Goudsche Courant, zondag 5 augustus 1888

hebben iets in den zin maar zg Hun vloot wordt samengetrokken te Spezzia n Maddalena Z willen Tripoli bemachtigen en zuilen rich dan tegenover Europa rechtvaardigen door te zeggen dat de krijgstoerusting van Frankrgk ben er toe heeft gedwongen Toon h in October ran ket jaar 1886 h t groe uwi a ge uittrok om te midden der gehmikel ke gloeiende feeatrreugde te worden opgenomen m het Utrechtache studentenkorps ging van dezen Pqnacker reeda de roep uit dat daar geen onnoozele nieuweling de g mnasium banken had Terlaten maar een jongeling die door buitengewone reratandel ke garen b na man mooht woiden genoemd Van den beginne af waa Pgnadoar onder ifjne academische tqdgrnooten de onbetwiSe meerdero in verstand de vraagbaak voor vrienden die eenige wetenschappeiyke moeiel jkheid hadden te overwinnen de man van invloed in het studentenkorps de als uitstekend gesignaleerde discipel zijner professoren Ook sijn uiterl k teekeude meer den man dan den jongeling Deze oogen met den ietwat koelen blik dat breed en hoekig voorhoofd waren niet oml st door den gekrulden of weinigen haartooi der jeugd Pqnacker s schedel was reeds bg zijne komst aan de academie zoo glad als een biljartbal maar het misstond hem niet maakte integendeel den indruk van bg zijne ongewone persoonlgkheid uitnemend te passen Dat echter de bekwaamheid niet ilechts van buiten maar pok van binnen zat bewezen zgne academische studiën Hg heeft naar wij meenen zes of zeven jareh gestudeerd Voor de geldquaestie behoefde hg zich niet te haasten en bij leefde dus verstandig hierin evenals In het andere het studentenleven bohoorlgk meê Hg was geen afgetrokken geleerde integendeel reel meer de man van actie geroepen en geneigd om zich in de kleine studenten evenals later in de grootore ploertenwereld te doen gelden Baardoor was er ook in zgn meedoen iets beredeneerds iets dat den indruk maakte alsof hij straks te midden zijner boeken den verloren tgd zou betreuren zich min of meer schamen over het gebeuzel met al dat jonge vollge Hij zat in eene club die het studenten le eu vroolgk maar niet overdreven de studie vrg gemakkelgk opnam P jnacker was aan die tafel bij Klokke mensa Klokkiana tertia evenals overat de primus inter pares Hg onttrok zich niet aan hare gezelligheid maar begaf zich toch dikwgls naar zgne boeken wanneer aan het dessert de viei of het lange span gereed stonden om de anderen hunne spgsvertering te Zeist of Driebergen te doen zoeken Do studie was en bleef voor hem hoofdzaak endat hg betrekkelijk lang aan de academie bleef kwam dus niet zooals bij de meesten kroeg ofbierkngp maar zijn schat van kennis ten goede De slotsom was dat toen hg summa cum laude promoveerde de nieuwe regeling waarbij de driegraden werden afgeschaft bestond toen nog met de sedert overleden hoogleeraar Fruin bij Pijnacker s protie openlgk verklaarde dat hg dezen zgnen leerling in Tersohilleude opzichten zijn meerdere achtte Aan de statuten van den DoW voor den Nalionalen Ariad wordt het volgende ontleend De Bond beoogt de bevordering der belangen jran d algemeen nijverheid in den meest uitgebreiden zin Hg acht daartoe in de eerste plaats wenschelgk dat het nederlandsche tarief zooveel mogelijk v band houde met de vreemde tariefwetgevingen en dat geen rechten geheven worden in het verkeer tusschen Nederland en Nederlandsoh Indié Zgn streven zal op het een en ander voortdurend gericht zijn Het comité van den Bond zal steeds zooveel mogelijk do vertegenwoordigers van alle takken der nationale ngverheid moeten bevatten Het hoofdbestuur door het comité benoemd neemt zgn functién kosteloos waar mot uitzondering van den secretaris die g jsalarieerd wordt Het hoofdbestuur kan zich voor bepaalde werkzaamheden enkele leden van het comité aasumeeren wel te verstaan met onderling goedvinden Leden van