Goudsche Courant, zondag 19 augustus 1888

Zondag 19 Aogostus Zuivere BORDEAÜX WIJNEN van ƒ 22 27 30 3 3 en hoog er per ANKEK bij SLOTEMAKER Co 1888 N 3745 GOÜDSCHE COURANT jVieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatrt ▼ an 1 5 regels 50 Centen iedere regd me r 10 Centen GEOOTB LETTEES worden berekend naar plaatsmimte Bovendien worden alle Advertentien gratii opgenomen in het ADVBRTBNTLBBLAD t welk des Maandags verschgnt Afaonderlflke Nommere VIJF CENTEN JOe ipgendlng van adTertentiea kan geaeMeden tot é i uur des namiddags van den dag der uitgave StolwUk GEBOREN CorDcbi ouden J Koolvrijk en W Loeve Reeuwijk OVERLEDEN B an Koon U m ADVERTENTIEN De oadergeteekende betuigt bg deze zgnen hartelyken dank aan HH LISDEN der GOÜDSCHE ZWEMCLUB voor de hem geschonken Zilveren Medaille J BEURINGS Gouda 16 Aug 1888 mWwmïïW Een School met deu Bijbel Bet L C van bovengenoemde UNIE alhier hoopt D V hare gewone collecte ten behoeve van de Scholen met den JÏO fte i te houden op a 8 Vrijdag 17 Augustus en zoo noodig op den volgenden Zaterdag HET BBSTVUB Een gehuwd PERSOON 28 jaar P G de laatste drie di en der week vr hebbende wenscht die bezet te zien hetzjj voor BODE of in een WINKEL of iets dergelflks Adres onder No 1706 aan het Bureau dezer Courant Bene DAME wenscht degelijk PIANO ONDERWIJS te geven ik 75 et per uur Adres onder No 1702 aan het Bureau dezer Courant TfilCOT OmSOEDEM TOOI Mannen Vrouwen en Kinderen V SCHETNK Zn Er wordt dadelgk gevraagd een bekwaam BILLAEDMAKEE tevens goed kunnende Politoeren Loon 16 a 17 cis per uur tegen VAST WERK Franco Brieven aan 0 P HAUSEL Billardfabrikant Mariaplaats Utrecht ZEEU iiOEDE SHIJEOONENUESSEN è 20 CtsbU J n C HÜIXCK F Hz Hoogstraat GOUDA lIt finrcirË PetroleTim Inriclitiiig Et OLWE EEL Lzn L JE I D E S EngroB handel in prima kwaliteit AMERIKAANSCHE PETROLEUM Sluit zeer voordeelige contracten op levering Dagelgks transport naar Gouda alwaar bg elk aantal vaten franco huis geleverd wordt Billgke conditiën Vraag prflsuoteering Inlichtingen bfl deu Heer J Th KERPER Raam 188 Gouda ênelpersdrok van A Bbinkuaii te Gouda EURUEIIATONDSCHOOL De COMMISSIE van TOEZICHT op het Middelbaar Onderwas maakt bekend dat op DONDERDAG den 23 en VRIJDAG den 24 AUGUSTUS a s des avonds te 7 uren in het Schoolgebouw op de Houtmansgracht Inschrijving zal gehouden worden van Leerlingen voor de Burgeravondschool op eerstgenoemden datum van Leerlingen van den vorigen cursus op laatstgenoemden van nieuwe Leerlingen Het Toelatingsexamen zal plaats hebben op DONDERDAG en VRIJDAG den 6 en 7 SEPTEMBER des avonds te 7 uren Om aan dat Examen te kunnen deelnemen moet men den Het Schoolgeld bedraagt 3 Gulden voor twee ot meer Leerlingen uit één gezin 2 Gulden per persoon Onvermogende ouders betalen geen schoolgeld De Lessen zullen aanvangen op den 10 SEPTEMBER De Secretaris dër voornoemde Commissie Dr F H G VAN ITERSON Mejuffrouw KROPMAN VRAAGT een R G Dienstbode tegen NOVEMBEJ mim DASSEN A 7 os Az Kleiweg E 73 en 73 GËE K1ËSPIJI MËË11 voor allen die het wereldberoemde echte j K K Hof Tandarts Dr PO PP s l Ctw ter gebruikt hebben Boven ieder under Tand water te verkiezen als voorbehoedmiddel tegen Tanden Mondziekten Bij gebruik vaü het Mondwater en Dr POPP s TANDPASTA Tandpoeder f v behoudt men gt edü gezoude en scliooiie Tanden eeu eerste vereisohte tot het behoud van oene gezonde maag Dr l ÜPP s Taiidploiiibeersel om zelf holle kiezen te vullen Dr fOPi s Kniideiizeep is met het grootste succes ingevoerd tegen iedoru soort van Huiduitslag POPP S Koiinebloeiii Oliezcep fijnste en beste Toilet Zeep WAABSVaUWING 0f Alle bestaande namaaksels van Anatherin Wê F Montwater zijn voor de Gezondheid schadelijk b volgens analyse daarom waarschuw ik hiei J mede het geëerde