Goudsche Courant, zondag 12 augustus 1888

Ê SB 1 Ondertrouwd m B e VAN DB WBRVE J A P IJ88F1TOTIJN Il Oouda 10 Angostas 1888 ffi m ZLIVERE FKANSCHE WlJiNElV De bekende BORDEADx ƒ 27per 48 Pleasohen met accijns franco huis geheel Nederland ook per proefflesch kwart en half ankers belegen verkrijgbaar Voorts alle MERKEN Prijscouranten gratis en franco Van alle merken zijn proefflesschen verkrijgbaar Adres WIJDSTaAAT A 172 GOUWE C 13 Gouda Eenig Depot van Wellens Boonekamp Elïzter WOL REGIME M¥¥¥®1 DE ECHTE ƒ 1 25 per FLESCH Normaal Goederen kwaliteit met de handteekening van Wcd € e M OIJE Prof JAEGHB zgn alleen en uitsluitend verkrggbaar bg D Hoogenboom Ageot voor Gouda en Omstreken komen maar nadat hg even voortgezwommen was zonk hg weg en kwam niet weder aan de oppervlakte Hoofden der huisgezinnen alamede afzonderlek wonende peraonon gelgke aangifte behooren te doen wannoor zij dienstboden of andore peraonen in hunne woning opnemen en dat voorts volgens bedoelde Verordening alle eigenaren van gebouwen of besloten erven verplicht zijn te zorgen voor eene benoorlijke nummering hunner panden welke nummering eveneens moet geschieden op afSChUttingeO bij verbouwing of vertiminering terwijl zij mode gehouden zgn om binnen acht dagen na eene splitsing of vereeniging hunner peroeelen daarvan ter Plaatselgke Secretarie keunis te geven opdat de vereischte wijziging in de huisnummers kunne worden gebracht Geschiedende deze waarschuwing ter voorkoming van vervolging overeenkomstig de bepalingen der bovengenoemde Verordening Gouda den 11 Augustus 1888 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZKNDOPRN De Secretaris BBQUWER Boiteol Bdscb Overzicht Ku voor de buitenlandsche aangelegenheden een kalmer tgdperk aanbreekt begint prins Bismarck zijde aandacht meer te wijden aan Pruisens binnenlandsche politiek Dit is noodig daar de algemeene verkiezingen voor den Landdag oph iuden zijn en de conservatieven en nationaal liberalen die tot dusver de zoogenaamde iTarfeW partg vormden het niet eens kunnen worden over de vernieuwing van dit voor de regeering onmisbare verbond Wat prins Bismarck verlangt blijkt uit eeu artikel der NorddeuUcIui AU enunm Zeituiu over den polmeken toestl Bd Het officieuze blad betoogt dat het onmogriijk is voor de r eering een meerderheid t verkrijgen op den grondslag der conservatieve partg Deze kan wel verkregen worden door een vereeniging der conservatieven met het centrum maar regeering weigert dat uitdrukkelijk daar zg niet wil afhangen van de genade van den heer Windthorst Er blgft dus niets over dan een meerderheid samen te stellen uit de conservatieven vrg itonservatieven en nationaalliberalen De regeerlng zal haar best doen deze drie partijen bij elkaar te houden en vertrouwt dat zij bij dit itroven door alle drie evenzeer zal worden gesteund Dit ia echter de vraag of de nationaal liberalen wier wenschen in vele opzichten aanmerkelgk van die der conservatieven verschillen tot een hernieuwing van het verbond zijn te bewegen Wel is waar verklaart de Nalmiml Zmtmu zich voor het samengaan der gematigde partijen maar het blad wenscht dat deze samenwerking van plaatselijken aard bigve en acht een hernieuwing van een algemeen verbond tnsschen de conservatieven en nationaalliberalen niet raadzaam Lord Salisbury hield dezer dagen aan den feestmaaltgd van den lord Mayor de gewone jaarlgksche groote