Goudsche Courant, zondag 19 augustus 1888

Weldra sal het nieuwe gebouw waarmede het gesticht Meerenberg vergroot is geworden in gebruik kunnen worden gesteld en daarmede aah deze reeds zoo belangrgke inrichting een uitbreiding gegeven worden waardoor het aantal verpleegden van bqna 800 zal kunnen worden gebracht op ruim 1200 Als bewqs dat de ondernemingsgeest in Nederland nog niet geheel is uitgedoofd en hoe hoog de HoUandsche aannemers in den vreemde staan aangeschreven wordt aan de Amh Crt uit Groenlo gemeld dat op verzoek van de directie belast met de uitvoering van het kolossale werk het graven van het Noord Oostzoekanaal waarvan de kosten voor het geheel begroot zijn op circa 15 millioen mark de aannemers B A Wiegurink of de firma H T Wiegerink zich naar Kiel hebben begeven om zich op de hoogte te stellen van dat enorme werk en zoo mogelqk mede te dingen naar de aanneming Maandag is van het terrein der lersche tentoonstelling te Londen de luchtreiziger Simmonds met vqf anderen met een ballon opgestegen in de hoop van daarmede Weeuen te zullen bereiken Zij namen eenige dekens en een kleinen voorraad levensmiddelen water en brandewijn mee Bij Margate vonden de reizigers de stroomingen ongunstig voor hun plan en z j daalden wijselijk neer in een tarweveld na eene hoogte bereikt te hebben van 7000 voet Een nieuw model militaire mantel die by het Duitsche leger zal ingevoerd worden schijnt zeer practisch te zijn Uit twee van die mantels kan men een tent samenstellen die volkomen beschutting tegen den regen geeft De mantel weegt met de stokken voor de tent twee kilogram üe stokken zqn zoo gemaakt dat zg op het ransel passen Voorloopig zijn by twee fabrieken in Miilhausen 30 000 stuks besteld a 9 mark p stuk Het Kamerlid de heer Domela Nieuwenhuis heeft weder geantwoord op het antwoord der verveners Hij bljjft bij zgn eisch dat de verveners de oiynistheid bewijzen van zaken die hy meent dat reeds lang bewezen zijn In de weigering der verveners om het geschil aan een scheidsgericbt te onderwerpen ziet hij hun onmacht Hierdoor sterk zal hij zeker nu weldra opnieuw gaan poneeren tegenover andere werkgevers op grond van gegevens hem uit even vertrouwbare bron verstrekt als waaruit hy voor zijn poneeren tegenover de verveners putte foneert hy bqv tegenover de steenfabrikanten daU zullen een gewezen knecht van deze of die firma en een autoriteit wier bedrijf in het duister ligt maar die in elk geval wol eens in een steenbakkerij is geweest zyo zegslieden zijn en als de fabrikanten het onware eener zoo luchthartig gestelde beschuldiging door het openleggen van hun boeken aanbieden te bewijzen kan hy weer victorie kraaiend roepen Ziet ge wel ze durven niet Of echter zulk een gemakkelijke overwinning hem behalve persoonlijke zelfvoldoening en wat handgeklap van lieden die hetzij uit gemis aan eigen hersens of om andere redenen door dik en dun met kern gaan ook zedelyk verheffen zal in de oogen van lieden die zelven denken kunnen meenen we te mogen betwijfelen md De proefnemingen met de vacuum rem dezer dagen op de Oooische stoomtram gehouden in tegenwoordigheid van vele deskundigen hebben uitstekend voldaan De irvacuum rem berust wat het stelsel betreft gelijk zeeds het woord vacuum aanduidt op het luchtledig Het voordeel daarvan is dat de guttaperchaslangen vanzelf elkander verbinden dus in geval van scheuren of ander ongeval weder onmiddellijk aansluiten zoodat ran stoornis bij het remmen geen sprake kan zijn Herhaaldelijk werden op den proefrit zoowel de geheele trein of een enkele wagen tot stilstand gebracht zonder heviger schok dan men by elke remming ondervindt en wel in een paar seconden tijds of op een wagenlengte afstand De machinist heeft oen zachtwerkondo kruk slechts een slag om te slaan terwyl de passagier indien noodig slechts een pen heeft uit trekken bij definitieve invoering door een nog gemakkelijkor hulpmiddel om het luchtledig te verbreken d i het rytoig van de overige af