Goudsche Courant, vrijdag 17 augustus 1888

cent per aiur En veelal nog ta vergeefs doordien liet werk dat er nog is grootendeels in de gevan genis wordt Terraardigd tegen betaling van slechts twintig cents werkloon per dag Is dat niet ergerlijk £ n dient aan culke chandelqke conconentie vooral in dezen tqd van werkloosheid geen einde te worden gemaakt Misschien is men als meermalen het geval bleek geneigd het door ons medegedeelde als onwaar of overdreven voor te stellen Thans is daar goen plaats voor Wij kunnen do voorwerpen o a ramen en deuren die aldaar vervaardigd zijn aanwezen en den patroon die ze liet vervaardigen noemen Heeft de minister van justitie bij zqn bezoek aan de gevangenissen ook met dezen toestand kennis gemaakt en het voornemen opgevat de zoo laag gowenschte regeling te brengen in den arbeid der gevangenen Wg zqn er niet gerust op et vraagstuk is niet nieuw zelf reeds oud en een nieuw krachtig protest van allen die het wel meenen met onzen nationalen arbeid zal gewenscht zijn om de Begeering aan te sporen tot het nemen van afdoende maatregelen tegen een zoo sohandelyke officieele concurrentie Maar nevens protesten eo om voor deze te beter grond te vinden is het wenschelqk feiten te noemen die treften en spreken zooals het bovengemelde Voor de mededeeling daarvan houden wy ons aanbevolen met de verzekering van het medegedeelde slechts onder het noodige voorbehoud gebrmk e zullen maken De thans geëindigde manoeuvres der Ëngelsche vloot hebben reeds omtrent sommige punten bij de natie eene overtuiging gevestigd Zoo meent men dat duidelijk gebleken is dat de torpedovaartuigen geen zee kunnen bouwen dat de torpedo s veel gevaarlijker zqn voof do blokkeerders da voor de geblokkeerden dat het nagenoeg onmogelijk is een vijandelijke vloot in een vyandelyke haven te blokkeeren en dat het hoog noodig is het getal snelloopende krujaers aanzienlek te vermeerderen Bq de manoeuvres kreeg het eene schip na het andere averq bq enkele was het zelfs zoo ernstig dat zq ern haven moeaten binnen loopen Bijna geen schip was in staat zoo snel te gaan als men meende dat het kon Op de tentoonstelling te Boston is te zien een model van een sleepingoar ontworpen door den heer J I Harris welke zoowel wat geriefelijkheid als gemak betreft de Pullmann Wagner Mann of Monarch car zal overtreffen omdat met weglating of verbetering van alle gebreken partij is getrokken van al het guede der bovengenoemde wagens Se nieuwe slrepingoar zal 46 voet lang zijn Aan het eene einde beyindt zich de keuken het buffet de toiletkamer de linnenkast en het verwarmingstoestel en aan deu anderen kant de observatiekamer het salon de toiletkamer de bibliotheek en een brandkast met verschillende laden waarin alle passagiers hunne artikelen of papieren van waarde kunnen bergen Het midden van den wagen zal worden gebezigd voor een gemeenschappelqk salon en zal gedurende den dag een aangename zitkamer uitmaken flink hoog met breede en hooge vensters en gomeubeleerd met gemakkelijke stoelen Van slaapplaatsen kan men niets bespeuren en schijnbaar is hiervoor niet de minste plaats maar s avonds behoeft de portier slechts eenige valdeuren die zich langs beide zgdon in den vloer bevinden over eind te zetten en aan de zijwanden te bevestigen ten einde den wagen in tien a nderljjke afdeelingun te verdeden Door middel van een katrol worden dan van beneden den vloer de bedden opgeheschen twee voor elke afdeeling terwql de stoelen in de ruimte warden geschoven die des daags voor de bedden wordt gebruikt De bedden Zgn dan reeds alle opgemaakt matrassen lakens dekens en kussens alles ligt behoorlqk op de plaats waar het behoort zoodat de zitkamer binnen twee minuten nadat de