publiek voor aankoop van l f zulke namaaksels ür J O POPP K K Hof Tandarts en uitvinder der AnatherinPreparatm te ïfeefiefi Depots van alleen echte Annthorin Preparatun biivinden zich te Gouda bij de firma J C Zoldeurijk Co Drogist op de Markt te Eotlerdam bij F E Viiu Santen Kolff te s Hage bij J L F Snabilié apoth te Delft bij A J an Kijn te Schiedam bij C Malta Gz te Leiden bij E Noordijk te Amsterdam bij F van Windheim k Co en H H Uloth C apotheek te Utrecht bü G H N van Spanje idem Lobry Porton Droogisten Alle lichte rhumatischeaandoeniogeQ worden na een kortstondig gebruik van de J Abshaubbin s of Anti Rhumalische Watten hersteld alsof zij nooit bestaan hadden Prgs 30 et per pakje met gebruiksaanwgzing bij Hoofddepot A BREETVELÏ Az te Delft ea verder T A Ci Tan Deth Mej de Wed Uosiuaii Gouda W F J denUijl Schoonh A Prins Zevenhuizen M J Goudkade Boskoop O Hoogendijk Cappelle S V d Kraats Bleiswijk C B Verheul Oudewater A Bos Berkel J van Dorp Zoeteripeer A Kauling Alphen Webr Kauling Bodegraven K Oosterling Haastrecht Gebi Kauling Woerden i v d Geur Waddinxveen ¥§§ 1 Mi IKIMK Dagelijksch VOORHANDEN Pjjne Doperwten Raspererwten Capucgners Aardbeziën Kersen Fraraboozen kleine Worteltjes Groote Boenen Postelein INMAAKFLACONS van af 22 CENT Prima Zandaardappelen a 5 cent het pocd Blauwe KASDRÜIVEN J GKRKITSEIN KORTE GROENENDAAL Schroefsloomboot Alida DAGELIiKSCHE DIENST Gouda Moordrecht Gonderak Nieuwerkerk Ouderkerk Krimpenen Kapelle a d IJsel Stormpolder Kraliugscbe Veer Rotterdam v v Vertrek van Gouda Nieuwe Veerstal Maandag en Dinsdag a morg 5 Woensdag s morg 6Vs en s av ö j Donderdag s nam l s Vrydag en Zaterdag s morg O uur Vertrek van Rotterdam Oude Hoofd Maandag en Dinsdag s nam IVs Donderdag s morg 5 eu s nam 5 overige dagen 3 uur s nam Goedkoopste gelegenheid voor PERSONEN VEE en GOEDERENVERVOER Aanteekengeld wordt niet gevraagd Op de adressen gelieve men te schrjjven tperAHda Pakjes en Boodschappen ie bezorgen aan de Boot of Markt No 90 bij den Ondernemer F VAN DTKECHT MADERA 45 50 en 60 centen de HALVE FLESCH Prima Kwaliteit Wed C van ülJE zjjn geheele tijd vrij hebbend zoekt bezigheid t ziJ SCHRIJFWERK het doen van kleine I REIZEN of iets dergelijks Adres onder No 1707 aan het Bureau dezer Courant De VOORHANDEN 2IiKSTB£EiS uitgave KOKSMA worden tegen zeer lage prijzen opgeruimd bjj den Boekhandelaar Lange Tiendeweg De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de nitjave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden ii 1 25 franco per post 1 50 BINNENLAND GOUDA 18 Augustus 1888 Onze vroegere stadgenoot de heer P Nortier leeft met goed gevolg akte examen gedaan voor hoofdonderivijzer Heden heeft de heer H W van Nes alhier met goed gevolg het eerste gedeelte van het notarieel staatsexamen afgelegd Gisterenmiddag heeft raen door insluiping bij don winkelier B in de Peperstraat een onder een stolp geplaatst gouden horloge uit de binnenkamer ontvreemd Jl Woensdagnamiddag ten 2 ure had te Oudewater onder schoon weder de aangekondigde harddravorjj plaats van paarden in Nederland geboren onder den man die niet meer dan iéa prya op korte of lange baan gewonnen hadden van wege d aldaar gevestigde Harddraverij vereeBigiBf VooTiraarts en met de navolgende prezen en premién werden bekroond als volgt De hoer W H Brom te Utrecht voorzijne bruine merrie Wilhelmlna ber jder de HeerA Bos met de prqs van ƒ 100 De heer G Matze te Boskoop voor zijne bruine merrie Marie beryder de eigenaar met de extra prijs van ƒ 50 en ƒ B voor Hen pikeur geschonken door den Kere Voorzitter de Edel Aohtb Heer G Conicck Westenberg burgem van Muiden De heer D de Bruijii te Waarder voor z jne stekelharige bles Juno berijder do heer D deBrugn Jr de 2e premie van 3B Do heer C de