to zonderen Na al dete voordeelen verdient ook het geldelijkein aanmerking te worden genomen De kosten vande rem voor zoover de locomotief betreft zyn 4 20 terwyl de doorvoering per rijtuig hoogstens ƒ 1 20 kost De Berlynsche leidekker Bobert Heinemann werd Woensdag jongstleden door zyn elQarig zoontje van den dood gered Hy werkte aan het dak van een hoog gebonw in de Friedrichstrasse toen in den namiddag zijn zoontje hem koffie bracht Daar de vader met zijn werk noiMiiet gedaan had riep hy den knaap bij zich op hffdak Met een koord om het lijf die boven aan de schouw wal vastgemaakt ging Heinemann naar de goot om daar zijn werk voort te zetten Terwyl de knaap de eetwaren uitpakte bemerkte hy met schrik dat de koord aan den schoorsteen was losgegaan en zijn vader daardoor naar beneden gleed Zonder een oogeublik zyne tegenwoordigheid van geest te verliezen sprong de knaap snel toe en kon nog tydig de koord vatten om den val zijns vaders te verhinderen Terwyl deze zich met de eene hand krampachtig aan de dakgoot vasthield en zyn lichaam in de lucht zweefde riep de kuaap die met buitengewone inspanning de koord vasthield uit al zijne krachten om hulp een metselaar kwam toegeloopen en hielp den leidekker weer naar boven haleu Do ontroering des vaders was onbeschryfelijk hij kuste het kind dat door zyne spoedige hulp den vreeselyken val voorkomen had en hield niet op het aan zyn hart te drukken Er zal vooreerst dagelijks een spoortrein uit Pest naar Constantiuopel vertrekken De vracht bedraagt ƒ 110 per persoon De nieuwe spoorweg is op Turksch gebied eenigszins zonderling aangelegd De aannemer nl die per meter betaald werd heeft de spoorstaven daar zigzagsgewijze gelegd hetgeen wel voordeelig was voor lyn beurs maar niet bevorderlyk voor den spoed is Do reis van Weeneu naar Constantinopel wordt nu in 48 uren gedaan en men kan thans in 82 uren van Parijs naar de Turksche hoofdstad sporen Volgens bericht in de Italiaansche couranten heeft de regeering te Rome op den 7den Augustus 11 eene overeenkomst aangegaan met de Stoomvaartmaatschappy Nederland waarbij bepaald is dat door deze voortaan Genua in plaats van Marseille op de uit en thuisreis tusschen Nederland en Java zal worden aangedaan Eenige moeielykheden die zich hadden opgedaan ten gevolge van den inhoud der conventie van de Italiaansche regeering mot de Italiaansche stoomvaartmaatschappij Subattuio werden uit den weg geruimd vooral ten gevolge van den invloed der hoogste autoriteiten van Genua Men ia in Italid bijzonder ingenomen met deze directe verbinding met Nederl Indie en met de Nederlandsche haven Naar wij vernemen had de Nederlandsche regeering bereids toegestemd in wijziging van het postcontrart met de stoomvaartmaatsch Nederland die hiervan het vervolg zal zyn Door den korteren afstand Genua Port Said en het gelijke tijdsverloop voor de overlandsreis tusschen Amsterdam Marseille en Amsterdara GenuB wordt het triyect iets verkort Voor hot verkeer van de passagiers en de goedureu over Genua worden met spoorwegmaatschappijen en anderen regelingen getroffen die spoedig zullen worden gepubliceerd Het hoofdbestuur van den Nederl Kalk en Steenbewerkersbond een der bij den sociaal democratischeo boud aangesloten vereenigingeu heeft aan den heer V d Eelts lid der Tweede Kamer een schryven gericht van den volgenden inhoud f Het hoofdbestuur van den Nederl Kalk en Steenbewerkorsbond gelezen hebbende de handelingen der Tweede Kamer van 11 Mei j l en uw tot den heer F Domela Nieuwenhuis gerichte woorden En wanneer de interpellant en andere apostelen van den beteren tijd het land willen doorgaan goed doende dan zullen zij voor de bevolking meer verkrijgen en onder haar meer uut stichten door de opwekking tot eigen krachtsinspanning tot ingetogenheid matigheid en spaarzaamheid Meent dat u misschien niet ongenegen zou zyn eenigszins in dien geest zooals u een ander aanraadt werkzaam te zijn en ons arbeiders eens duidelijk zou willen maken