Goudsche Courant, zondag 12 augustus 1888

Woensdag 15 Airgustus 0 Ö743 1888 GOUDSCHE JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Afaonderlgke Nommerg VIJF CENTEN Oe inzending van adrertentien kan gescbieden tot Mn uur des namiddagi van den dag der oitgavé C fi a O als VISITEKAARTJES NOTA s MENU s HuwéUjka en Overlijdenscommunicatien Enveloppes Circulaires Prijscouranten Programma s Adreskaarten enz beveelt zich aan é DE VE Markt A 132 Gouda Snelperadruk van A KKiMitAN te Gouda Inliohtiugen Attesten en Prgscouranten gratis OIXTVAKGERI een g roote collectie Xieuwste Dames en Kinder Regi fflantels en JOiraEHEEEEU BEMI SAISOITS tot bekende LAGE PRIJZEN Molenwerfi G HOUTMAl i IDE BIUBBROUWEBIJ I HET DUBBELE AUEEB LEVERT I Heldere Zuivere Bieren Molenwerf GOUDA B 24 THE SIFGEE MAITÏÏFACTUEING C UEW TOEZ Eerste eii irrootste Naalmachioeiifabriek der wereld 0RI6INEELE SINGER NAAIHAGHINES alom bekend om hunne voortreffelijke constructie eu g roote duurzaamheid Deze Machines worden ook op proef geleverd en gratis onderricht er lop verstrekt teneinde elke reflectant zich door eijren OndervlndlniT van hunne onovertroffen deireiykheld kan overtuigen vAór dat hy koopt De Naaimachines der Sint et Maatschappij zijn m Ik opzicht met de grootste nauwkeurigheid afgewerkt en uit de llCSte jnrondstof vervaardigd Alleen hieraan hebben zy dan ook hun weergaloos SDCCes te danken Elke echte Singer Machine draagt op den arm VoluU geschreven de firma THE SIVGER MASIÜFACTUKING Co alsook het IneTenstaand fabrieksm k Men wachte zich mor mmaaheh De Singer Maatschappij heeft slechts ééu Depot te G O U D A en wel Dubbele Buurt No 4 bij J H Schmidt 2ïT I B XJ T7 7 B r Kermis te Oudewater BÜITENTHIN ROZENBURG van de Kind N KONINGS O Va O Witte k en Roode y A g Bessen Swünen Drie Voorst elling en Fflne op DINSDAG den 14 WOENSDAG den 15 en DONDERDAG den 16 AÜG door de gunstig bekende Variété tronpe het Grand Concert VICTORIA te AmeUrdam i anvang namidd Voorstelling 12 nnr ƒ 0 25 avond id 7 uur ƒ 0 49 Zie verder verspreide strooibiljetten Oosthaven 19 HIEUWE BESSENSAP Voor het vervaardigen van klein Frambozen Limonade Citroen Voor de levering beleefd aanbevelende J BKEËBAART Lz Markt Oouda mmm mm A V os Az Kleiweg E 73 en 73 ONTVAiNGEN eene prachtige COLLECTIE Hang en staande Lampen met BRANDERS van verschillend systeem waaronder nitmunten de LAMPEN Beige en Sepulchre Voorhanden KATOEN en GLAZEN voor bgna allen soorten branders P P SOOS LANGEN TIENDEWEG D 59 Openlare Verkooping op MAANDAG 13 AUGUSTUS 1888 des voormiddags ten 9 Ure aan het Buurtje bg de Tnrfsingel en daarna aan de Hooikade bg de Boge te Gouda van eene aanzienlgke partg bestaande in KOZIJNEN RAMEN DEUREN BLINDEN PLANKEN RIBBEN verder geschikt TIMMERHOUT BRANDHOUT en hetgeen meer ten verkoop zal worden aangeboden Nadere inlichtingen te bekomen ten kantore van de Deurwaarders vas de WERVE te Gouda Cfeldersclie Eoterliandel J WILHi VERGEER Co ZUTPHUy Specialiteit in PftlMA FIJNE GRASBOTER kwaliteit gegarandeerd ZUIVER en DUURZAAM De prgzen iucl fust en franco aan buis zgn heden 23 per of 20 K netto 10 12 5 50 postpakket van 4 K netto a S 1 fTt Heden we er een goede PARTIJ belegen 8IOAREN van dit merk ontvangen Per KISTJE k f 2 50 Ii de ROOIENDE LANDMAN KORTE TIENDEWEG EENE FLINKE SIEirSf 8 BB of NOODHULP gevraagd van goede getuigen voorzien Adres onder No 1704 aan het Bureau dezer Courant Oe uitgave dezer Coarant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de ait ave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgg per drie maanden ia 1 25 franco per poat 1 50 BINNENLAND GOUDA U Augustus 1838 Bij het oiud oxaraen der Hoogere Burgerscholen in Zuid Holland zijn van de vier leerlinuen der school alhier drie toegelaten n l J Junxeling H J li Kamsteeg en Schinkel In het geheel zijn van de 82 candidatcn 61 toegelaten en 18 afgewezen Uit den Haag i toegektra 1 afgewezen uit Kottenlam 15 toegelaten 6 afgewezen uit Delft 9 tot elatrn 6 afgewezen uit Dordrecht 8 toegelateo geen afgewezen uit Gorkum 6 toegelaten geen afiiewezen uit Schiedam 1 toegelaten 3 fgewezen van geeue school twee afgewezec Mej A II E Steens üjjarn alhirr deed met gunatigen uitslag akte examen voor hooMonderwjxere Volgens de offioieelo Igst ran prg