Goudsche Courant, zondag 5 augustus 1888

Woensdag 8 Ai astus Onovertrefbaar van qaaliteit is de van onds gerenommeerde ism NO 3740 ITieuwe Aallsessen Jeneter vao J F HERM Al Zn Tlendew GOUDSGHE POURANT iSieuwS en Advertentieblad i oor Gouda en Omstreken i Afzonderlflke Nommers VIJF CENTEN De ioieadiag van adrertentiSn kan gescbieden tot éóA aar dM namiddags van den dag der tdtgave NB Alf bewjjs van echtheid is cachet en kurk steeds voorzien van den naam der Firma P HOPPE Kermis te Gouda SchoDwborg VAIV LIER STANDPLAATS 6 root e Markt Voortaan aanvang 8 nnr ZO XDAG 5 AUGUSTUS 1888 ONM mm im Drama in 6 Tafereelen en een Voorspel in 3 Tafereelen MAANDAG 6 AUGUSTUS 1888 ten Acht nnr Justus 7an Maurik s Krates Volksstnk in 2 afdeeliogen of 8 Tafereelen met toestemming van den schryTer bewerkt door Ch de La MAR Aanvang ten 8 uur 1 Bang ƒ 1 25 2 = Bang 75 ets Z Rang 50 ets 4 Rang 25 ets 10 ABONNEMENTSKAARTEN ƒ 10 THËEHANDEL en gros en détail Groot sncces hebben de Theesoorten van 1 1 25 en 150 PROEVEN gratis verkrögbaar P SAUERBIEB Oosthaten 19 Op de Kermis Alhier aOMJE of MISIEBY CHAUBLY OKHUUSSN staande met een geheel nieuwe schit j terend verlichte OOSTEBSCHE TENT ap de Kermis alhier In dit genre het grootste en elegantste Etablissement Rijkdom van Decoratieve en Mechanische Ennat Decoratiën van de HH H C van gÏAVEREN te Gouda en de WAARD ELLENBERGER te Amsterdam Macliinerië van den Heer G GALL te RotUrdaifn DAGELIJKS GROOTE BRILLANTE V OO rs te ll in eni des avonds ten 8 l uur Ie Ratig 99 Ct 2e Rang 60 Ct 3e Raag 30 Ct Kinderen Ie Rang half geld 12 Abonnementskaarten Ie Bang 10 Galden Kaarten zgn te bekomen en plaatsen te bespreken van af s Morgens 10 uur Tot en met DINSDAG des namiddags ten 2 nur GR OOTB BRILLANTE Wmi en FANILIE VOOBSTELLINfi Met aitdeeling van Kermis Cadeanx DINSDAGAVOND ten S unr GROOTE BRILLANTE Entree Ie Rang 50 ct 2e rang 30 ct 3e rang 20 ct OPRUIMING VAN PARASOLS A ▼ OS Az Eleiweg E 73 en 1Z Sociëteit Ons Genoegen Zaal cKÜNSTMIN Op algemeen verlangen nog één schitterende VOO BSTELLIWO MAANDAG 6 AUGUSTUS 1888 door het InterDatioiiale Variété Speciaiiteileo Gezelschap Directie PEITS van HAARLEM Onder medevêerking van verschillende nieuwe Specialiteiten Entree voor Hfi Leden ƒ 0 25 Dames van Leden ƒ O 50 Niet Leden 0 75 Aanvang 8 ure Roode Witte en Zwarte prima qnaliteit T CKEBAS Voor het vervaardigen van klein als VISITEKAARTJES NOTA s MENü s Huwelijks en Ooerlijdenscommu nicatien Enveloppes Circulaire s Prgscouranten Programma s Adreskaarten enz beveelt zich aan J DE VEI I Markt A 132 Gouda J K TAV IINDEN Tandmeester is dagfelijks te spreken Gedurende zjjn laatste bezoek in Parijs heeft hü zich in de gelegenheid gesteld KUNSTGEBITTEN en TANDEN voordeelig te kunnen plaatsen Aanbeveling onnoodig OpenlDare Verkooping te GOUDA op ÖINÖDAG 7 AUGUSTUS 1888 des morgens te 9 uren aan hef Huis Wjjk C No 33 aan de Gouwe te Gouda van eenen goed onderhouden modernen mSOEDEL bestaande in Mahoniehouten Notenhouten en andere st ande en draagbare MEUBELEN als Tête a Tête Causense onderscheiden e Fantasiestoelen Damesschr fburean Tafels Canapétafels Speeltafels Stoelen Spiegels Pendules Gravures Platen Mnziekkastjes Werktafel Linnen en Boekenkastjes WaschtafeU Ledikanten Paardeharen en andere Matrassen Beddegoed Toiletspiegels Cilindermangel Pers Kachels en Fornuis Tuinmeubelen XJIas Kristal Porcelein Verlakt en Aardewerk Daags te voren van 9 tot 12 en van 2 tot 5 uren te zien Nadere inlichtin en geeft Notaris