hoe een arbeider in den tegenwoordigen tijd nog ingetogener en matiger kan leven hoe het hem nog mogelijk is te sparen en noodigen wij u mitsdien beleefd uit op te treden als spreker in eene openbare vergadering voor werklieden met discussie om ons uw gezegde meer en meer duidelijk te maken maar dit toch zeer zeker voor ons allen van het grootste belang is I Hopende dat u ons voorstel aanneemt laten wij geheel aan u over dag en tijd te bepalen doch liefst zoo spoedig mogelyk en verblyven wij If f door den Sevretaru van het koofdbettuur De strijd tegen de zaakwaamemery is in den laataten tyd met kracht opgenomen door eenige notarissen uit de noordelijke provincies dié den 29sten Juli jl eene vergadering hebben gehouden te Gromngën waarin o a is besloten een adres tot de regeering te richten ten einde maatregelen te nemen tegen de zaakwaaroemerij De vergadering echter wa van oordeel dat om op goed gevolg te kunnen hopen het wensohelijk zou zijn eene krachtiger en meer algemeeoe demonstratie uit te lokken Tot dat einde is eene vergadering van notarissen en candidaat notarisseu opgeroepen Ie Utrecht in de groote zaal van het Gebouw van kunsten en wetenschappen tegen Zondag 2 September des namiddags te 1 uur De Broederschap der notarissen in Nederland gaf in hare te Haarlem gehouden algemoene vergadering een blijk van adhaesie aan de pogingen der notarissen uit het Noorden door een krediet van ƒ 250 toe te staan tot bestrijding van de kosten der te Utrecht te houden vergadering In deze vergadering zal aen ontwerp aclres aan de regeering worden vastgesteld dat vooraf aan alle notarissen en candidaatnotarisseu wordt toegezonden Dat ontwerp legt vooral nadruk op het gevaarlyke der zaakwaarnemerij voor het publiek dat wordt overgelaten aan onbevoegde en onbekwame personen en op het onbillijke ten aanzien van de notarissen aan wie de wetgever hooge eischen stelt van bekwaamheid terwyl de zaakwaarnemers geheel vry zijn geen examen behoeven te doen ouder geen toezicht staan en geen tarief hebben zoodat zij natuurlijk het notariaat ondormynen en de bolangen van het publiek in gevaar brengen De conclusie van het ontwerp adres is niet zeer scherp geformuleerd zoodat ook de wettelyke bepalingen die men zou wenschen niet juist omschreven zijn Dit kan echter in de vergadering van 2 S eftember worden aangevuld Volgens het concept zou men willen verbod tegen het uitoefenen van zaakwaarnemery als bedryf evenals de uitoefening der geneeskunst door onbevoegden verboden is Men schryft uit Limburg In De Tijd en andore bladen werd onlangs gewag gemaakt van een voorval aan het grenskantoor te Ëijsden waarbij de rijksontvanger aldaar van den bisschop van Luik inkomende rechten zou hebben gevorderd van de kerkelyke utensilién die deze kerkvoogd medevoerdo Wij zyn thans in staat gesteld de juiste toedracht van het gebeurde mede te doelen welke op het volgende nederkomt De bisschop was op reis naar eene gemeente in zgue diocese om aldaar eene kerk in te wyden en voerde te dien einde mede den bisschopsstaf en myter zilveren ampoules en kom Aan het grenskantoor te Eijsden gekomen werd de bisschop ontvangen doar den graaf de Geloes aldaar by wien hy dien dag zou dineeren en met wien hij onmiddellyk wegreed Door een der volgelingen van den bisschop werd nu aan de douanen getoond eene kist waarin zich de bisschopsstaf en mijter bevonden en die onmiddellijk werd doorgelaten Na deze kist werd nog eene andere getoond mot de zilveren ampoules en het bassin De ontvanger vermeende deze voorwerpen niet anders te mogen laten volgen dan tegen eene borgstelling die bq den uitvoer weder zon teruggegeven worden De bisschop hiermede in kennis gestold schreef een beleefd brieQe aan den ontvanger waarin hy hem te kennen gaf dat deze voorwerpen overal vrij mochten worden ingevoerd De ontvanger bleef nochtans by zijn gevoelen wat hy in een Cen beleefd schrijven aan den bisschop mededeelde Deze laatste die niet in strijd met de wetten des