valdeuron zqn gelicht in tien aÜEonderlqke slaapvertrekken is herschapen Tevens wordt er voor gezorgd dat de bedden steeds warm en droog worden gehouden De kooien zqn volgens dit stelsel 2 duim langer on 4 duim breeder terwql er tusschon de onder en boveokooi 12 duim meer ruimte zal zijn dan in de wagens welke nu gebruikt worden Beeds deelde het U D mede dat de heer P J de Quartel ingenieur plannen beraamde om ge ateund door Nederlandsche en Ëngelsche kapitalisten en in het bezit van een concessie het grootste gedeelte van de Zuiderzee droog te leggen De heer De Quartel doet nu in genoemd blad een beroep óp zqn stad en landgenooten Na een opsomming van de w terwerken zoowel hier te lande als bftitenlands die hq op zich nam of waaraan bij medewerkte schrqft de heer d Q En thans mannen van handel en scheepvaart Icom ik tot o allen om een voorstel V S tot verbetering van het Unaal van Amsterdamnaar de Noordzee bq IJmuiden tot droogmaking inpoldering en bebouwing van het grootste gedeelte der Zuiderzee de FriescheWailden en de Laawerzee Sedert 1385 oen ik bezig met het opmaken der plannen en berekeningen en zal nu weldra met eenige kapitalisten aan de Kederlandsche regeoring concessie vrsgen om dat grootsche en allernuttigste werk aan te vangen onder toezicht van den minister en zijne ingenieurs Van Diesen Wellan Micbaelis Fijiqe en Leemans Het voornemen is eene leening uit te schrijven met premien in Amsterdam en in Londen De aandeelon van f 1000 f 500 en ƒ 100 per aandeel rentende 4 percent Alle werken sub 1 en 2 kunnen binnen tien jaren geheel voltooid worden opgeleverd De algefieele kasten worden bepaald naar de eischen en voorwaarden die onze regeering zal stellen en opleggen De paal en steenendqk met spoorweg tusschen Enkhuizen en Kampen langs Urk en Schokland heb ik berekend te zullen kosten dertig millioen Ned guldens Zq heelt oen leilgte van 41 000 ellen Het scheepvaart kanaal van Amsterdam door den Zuiderzeepolder naai Enkhuizen acht ik vooreerst onnoodig De IJsel wordt verlengd van het Keteldiep tot aan Enkhuizen langs den afsluitdqk Het Vlie blijft vooreerst open als te diep zeegat Bij Schellingwoude wordt een spoorwegdijk gelegd in plaats der sluizen aldaar enz enz De stukkeu zijn nu ter visie bq de heeren Ged Staten van Utrecht In Amsterdam zal ik eene openbare voordracht nouden ter voorlichting mqner projecten en opheldering geven door teekeningen en begrootingen Ik vertrouw te kunnen rekenen op de medewerking van allen die het wèl meenen met ons vaderland De zaak is rqp voor uitvoering Eenigen tijd geleden zijn bq de Tweede Kamer ingediend ontwerpen tot goedkeuring van provinciale heffingen in Friesland Die heffingen zijn kanaalgelden op een tweetal waterwegen van groot interprovinciaal belaag Op het kanaal Nieuwe Zqlen Harlingen zal bij goedkeuring dier heffingen zulk een groot tarief in werking treden dat stoombooten die thans loeent per stère betalen 7 et per stère zullen moeten opbrengen Het Vaderland aebt dit zeer afkeurenswaardig Indien die zware heffingen noodig waren als tegemoetkoming in hooge kosten van aanleg of onderhoud dan waren dergelijke heffingen eenigszins te verdedigen maar dit is niet het geval er wonit bitter weinig aan gedaan en de provinciale hoofdingenieur van Friesland heeft zelfs verklaard dat het kanaal in zulk een toestand is dat het weldra voor de groote scheepvaart onbruikbaar zal zijn Met het kanaal Stroobos De Lemmer staat het eenigszins anders dit is aangelegd met behulp van een groot rijkssubsidie ƒ 2 240 000 Dit subsidie is echter verleend enkel met het oog op de nationale en internationale scheepvaartbelangen Waar het vaarwater dat Groningen en Drente door Friesland been met België