den Bond kunnen alleen zgn nederlandsche ingezetenen die het bewijs van hun lidmaatschaap ontvangen tegen een jaarlijksche contributie van vgf gulden De laden van het comité betalen vgf gulden Bgdragen tot een hoogor bedrag geven recht op den titel Tan donateur In elke provincie vormen de leden van den Bond een of meer aideelingen waarvan de leden van het comité de aangewezen bestuurders zgn Door deze laatsten worden de contributien geïnd en aan den voortiiter verantwoord Wordt nu of later vanwege den Bond eenig tgdBohrift dagblad of kleiner geschrift uitgegeven dan ontvangen de leden dit kosteloos Een algemeetfe vergadering van alle leden zal minstens tweemaal in l et jaar worden uitgeschreven Op de eerste dier vergaderingen in elk jaar zal rekening en rerantwoorcling gedaan worden van de ontvangen geldelgke bijdragen en het daarvan gemaakte gebruik Personen die wenschen toe te treden als lid van Abn Bond worden verzocht zich aan te melden bg den secretaris den heer M Ii Van Deventer Huize LkdeHiurg bg Prinsenhage of bg een van de leden van het hoofflbestuur of van het comité Men schrijft aan het ZenamcJk Dagblad uit Den Haag dd 29 Juli Nog steeds luiden de berichten van Set Zoo zeer gunstig Jammer alleen ook voor onzen beminden Koning dat het zomerweder zoo weinig dien naam verdient Z M kan dus betrekkelgk weinig van de buitenlucht genieten hetgeen zoo gewensoht voor hem zou wezen Toch zal het verblgf op Jlet Loo al ware het alleen maar wegens de absolute kalmtd welke hem omgeeft Z M goed doen De Kroonprinses is daarentegen volmaakt wel Zg wordt ietwat ondeugend altgd in goeden zin Ken kind toch dat voortdurend gezond is moet wel onweerstaanbaar heeten al is het ook een koningskind De jeugdige Vorstin groeit welig op inzonderheid laat ook haar geestelijke ontwikkeling niets te wenschen over Haar leermeesters staan verbaasd over haar schranderheid Allerminst ontbreekt haar bet geheugen der Oranjes Naar aanleiding der feestviering van de metalenkruisridders welke te Breda plaats had verklaart Mars in het Handeltblad op gevaar af van voor een onaangenaam mensch in den Haarlemmerhout te worden aangezien zijne volle sympathie aan dat feest niet te kunnen schenken De gebeurtenissen der jaren 1830 31 vormen niet juist de schoonste bladzijden onzer geschiedenis noch uit een financieel noch uit een staatkundig oogpunt hebben wg reden ons te verheugen over de wijze waarop de scheuring tusschen Noord en Zuid Nederland is tot stand gebracht Misschien was het wel zoo goed geweest indien die heterogene bestanddeelen nimmer waren vereenigd geweest En wat de krijgsgeschiedenis van die dagen betreft daarvan is veel goeds te zeggen De verdediging der citadel van Antwerpen de heldendaad van Van Speyk en meer andere feiten verdienen aan de vergetelheid ontrukt te worden Maar of nu die krijgsgeschiedenis n hloc genomen zoo hyzonder de aandacht verdient te trekken betwijfelt Mars wel eenigszins Zonder de waarde dier krijgsbedrijven te verkleinen is het slechts zgne bedoeling om de mannen dte op overdreven wgzo thans de loftrompet steken uit te noodigen een toontje lager aan te stemmen En wat uu meer bepaald betreft de gerechtigden tot het dragen van het Metalen Kruis mag niet over het hoofd worden gezien dat zich daaronder velen zelf zeer velen bevonden die geen vijand hebben gezien i geen kruit hebben geroken Mars oppert een drietal bedenkingen Ten eerste spreekt de overlevering vtin de sciutterijen die zoo bijzonder voor hun taak berekend waren Doch daarbij wordt dan vergeten selk een exceptioneel lange tijd van voorbereiding he Noord Nederlandsche leger toen ten dienste stond en over welk een gedesorganiseerd leger aanvankelgk door de zuidetijken werd beschikt Uit de rol door de schutterijen in die dagen vervuld mag volstrekt niet worden afgeleid dat do thans nog vigeerende schutterijwet