lands wenschte te hande len liet door den graaf de Geloes de verlangde borgstelling geven waaamode dio zaak geëindigd was Dit is de juiste toedracht van het gebeurde Er zyn derhalve geene inkomende rechten gevorderd noch heeft wat ook werd beweerd eene onheuiche bejegening plaats gehad De bisschop heeft zich dan ook geenszins over het voorgevallene beklaagd wol echter de graaf de Geloes die er den minister van justitie tot wien zich de Limburgers thans met hunne klachten wenden mede in kennis stelde welke de klacht naar zijnea ambtgenoot van financiën verzond Onlangs maakten wij melding van eene mededeeling door de Indische Locomotief gedaan omtrent een bij de Tweede kamer ingekomen geheimzinnig stuk betreffende Atjeh Thans deelt bet blad daaromtrent de volgende bijzonderheden mede De gepensionneorde en gedAjoreerde kapitein Schultz de steller der memorie die met een zeer eervollen dienststaat het leger verliet is een Diiitscher Gedurende zyn militaire loopbaan alhier schynt zijn diepe verontwaardiging te zijn opgewekt door de willekeurige en onrechtvaardige bejegening die sommige officieren en minderen van hooggeplaatste officieren voornamelijk aan de bureaux te Batavia ondervinden en waarin zij in s hemels naam maar berusten om hunne carrière niet geheel te vernietigen In Europa teruggekeerd heeft hij hiervan eene belangwekkende memorie opgesteld en naar wy om verschillende redenen meenen te mogen aannemen op aandringen van hooggeplaatste personen te Berlijn by de Nederlandsche Tweede kamer ingediend Bezwaren moeten daarbij o a zijn kenbaar gemaakt wij weten natuurlijk niet of zij gegrond zyn tegen den overste C Deijkerhoff onlangs benoemd tot ridder van den Ned Leeuie en tegen luit geueraal Bouwmeester o a naar aanleiding van diens eedsaflegging voor den krijgsraad in zake kapt Willink Ketjen Eene byzondere wellicht zeer juiste in ieder geval treffende lezing wordt gegeven van hot uiteinde des bekenden sergeant majoors Kansonnette Er wordt gezegd dat deze jonge man van eeu aanzienlijke Bel ische familie hier eerst bekend stond als een oppassend kundig en beschaafd militair dat hij de eerzucht en hoop had eens officier te worden dat hij echter baloorig werd door de bejegening ondervonden niet rechtstreeks van zijn toenmaligen kapitein een braaf en weldenkend officier maar van de Bataviasohe bureaux dat degradatie hem alle hoop op bevordering ontnam hem onverschillig deed worden van kwaad tot erger vervallen tot hij eindelijk als deserteur te Atjeh werd opgehangen Ook de beschuldiging van valsche eedsaflegging tegen verscheiden officieren komt in de memorie voor afaaking van verdienstelijke officieren wegens persoonlijke rancune of andere redenen wordt aan sommige chefs ten laste gelegd Wij herhalen of dit stuk geloofwaardig is of het in allen detle juiste bijzonderheden bevat kunnen wij niet beoordeelen Zoo belangrijk bleek het echter in ieder geval dat de minister van koloniën in wiei s handen het is gesteld hel de opzending naar Batavia wsardig achtte om door het legerbestuur een onderzoek te doen instellen naar de vermelde feiten Dat onderzoek heeft thans op de meest geheimzinnige wijze pbiats Reeds sedert eenigen tijd vergaderen daartoe dagelyks in eene kamer ten huize van don legerkominandant in de Hertogslaan de generaalsmajoor Gey van Pittius en Van Zijll de Jong met kapitein Nieuwenhuizen adjudant van den legerkoramandant Van de resultaten lekt echter tot heden niets uit Bultenlaodsch Overzicht Verscheidene samenscholingen en bijeenkomsten in verband met Ie werkstaking hadden te Parijs plaaU maar er viel niets belangryks voor Ia het noorden bl het intusschon onmatig Ook te Lyon worden de ongrregeldheden voortgezet De anarchisten trachten daar zich aan het hoofd der beweging te stellen Louise Michel heeft zich weer eens in t strydperk vertoond en op een byeenkomst van meer dan 1500 werkstakors te Calais aangespoord tot het omverwerpen van eiken regeeringsvorm La conscience