Holland Utrecht en de oveiige provinciën verbindt door een hoog subsidie van rqkswege wordt verbeterd daar meent nu Het Fad aan het provinciaal bestuur van Friesland het recht te mogen ontzeggen èm door overdreven tolheffing een hinderpaal te steOen tegen het verkeer van de verschillende deelen des vaderlands onderling en aldus eigenlijk een tweede subsidie te heffen van de overige provinciën Voorstanders van de provinciale autonomie meenen wq zegt het blad dat de centrale vertegenwoordiging alleen bij groote uitzondering gebruik moet maken van haar recht om haar bekrachtigiBg te weigeren aan heffingen door het gewestelijk bestuur goedgekeurd Maar naar onze overtuiging ia zulk een uitzondering aanwezig als de Staten van eenig gewest de provinciale inkomsten willen vermeerderen door zonder redelijken grond den handel en het verkeer te belemmeren vooral als men dit tracht te doen ten koste van de nijvere bevolking in andere gewesten Op do tegenwoordige landsregeering rust ook de plicht om tot uitvoering der nieuwe Grondwet wettelijke voorschriften te ontwerpen waaraan de provinciale wetgever in belastingzaken gebonden zal zqn en al is het nog geheel onbekend van welke beginselen die regeling zal uitgaan als vrij zeker mag toch worden aangenomen dat drukkende tolhei ngen als waarvoor thans wettelijke bekrachtiging wordt gevraagd zullen worden uitgesloten Dit is ook in overeenstemming met den geest der vorige Grondwet die zander algemeene wettelijke voorschriften te vorderen uitdrukkelijk elke belemmering van door uit en invoer van andere provinciën verbood Reden te meer dunkt ons voor de Tweede Kamer om ook thans geen stap te doen op bet glibberige pad van bemoeilijking en belemmering van handel scheepvaart en nijverheid £ en der leze van de Zaanl Cl tqdelqk te Zandvoort vertoevende heeft behalve door de zee en de genoegens van het badleven zich ook aangetrokken gevoeld door het bedrqf der bewoners van het nederige visschersdorp Hq sloeg eenige groepjes bejaarde zeerobben gade wachtende op den rand der duinen of niet een pink in zicht zou komen en geeft van het oogenblik waarop dat gebeurde en van t geen daarna volgde deze plastische schets Aanstonds werpen wij ook een blik daarheen en bemerken niet zonder veel moeite dat aan den horizont een schip nadert Mogen de ledematen van den zeeman nog zoo afgemat de mond nog zoo ingevallen of de rug nog zoo gebogen door den ouderdom zijn zelden zal het gezicht de scherpte verliezen die het eertijds had Doch laten wij niet te ver afdwalen maar hun gesprek even aanbooren waaruit wij kunnen opmaken dat zij het schip als een zandvoortsche pink herkennen die van de vischvangst naar het strand terugzeilt Dadelijk is er een van hen gereed zieh liiet dat nieuws naar het dorp te spoeden om den omroeper daarvan mededeeling te doen Deze eveneens een afgedankte zeerob haalt zijn koperen bekken met houten klopper te voorschijn zet zijn pet op en sukkelt door de nauwe stegen van het dorp om op elk plein de volgende wooraen uit te roepen nadat hq driemaal geklopt heeft Idegeun die schoUe en scharre noodig heef komp aan ze e u I s Mans stem klinkt hol en is voor een vreemde onverstaanbaar de zandvoortsche vischvrouw echter is als ware het betooverd want het eten de wasch ja men zou haast zeggen al het noodzakelijke laat zij staan om vooral niet te laat te komen bij den viachvrrkoop Uit de bouwvallige huisjes komen dau ook de kooplustigen barrevoets anderen meergegoeden op klompen haastig te voorschqn met de leege ben een vischmand op den rug en spoeden zich naar het strand Midderwql is hel schip het strand zoo dicht genaderd dat eenige mannen die tot do borst in het water gaan het kuunen bereiken om