Goudsche Courant, vrijdag 10 augustus 1888

Zoodag 1 Aniostis 1888 NO 3T4S GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De innadioj van advertenttön taa geschiedeajjtot Ma nor des namiddags van den dag der uitgave bevestigen de liberale meerderheid der Eerste Kamer dwinge het Kabinet kter te bekennen rondweg met beginselroorstellen Ibor de Vertegenwoordiging te komen zij iiflett A a Regeering langs sluipwegen en met hulpmiddelen tan zeer klein gehalte haar tegenpartij in slaap te wiegen en het onderwKs in schijn onaangetast te laten maar t toch op den duur te verzwakken zonder dat men vat op haar heeft wegens gewelddadig ingrijpen in de bestaawile wettelijke orgauiaa e Zoo ergens dan eisohe de Eetate Kamer af dit gebied van het Ministerie dat het den mosd zgner overtuiging toone Het vonnis van den wijnvjewalscher van Hyère Graaf de VUIeneuve dat nu ia hooger beroep verlacht werd tot 4S uren gevan isstraf is al zeer genadig als men het vergelijkt met de straffen welke in do middeneeuwen de vervahehers van leveBsmiddelen troffen Ken wijnkooper te Neureubm die zijn wijn met lt SitZS SlAlfSli t biizoadete genade veroörSeeld tot het verlies van beide ooren In 1456 werd een burger aldaar die saffraan had vervalsoht met zijn vervalschte waar lerend verbrand en een Vpaw die hem geholpen had werd lerend begraven Ir U64 werd een vrouw die valsche gewichten had gebruikt lerend begraven onder de galg enz Door den Oostenrijkschen Consul Generaal te Sofia is aan de Bulgaarsche Regeering eene scherpe nota gericht ol verwijt over hare weinige acliriteit in zak de bevrgding der personen die onlangs door roevers te Bellova zijn gevangen genomen en op losgeld gesteld Genoemde hoofd ambtenaar eischt dat de Bulgaarsche Regeering het betaalde losgeld zal vergoeden doch de Bul ren terontschnldigen zich op goeden grond met de bewering dat met bet oog op het voorhanden gevaar door den Consul w i3 verzocht de rootere niet in het binnenUnd te vervolgen om voor de belanghebbendoa levensgevaar te voorkomen Van de teruggave der losgelden zwijgt zij wijselijk Met den Griekschen Consul Generaal hebben de Bulgaren eene dergelijke kwestie hangende doch op meer vriendschappelijken voet naar aanleiding van een paar gevangen genomen Grieksoh e onderdanen zoodra echter door de belanghebbenden het verlangde geld aan de roevers is betaald zal de vervolging der laatsten met ijver worrlen ter hand genomen G IJsELSTHN Blanwstraat Alphen L Vaeossiaü Zn Sodegravtn B G F Beinkel 1 P Versloot CEZWmHriKKimWtH Bo koop J Goüdkade P Loom AN Hazeriwoude S Oaarkenken Kamerik van Eeuwen Oudetnater 3 Ltefland Rijnsatertwoude J H van MotlBIK Rijndijk A C Post Schoonhoven Gez Abhoopen StoMjk A Natzijl Waarder Wed Bouihooeb fs J Woerden H v H ttu VjNRHMjWISCHt Woubrugge A de Wilde 4 Op voordeelige voorwaardeu AANDOENINÜEN worden Depots geplaatst aan vraae aan het Hoofd Depot Eenige te Maastricht wonende grondeigenaars maken in de aldaar verschijnende bladen bekend dat zij uithoofde der verwoestingen die het wild bg toeneming op hunne eigendommen in de gemeente St Geertruid aanricht jagers luUen aanstellen ter beveiliging Zü n6emen de vermenwvuUiging van het wild in die streken