brons Middel voorzijne welwillend verleende assistentie sluit ik metden wensch spoedig weer eene dergelijke uitvoeringte hooren X iPOSTEK Jcrsisr LIJST van BRIEVEN geadresseerd aan onbekenden door tusschenkomst van hot Postkantoor voor de rechthebbenden terug te bekomen B H Arends Amsterdam A Slingerland Gouda J Hoek Utrecht A de Jong Zevenhuizen Van HAA8TKECHT A Klein 9 Gravenhage Van ZEVENHUIZEN Mej A Pronk s Gravenhage BRIEFKAABTEN Van Utrecht Dordrecht Mej M Cools Rotterdam C C Vijven Rotterdam De Directeur van het Postkantoor SIMONS KEXMSGE IJMG INRICHTINGEN WELKE GEVAAR SCHADE OF HINDER KUNNEN VEROORZAKEN BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda Gezien art 8 der Wet van den 2n Juni 1875 Staatsblad No 5 Doen te weten Dat zij vergunning hebben verleend aan H M Deroksen te Gouda en zgne rechtverkrijgenden tothet oprichten eeuer bakkerij in het perceel aande Westhaven geteekend B No 158 kadaster sectieD No 581 Dat zy vergunning hebben verleend aan A van Wyk te Gouda en zijne rechtverkrijgenden tothet oprichten van eene bergplaats voor petroleumin de Boomgaardstraat kadaster sectie A No 2628 Gouda den 31 Juli 1SS8 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BROUWER uurgerlljko Stand GEBOREN 28 Juli G j ierl l Arnoldiu ondera A J Verhaar en M F Tior ïnthoniua oodart A Verhart en J Groen 29 Leeodert Prooa ondara D Hoogaadgk ca T C Mijnlieff Leendert ondara J Bniekhiiaen en C dé Ruk 80 peironella Maria onifra H de Joog en M J Zoetemao Heiltje oader J M de Wegar en S da Jong OVERLEDEN 2 Jnli J van Laenwen haiavr A A B da KooiBg 34 j 80 F H van Lesawen 68 j 7 £ de Moou 18 j ABVERTENTIËN Voorspoedig bevallen van een Zoon T C HOOGENDUKGouda 29 Juli 1888 Mijsuepï Voor de bewgzen van deelneming bg de geboorte onzer Dochter betnigea wg onzen dank H W F BONTE N BONTE MüLLR Gouda 31 Juli 1888 V De Heer M BRON te öouiero l betaigt bg deze zgn hartelgken dank voor de vele bewgzen van deelneming en belangstelling welke hem den 24 JULi 1888 door de Ingezetenen dier Gemeente eu Vrienden en Bekenden van elders zijn geecfaonkep BierbottelarU De GriliQoeD KLEIWEG E 97 MÜNCHBNEB PILSENEB en LA6EBBIEREN op BJBUGELFLESSCHEJ Slgters RABAT A DAM MOT ONBEMBE EN voor Mannen Vroawen en Kinderen SCHEINK Zn Er wordt gevraagd een fatsoenlgk P G niet beneden de 16 jaar Adres aan het Burean dezer Courant Mevrouw ROMEIJN vraagt met NOVEMBER Keuken en Tweede Meid Defusiepulp Te KOOP bg den ondergeteekende nog een kleine voorraad pnike P JLP levert ook op het Kanaal Snellesluis binnen voor biUgken prgs Agent W den HERTOG Gouda Te KOOP aangeboden een goed onderhoaden Prgs ƒ 150 Brieven franco onder letter M aan de Boekhandelaars J van BENTOM Zoon te Gouda 15 y £ £ 5 JmJ Nooit genoeg kan ik U danken Theophile my zoo waard k Zend tot U mijn vreugdeklanken Theophile ik heb een baard k Had een gezicht als een meisje Theophile k had zoo t land Voor f 2 25 wat een prijsje Ben ik nu een gebaard sergeant Lof en eer moet ik U geven Maak myn brief vrij openbaar Sw balsem schenkt leven En glans aan baard on haar Een serreaut die t voor zyn kameradeu niet weten wil NB Foor ƒ 2 15 per poatwissd of f 2 26 aan blauwe Fosisegela alsook tegen retnb urs kunt U de Jlacon bekwnen te Avisterdam bij de beroemden TUMOPIilLE ADVERTEl TIErV in alle Binnen en Suitenlandsehe Couranten worden dadelgk opgezonden door den lto kl od S A BRINKMAN te Gouda