vandaar de gevulde manden aan te pakken en naar hot strand te brengen waar de nog levende visschen op den grond worden uitgestort en daarop door de reed aangekomen vrouwen en kinderen onder allerhande technische aan en opmerkingen gesorteenl en op hoopjes gelegd worden Hier geeft een vischvrouw aan een barer collega s te kennen dat de schollen niet zoo groot zqo als gisteren terwijl iets verder eenige mannen schijnen te beraadslagen hoe de prqs wel mag zijn v n een zootje tong en naast hen zien wq een dikke vischvrouw een kolossale tarbot met moeite optillen om haar ven beide kanten te kunnen bezien In oi ze beschouwingen worden wq gestoord door een man die achter ons staat en een onverstaanbaar geluid laat hooren dat veel gelqkt op het loeien eener koe De beteekenis van dit geluid is dat de verkoop eeir aanvang zal nemen want weldra ziet men alle vrouwen kinderen en mannen zich naar den man spoeden èn om hem èn om de visschen een groeten kring vormende Terwql de kooplustigen zich van een goede plaats meester maken willen wq eersf nog even bovenbedoelden persoon nader opnemen Het behoeft ternauwernood gezegd te worden dat hij eveneens een afgedankte zeerob is Op iqn gelaat hebben zon weer on wind een donkerbruine tint achtergelaten Zijn handen die eertijds het ankertouw omklemden omvatten nu een ruod wit en blauw gekleurden stok aai welks einde het zandvoortsche wapen prqkt bestaande in drie over elkander gelegde schelvisschen Gedurig richt hq zijn blikken naar den kring en nadat hij bespeurd heeft dat allen gereed zqn te luisteren wqst hij met de punt van zqn stok in het zand een cirkel eromheen en roept Deuze sooi schollo I Onmiddelfk daarop begint een ander manspersoon die tusschen de vischvrouweu vooraan in den kring staat af te slaan Maar welke vreemde is in staat den woordenvloed die nu volgt te begrypen Verijun mq u ondertusschen oen kleine voorstelling te geven van het afdalen der prijzen door den man met een verbazende snelheid uitgeschreeuwd Stel u voor dat do som van de koopwaar vijf gulden bedraagt laat die som eiken keer met vqf centen verminderen en met een zandvoortsoh dialect veArqgt gq ongeveer het volgende Vaif gulle vieerle faife neugentig neugentig vieérle faife tachetig fcichetig vioérle faife seuvetig seuvetig vieerle faife seustig seustig vieërle faife faiftig enz enz De zandvoortsche vischvroiiwen echter vangen elk getal bliksemsnel op vergelijken dit met de koopwaar en wachten in gebukti houding tot de pnj komt dien zij verlangen te geven Plotselthg hooren wq eenige vrouwen bijna tegelijkertijd met vooruitgcstrekte armen Ma n I schreeuwen hetwelk zooveel beteekenen moet als Voor mij de partq visch tegen den prij9 waarop ik Main gezegd heb De man met don stok die onder het afslaan der koopsom als een standbeeld gestaan rn aandachtig geluisterd heeft herleeft als ware het eensklaps terwijl hq nu he issen moet welke persoon het eerst heeft geboden Van alle kanten hoort hij verschillende namen roepen Veur Griet veur Staintje veur Aegie veur main neen veur Griet Evenwel laat hq zich daardoor niet afschrikken rn nadat hij den naam van de persoon die hij het eerst heeft hooren schreeuwen aan den afslager heeft opgegeven wordt die genoteerd en gaat hij tot de volgende sooie over die op dezelfde wqze verkocht worden Met evenveel ijver wordt door de verkoopers de visch verder aan den man gebracht en met niet minder oplettendheid en nauwkeurigheid wordt de koopwaar van de zijde der vischvrouweu ingekocht De kring heeft wel iets jan en amsterdamsgh opstootje en evenals dit laatste door den aandrang van eenige politiagenten verstrooid raakt gaat ook deze kring uit elkander nadat de visschen zijn verkocht De op zijde