Goudsche Courant, vrijdag 3 augustus 1888

€ f ® 1S € Markt A 64 1888 Vrildag 3 Aigostus N 3738 f GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Meuwe REGENMANTELS eariL VOlNrnDnDOEIirBlNr ADVEUTENTIKN wordan geplaatst van 1 5 regels i O Centen iedere regel meer 10 Centen G BOO TE LETTERS worden berekend naar plaatnuimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Do IfiaendlDg raa advertentiSn kan geschieden tot één nor des namiddag van den dag der nltgave VanOO JJaAiuapi mm mmi djoppg j H a ca rr jfie2 ïïv eieqqnQ eH ftjeALtioiqjeta e Onovertrefbaar van qaaliteit is de van ouds gerenommeerde Uieuwe Aallsessen Jenever van J F HEKM AI Zn Tiendew jPOLAK S LEVENS ELIXER E Met de hoofdverkoop van bovenstaand heb ik voor GOV D A en OM8TR $KEN belast navolgende HH Grossiers in Gedistilleerd M PMMTEBS Jan Markt i t J f HERMAN Zoon Tiendeweg 1 Kinderen N KONINGS Oudewater C POLAK Gzn Fabrikant Groningen Kermis te Gouda SchoDwbarg VA1 LIER STANDPLAATS Groot e Markt Van LIER S HoUandsch Mikado Gezelschap v woENSDiifi 1 AUGUSTUS hm mm HALF ACHT ÈES BNKMLM OPVOBKING van BURLESKE JAPANSCHE OPERETTE in twee aideelingen Succèsstuk volkomen gelgk aan de Engelsche en Hollandscbe opvoeringen te Amsterdam 1 Donderdag Z Augustus OEPHEUS in het Scliimmenrrjk Operette Bouffe in 4 Tafereelen van OFFENBACH 1 Rang 1 25 2 Bang 75 ets 3 Rang 50 ets 4 Bang 25 ets 10 ABONNEMENTSKAARTEN 10 BOVENZAAL Café Schaakbord gedurende de KERMIS A DAM M I iï u w E BESSEU JEUEVER bij Slotemaker en Co Koffiehiüs Harmonie van J H JANSEN voorheen W LAMPE op de Groots Markt te Gouda Gedurende de KERMIS CAPE RESTAUIlAFr op de BOVENZAAL Spoedige en NETTE BEDIENING tegen zeer billjike prflzen CAFÉ Het SCHAAKBORD KOFFIEHUIS als gewoonlflk PRIMA CONSUMPTIE BILLARD blflft staan A DAM NIEUW BESSENSAP Nieuwe Kruiden Azijn Prima Kwaliteit P SAUERBIER Oosthaven 19 P P SOOS Lange Tiendeweg D 59 bflveelt zich aan tot den AANLEG van Gas en Waterleiding en tot de LEVERING van GASORI AlllE iTEl EOOESTELLEN EACHBLS GLAZEIV BALLONS enz enz Saelperadnik van A Bbinkkan te Goada Markt A 132 GOUDA van KANTOOR SCHOOL SCHRIJF en TEEKEN BEHOEFTEN Schilderijlij sten Speelkaarten Prentenboeken Kinderspelen BOEK en MVZIEKHANDEL Boekdrukkerij Advertentiebureau enz OPENING WOENSDAG AUGUSTUSa s Aanbevelend J DE VEIX CAFÉ RESTAURANT HET Schaakbord KLEIWEG gedurende deze week DAGELIJKS FBANCISEAFEBEBAU A DAM KOITIEHÏÏIS met BILJARD enz TE BUUR gevraagd öf een BENEDENHUIS dat er voor ingericht is öf kan worden Fr Brieven te zenden met opgaaf van stand prys enz aan het Benedenhnis Havenstraat 166 te Rotterdam OPRUIMING VAN PARASOLS A V OS Az Kleiweg E 73 en 73 voorheen de Wed H van BUkMN maakt zgn geachte begunstigers bekend dat iig is gearriveerd met zgn net ingerichte POFFERTJES en FLAATEOEEENZmU op de Kermis alhier over den Heer BUSCH belovende eene prompte en zindelgke bediening Alles wordt in natuurboter gebakken Prgs 2 dozijn POFFERTJES 15 Ct en lekkere PLAATKOEKBN 10 Ct per portie Bestellingen worden met den meesten spoed aan huis bezorgd ÜEd Dw Dienaar H niewjï nhout Stoombierbrouwehj de Cfriffioen V te Schiedam MUNCHENER BEIJERSOH PILSËIR LAGER eo GERSTEBIEREN tegen BROÜWERIJPRIJZEN Ag ent den Heer A DAM KLEIWEG te 0ouda Conflseur Cuiainier Oosthaven B 17 Gouda Heeft gedurende de KERMIS steeds voorhanden PALING in Gelei gebraden Kippen kond en warm en levert binnen den kortst mogelgken tjjd verschilleude MAIJ0NNA1SE8 als Kreeft Zalm enz 8alade a la Russe De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitd ave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs perdrietuaanden is 1 25 franco per poat 1 50 BINNENLAND ÖOÜ0A 2 Augmtus 1888 VEEGADEHING VAN UKN GKMEENTKRAAD Vrydag den 3 Augustus 1883 des namiddags ten 1 ure Aan de onle De Bekening van dan Kasaidr der Bank van Leening over het boekjaar 1887 88 Het ïooratol betreffende eone verlenging van het verlof varloeml aan de onderwijzeres