van 1827 toch ook wel bruikbare krijgsreglementen kan opleveren Wellicht kan deze herinnering dienen om te voorkomen dat de vonken der welsprekendheid geen branS doen ontstaan Een tweede bedenking is dat zoo bet goed is van tijd tot lijd te herinneren aan groote daden op militair gebied verricht er wel wat meer aandacht mooht Worden gescht nken aan de daden van ons koloniaal leger Vergelijkt men het prettige kautonnementsteven in NoordBrabant met het verblijf op Sumatra s Westkust steeds bedreigd door beri beri en het verraderigk schot van den Atjeher in hinderlaag vergelijkt men den tiendaagschen veldtocht met den aanhoudenden en uitputtenden strgd in Atjeh dan komt hot mij voor dat men wat te veel gewicbt hecht aan do Metalen KruSi gesohiedenis Het is waar nu onlangs zgn er weer pogingen gedaan om een monument op te richten voor de gevallen strijders op Atjeh en ook op andere wijze werd soms belangsl lling getoond Maar toch Iwt de koloniale krggsgeschiedenis onze natie veel te koud Vraag eens aan 100 beschaafde Nederlanders wat zij weten van den Atjoh strgd Negentig van de Konderd zullen er njet veel meer van weten dan dat do 1ste expeditie mialuMe en de 2de gelukt is dat de generaals Van Swieten en V rspgck het iet eens waren dat de eerstgenoemde huiswaarts keerde zeggende dat de zaak gejond was dat de zaak later integendeel zeer ongezond bleek te zijn dat de geneapl Van der Heyden la ter nog eens flink pgespe heeft en het zaakje Ujna heeft klaar gespeeld Jlpch teruggeroepen word dat daarop de heer Prnys van der Hoeven aan het pacificeeren is gegaan dat het civiel bestuur nu weer door een militair i vervangen dat wij erg acbteriiit schgcen te zijn gekrab beld dat er veel brochures over geschreven zijn en dat het eind nog niet is te overzien Welnu tals wy zulk een goede memorie hebben ten opzicht van de helden van 30 dan vraag ik oneindig meer belangstelling voor onze helden in do overzeesche berittingen want wg konden hen wel wat meereeien en diankbaar zgn Wanneer onze natie over het algemeen blgkengaf van instemming met de defensie dan zou Mars niet angstvallig vragen of het Metalen ruisfeest in alle opzichten de waardeering verdient welke men er voor over heeft Doch eö dit is zijne derde bedenking men bemerkt bij de meerderheid verzet tegen de militaire verplichtingen en dat kan niet gepaard gaan met een verheerlyking van de krggsbedrijven van een voorgeslacht Volgens de meening der zwakmoedigen en onverschilligen van den dag zou men veeleer de volgende redeneering moeten doen hooren HH Metalen Kruis ridders ge wilt feest vieren wij hebben er niets tegen maai vraagt vaaons geen geestdrift want franchement gezegd vinden wij bet al heel gek dat ge in 30 uitgeruktzgt waarom hebt ge u niet door anderen latenvervangen De vraag of Nederland een vrij onafhankelijk land zal blijven hangt af van onze daden niet van mze tooeten het allerdwaaste wat meu doen kan is lo toe te zKoaieti aan mannen die in vroeger jaren aan hunne militaire verplichtingen met sere voldeden en te gelgkertijd te weigeren de voeUtappen van die voorsaten te drukken Zoodoende blgft ons niets anders over dan aan een eventueelen toekomstigen vgand al of niet met een mooien speech den eerewijn aan te Meden Boitenlandsch Overziebt De ontspanning die thans tusschen Duitschlanden Rusland is gekomen is eene werkelgke ontspanning die waarde heeft eene ontspanning diedoor de bankiers dadelgk is omgezet in een stijgingvan den roebel maar eene ontspanning die opgeen enkele overeenstemming omtrent een enkelequaestie berust Men behoeft trouwens slechts de quaestiën die beide rijken verdeden te bescbonwen om overtuigd te zijn dat noch Alexander noch Wilhelm iets kunnen toegeven Op t oogenbilk zgn er slechts twee groote vraagstukken in Europa de verhouding van Duitschlaud en Frankrgk en de mededinging vaa