gestelde viachmanden moeten nu haar dienst verrichten en ie lere vischvrouw legt haar inkoop netjes daarin om daarna met de ben op den rug stadswaarts te gaan Op denzelfden dag worden de nog levende schollen tarbotten pietermannen enz daar verkocht waarna zij des namiddags op de tafel aan menigen lekkerbek een heerlqken maaltijd bezorgen Honderd drie en vijftig onderofficieren bij do Nederlandsche zeemacht hebben aan den minister van marine een adres gezonden waarin zij verzoeken verbetering te brengen in hunne geldelijke positie Adressanten wijzen er op dat hunne financieele positie voornamelijk die van de gehuwden niet in overee stemming is met die der onderofficieren van den marine torpedodienst van het korps mariniers en van het leger De onderofficieren toch van den marine torpedodienst genieten eene verhooging van soldq voor het hekleeden van hun rang vnn langer dan 2 en 4 jaar ten bedrage van 4 en 10 per maand overeenkomstig hunne qualiteit en boven hun vast traktement nog eene premie van 25 a 30 per jaar in deu vorm van hand en aanbrenggeld De onderofficieren van het korps mariniers genietuu onaflunkelqk van hnune anciënniteit of van hun gedrag bq inscheping eene soldq gelijk aan die van een onderofficier in het node korf detm ond ol hieren en aan den wal zynde 4 per maand voor kleeding en roparatiegelden benevens een zeker aantal der gehuwden vrqe woning De onderofficieren van het leger eindelqk genieten bq een 6 jarigen diensttijd als onderofficier eene toelage van 0 30 per dag een gedeelte der gehuwden vrqe woning en bq overplaatsing vrqen overtocht van hun huisgezin en inboedel Adressanten verzoeken nu verhooging van soMq na een bepaald anntal jaren in eene zelfde qualiteit gediend te hebben vergoeding van huishuur aan alle of een bepaald aantal gehuwden en vrqen overtocht voor hun huisgezin en inboedel bq overplaatsing in bet behing van den dienst Door den heer Owimir übsghs te Maastricht ia weder een belangrqke en zeldzame vondst op het gebied van paleontologie gedaan Hq heeft nl in het Maaatrichtsche krqt een uitmuntend goe l bewaard gebleven kop van de Chelonia gevonden en er tqn museum mede verrqkt Reeds zqn er overblijfsels van de Chelonia Hoffmanoi of reuienschildpad in de Maaatrichtsche krqtvorming gevonden Door Jr Winkler worden zq o a Inschreven en afgebeeld en verschillende gcleelten bevinden zich in Teqlers museum en in andere verzamelingen De door den heer Ubaghs gevonden schedel echter vertoont den geheelen kop van het dier don eenige welke tot beden in het Maastrichtsohe krqt is ontdekt Deze kop die naar voren eenen spits toeloopendoii driehoek vormt heeft eene lengte van 30 cM terwql do grootste breedte 34 oM bedraagt De grootste afstand der twee bovenkaaksbeemleren van onder gemeten bedraagt 21 oM terwql de ovaalvormige oogholten eene lengte van 9Vi op 7 cM hebben Hot neusgat is 4 oM lang en 41 oM breed Ook in het noorden van Frankrqk vooral in de departementen Finisterre CStes du Nord en Morbihan verkeert de landbouw in teer gedmkten t estand De boeren kunnen er hunne producten bqna niet met winst verhandelen en in sommige districten kunnen de reeds verlaagde pachten slechts bq kleine gedeelten worden opgebracht De grondeigenaars die bq verminderd inkomen dewliiie lasten en onkosten hebben te dragen brengen minder verbeteringen aan en laten minder werken Op deze wqze ontstaat groote nood onder eene talrijke klasse welker voorspoed van den landbouw afhangt In enkele districten is de crisis minder ernstig omdat daar de pachters hun kapitaal gestoken hebben in de poardenfokkerq de vetweiderij en de groen tenteelt Er beeft in dat gedeelte van Frankrijk onder de landelqko bevolking veel verhuizing plaats