redevoering over de binnenlandsche en buitenkndache stiiatkunde Wat den politieken toestand betreft was de Engelsche premier nu meer optimistisch dan het geval wos bij de redevoeringen welke hg in den laatsten tgd bij verschillende gelegenheden hierover hield en krachtiger dan ooit uurgerlljke Stand OEBOBEN S Aog Gerirdus ouden C Bakker m J Wiezcr 9 Elizabeth oaden B van der Wul en A Ooelaod Adnaiia Wllhrlmma ondera C B tan der Öee en J C ianknegt Arand Pieter oudere II den Hertog en A Snel 10 FraD oia tonii oudera J H A Deutuera en M van Rompaeü Pieternella Johanna oodera F J Navelstljn en K 3 Halat Cornelia Kngeline oodera J van en W van der Neot Fetroa ondeVa P C E Janknegt Ca+barma Anna Cecilia Vriea en J de Waal ÜVfcHLBDBNi 9 Aojt K Tgbont 76 j 10 M C Janaeo 1 j 7 m GEHUWD 10 Aug P J Wijmioga en C W tan Klnijre ONDERTRODWO 10 Aug B H van da Werre 26 en A F IJaaelatgn 28 j Moordrecht OEBOKEN Adriana oudera L Reborat en Ugerwaard OVERLEDEN A den Balvert 20 d GEHUWD P Tuiioder en A de Wilde Oouderak GEBOREN Cornelia oodera F Blwn en N van Dngvradgk Raampje ouders L Kviakemaak en W KortcooaTer Elizabeth oodera J de JOBg en A Ruatwat ONUERTHOÜ D C Noorlander van Woerden en M Kalkman Stolwijk GEBOREN Elizabelt ondera P I Bonter en A Tninenbarg Uiobrecht Abraham oodera L A van langeraad A J de Wilde Janoigje ondera J de Bruin en O Beeuwi k Cornelia Vlilheloua nadere O P der Ku HoUemaB ea onderi M K de pnjzen van Urbd sprak de lord nu het vertrouwen uit dat de vrede in Europa zou ug uoiuaue ng toen mot terug voor de j gehandhaald worden taaak om orde in deze chaos te brengen Jaariijks j Kr zgn twee centra van rustverstoring zeide zal minder gevaarlijk worden indien alle mogendheden kunnen besluiten de Bulgaren aan hun lot over te laten Duitschland Oostenrijk en Engeland verlangen niets anders en ook Kusland schijnt nu op weg dit in te zien Immers wat kan Rusland dat zoo groote offers bracht ter bevrijding der Bulgaren meer verlangen dan een bloeiend onafhankelijk Bulgarge In dit opzicht achtte lord Salisbury het van groot belang dat de Kussische en Duitsche staatkunde weer in hetzelfde vaarwater worden gebracht Vrede tusschen Rusland en Duitschlanil bottekent viedo van Rusland met Oostenrijk en met alle landen voor wie de handhaving van den tegenwoordigen toestand eene levensvraag is Keizer Wilhelms reis naar Petersburg heeft dit bevorderd Duitschland dat alles heeft verkregen wat het wenscht en daarom meer dan eenig ander land den vrede verlangt zal dien niet verstoren Keizer Wilhelm ia daarvan volkomen overtuigd en zgne bijeenkomst met den czaar waardoor de weg tot verbetering van de verhouding tusschen de beide rijken wordt gebaand heeft daarom de vooruitzichten op behoud des vredet aanmerkelgk verbeterd Zwitserland wordt nog steeds geteisterd door overstroomingen Alleen in het kanton Uri wordt de aangerichte schade op £ 10 000 geschat De omstreken van het meer Lucem staan geheel onder water èn de hótela moeten door pompen droog worden gehouden Ook zgn de oevers overstroomd van het Zuriohermeer en het meer Const nz De Rgn eq Rhone zgn ook buiten de oevers getreden en hebben groote schade veroorzaakt aan de akkers WAABSCHUWII G GEBOREN Q A van Dendcrea i Reaaw Zevei huizen GEBOREN Wilhelmins oodera H de Koning en N van Wilgenburg Adrianua Cornelia oodera P van den Akker en O van Rga OVERLEDEN J van tKnIlem 2 j