swinners bq den Wielor Wsdstrijd te Seheveningen heeft de heer IvM Bit Gouda wee gouden medaljes behii ld De Goudsche ingezetenen behoeven lioh echter niet te haasten mrt trotsch te zqn op hun beroemden stadgenoot want het bedoelde jongmensch woont niet in Gouda en heet ook niet Iveil De zaak is deze Hem was door iqne oudara verboden deel te nomen af n dan wedstryd omdat h j bg de overgaugs examens van dezen zomer niet geslaagd was In weerwil daarvan wilde h j toch meedoen en deed dit onder een aangenomen naam en wooopUats Wj zullen den eigenlijken naam van den vluggen wielrjjder niet verklappen maar onwillekeorig levert hq eeu aardige illustratie op een versje in een der laatste nn van den iectator waarin er op werd gezinspeeld dat die grooto wielryders ook op de examens wel eens t meest reden La t ons hopen dat hij de volgende maal beter slaagt en dan oedaljes mag behalen zonder het waas van geheimzinnigheid dat den kampioen van Zuid Holland thans omgeeft In de vorige maand heeft naar wy toen mededeelden de assistent zwcmmeester aan de zwemachool Keurings een knaapje uit het water gered Het Bestuur der Omdtche ZxemeM heeft hem thans als een bewya van hulde voor zgn flinke haadelwgze een zilveren medaille aangeboden met inscriptie onder een hartelgke toespraak van den voorzitter den heer A D van Vreumingen Van de door den Ned Rhgnspoorweg aangeboden gelegenheid om des Zondags voor vermindeid tariet naar den Haag te kunnen reizen maakten Zondag 11 811 pprsonen gebruik Op den Fluweelen Singel hebben in den nacht van Zaterdag op Zondag een vgftal personen naar men zegt uit Stolwgfc b j een der bewoners een ruit ingeduwd bg weer anderen gebeld en op de Groeneweg een bord afgerukt De Politie heeft twee der daders gearresteerd Nu de tgd van boomen pooten weer aanbreekt is Uft volgende zekor bohartigenawaard Er zgn er die opzettelijk muren bouwen om er leiboomen langs op te leiden nl vruchtboomen Zoo n muur kost minstens 3 per Q meter en toch werpt hg later nog goede rente af Het is dus vreemd dat in onze dorpen en op boerenplaatsen zooveel gevels en muren niet op die wgze benuttigd wor len terwijl men er de heeriijkile peren en druiven j bijna kosteloos zou kunnen hebben Veel kennis wordt daartoe niet vereischtj de Iiepaalt zich tot den aankoop van een of meer boomen van eene voor de ligging windstreek gepaste soort De besturen van dorpsvereedgingen kunnen in deze veel doen door bv den t ilea het nut en het voordeel aan te toonen sla zij hunne maren met goede soort vruchtboomen imihiDtea liefct van dezelfde soort onuUt dan de vettffp in t groot des te beter gaat Men dient eohttr vooral op het dakwater te letten dat niet laag die muieo mag afloqpen dus io goten moet wordeo afgeleid Verder dient men oe wioteivrucblea te telen welke per stuk kunoea ve cht warden en s winters allicht 4 È 5 maal Iduurder zgn dan zomerof herfst fruit I anga livnni geleid hebben do vruchtboomen dit voor dat n niet Igden door de horfsutormen en de vmewi niet a eschud borden zooals het dikwijls met roonboomen gaat Vóór de plaatsing maet lnenjiNiMi 4lt $ t len welke vmchtaoort hir best groeit to ttl den noorden wetten en oosten al naar gelang do muur of de gevel staet Sommige vrachten die wat meer koude en schaduw verdragen worden scherp van smaak wanneer zij tegen het zuiden geplant zijn terwgl andere die de zuidetzon noodig hebben tegen t noorden eu oosten niet rijp zouden worden In het Hanovenche dorp Rinken is een stuk land ter lengte van duizend meter over die geheele lengte met leiboomen beplant De eigenaar heeft langs die grena op t zuiden van zijn land een muur van grauwe turf gebouwd en daartegen aan porzikboomew geplant welke doorgaans oen goede opbrengst geven eu weinig of niets aan zgn land ontnemen want de ruimte bigft er even groot door Zoo zouden onze borren hier en daar ook wel eens een extratje kunnen maken ZonJagiblai In een Engelsch tijdschrift leest men omtrent de vraag Wat gootwater waard is het volgende Een doelmatige aanwending van gootwater vindt men in de Scholsche stad Ë Iinburg Dat gootwater wordt nl geleid naar oen kanaal dat dienen moet om 300 hectaren vlakken grond nabg die stad gelegen te bemesten De vruchtbaarheid van dien grond is tengevolge van dezen maatregel