Jong te Nieuwerbrug voor zijne bruine merrie de Volharding berijder de hoer A Bruijncs de Se premie van ƒ 20 De hoer W H M Doorman Vice hield eone flinke toespraak tot de Ie 3e en 4e winner evonsioo richtte de Eore Voorzittor tot de 2o winner eenige woorden als bewijs van volharding in zijn kampstrijd Ëene menigte belangstellenden uit deze gemeente zoowel vreemdelingen waren hierbij tegenwoordig De Commissie heeft alle eer van hare taak Ben negental mededingers hebbon zich aangesloten waarvan enkelen na den t jd van aangifte worden vervallen verklaard Na afloop had in hot hdtal Doele van den heer D Boer oene rtSunio plaats onder genot van een flink muziekcorps uit Gouda Do gemeenteraden van Polsbroek Utrecht en Vlist Zuid Holland hebbon besloten hot onderwijzend personeel aan do gemeenschappelijke school to Polsbroek tegen 1 Oct a s to vermeerderen door hot aanstellen eener onderwijzeres op oen salaris van ƒ 500 Wij lezon in do Staats Courant vaji Vrijdag Reeds terstond bij iiaar optreden zag Zr Ms Hegeering zich genoodzaakt te overwogen wie iu de plaats van dei weldra aftredendou Gouverneur Generaal als s Konings vertegenwoordiger tot het voeren van het bestuur over s Ryks overzooscho bezittingen in Azio zoude moeten worden voorgedragen Het heeft den koning behaagd tot uvornourGeneraal van Nedorlandsoh Indio te benoemen den heer mr C Pijnacker Hordijk oud Minister van Binnenlandsche Zaken on Hoogstdeszelfs Commissaris in Droste De heer mr l ijnacker Hcmiijk den aan zqn nieuw Staatsambt vorbonden eed in s Konings handen afgelegd hebbende l nu op Vrijdag den 24n Aug 1888 den vadertaallachea grond verlaten met het voornemen viyi aeh op den 30n d a v op het stoomschip 8umati j van de Maatschappij Nederiand te Marseille voor de reis naar Batavia ter aanvaarding yner hooge vaardigheid in Neder landschIndic in te schepen De ondorgeteekende geeft hiervan langs dezen weg aan het Nederiandsche v lk kennis opdat ieder zulks verlangende en al of niet daartoe opgewekt of vtSorgogaan door leeraars priesters en geestelijken der versohillenrle Nederiandsche Christelijke of andere godsdienstige gezindheden gclegODheid hebbe aan zijna plichtmatige smeekiugon voor den Koning en Hoogstdeszelfs Huis im Regëaring ook de bode toe te voegen dat de reis van d Óouv Geu mr C Pijnacker Hordijk en ijn gezin voofipoodig en zijn bmtuur door God gezegend Indië tot heil Nederhiod tot roem en den Koning der KoniBgen tot vorheerlgking zij De Minister van Koloniën KïVCHENlCS Wil de tegenwoordige Begeering de Staatscourant meer dan vroeger gebruiken om de mededeelingen te doen en om het publiek op de hoogte te houden van zaken die alleen aan de Begeoring ten volle bekend zijn dan juiohen wij dit zeer toe Maar het nut van oen medodeeling als de Minister van Kolomen gisteren in zijn welbekenden omslacbtigen stijl in dat blad deed plaatsen vermogenwij niet in te zien De feiten daarin vermeld waren sinds lang bekend en men mag aannemen dat de geloovigen die don zogen des Hemels op de reis van don Gouverneur Generaal en zyn bestuur verlangen af te smeeken aan dit voornemen kondon gevolg geven zonder opwekking tan de zijdeder Kegeering Men zou kunnen vragen waarom juist voor dit enkoio geval een dergelijke opwekking wordt gegeven Er bestaat voor do geloovigen evenveelreden over elke andere rogocringsdaad den zegoB des Homels af te smeeken Is over deze manr als de St Ct telkenmale moest dienen om het publiek daartoe op te wekken kon zij wol dagelijks met dergelijke aanschrijvingen worden gevuld Hot komt ons voor dat dit minder ligt op doo weg der fiogeering zelfs eenor christelijke Kogoering die toch ook op de spontane uiting van het godsdienstig gevoel der natie prijs moet stellen Gelukkig bepaalt de minister zich