M Kati 3 m A Keraeboom 1 n ADVERTENTIÊN BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda Gezien de Verordening op de Wijken en het doen van aangifte tot het bijhouden der Bevolking Registers Herinneren belanghebbenden dat volgens die Verordening Ieder die naar eene andere woning binnen de Gemeente verhuist larvan zoodra mogelijk altijd binnen DRIE dagen aangifte moet doen bij de betrokken Wijkmeesters en ter Plaatselijke Secretarie Bureau van Bevolking en de Oeboren CATHARINA ANNA CECILIA Dochter van M K DU VRIES en J DB VRIES DB Waal Gouda 10 AngQstus 1888 anders dan de beroemde Stanley zou zqu duoh hoewel dit niet geheel onmogelijk behoeft Jhiwezen is het t ook niet zeer waarschijnlqk tOT eerste omdat Anley dan zich in geheel andere richting bewogli zou hebben dan hij bij z ju vertrek uit den Conitostaat van plan wus en ten tweede omdat de geruchten van oeu sterke troepenmacht spreken die door den blanken pacha anngevoerd wordt en men daaronder toch moeieljjk de 480 man verstaan kan waaruit Stanley s expeditiecorps bestaat Eeu tweede veronderslelling is dat de blanke pacha Emin poeha zou zijn die wetende dat de Mahdi wil hij rustig op z n troon zitten vroeg of laat zijii rijk zal moeten vernietigen en beter bekend dan de Europeanen mei den eigenlijken toestand waann het ryk van den Mahdi verkeert van zijn kant den aanval begonnen is Dit wordt nog waarschijnlper omdat Emin pacha toen Stanley een expeditie uitrustte om hem te komen bevrijden heeft laten weten dat hij geene bevryding noodig had Hij beschouwde z n toestand dus volstrekt niet als gevaarlijk Als een sprookje uit de Duizend en een nacht klinkt het v erhaal van de lotgevallen van dezen blanken pacha Emin is een Uuitscher heet eigenlijk dr Eduard Sohn tzer en is te Oppoln geboren Vele reizon heeft hg door Afrika gemaakt uit practische beweegredenen is hij muzelman geworden waarbij hij den naam irEmiu dat is de getrouwe heeft aangenomen In 1876 trad hij in Egyptischen dienst en stelde hij zich ter beschikking van generaal Gordon die de bek aamheid en energie van den ondernemenden Duitscher op hoogen prijs stelde en hem toen hij zelf tot regent van Soedan benoemd werd tot gouverneur van de Aequatorprovincie aanstelde Hier in de landen van den Bovon Nyl was de toestand in den tijd toen de tot pacha bevorderde emin zgn ambt aanvaardde allerellendigst Het meerendeol der beambten bestond uit misdadigers die uit Egypte verbannen waren en na het einde van hun straftijd in den staatsdienst waren opgenomen Deze rUstbewaarders maakten evenals de Egyptische soldaten die ook tot het ergste gespuis behoorden doorgaans gemeene zaak met de slavenhandelaars welke ondanks alle verordeningen hun bedrijf rustig uitoefenden De inboorlingen hadden vreeselijk te Igden Hoewel Emin op geen ondersteuning uit Egypte staat kon maken en die dan ook niet ontving deinsde hg toch mot terug voor de 1 I ï 1 u t co uciiwn van rustvi reisde hg de geheele provincie door jlikjnboorlin i lord Siiliaburit Eeiiota am iUi p i M i i iitii i yi gift giiM 4i i iiiia j iliifgii eene geordende politie en een leger Hij ging de misbruiken gvsrig tegen en het gevaarlgke en moeielijke werk om zgna provincie van de slavenhandelaars te zuiveren gelukte hem ten volle Na ecnige jaren was de rust hersteld de inwoners kwamen weer tot het besef van hunnen burgerplicht de behistingen werden gelijkelijk