zoozeer toegenomen dat men het grasland zes maal sjaars kan maaien terwgl sommige deelen dezer uitgestrektheid land tegen S60 en meer jaarlijka worden verhuurd Dat zou een aanwijzing kunnen zijn voor menig Nederlandsch stedolgk bestuur om eens na te denken over de stadsgrachten riolen havenmondingen enz welke nl te zamen nog al eenige waarde vertegenwoordigen Johnston althans heeft berekend dat jaarlgks door de goten eeuer stad met XOOO inwoners eene hoeveelheid mest wegvloeit gelgkstonnde met de kracht van 270 ton guano vertegenwoordigende eene waarde van ettelgke duizende guldens Deze materie nu in ons eigen land narekenende zien we dat in de Groninger eenkolonièn jaarigks nog een zeer aanzienlgfc bedrag aan zulke meststof teloorgaat en wel in de gedaante van afval uit de aardappel meel fabrieken In de 2 raillioen hectoliter aardappelen die door deze fabrieken verwerkt worïlen zit 3t pCt zuivere onvcrvalichte meststof nl 2 8 pCt eiwit 1 pCt zouten en 0 2 ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GR 00 TB iLbTTBES wordeit berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertenti n gratia opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgni pCt vet welke 70 kilo per hectoliter = lOO OOO OOO kilogram 4 900 000 kilogram stiks f en kali levert en die naar vsn de guano prijzen dus a 8 rts per kilogr gerekend ƒ 392 000 waard is Xatuurl jk minus köston van fabricagl chemische proces Met de beetwortelsuiker fabricage I gaat het evenzoo In Duitschland is becgferd llat aldaar met deze nijverheid jaarlijks 300 000 tt lcentenaars kali en 80 000 tolcenteoaars stikstof gh oteDd ls verloren gaan In onze Groninger veenkolonie zgn dit jaar bereids proeven genomen met dit tiwÜ eu een onderzoek naar de waarde ingesteld Stchterlgke pebruiieH ix SdtotlaHd B Douglas in Edinburg is onlangs een boek nitgckbmen bevattende herinuerittgen uit de rechterlgke loopbaan van een beroemd overheidspersoon Lord tockburn die in 1853 overleed Wij zullen er slechts twee passages uit aanhalen die een merkwaardig denk Md g f n Kan de elnwlmi di is h M ante derde deel dezer eeuw in Schotland heertcbteo Lord Cockburu deelt ons mede dat dd rechters gedurende de zitting altg d wgn en bescl uit voor zich hadden staan on dat zg niet ophielden met drinken en eten wat ten zeerste de bégeerlgkheid opwekte der dorstige kelen onder bilnne toehoorders Diegenen hunner die een sterk hoofd i hadden vervolgt hg konden dat bfst verdragen Baochus behaalde nooit de overwinning op Branfield maar dit gebruik was bepaald bejammerenswaardig voor hen die zwakke hersenen hadden zooals E kgrove en Craig Niet dat het hermelijn ooit droukea maar zeker toch wel 8tee ls een weinig aaqgeschoten Aan dien toestand waren onze wijzen I echter zoo zeer gewoon geraakt dat hg zich naai buiten niet verried Hun neus werd langzamerhand een weinig rooder hun tong iet of wat dilker I zij zelf werden min of meer slaperig maar op eenige ifstand merkte men deze veranderingen nauwlijks op Zij hadden allen het talent verworven recht ob hun stoelen te blgven zitten on een wgsgeerig gezicht te zetten zelfs wanneer hun llesoh bijna loe was Iets verder verhaalt Lord Cockburu een vermakelijke anecdote van Honrjr Mackenzie den A zgn tijd beroemden sohrgver v n den Gevo ligen man Op zekere keer nam hg deel aan een feestmaal op het kasteel Kilvarock Tegei het einde van den maaltijd lieten da uitgeputte dritakers zich langzamerhand ai meer en meer in hun stalen naar beneden glijden totdat ten laatste nog sli chts hunne roode glimmende geuzen boven de tafel uitkwamen ten slotte verdwenen de meeston geheipl en al en lieten zg zich op den grond neervallen Diegene onder hen die reeds te ver hoin waren bleven daar liggen Wat de schrijver van den liGevoeligen man betreft i ew deed alsof hij sliep om daardoor te ontkomen aan de noodzakelijkheid aan verdere uitspattingen deel te nemen Terwijl hg daar met gesloten oog lag schrikte hg plotseling doordat hij bg de keel gegrepen werd hg slaakte een luiden kreet Wees niet bevreesd mijnheer hoorde hij een stem ik boH het maar wie duivel zgt gg dan Wol ik ben de knecht die er mee belast is de dassen los te maken Volgpus den haagsolien corrtspomlent van de Arnh Ct bestaat in de residentie voor den Prin