C C W van Amerom Het voorstel betreffende hrt Instellen van een examen voor beHraartoluiDlhanddreMen Hot plan of ontwerp voor den bouw eener Volksgaarkeuken De benoeming van oenen Gemeeute nrts De vbijaardag van H M onze Koningin wordt heden hier ter stede herdaobt door het uitsteken van de vadeilandsche vlag uit de openbare en sommige particuliere gebouwen Met ingang van 1 Augustus ia benoemd tot inspecteur v in politie alhier de heer H Visser thans schrijver b j do politie te Rotterdam Gisterenavond openden Gebr A van Lier hunne kermisvoorstelliugen te dezer stede met eene opvoering van Dk Mikado Een zeer talrijk publiek was opgekomen er was geen plaatsje onbezet en blijkbaar amuseerde men zich uitstekend met de komische ligureb de kluchtige toestanden en hot aardigo gezang dat deise Japansche operette bevat De schilderachtige groepen de eigenaardige kleedordnicht on het effect voUe waaiorspel geven dit stuk iets zeer eigenaardigs De opvoering was uitstekend zooals te vermoeden was daar de hoeren en dames die daarin optraden het reeds tallooze malen gaven De heer Joseph van Lier die de rol van Ko Ko vertolkte bad enorm succes met z jn kluchtige voordnicht de heer Bigot hls l oeSai kweet zich eveneens goed van z jn taak en het BCbalksche drietal schoolmeisjes met Voem Yoem aan het hoofd werd zeer aardig weergegeven Talrijk waren dan ook de toejuichingen van het publiek dat het K d van de Hoeméit die bloeien m Mei zoo applaudisseerde dat het eenigo malen ht rhaald werd Daar het stuk zoo n groot succes had wordt het morgenaïond Vrijdag opnieuw gegeven De gang paden in do Schouirburgtent van Gobr van liier waren bij de vooratolling van gisterenavond geheel bezet met toeschouweirs Wy meenen dat znik tfgen do voorschriften is Waarom dan niet beter do hand dailraan gehouden Ware er brand of gerucht van brand ontstaan do ongelukkon waren niet te voorzien geweest Wij herinneren ons dat by oen tooneelvoorstel lin in Ons Genoegen toen eeniise jongelui in het gangpad stonden deze daaruit werden verwijderd door den Commissaris von pijlitie Mag dan in een kermiateut wèl gebeuren wat in gonoemdo Étooietoit niet geoorlooW was De Commissaris vnn polit o woonde de voorstelling van gisterpu bjj Waarom liet hij toe dat onder lijn oogen goliandeld werd tegen de Verordening Opmerkelijk is het dat s morgens bg de pl t bespreking in het theatre van Lier vóórdat iomanil tot plaats bespreking toegelaten werd een achttal plaatsen werden doorgehaald Op de vraag van eerf der aanwezigen voor wie die plaatsen waren antwoordde de bureaulist Mlht h vóór dt brandKfer en de politie die meiimken hebben ij te veel Hoodifff zooah begrijpif I Welnu wij hebbeu niets gen dergelijke kleine mogen geen aan Het publiek brengt I beleefdheden jegens j toelaten van over uiet de minste aan le avonden beter de genomen want het te last zijn attenties voor ile politie mi leiding geven tot plichtrnzi onwillekeurig verband tusschei de politie en het oogluiker tredingen en daartoe mag leiding bestann Wij hopen dat op volj vimrschriften in acht zullen i als er een ongeluk gebeurde Morgen heeft in deze gemeente weder een van die OudHoUandsche vermsklll plaats die nog steeds veel Bieaaelieu ti U rt êtt ds van ends zich mogen verheugen in de aandacht van het publiek Wij bedoelen de barddnverij die van wege de vereeniging v Eendracht maakt macht bier gegeven wordt Daar het wef r zich thans vrij goed laat aanzien mag worden voorspeld dat morgen zoowel voorals namiddag vele onzer stadgenooten de harddraverij zullen gaan bijwonen De vroolyke gezellige volkslooneeltjcs die op feesten als dit te zien zijn hebben dan ook veel aanlokkelijks en als afwisseling bjj het kermis genot is een bejjoek aan de hnrddrarerij zeker alleszins san te bevelen De beer M P Okhuijsen die op de kermis alhier met een theftre staat is door Z M den Koning uitgenoodigd eene uitvoering aan hot bof te geven welke bepaald ij op heden