verdeeld on gewillig door de onderdanen opgebracht wegen werden aangelegd en zelfs werd er een geregelde postdienst geopend met door ossen getrokken wagens Emin moedigde het planten van katoerboomen de cultuur van indigo en rgst aan en stichtte gasthuizen in bet gasthuis van zijne hoofdstad LaJo deed hij zelf als dokter dienst Eu ondanks al die groote uitgaven leverden de tinancieil zijner provincie na vier jaren reeds een overschot van op 38000 gulden Emin pacha s werkzaamheid beperkte zich niet alleen tot zijn provincie Vriendschappelgke betrekkingen knoopte hg aan met de beheerschers van de aangrenzende rijken groote districten herft hij bij zijne provincie gevoegd en dit niet door geweld van wapenen dooh door persoonlgke overreding Bg dit alles bleef hg zqne studiën voortzetten dat hg in dit opzicht nog veel groots en onschatbaars geleverd heeft is bekend do De val van generaal Gordon en het weder verzinken van Soedan in barboarschheid schijnt op het rijk van Emin want zo kan men hr t land waarover hg regeert noemen sedert de Egyptische regeering om van alle verantwoordelgkheid af te zijn van hare aanspraken op de Aequatoriaalpro vincie plechtig afstand heeft gedaan van weinig invloed te zgn geweest Moest men eerst al vreezen dat de Mahdi zijn rijk naar deze richting zou trachten uit te breiden waarschijnlijk hebben zgn onverwachte dood en het spoe lig verval van zijn rgk onder zgn opvolger Abdoella Kalifa het rijk van Emin pacha voor den ondergang behoed Ijirry Donovan oen stout Amerikaansch springer en zwemmer die eens van de brug bij den Niagarawaterval 200 voet en van de Brooklyn brug prong heeft nu te Londen bij een sprong in de Theems het leven verloren Hg sprong van de voetgangersbrug naast de spoorwegbrug van Ciarmff Crot en zou naar den Cityoever zwemmen Na den sprong waarvoor hg zich alleen van zijn jas ontdeed zag men hem boven water De ondergeteekenden bftnigen hnnnen bartelgken dank aan allen die hen bij hanne 60 JARIGE ECHTVEREENIGING blgken van belangstelling en onderstenning schonken A AEERIJN en Echtornoote Voor alle blgken vsta belangstelling bg ons huwelgk ondervonden betuigen wg mede namens wederzgdsche familiën onzen vriendelgken dank P J WIJMINGA C W WIJMINGA viN Kluhvb Mevrouw HOEFHAMER vraagt met NOVEMBER eene DIENSTBODE die goed kan koken en van goede getuigen voorzien is Spreekuur Donderdag en Zaterdagavond GEVRAAGD om 20 AUGUSTUS in dienst te treden een fatsoenlijk in een stil gezin tegen goed loon en vollen koat Adres onder Nu 1703 aan het Bureau dezer Courant J E VAN miDEH Tandmeester is dag elijks te spreken Gedarende zgn laatste bezoek in Parijê heeft hg zich in de gelegenheid gesteld KUNSTGEBITTEN en TANDEN voordeelig te kunnen plaatsen Aanbeveling onnoodig van Kantoor School Schrgf en Teekenbehoeften Schilderglgsten Speelkaarten Prentenboeken enz Boek en Alaziekhandel Ruime sorteeiing SruilofttivoordraeMeti r DE E Markt A 132 Gouda TEM OFTESOOF Een kapitaal BUIS geheel naar de eischen des tgds en nog nooit betrokken ingericht vopr WATER en VUURNERIN6 het Huis bevat een mime Winkel met Waterleiding mime behangen Woonkamer Keuken met Waterleiding ruime Zolder met Fransche beschoten Kap Plat en Tuintje met eene aparte opgang op zgde gelegen te Gouda tusschen twee bevolkte straten waar groote behoefte aan die affaire bestaat Alamede TE H VUB twee nieuwe WONINGEN op nette stand