Oostenrgk en Busland op het Balkan schiereiland Op geen dier beide punten is echter eene volkomen overeenstemming van inzichten tusschen Duitschland en Busland mogelgk Duitschland kan evenmin toestemmen in een verzwakking van Oostenrijk als Busland een tweede vernedering van Frankrgk zou kunnen aanzien want Busland zonder Frankrgk en Duitschland zonder Oostenrgk zouden zich weldra in een téte Èl téte zien geplaatst die voor beiden even verontrustend zou zijn Het groote nieuws van den dag is dat het geheime rapport van prins Bismarck aan keizer Frederik in zake het huwelgk van Alexander van Battenberg met Victoria van Pruisen openbaar is gemaakt door mevrouw Adam in de Xouvelle Meme Of het valsch dan wel echt is dat wil zeggen bedacht of gestolen valt moeilgk te beoordeelen Het beste wat wg er van kunnen zeggen is dat de Kölnitche Zig na aandachtige lezing geen enkelen regel zou kunnen aanwijzen waaruit zou blijken dat men hier met een apocrief stuk Ie doen had Slechts twee punten zgn niet in den baak de aanhef en de onderteekening Mevrouw Adam laat het rapport aanvangen met Sirel en ondet teekent prins Von Bismarck terwijl in de officieele stukken gebruikelijk is den keizer aan te spreken met grossmachtiger Kaiser und König öf met eene uitdrukking van die kracht en prins Bismarck altijd kortweg v Bismarck onderteekent Doch geIgk de Köln Ztg opmerkt dit zijn bgzaken die niets bewijzen Mevrovw Adam kan een k pie van den tekst ontvangen en er zelve den aanhef en het slot bij gemaakt hebben Wat aangaat den inhoud deze behelst slechts luttel nieuws De geest van het rapport en de voor naamste argument en werden indertijdjdoor deofficieuce pers openbaar gemaakt Italié en Frankrgk zitten elkaar den laatsten tgd weer eens duchtig in t h ar Zij beschuldigen elkaar nH van niets minder daa een aanslag op Tripoli Voor eenige dagen namelijk maakten een paar Italiaansobo bladen zich bezorgd over het samentrokken iei Fransche vloot in de Middellandsche Zee en beweerden dat het wel op Tripoli gemunt kon zijn De Franschen hadden dadelgk een antwoord De Italianen zeggen de Franschen willen eenvoudig de aandacht van Europa aflSiden ni wg ï VEIJDAG AUGUSTUS Voorzitter Mr A A van Bergen IJzendoom Tegenwoordig zgn 14 leden Afwezig zgn de bh van Mierop Oudgk en Lotsy die kennis hadden gegeven door afwezigheid uit de gemeente verhinderd te zijn do vergadering bg te wbnen De notulen der vorige vergadering worden voorgelezen en onveranderd goedgekeurd Ingekomen zijn 1 Eene missive van de Commissie over de Bank van Lcening inzendende eene alphabetisch gestelde aanbeveling voor Kassier dier Bank Daarop staan de bh P H Berlijn onder kassier der Bank van Leening on J Schumer amanuensis bij bet burgeril k Armt estuur De Commissie stolt voor het tractement vai Kassier vast te stellen op f 1000 met eene tocht van f 3000 en tevens zal hg als hem koopingen worden opgedragen alsnog een bi moeten stellen van ƒ 8000 Ter visie en benoeming in d volgende vergadering Eene missive van de Commissie van beheerover de Stedelgke Gasfabriek inzendende derekening over 1887 Ter visie Eene missive van de Commissie van beheer over de Stedelijke Gasfabriek inzendende het verslag over 1387 Aangenomen voor kennisgeving Eene missive van de Commissie voor dostrafverotdeningen in zake bedenkingen van Gedeputeerdo Staten tegen onlangs vastgestelde verordeningen Ier visie B Eene missive van Dr Gleuns die wegens vertrek uit deze gemeente zijn ontslag neemt als lid der Commissie van Toezicht over het Lager Onderwgs De Voorzitter zegt dat de vergadering zeker met leedwezen zal vernemen dat Dr Gleuns ophoudtlid van die Commissie uit te maken waarin hij zoonuttig werkzaam was q De missive wordt aangenomen voor kennisgeving Een voorstel van B eft W tot wgziging der gemeent begTooting dienst 1887 iet visie Eene missive van B en W