FORTÜUN DROOGLEEVEB te Gouda Snelpersdmk van A Bbi kkah te Jouda Cirque Variété Internationaal Speclalir telten Gexelschap Directie R WEIFFENBACH Standplaats op de Markt tegenover de Waag DAGELIJKS 2 groote 700BSTELLI1TGEN Aanvang 2 en 8 nur Zondag 3 laatste Voorstellingen Aanvang 4 6 en 8 uur elke Voorstelling met nieuwe afwisselingen Hoogachtend R WEIFFENBACH Directeur ÏTIEUW EESSEirSAP Kruiden Azijn CITROEN LIMONADE FrambozenLimonade WITTE en ROODE BESSEN WIJNEN Prima Kwaliteit P SAUERBIEft Oostbaven 19 PORTü PORT per flesch ƒ 1 40 1 50 en 2 Alles prima kwaliteit Wed C van QUE Schroefsloomboot Alida DAGBLIJKSCHE DIENST Gouda Moordrecht Gouderak Nieuwerkerk Ouderkerk Krimpenen Kapelle a d IJsel Stormpolder Kraliugsche Veer Rotterdam v t Vertrek van Gouda Nieuwe Veerstal Maandag en Dinsdag s morg 5 Woensdag smorg 6 en sav O s Donderdag snïm l j Vrgdag en Zaterdag smorg 6 nur Vertrek van Rotterdam Oude Hoofd Maandag en Dinsdag s nam l sv Donderdag s morg 5 en s nam S ji overige dagen 3 unr s nam Goedkoopste gelegenheid voor PERSONEN VEE en GOEDERENVERVOER Aanteekengeld wordt niet gevra d Op de adressen gelieve men te schreven tper Alida Pakjes en Boodschappen te bezorgen aan de Boot of Markt No 96 bfl den Ondernemer F VAN UTRECHT PUIKE OUDE SCHIEDAMMER Merk 1TIGHT CAP Verkrijgbaar bvj M PEETERS k te Gouda De nitgtkTe d 2srCoarant geschiedt ZONDAG WOCïfSDAG en VRIJDAG In de Stad gësctiiedt de oitjave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De p s per drie maanden ii 1 25 ftsnco per post 1 50 BINNENLAND GOUDA 7 Aagust 1888 Bij don gisteren te Amersfoort gehouden schietwedstryd vaa de Nederlaadsche Schutterij KaderBond is de hoogste onderschoiding nl de korps Eere priJ8 zijnde een gouden bondsmedalje met diploma behaald door de dd Schutterij alhier voor het saUoruur met 2S treffen 66 punten terwijl aau den Kommandant van het detachement dat zoo eervol uit den wedstrijd terugkeerde eene kleine zilverèta draagmedalje werd aangeboden Het detachement bestond uit de volgende heeren Ie Luit M J van Frankenhuijaen Kommandant 8erg Maj W Sliedrecht Sergeant F Janssen Fourier H Berlijn Sergeant 1 i Starreveld en Sergeant P Mul benevenj voor de Keserre de Korpoinal van der Pool Voorts werden bovendien genoemde Ooudsclie aotrattera htpf b wtig eeel end vóór viilir4h ine en militaire houding en toon van commando Heden avond circa t atien worden d prijswinners met de mnziek AP aald Wg wenschea de Schutterij geluk met de behaalde overwinning en de heeren die op zoo schitterende wijze de eer van hêt corps dat zg vertegenwoordigden hebben opgehouden zg een woord van hulde toegebracht voor de flinke wgze waarop zij zich van hun taak hebben gekweten I De heer G N Kruisheer alhier deed met goed gevolg akteexamen in het Fransch lager Onderwijs Gebr vsn Lier gaan avond aan avond voort met hunne voorstellingen Zaterdagavond garen zg ïon Uoser s SaUm Ti roler Daarin trad o a op Mevr Albregt die bg haar opkomen met een hartelijk applaus werd welkom geheeten Het was velen onzer ingezetenen een genoegen baar weder in ons midden te zien en opnieuw genoten wij van haar consciëntieus goed verzorgd spel Gisterenavond trad zij op m Kratet bewerkt naar den bekenden roman van Van Maurik én ook toen had zü gruot succes in de rol van vrouw Jutner Het zeer tab gke publiek dat gisteren den schouwburg vnlde amuseerde zich blijkbaar uitstekend met de verschillende tooneelen uit van Maurik s roman De jongeheer de Ia Mar werd daverend toegejuicht