schrikbarend zoodat landerijen gelegen in de nabgheid der bosschen schier niet meer vatbaar zij roor bebouwing terwijl zij als onmiddelgke oorzaak daarvan opgeven het uitgestrekte jnchtterrein dat door eenigo te Meer en Eisden gevestigde groote grondngenaars tot hun persoonlijk genef on genoegen beschikbaar gehouden wordt Zij noodigen andere grondeigenaars nit met Êen zaraenlgk Lij de Wetgevende Macht stappen te doen ter verkrijging eener jachtnet in overeenstemming met het algemeen belan 3 besteedde werd in e én ritting afgehandeld De pairt brachten slechts eenige onbeduidende n jzigingon aan in het ontwerp KEXJMSGEFIXG INRICHTINGEN VVELJCK GEVAAR SCHADE OF HINDER KUNNEN VEROORZAKEN BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda Gelet op art 6 en 7 der Wet ran den 2n Juni 1875 StaaUblad No 95 Brengen ter algemoene keunis dat op de Secretarie ter visie is gelegd een verzoek mot bijlagen van J F Jaspers to Gouda om vergunning tot het uitbreiden zyner kleederenbleekery een stoomketel te plaatsen in het perceel gelegen aan den Bleekerssingel Wyk R No 242 Kadaiter Sectie A No 2969 Dat op Woensdag don 22 Augustus 1888 des niimiddags ten 1 ure op hel Raadhuis gelegenheid is om bezwaren tegen de gevraagde vergunning in te brengen en dat gedurende drio dagen vóór dien dag op de Secretarie der Gemeente van de tei zake ingekomen Schrifturen kan orden kennis genomen Goud den 8 Augustus 1888 Burgemeester en Wethouders voomoemld j VAN BERGEN IJZKNDOORN I De Secreta is BROUWER mTXrIc tberichten Gouda 9 Aug 1883 De aanvoer van granen was deze week vrij voldoende en jruimde tot veel hoogere prijzen vlug op Bij gunstig weder verwachten wij volgende week eenigea aanvoer van Karwei eu Koolzaad T irwe Zeeuwscho 8 50a S 90 Mindere iieeuwsche ƒ 8 10 a ƒ 8 40 Polder ƒ 7 75 a f 8 Afwijkende ƒ 7 25 a 7 50 Angel ƒ 8 a ƒ 8 10 Zeeuwsche Rogge 6 25 a ƒ 6 90 Buitenlandrtlie per 70 KG f 4 26 a ƒ 4 75 Voergerst ƒ lO a ƒ 4 30 Chevaliergerst f 5 75 a ƒ 6 25 Hafrer per Heet 3 75 ƒ 4 50 per 100 kUo f O a ƒ 8 Hennepzaad Iidandseh a ƒ 8 a ƒ 8185 Erwten Buitenlandsche voererwten per 80 J ig ƒ 5 80 ii ƒ 5 Kanariezaad ƒ 8 25 a ƒ 9 + Boonen Sohapenbooneu ƒ 6 40 a ƒ 6 60 MIais per 100 kilo Bonte Amerikaansche ƒ 6 50 a ƒ 6 60 Cinquantine ƒ 7 a ƒ 7 25 De veemarkt met weinig aanvoer den handel traag velte varkens 19 a 21 et varkens voor Londen 17Va 18 s et magere varkens en biggen traag biggen ƒ 0 75 a ƒ 1 per week vette schapen vlug van ƒ 20 a ƒ 28 lammeren mede vlug vette uiglammeren ƒ 10 15 per stuk Aangevoerd 85 partijen kaas iferste qualiteit ƒ 25 a ƒ 28 Zwaare tot ƒ 33 tweede qualiteit ƒ 22 8 24 Noordhollandsohe ƒ 82 a ƒ 26 Joeboter ƒ 1 30 a ƒ 1 40 Weiboter f 1 10 ƒ 1 20 Burgen ij ke Stand GEBOREN 7 Aug Wilhelmus ondcrs N Brouoi J ZiKtnenbDrg i Arie ouder G TiimnerniDaa en M Leest OVERLEDEN 8 Aan B Itnkhont 50 j GEHLVVD 8 Aug T Hroekliuijen eu M Krugt P dcB Bourmau en M GeuQlert ADVERTENTIKN Ik ondergeteekende breng aignen dankaan de H H Regenten van het Weeshuis voorde oproediog die zg genoten heeft En ookbiionder aan den ouden Vader en Moeder voorhet opleiden vdn mgn Nichtje Want God iseen Vader der Weezen f il SMITS Gouda 9 Augustus 1888 QOESEOQFE BASSEN