nog maar tot oen opwekking t aan elks persoonlijke opvatting overlatende of hij meent daaraa gevolg te moeien geven Daarom heeft zijn woord een onschuldig karakter Maar destap tot de uitschrijving van oen officioeleu bededag is spoe lig godaan en daartegen moeten wü bg voorbaat ten stelligste waarschuwen De Regeering zou daarmede treden op een terrein dat het hare niet ia en zich een bevoegdheid aanmatigen die haar niet toekomt Fad Omtrent den opstand in Bmtam deelt het Bat Handelsblad do volgendo bijzonderheden mede To Tjilagoii zijn bijna allo huizen vorwoest en bijna geen meubel i heel geblovan Alles ligt verbrijzeld overal hoen verstrooid De telegraafiyuen worden ook doorgesneden zcMdat borichton omtrent de onlusten voel vertraging ondervonden op De treurigste aanblik gaf echter het gezicht van de vermoorden Mevr Gabbels werd voordat men haar met talloozo houwen en steken doodde de meest oomenscholijko wijze mishandeld Toen een der berichtgevers van hel Bat Hand haar vond ademde zij nog evenals een barer kinderen doch zonder tot bewustzijn te zös gekomen stierf z j spoedig daarna De heer Oubbels werd door de mnitelingot overvallen terwijl hy aan den arbeid zat Moedig schijnt hij zich ie hebben verdedigd terwijl hq blijkens de bloedsporen al vechtende vluchtte van de eene naar de andere kamer tot hg ia een der slaapkamers ontzield ter aarde viel Jfevr Dumas on haar kind oen zuigeling zijn hoewel zwaar gewond behouden gebleven Niet alleen menschen maar ook de dierea aan Europeanen toebehoorend ziju door da muiters gedood en vermiukt Wat de oorzaak van het oproer i geweest vaat men nog niet De officieele bericbteo verklaren dat deze nog in het duister ligt Het BatamaoHseh Handelsblad meent de aanleiding te moeten zooken in het feit dat mot gestrengheid van de bevolking geeischt werd dat deze de landrento in don vorm van zilver zou voldoen terwijl zij slechts in staat was rijst te leveren Het gerucht loopt ook dat de destijds beruchte 8aham dien men reeds lang dood waande de hand in hot spel zou gehad hebben Van wel ondorrichte zijde schrijft men nog aan hetzelfde blad Het zou zeer zeker gcwenscht zijn en misschien een helderder licht over den opstand in Bantam en de raddraaiers daarvan ontsteken als de regeering zoo spoedig doenlijk oen onderzoek wilde instellen naar de wijze waarop do padi Radon Penna zijn familie bijtijds in veiligheid heeft gebracht Vervolgens hoe en wanneer hij zelf nog zoo juist ter snede is ontkomen Men stelle zich bij zulk eeu onderzoek evenwel niet tevreden met een of ndor verhaaltje van den betrokkene zolven maar men doe hem zijn gaan en komen ziJn doen en laten kortom al zijne haudelingeii van Zondag tot Maandag tijdstip van het uitbroken van den opstand bewijzeu Misschien komt men dan wol verrassende zaken te welen Een landvorhui er pas naar do Z A republiek vertrokken schreef onlangs vandaar aan de Midd Cour Wij kwamen behouden te Pretoria aan De timmerlui uit ons gezelschap werden dadelijk aangesteld voor ƒ 9 60 per dag mijn reisgenoot en ik die in Nederland twee jaren met de onderwijzersakte in den zak hadden goloopen hadden hier dadelijk de betrekkingen voor het grgpeu Ik heb uit de vele aanbiedingen die mij gedaan zijn het aanbod aauifenomen van den heer v H volkraadslid voor Waterberg Ik kwam daar ua nog 8 dasjen reizens met den ossenwagen aan Ik sta nu aan het hoofd eenor school met aanvankelijk 14 leerlingen De helft der schoolgehleu wordt door de ouders de andere helft door het gouvernement betaald Hot is hier een prachtige gezonde streek sinaasappflon vijgen abrikozen perziken enz groeien hier in de prachtige tuinen en meester inag er vrij in loop en pluk moet zich mnnr i et vreemd hou Geen onzer bekkiagt ch de vesfiging in Transvaal