aa terecht deze zeer jeugdige acteur beweegt zich niet alloen met vrijmoedigheid ep het tooneol maar weet met succes zgn rol te spelen Voorts verdienen de hh de la Mar André Huijs en Lageman benevens Mej Meeuwissen en van Biene een woord van lof voor hun verdienstelijk spel Hedenavoi wordt van Maurik s T iie betchmten opgevoerd Heden brachten HH KK HH Prins en Prinses Albert van Pruisen onze gemeente oen bezoek on bezichtigden o a de geschilderde glazen in de St Janskerk Morgen wordt hier een gouden huwelijltsfeeat ge vierd door een paar Omljes in de Aaftje Baksteeg die in behoeftige onisl pdigheden verkeeren Mochten welgestefile ingezetenen deze menschen wot willen geven het zsl met erkentelijkheid worden aangenomen Zij beeten A Akkrijn en Fr van I Leeuwen en verdienen naa irij vernemen alleszinseen blijk van sympathie dat hun lereiisavond zeerzou verhelderen De heer G Boot alhier kMter der Bemonatrantsche kerk heeft H M de Kfliiingin bij gelegenheid van haar laatsten veijaaidag ten gedicht van zijne hand toegezonden waarop liü ipRdenheer Dumonceau Adjudant en particulier seei rtari9 ran Z M den Koning en waavn secretaris r n H M de Koningin een vleiend schrijven ontrinf waarin hem nauiens H M dank werd betuigd r or de welmeeuende dichtregelen welke uit zijn pM waren gevloeid Dit is al de zesde ankbetu ttg die de heer Boot ran het Koninklijk huis ontvujg Van de door den Ned Bh ttpoorweg aangeboden gelegenheid om des Zondags voor verminderd tariei naar den Haag te kunnen teken maakten Zondag U 280 personen gebruik I j ity Zooals uit het Ewidsronlag in ons vorig nr bleek heeft de Commissie van Beheer der StedelijkeGasfabriek haar verslag uitgebracht over 1837 Daaraan ontleenen wü het volgende Stoker De oude stokerij bleef tot 20 Ootober in gebruik waarin i roosterroren met 28 retorten dienst deden Daarna kw m de nieuwe stokerij in werking Twee ran de 8 generator ovens met 8 retorten ieder werden in gebruik genomen terwijl de derde oven als reserre buiten dienst bleef Do grootste etmaal productie bedroeg in December 3422 M de kleinste in Norember 1386 M De productie beantwoordde wat de quantiteit betrof aan de eiscfaen bg het met de firma Aug Klónne te Dortmund die de ovens had geleverd en gebouwd gesloten contract Minder waren wij terreden orer de qualiteit van het geproduceerde gas Het bleek nameigk dat het verkregen rendement niet in gewenschte verhouding stond tot de hoedanigheid van het gas Hoe meer men hot cijfer der maiimumproductie per 100 Kilogr gedistilleerde teenkolen nabykwam des te geringer was de lichtsterkte van het gas Wg noodigden den Directeur daarom uit het stoken der ovens eonigermate te temperen en zich met een kleiner rendement tevreden te stellen liever nog dan gas te lereren van onvoldoende liohtkracht Oashergin Gelgk wij hiervoren mededeelden werd door de herstelling vaneden gashouder No 3 de gaaberging met 800 M uitgebreid De bruikbare inhoud der drie gashouders ia respeotierelijk 1500 BOO en 800 M of te zamen 2800 M zoodat de gaaberging in verhouding tot de vermelde maximum etmaalpro ddctie ongeveer 82 pCt bedraagt Hoedanigheid va het gai Wg merkten reeds op dat de hoedanigheid vanhet goa ons geene leden tot tevredenheid gaf Totons leedwezen moeaten wü ook van de zijde vanhet publiek ernstige klachten dienaangaande veinemen Het onderzoek door ona ingesteld leidde oiia tot de conclusie dat de aanleiding der klachten hoofdzakelijk gelegen was in de onvoldoende lichtkracht Terwg op de