A V OS Az EQeiveg E 73 en 73 TBICOT ONDEBSOESESEN Toor Mannen Vrouwen en Kinderen SCHETNK Zn De ondergeteekende aangesteld zgnde als LOTERIJ te S GRAVENRAGE bjj gelegenheid van de der Compagnie d Assttfance Qénéralea sur la Vie des Hommes Mablie d I arii Fondée en 1819 maakt bekeud dat bj hem zgn te verkrj gen de Tarieven der Maatschappö i alsmede alle mogelgke verdere inlichtingen J J A MONTIJN in Assurantiën Al femec e Tentoonstelling der Holl Mflltscli van LandbouTP van 12 lWSEPTEMBER 1888 Een voUediivoor de zuilandsche bo Een SMYtl I 4 Een Hbü 5 EenPAA DeLOTE baar bg de H P F L W schappij te L M M C0Ü A HOOGsi MEiJSING s J P HOONj E Gr aFSï M Li Aenfvoor A pgi4 Als PBIJ ÏN zgn reeds aangekocht 1 Een JACHWAGEN ütrechtsch wagentje met PAARI n TUIG verzameling WEERTUIüEN lereiding voo e ne Zn d Hol S Ry en Zaaiwerktnig HUDDER Boby NHOOIHABK Bansomes iV n een guld zyn verkrgg ECK Secr tenn detóMaatlinfn m it ta t Gramihage TÈN Zigte I l f h t el rmmnd g tóen ÏIO vJ ryir S izeiding jtp de ïeKitaljnst inióórotop éAUpipTl itars der Maatscbabpltt P Lo sduitien Een Jongmensch zoekt PLAATSrJfG op Kantoor ot Magazgn Adres onder 1N 1700 aan het Bureau dezer Courant l i Een l eedeiË KEESENÊCIi of flinkji HALF y l S gevra franco linder No iTOk aan het CónrantI I Heden weder een goede PASÏIJ lieleteii SniARJSN van dit merfc öntvaligen W ROOSESBE LAmUAH Mbi jgj i KOBTte TIENDEWEG I m VVALJPCI Mevrouw KORTENOEVER CBABETHSTBAAT vraagt een fatsoenlgk Kindermeisje Franich i idioom verviri Chemische Wasscherij Gebreveteerd door Z M d n Koning der Belgen H OPPENHMIMEB Botterdam Een HEER vraagt te huur een ZIT en SLAAPKAMER ie Gouda Fr br lett 2 X K a h Algem AdvertentieBureau van NIJGH vak DITMAB Amiterdam Specialiteit vOOr het stoomen en verven van alle Kleedingstukken Gordijnen Tropen met nieuwe patronen geperst Garnituren Konten Veeren enz Terstond te Huur een NET BOVENHUIS binnen door aan de OÜSTHAVEN B 16 met twee KAMERS KEUKEN en achtergedeelte van de ZOLDER met WATERLEIDING en vrg van belasting HUUR per week ƒ 2 40 Alle goederen knnnen in elkander blgven en worden onschadelgk voor de gezondheid bewerkt en knnnen in 8 dagen aigeleverdwordea Depot voor Gouda en omttreken A van 08 Az Kleiweg E 73 en 73o Gouda FRAMBOZEi SAP 0 60 per Plesch Te en JICHT EN KHUMATIËK Terkrggbaar te Gouda Wed Bosman Wed C van OiJE De Gondsclie Macliinefabriek vroeger C08IJN Co beveelt zich aan voor de LEVERING van Gasmachines Gaskachels Gasovens Gaslampen enz Agentuur voor SIEMENS Lampen en SIEMENS Branders ADVEKTEIVTIËi in alle Binnen Buitenlandsche Couranten worden dadelgk opgezonden door dei Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda Geen grijs Haar meer M De nieuwe LONDON i A de beste van alle bestaande parjAto lA fumerien om het grgze haar binnen enkele dagen te doen verdwijnen Maakt het haar glansr k en zacht en verft niet Prgs 85ceH per vraag bg M flacon en 1 50 per dubbele flacon Alleen verkrijgbaar te Gouda bg J H C HUINCK F Hz 122 Hoogstraat 123 J C HAM te Utrecht Rnelpersdruk van A Bbixekan te Gouda De oitgare dezer Coarant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG Inde Stadgeschiedt de nit ave in den avond vanDINSDAG DONDERDAG en