naar de steden en plaatsen waar groote openbare werken in gang zijn terwijl een jToot deel van elk jaar verscheiden duizenden Bretagners naar Jersey trekken voor den aardappelbouw De landbouwtakken die het meest onder de heerschende kwijning lijden zijn de graan en vlasbouw en de veehandel Niets werpt winst af dan fruit groenten zuivelproducten en hoeuderfokkorij en wat vreemd schijnt ondanks dat alles stijgen er de loonen Bekwame boerenknechten verdienen er jaarlijks 175 tot 250 franken met den kost en verdere verpleging zooals het wasscfaen en onderhouden van kleeding enz Goede daglooners verdienen er met den ko t 60 centimes per dag op gewone lijden maar gedurende den oogsttijd stqgt dit loon tot 75 a ISO centimes Vrouwen trekken de helft of twee derde dezer loonen De werktqd duurt er s winters van zonsop tot zonsondergang en begint na 1 Maart eiken morgen vast om zes uur Heiligendagen worden er niet vee waargen mien Ten minste men schat bij de boeren het aantal werkdagen op ongeveer 300 per jaar Baitenlandsch Overzicht Graaf Moltke de bekende 88 jarige veldmaarschalk is thans als chef van den generalen staf afgetreden Keizer Wilhalm I wilde nimmer iets weten van het ontsUg ÉIFiMda generaiin die met hem de groote oorloges 9IÉe maakten en wanneer een dezer hoofdofficieren ontslag vroeg werd dit steeds door don keizer geweigerd met een verwijzing naar zqn eigen hoogen leeftqd welke hem niet verhinderde tot htt uiterste op zqn post te blijven Nu echter tqdens de regeering van keizer Wilhelm II zijn reeds vele der oude generaals op penstoen gesteld Ten slotte kwam ook de beurt aan Moltke en werd in zijne phiats tot chef ven den generalen staf benoemd graaf Waldersee reeds sedert jaren zqn assistent en aangewezen opvolger Het ontslag werd den bej ifden veldmaarschalk met de meeste onderscheiding verleend De keizer benoemde Moltke tot voorzitter der commissie voor de landsverdediging een post die vmr hem door keizer Frederik was bekleed en bepaalde tevens dat hq zijne ambtswoning in het gebouw van den generalen staf zal blqven bewonen Dit laatste geschiedt ten einde den band tusschen MoHke en den generalen staf niet te verbreken Als een bijzondere onderscheiding wordt het tevens beschouwd dal den veldmaarschalk persoonlijk een adjudant is toegevoegd Graaf Waldersee is een man van 56 jaren Hq ontving zijne opleiding als artillerie officier en nam als officier bij dit wapen deel aan de oorlogen tegen Oostenrqk Na dien oorlog werd Waldersee bevelhebber van een armeekorps en in 1870 chef van den generalen staf bq een der Duitache legers in Frankrqk Sedert 1881 was graaf Waldersee onder Moltke als onderchef van den generalen staf werkzaam De werkstaking te Parqs is nog steeds niet geëindigd Ook in andere plaatsen in Fnnkrqk houdt zq aan Te Calais b v is de werkliedenbeweging vrg hevig De anarchisten hebben getracht de mannen die aan de nieuwe havenwerken bezig waren den arbeid te doen nederleggen Zij dreigden de gereedschappen in t water te werpen Een werkman sloeg een commissaris van politie met een steen t gelaal aan bloeden en ontsnapte toen men hem vatten wilde Men zegt dat de werkstakers verscheidene gebouwen in brand hebben willen steken Troepen soldaten doorkruisen de stad Een aantal anarchisten werden in hechtenis genomen Ook te DeviUy is een werkstaking uitgebroken die zich tot Cateau dreigt uit te strekken Soldaten en politie houden voortdurend de wacht De tqding van de nederUag der Italiaansche troepen bq Maasowah heeft natuurlqk te Rome groote teleurstelling veroorzaakt De geslagen troepen zqn geen Italianen maar Baahi Bazoeks die in Turkschen dienst stonden en na de inlqving van Massawah in Italiaanschen dienst overgingen