achter en voor ruiin uitzicht ingericht voor lieden met weinig of geen kinderen bevattende de Hnizen in iedor een Gang behangen Voorkamertje ruim behangen Woonkamer Kenken met Wat rleiding mime Zolder met Fransche bes dioteu Kap en Tuintje van 10 strekkende Meter over de volle breedten Huurprjjs ƒ 1 60 per week met Schuurtje 1 70 Brieven franco letter M ter Boekdrokkerg van B A VERZUL Korte Tiendeweg Coudo iiïffim iTii VAI lJITHOOR I maken bekend dat ouder de rubriek tMA KTNIMUW8 in het Nieuwe v d Dag van Maandag 6 Augustus 11 3e blad abnsievelgk is opgegeven dat 23 partgen kaas waren aangevoerd op de Markt van 3 dezer Dit moet zgn 93 drie en negetttig partgen Op 20 Juli waren aangevoerd 59 en op 27 Juli 64 partgen kaas Nu de kaasmarkt meer en meer opneemt is door sommige kwaadwilligen het gerucht verspreid dat dezelve is opgeheven Het tegendeel is waar De markt is zelfs uitgebreid en alle voortbrengselen die op landbouw en ngverheid betrekking hebben kunnen in t vervolg ook ter markt aangevoerd worden TiöTöBöÊn voor Mannen Vrouwen en Kinderen SCHEINK Zn Ten gerieve onzer klanten is bg ons verkrggbau half gebleekt KATOEN TRICOT per EL om te vefatellen Schroefstoomboot l3h DAGELIJKSCHE DIEJN Sq y Gouda Moordrecht Gouderak Nienwerkerii Ouderkerk Krimpenen Kapelle a d IJsel Stormpolder Kralingsche Veer Rotterdam v v Vertrek van Gouda Nieuwe Veerstal Maandag en Dinsdag s morg 5 Woensdag smorg 6 en av O j Donderdag s nam V Vrgdag èn Zaterdag smorg 6 uur Vertrek v n Rotterdam Oude Hoofd Maandag en Dinsdag s nam l Donderdag s morg 5 en nam 5 i overige dagen 3 nnr s nam Goedkoopste gelegenlr d voor PERSONEN VEE en GOEDERENVERVOER Aanteekengeld wordt niet gevraagd Op de adressen gelieve men te schrgven tperAlida Pakjes en Boodschappen te bezorgen aan de Boot of Markt No 96 bg den Ondernemer F VAN UTRECHT Eene DAME wenscht degelgk PIAHO OHDERWUS te geven a 75 et per uur Adres onder No 1702 aan bet Bureau dezer Courant Voor de BRUG op de RAAM bg de VLAMINGSTRAAT en de AALTJE BAKSTEEG wordt een BHUaWACHTER GEVRAAGD op eene jaarwedde van 50 Aanmelding bg het Gemeentebestunr zoo spoedig mogelgk 1 GEEN KIESPIJIV MEER ü voor allen die het wereldberoemde echte 4 K K Mof Xandart Dr POPP s i ï 5ï ter o gebruikt hebben Boven ieder ander Tsnd l water te verkiezen als voorbehMdmiddel tegen Tsnden Mondziekten Bg gebruik van het Mondwater en Dr POPPsTANDPASTA Twdpoeder r9 behoudt men steed gezonde en gehoone Tanden een oerste vereischte tot het behoud van eene gezonde maag Dr POPP g Tandplombeersel om zelf holle kiezen te vullen Dr POPP s Kmidenzeep is met het grootste succes ingevoerd tegen iedere soort van Huiduitslag POPP S Zonnebloem OUezeep fijnste on beste Toilet Zeep WA ARSCa U WINQ Hip Alle bestaande namaaksels van AnatherinWÊÊf Montwater zijn voor de Gezondheid schadelqk B volgens analyse daarom waarschuw ik hierWy mede het geëerde publiek voor aankoop van H zulke namaaksels Dr J G POPP K £ Hof Timdartt en uitvinder der AtuUheria Preparaten te JTeenex Depote van alleen echte Anatheriï Preparaten bevinden zich te Gouda bij de firma J C ldenrijk Co Drogist op de Markt te Rotterdam bg F E van Santen Kolff te s Hage bg J L ï SnabUtó apoth te Delft bg A J van Kgn te Schiedam bg C Malta Gz te Leiden bg E Noordjjk te Amsterdam bij F van Windheim Oo en H H üloth Ca apotheek te Utrecht bij G H N van Spsige idem I obiy fe Porton Droogisten