ZATBRDAQ De prgi per drie maanden ii 1 25 fimneo per post 1 50 BINHEJXTLAND GOUDA 1 Aagiistiis 1SS8 De hy de Herr Oem etnte alhier beroepen Fredikwt L ten Bosch zal morgen ten 10 nre worden betestigd door Dr G 1 J vb der Flier pred t HaA waarna oer t enoenide de avonds ten S i are zyb intre rede zal houden On nt het ontslag oor de officieren der il d schutterij te Amersfoort aan Z M den koningeenparig aangevraagd naar aanleiding eener toeapraat door den burgemeester gehouden zegt de Amk a IJ Kader vernemen wij m de volgende woorden in dete toèspraa hiervan voomamd k de reden zgn do b rgementer zeide dft daar waar het grootste gedeelte der officieren ongeschikt was voor kan taak er een kundig kader tiestond oA hen roor te lichten Deze woorden te richten tot een 35tal officieren der schutterij waaronder ook gepen oneenl oftei renxnrbat ll l f dil l uiST iJ ij schutterij functien vervullen mag zoo ze al niet met kwetsende bedoeling zqn nitgeaproNn verre van handig genoemd worden Geljjk door verschillcodo bladen is bericht zal de Regeering by de aanstaande begrooting twee Kykskweekscholen voor onderwgzers opheffen Naar aanleiding hiervan zegt de Haagsche briefschrijver in de ZaanUauhcke Crt bet volgende Dat is de ware manier om het onderwijs Ungzaam maar zeker in te krimpen Beperking ran ds gelegenheid om onderwijskrachten te leveren moet noodwendig er op uitloopen om bg gemis aan voldoend personeel de geheele wet van 1878 krachteloos te maken op t punt der onderwijsbedeellng Er ligt in het aan de Begeering toegedachte plan oen kiem van het streven der anti school etpartij om door terug te koeren tot groote klassen het peil van t lager onderwijs zoo mogelgk te doen dalen Mjj donkt dan ook dat de liberalen dit geniepig en sluiksch afbreken van At Schoolwel niet mogen toelaten Is er ook vele liberalen erkennen het te veel van de Anancieele krachten van Staat en gemeenten geéiaoht voor t onderwijs is men te ver gegaan in het kweeken van onderwijskrachten wat nog geenszins in tonfeno is dan hebbe men den moed de schoolwet onder handen e nemen gelg k De liaathode byr dag aan dag als een eisch van t nieuwe régime voorstelt Uat i de koq ritlijke weg Doch bet ongemerkt bi verrsderqk oodermg nen van t sohoolwezen het lepelagewijs toedienen van het slaapdrankje dal op den doodslaap moet uitloopen daartegen moet van stonden af met kracht met ernst worden gewaakt Ce n eil que Ie premier poe TUI coite In dit opzicht nu i de hoop van den schrgver op de Kente Kamer gevestigd De Tweede is machteloos om zoo de Regeering haar gevaarlijk pel waagt door t recht van amendement het dreigend kwaad te verhoe leu Msar dan zegt hij trede de Eerste Kamer zonder schroom mot al haar energie op en weigere haar goedkeuring te hechten au een begrooting die op deze wijze is ingericht Int haar meerderheid buiten staat is varr haar wen chen te doen blijken ilk heb het rtieermnlen gezegd en k herhaal het hoilon uu mijn vermoedens zidi blijken te zullen ADVEBTBNTIBN worden geplaatst van 1 5 regels s 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GR 00 TB LETT BBS worden berekend naar plaatsmimte Bovendien worden alle Advertentien grati opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags versch nt Aiioaderlgke Nommers VIJF CENTEN Sinds de invoering van opium in China zgn millioenen er iian verslaafd geraakt en onder alle standen en leeftijden heeft het schuiven slachtoffers gemaakt Dat zelfs zuigelingeB sterven konden door gemis aan hun pijpje was echter tot nog toe niet bekend Dit gtschiodde onlangs met het kind van een echtpaar dat sinds jaren aan het opiumrooken verslaafd was Kbrt na de geboorte deilen zich bjj het kind riekteverschgnselen voor Elke poging om I het te genezen faalde en de dokter had het reeds opgegeven toen de ouders in hun wanhoop naar hun opiumpijp grepen om zich te verzetten En o wonderi toen de rook in de neusgaten van bet kind knam niesde en herleefde het en begon het t huilen Toen het nog meer rook inademde veranderde het huilen in lachen en werd het re je bijzonder vroolijk en levendig Na dien Igd was hij niet beter in zjn nopjes dan w inneer hij opiumrook inademde en dit gebeurde olken dag op geregelde tijden Maar eens rerauimden zijn ouders hem de gewone dosis rook toe te dienen en denzelfdfo avond f hiJ Dezer dagen wordt in Madrid een onderzoek ingesteld naar de uitvoerders eener misdaad waarvan iemand wordt beschuldigd die als alih aanvoert dat hij op den dag waarop het feit is gepleegd in de gevangenis zat Het onderzoek brengt nu de wSarheid aan het licht dat de gevangenis te Madrid nogal als model inrichting geroemd niet zoo heel afschrikwekkend is Is er iets bezienswaardig te Madrid een openbaar feest een stierengevecht of iels dergelijks dan heeft de gevangene slechts in do beurs te tasten of de voorspraak van vermogende vrienden in te roepen om er heen te knnnen gaan Zoo was het dan ook mogelijk dat de beschuldigde waarvan wij zooeven spraken tg dens zijne gevangenaèhap in alle koffiehuizen en schouwburgen werd gezien Ongeloofelijke feiten worden nu openbaar gemaakt Een bekend lot langdurige gevangenis veroordeeld beursspeculant maakte elkeu ochtend een toe k paard door de Castellana de meest bezochte wandelplaats een ander ging geregeld deebiemen aan het hazardspel in zgne club ep uit de provinciën verneemt men nog erger bijzonderheden In Granatia worden tot levenslange opsluiting veroordeelde moordenaars s avonds losgelaten hetzelfde verneemt men uit Zaragossa de kroon spant echter de gevangenis te Cartagena waar de tegenwoordige gonremeur der Madridsche model gerangenis vroeger toezicht hield Daar bestond een tarief voor alle misbruiken il5 pesetas om s middags uit te gaan en zekere som aan de dobbelspelen in de gevangenis deel te nemen Deze bijzonderheden zjjn in alle bladen te lezen met bijvoeging van bevestigende door bekend personen geteekende brieren In den laatsten tgd hoort men herhaaldelijk spreken ran een bUnken pacha die mtt e n sterk en goed uitgerust leger tegen het rijk ven den Mahdi oprukt Vluchtelingen en boden uit Omdoerraan hebben deze berichten te Cairo verspreid velen wisten er zelfs bjj te voegen dat de blanke pacha een verbond gesloten had met den sultan van Darfoer en dat beidi n reeds een ultimatum gericht zouden hebben tot den Mahdi waarin de opgave van Khartoem geeischt ivenl Eerst dacht men dat de blanke pacha niemaod