Deze troepen werden echter aangevoerd door Italiaansche offioieren die allen sneuvelden Debeb de aanvoerder der Abessiniërs is een bloedverwant van den Negus Bq het begin van den oorlog sloot bq zieh aan bq de Italianen doch Uter ksratd Debair naar den Negus temg en verzamdde een legerde waarmede hq op eigen hand het rooversbedrijf uitoefende Soganeiti de plaats waardeze bende de Bashi Bazoeks versloeg ligt 76 mqlen ten zuidwesten van Massowah Gevonden voorwerpen In de maaud Juli 1888 zijn de volgende voorwerpen als gevonden gedeponeerd aan het bureau van politie 1 Parapluie 1 Kindersokje 1 Tabaksdoos l Fluitje Breidwerk 2 Portemonnaie s met geld 1 Armband 1 Pepermuntdoosje 1 Boozekrans 2 gouden Oorbellen 1 bont Kinderschortje 1 stukje van een gouden Oorbel 1 toilet Haarspeld 1 fantasie Armband 1 gouden Potloodpen 1 rooden Doek 1 Taschje 1 Doos met Bril en een bloedkoralen Halsketting De gevonden voorwerpen in de maanden December 1887 en Januari 1888 en niet door de verliezers afgehaald zijn ter diapositie van de respectieve vinders met inachineming van art 2014 Bureerliik Wetboek Bureau voor gevonden voorwerpen zooveel mogelijk geopend van 11 1 uur s morgens De Commissaris van politie te Gouda J W TÜINENBÜRG KEJMMISGEriXG INRICHTINGEN WELKE GEVAAR SCHADE OP HINDER KUNNEN VEROORZAKEN BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda Gelet op art 6 en 7 der Wet van den 2n Juni 1875 Staataiad So 96 Brongen ter algemeene kennis dat op do Secretarie ter visie is gelegd een verzoek met bijlagen van de Directie der Goudsche Machinefabriek om definitieve vergunning tot het plaatsen van een vqzeldok in de Kattensingeignieht Kadaster Sectie B No 1032 Cat op Dinsdag den 28 Augustus 1888 des middags ten 12 ure op het Raadhuis gelegenheid is om bezworen tegen de gevraagde vergunning in te brengen en dat gedurende drie dagen v i5r dien dag op de Secretarie der Gemeente van de ter zake ingekomen Schrifturen kan worden kennis genomen Gouda den 14 Augustus 1888 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZKNDOORNDe Secretaris BROUWER HARETBBRICHTEN OOadA 16 Aug 1888 Door hot gunstige weder van de afgeloopen week hield de rqzing in de graanprqzen niet alleen op maar maakte plaats voor een veel flauwere stemming Om te kunnen verkoopen moest men heden voor bqns alle artikelen een grootere of kleinere verlaging inwilligen Van het uieuwe gewas waren enkele partq es meest wsk kool en karweizoad aangevoerd die tot onderstaande prijzen verkocht werden Tarwe Zeeuwsche 8 30a 8 75 MindereZeeuwscho ƒ 7 90 k f 8 20 Polder 7 76 k f 8 Afwijkende ƒ 7 a ƒ 7 25 Zeeuwsche Rogge 6 50 a 6 75 Buitenlandscheper 70 KG 4 26a 4 60 Voergerst 4 a ƒ 4 25 Chevaliergerst ƒ 5 75 a ƒ 6 25 Haver per Heet 3 75 a ƒ 4 50 per 100 kilo ƒ 7 a 8 Hennepzaad Inlandsch ƒ 8 a 8 25 Ewten Buitenlandsche voererwten per 80 Kg 5 90 a ƒ 6 10 Kanariezaad ƒ 8 26 a ƒ 9 Boenen Niet getoond Koolzaad ƒ 8 ü ƒ 9 Karweizaod 12 50 a ƒ 14 per 60 Ko Maïs per 100 kilo Amerikaansche Mixed f 6 50 a ƒ 6 75 Odessa ƒ 6 60 a ƒ 6 76 Cinquautine ƒ 7 26 a ƒ 7 30 Ter Kaasmarkt van gisteren werden aangevoerd 93 portqen kaas handel vlug eerste qualiteit ƒ 27 a ƒ 29 Zwaardere 30 34 tweede qualiteit ƒ 22 a ƒ 26 NoordhoUandsche ƒ 24 a ƒ 28 i De veemarkt met nagenoeg geen aanvoer vette varkens 18 a 20 et varkens voor Londen 17 a 18 et magere varkens en biggen traag biggen ƒ 0 75 a ƒ 1 per week schapen ƒ 20 a ƒ 28 vette zuiglammeren vlug ƒ 11 ƒ 18 per stuk Goeboter ƒ f 35 a ƒ 1 50 Weiboter f 1 10 a ƒ 1 20 uurseri ij ke Stand OVERLEDEN 15 kM C Bndt wed H den Ilertop a7 j C Appel 1 3 11 m GKHCWD 15 Sag H M der Dt ij m M A NieawrahoiieD O i Bik eo D M dw Horst T ds Jong ia 1 A Treels K Tsianbnrg cd C van der