inzendende eene aanbeveling voor Leoraar aan de Burgeravondscbool vacatureP Mener Daarop staat de heer 6 N Kruisheer onderwgzer aan de Ie burgerschool voor jongens Ter visie 8 Twee adressen van personen soUiciteerendenaar de betrekking van gemeente arts Aan de orde De Bekening van den Kassier der Bank van Leening over het boelgaar 1887 88 Wordt goedgekeurd Aan de orde Het voorstel betreffende eene verlenging van het verlof verleend aan de onderwijzeres C C W van Am rom Wordt goedgekeurd Aan de orde Het voorstel betreffende het instellen van een examen voor bewaarschoolhouderessen Wordt goedgekeurd Aan dSi iDrde Hat plan of ontwerp Voor deit bouw eener Volksgaarkeuken De heer IJssel de Schepper zegt dat hg zich in hoofdzaak zeer goed kan veroenigen met het plan zooals dit door B en W is ingediend maar omtrent een paar punten zou spr gaartie eenige inlichtingen ontvangen Volgens de memorie van toelichting van den gemeentearchitect is er voor een kelder geen post in de raming opgenomen wijl dapraan geen directe iehoefte zou bestaan maar het komt spr voor dat voor het bewaren van spgzén on vooral voor restanten van spgzen een kelder wel noodig is Wat voorts aangaat de afvoer van faecalien menageen hemelwater zegt de architect dat deze bij eenige zorg van het dienstdoende personeel en door eene geregelde buisièiding op het terrein vermoe4elijk naar behooren kan plaats hebben Dit voldoet spr met geheel en spr zou daaromtrent gaarne eenige meerdere inlichting verkrijgen De Voorzitter merkt op dat dkn kelder daarom minder nojdig wordt geacht omdat bet do bedoeling ii f t T 1 Selijks in te slaan zoodat z whL T bUjven Mocht het t ut bewaarplaats in de magazijnen daarvoor nietvoldbet dan kan daarin door ijskasten worden voorzien Het Dagelgksoh Bestuur zag 3 volksgaarkeukens in Amsterdam en 2 in den Haag en ook daar waren geen kelders Wat voorts aangaat de afvoerder faecalien waarover de heer IJssel de Scheppersprak spr erkent dat de architect rich teer voorzichtig uitlaat omtrent dat punt waarom spr hem de wenschelgkheid aantoonde van een meer stellligeverkkring Naar aanleiding daarvan had de architect nader gezegd dat er geen twijfel bestond of de afvoer van faecalien kon naar behooren pbiats hebben Met den vorigen eigenaar had hij er over gesproken en deze had hem de meest geruststellende verklaringen daaromtrent gegeven De heer van der Garden zegt dat eene paalfundeering hem beter voorkomt dan gecréosoteerd roosterwerk zooals de architect voorstelt Voor het oogenblik is eerstgenoemde wel kostbaarder maar op den duur beter De Voorzitter merkt op dat het gebouw alleen van voren 2 verdiepingen en dus bijna geen zwaarte heeft waarom eene paalfundeering onnoodig moetworden geacht De heer van der Garden meent dat bg eventueele uitbreiding allisht over het geheele gebouw 2 verdiepingen zullen komen zoodat hetdan zwaarder wordt doch de Voorzitter is vanoordeel dat bij uitbreiding van de ruimte achter het gebouw zal gebruik worden gemaakt Voor een volksgaarkeuken is eene bovenverdieping ondoelmatig De heer van Itersoa wijst op de wenschelijkheid van een goede ventilatie voor het gebouw Spr zou gaarne zien dat voordat het gebouw afgewerkt werd eerst onderzocht werd of de ventilatie voldoende is Spr zou niet gaarne zien dat in t gebouw etenslucht en zoo meer op te merken was De afvoer van bedorven lucht en do aanvoer van versche lucht moet geregeld geschieden I3 t gebouw nal afgewerkt dan valt daaraan weinig te veranderen zander schade aan het gebouw aan te brengen n daarom wil spr vooraf doen onderzoekon of die vahtilatie voldoende ia De Vdorzitter zegt dat dit moeilgk voldoende kan worden iMoordeeld védrdat het gebouw in gebruik is genomen De heer Hoogenboom dringt er op aan een kelder aan te brengen Moet daartoe later worden overgegaan dan iFost het 3 4 nnasl zooveel als het thans