Ëenigen tijd geleden heeft genoemde heer Okhuijsen ook eene uitvoering ten hove gegeven Gisteren werd ten Baadhuize alhier aanbesteed ten behoeve der Gasfabriek 1 Het verplaatsen vau de regenerstieloods i Het maken van overkappingen voor steenkolen bergplaats 3 Hot maken van afsluitingshekken i Het ophoogen eb bestraten van een ge leelte fabrieksterrein Ingeschreven werd door W do Jong Wz voor 6192 C P W üessing voor ƒ 6J60 U van Blokland voor 8037 H J Nederhorst voor ƒ 5713 W Bokhoven voor ƒ 6700 J do Jong voor ƒ 5620 P A Burghout voor ƒ 5590 K Hollander voor 55 7 P Vermeer voor 513J Al do inschrijïin ea w iren voor de goheele massa Nog was mïeschroven voor No 1 door G Luijendyk voor 1195 1 de Jong voor 1124 en L van Blokland voor f 1269 voor No 2 door W do Jong Wi voor 3990 L van Blokland voor 373è en K Hollander voor 3485 loor No 3 door L va Bloklond voor 858 en W de Jong Wz voor 879 voor No 4 door W Ie Jon Wz voor 300 H Lamors voor ƒ 294 en L van Bloklond voor 287 Betreffende dfr énlusten in Bantam is bij het departement van koloniën onder dagteekeniug van 31 Juli jl nog het volgende trlegrara van den gouverneurgeneraal van Nederlandsch Icdie ontvangen Meerendeel der belhamels onlusten Bantam met behulp bevolking snccessievdyk opgespoord Eenigen wegens verzrt bij arrestatie gedoo l Twee nog voortvluchtig worden vervolgd Negende bataljon keert terug De gamizoens compaguie te Serang wordt met eene contpagnie tijdelijk versterkt J isi a In de li jBtting der A g Synode der Ned Herv Kerk werd WSl o het uitvoerig rapport te laten drukken betretfende de reorganisatie der kelk en het toekennen aan de classis van de bevoegdheden en rechten welke deze oudtqds bezaten Na eene langdurige discussie werd hat volsend voorstel van den president roet bijna eenparige stemmen aaugenomeo D Synode is vac oarded dat de Ned Herv kerk geen anderen liederenbundel ten gebruike bij den eeredienst beeft bestemd dan de Psalmen ca Evangelische gezangen acte nemende van de verkUriDg voorkomende in het bmcht van het provinciaal kerkbestuur van N Holland van den 3n Mei 1838 dat noch bij don predikant noch bij den kerkeraad het opzet heeft bestaan of bestaat iets te doen tegen de kerkelijke reglementen neemt de mededeelingen van dat kerkbestuur betreffende deze zaak met dankzeggiug voor kennisgeving aan Vooraf was met 2 stemmen meerderheid 9 tegen 7 de motie van dr Roessingh verworpen alilus luidende r De Synodo gehoord de inlichtingen van het provinciaal kerkbestuur vnn Noord Holland omtrent de beweerde afschaffing van de Psalmen en gezangenbundel bij de Hervormde gemeente te Santpoort uit welke blijkt dat die bundel aldaar niet is afgeschaft neemt na langdurige bemadslaginit deze inlichtingen voor kennisgeving aan en gaat over tot de ordo van den dag Bij de liscussie werd door verreweg de moeste leden met beslistheid uitgesproken dat zij volkomen het recht van den predikant als liturg erkenden om bij bijzondere gelegenheden zich van liederen te bedienen die in do oflicieele bundels niot voorkomen Voorts werden een onntal rapporten ter visie gelegd om later te behandelen De zitting werd met dankzegging gesloten Staten Generaal Eekstb Kahek Zitting van 1 Aug Aanïenomen werden verschillende wetsontwerpen van ondergeschikt belang o a naturalisatio wetton bekrachtiging van onderhandsche verkoopen vau gronden aan gemeenten wijziging van Hoofdstuk VIII begrooting 1887 tot tgdelijke bestendiging der regeling van het onderwijs aan de Kon Mil Academie onteigening ten behoeve van den spoorweg vnn Velsen naar IJmuiden kredieten ton laste der begroeting van Ned Indie voor 1888 ter betaling van tot afgesloten dienstjaren behoorende onvoreveh Ie vorderingen Vrijdag 1 uur is nan de orde gesteld het Reglement van orde der Eerste Kamer en in coraité generaiil de huishoudelijko raming 0 Omtrent de Huropoancr te Khartoem vertelt Jonker in Petarman s Mitthfaiiingen verdere b zonderhoden ♦