uirorheid van het gas geene aanmerking waa te maken voldeed do liohtsterlcto in de maanden October en Noveiüber in gecnon deele Het klokje van Giroml s Vérifioatour steeg lAH tot bovbii ADVEIITENTI N worden geplaatit van 1 5 regels 60 Centen iedere i gel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsmimte fiovendien worden alle Advertentien as Jbia opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt de 130 millimeter welk ongunstig resultaat geweten werd 1 aan de hooge temperatuur der ovens waarop wij hierboven de aandacht vestigden 2 aan gebreken van den ouden exhauster en van den daarmede verbonden ouden condensor welke tot onze verwondering niet vroeger ontdekt waren en 3 aan de kwaliteit der ateenkolen waarin men wellicht tt veel vertrouwen had gesteld Een en ander gaf ons aanleiding den Directeur te herinneren dat alles moest worden aangewend om de hier bestaande grieven tegen het gas en de gasfabriek weg te nemen en zoo doende de sympathie van het publiek voor de gemeentelijke onderneming te winnen Om dat doel te bereiken moeat naar onze meening in de eerste plaaia worden zorg gedragen roor de leroring ran gas ran roldoende lichtsterkte Verre van ons streng vast te houden aan de bepaling zijner Instructie welke rooraohrijft dat het gas van uitnemende hoedanigheid moet zijn zoo iet thabs reeds te eiachen zou ongerijmd wezen daM Bleu Dog in de periode van overgang verkeerde en met noodleidingen en met gedeeltelijk oude en gedeeltelijk nieuwe toestellen werkte Doch do om standigheden in aaiSmerking nemende en lettende op de overigens goede hoedanigheden van het gas meenden wg toch den Directeur met aandran te mogen verzoeken om voortdurend met de meeste nauwgezetheid de oorzaken op te sporen welke tot vermindering ran lichtkracht kouden leiden en die zooreel mogelijk te rerwgderen Het was dunkt ons niet te reel gerergd dat wy den Directeur uitpoodigden als norm voor de lichtsterkte aan te nemen 117 millimeter Giroud overeenkomende met 15 standaard kaarsen Wij verzochten den Directeur tevens dagelijks aanteekening te doen houden ran de lichtsterkte en gaven daarbij in overweging om van belangrijke afwijkingen bij zgne geregalde proefoemingen waargenomen ij ededeeling te doen aan dea Voorzitter onzer Commiasie Sedert is in den toestand eene aanmerkelijke verbetering gekomen Tot verhooging der lichtkracht werd gebruik gemaakt van Pleasley en Bamsays Oannelkolen Voor de bepaling der lichtsterkte bediende menzich bgna uitsluitend ran Giroud s Vérificateur Vande Letheby Bunsen Photometer die aangekocht werd kon wegens gebrek aan de noodige plaatsruimte opde fabriek nog niet het gewenachte gebrnik wordengemaakt Dnikking mn het gn De drukking wordt gecontroleerd door middel van twee Indicateura de presaion van welke de eene zich op de fabriek bevindt en de andere in het gebouw nArtiLegi op de Markt is geplaatst De dagdrukking bedroeg ruim 20 millimeter De avonddrukling werd tot uur op 50 miljimeter gehouden ran 8 tot 10 uur bedroeg zij 4l5 millimeter om daarna geleidelijk te dalen Op verschillende punten der stad xoornamelgk op den Tiendeweg en den Fluweelen Singel was de drukking onvoldoende Er zullen daarom maatregelen worden genomen om door veranderingen iu het buizennet verbetering in den torstand te brengen Gasverèruik Het aantal ga ierbtuikers was op 1 October 318 met S92 gnsmoters In den loop van het laatste kwartaal kwamen er 18 verbruikers on 24 metera bijl zoodat de fiibrifk p den 31n Decemberjl 366