zou kosten De heer Straver is een ander gevoelen toegedaan Zoö n kelder zou veel geld kosten En daar de zaak toch volgens spr niet levensvatbaar is zou het geld weggegooid zgn De heer van Veen vraagt of de fornuizen niet met gas gestookt zouden kunnen worden Het kan nu de gasfabriek van de gememta is uitstekend zóó ingericht warden dat de kooktodstellen met gas gestookt werden en dat zou wellicht uit een practisch oogpunt de voorkeur verdienen Do Voorzitter meent dat dit punt van hit r ordei Bg t inrichten der fornuizen zal kunnen onder zocht worden wat of de beste wgze is om die te stoken C Het plan wordt daarop zonder hoofdelijke stemming goedgekeurd Ten slotte wordt tot Gemeente arts benoemd de heer C Kodde arts waarnemend directeur aan het binnengasthuis te Amsterdam Er wordt beslaten op voorstel van den voorzitter den benoemde voorloopig de behandeling der zieken in 2 wgken op te dragen tegen een tractement van ƒ 1400 en bepaald dat hij zal aftreden 31 December 1891 Niets meer aan de orde zijnde wordt daarop de vergadering door den voorzitter gesloten KEJXXlSiiEFIXG De BURGEMEESTER v n Gouda brengt bij deze ter kennis van de Ijelanghebbenden dat door den Heer Provincialen Inspecteur der Directe Belastingen enz te Rotterdam op den 1 Augustus 1888 is executoir verklaard het Kohier no 4 voor do belasting op het personeel dioifet 1888 89 wijk O tot en mot T Dat voormeld KoMor ter invordering is gesteld in handen van den Heer Ontvsngor dat ieder die daarop voorkomt verplicht is zgnen aanslag op den bg de wet bepaalden voet te voldoen en dat heden ingaat de termgn van DliO Maandeili binnen welken de reclames behooren te worden ingediend Gouda den 3 Augustus 1888 De iBurgemeester voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN u u r Korlljke Stand GEBOREN 1 Aug Cornclii ouder K Raiin en C Scheepmnkor Roelof Asdrf l oudera A Smit en P de Hoog 2 Petros Mannai oaders P Csliout eo A S Ziiikhaao 8 Johanna Dina Sozanna oude ra G J Weaifla en A J van As ONDERTROUWD S A g O J Bik 22 j en vander Horat 25 j T de Jong 24 en J Trteli 2 j K Toinenbnrg 87 j en C f n der Graaf te Bergambacht 20 j ADVERTENTIËN 25 J ARIOE TAK JACOBDS DE MORREE en PETRONELLA LOÜWERENBDBG Hanne flankbare Kinderen Oouda 5 Aug 1888 Heden OTerleed te Norden in den ooderdom Tan 73 jaren onze geliefde Vader en BehnwdTader JOHAN NES POL in leven emeritus Predikant der Doopsgezinden aldaar H POL 6 POL Meihcizïn Groningen 1 Ang 1888 Eenige kenniigeving Voor de Tele bengzen Tau belangstelling ondeiTonden bg de geboorte onzer Üochter betuigen wg onzen hartelgken dank S STBENSMA M STEENSMA BaaAi Voor alle bewgzen van deelneming ontvangen bfl het orerlgden zgner Echtgenoote betnigt de ondergeteekende ook namen zgne beide Dochters zgnen oprechten dank P J STRAATMAN nBage 3 Angnstas 1888 L Kol GOUDSCHE Waterleiding Maatschappij Daar wg vernemen dat een persoon zich Toordoende als b ambte onzer Maatschappg bg verschillende ingezetenen Kennis wenscht berichten wg hiermede dit aan ons personeel ten strengste is verboden D C W VAK DBE LAAB De Waart Dir DUBBEL GEDOOPT VLIEaEFFAFIER Terkrggbaai bg J DE VM Markt A 132 Gouda TE KOOP een groote 2 PERSOONS EIKENHOUTEN HALVE KANTOORLESSENAAR Franco te bevragen onder No 187 bureau dezer Conrant Voor een JONGMENSCH P G eene der Inrichtingen van Onderwgs te Gouda bezoekende wordt KOST en HTWOITIirG gezocht bg eene degelijke familie met gebrnik eener VRIJE KAMER Brievea franco Letters Q B aan de Boekhandelaars S W N VAN NOOTEN te Schoonhoven Een oppassend JONGMENSCH 24 jaren ond vrg van sterken drank voorzien van goede getuigen zoekt VAST WERK ouverachillig van welken aard Brieven franco onder No 1699 aan het Bureau dezer Conrant li ilJ ö Jumbo Poetspofflade isjde beste en goedkoopste der wereld Alom verkrijgbaar in doozea a 5 7 en I 8Vj Cents Chemische Fabrieh venaar t tl