de l humanit remplacera tout a zeide zy Weg met het kapitaal De vergadering ging zeer kalm uiteen Te Calais is op t oogenblik alles rustig Het optreden der troepen er hielden vannacht 200 soldaten de wacht schijnt indruk te hebben gemaakt Een aantal gevangen genomen anarchisten zullen terechtstaan De Duitsche Keizer was te Frankfort a O waar het standbeehl van Prins Friedrich Carl werd onthuld In antwoord op een toost liet Wilholm II zich zeer sterk schoon defensief uit tegenover de Pransche revanche 18 legerkorpsen en 42 mülioan Duitschers zeide de Keizer staan pal dat geen steen van het veroverde zal worden prijsgegeven Volgens het Berliner ïageblatt een niet zeer betrouwbare bron zullen er nog negen generaals der infanterie en cavalerie negen luiie nantsgenoraals en verscheiden generaal majoors in dit jaar op pensioen gesteld of wel in andere dan hun tegenwoordige functie geplaatst worden de tegenwoordige chef van hot militair kabinet des Keizers luitenantgenoraal Von Hancke een man van groote wetenschappelijke ontwikkeling is aangewezen voor de betrekking van Minister van Oorlog terwijl de tegenwoordige titularis Bronaart von Schellendorf belast zal worden met het commando over het eerste legercorps De verkiezingsvoldtocht in de Vereenigde Staten begint levendiger te worden nu de leider der republikeinen Blaine is teruggekeerd Op zyn reis van NewYork naar zyne woning to Augusta in Maine werd de heer Blaine op verschillende plaatsen door zyne aanhangers begroet en verkreeg hy terstond gelegenheid eenige toespraken te houden De heer Blaine zal den veldtocht in hot noorden leiden terwyl de candidaat der republikeinen generaal Harrison zelf in hot zuiden werkzaam zal blyvon Volgens de New York Herald zullen de republikeinen hunnerzijds geen tariefwet by den Senaat indienen maar rich bepalen tot hot bestryden van het vrijzinnig tarief der demooratie gelyk dit by het Huis van Afgevaardigden is ingediend Naar be weerd word ig dit bealuit op uitdrukkelijk verhingen van den heer Blaine genomen De Transvaalsche Volksraad heeft de eerste 18 artikelen goedgekeurd van een ontwerpcontract tusschen de Zuid Afrikaansche Republiek en de Neder laodachZuid Afrikaanaohe Spoorwegmaatsohappy betreffende den aanleg van tramlijnen In den loop der discussie heeft President Krüger in antwoord op eenige hatelijkhedeu van den Afgevaardigde Taljaard over het bevoorrechten van genoemde maatschappij verklaring afgelegd die voor ons Nederlanders of Hollanders gelijk we in de Transvaal heeten van beUng is De tegenkanting tegen het contract zei Kruger is voornamelijk het gevolg van zekeren haat tegen de Hollanders Daarom wilde hij er op wijzon hoe de Hollanders de Transvaal in tijd van noodmet geld geholpen hebban en daarom ook hooptehij dat men met ondankbaar zou zijn tegen dienatie Hij was van plan geweest alle natiën Hollanders Franschen Duitschers enz allen een zeker behing in dezen Staat te geven Hij had ook indeze tramwegzaak de Duitschers een belang willen geven maar de voorwaarden van de HoUandsche contractanten waren zooveel voordeeliger dat die moesten aanbevolen worden ook door hem Daarom zoo sprak by verder laten wij met ondankbaar zyn maar in billijkheid handelen zooals het behoort Laat de zaak op de voordeeligste wijze behandeldworden al zou éene natie dan ook alles krygon Wij moeten toch wel bedenken dat het juist deHollanders zijn diè ons altijd bijgestaan hebben Ofmen het nu weten wilde of niet het is zoo en hetblyft zoo De Heer Taljaard maakte daarop verontschuldigingen wegens hebeen hy gezegd had LUST van BRIEVEN geadresseerd aan onbekenden door tusschenkomst van hot Postkantoor voor de rechthebbenden terug te bekomen Van der Veen Amsterdam M van Doom s Gravenhage J Hoogervont Nieuwkoop H O Visser Sneek D Stuwenberg Utrecht Mej van Driesten Waddingsveen Van REEUWUK J Hunnik BRIEFKAARTEN P Keyzer Gouda De Directeur van het Postkantoor SIMONS COBBESPONDEHTIË Eenige bewoners van don Langen Tiendeweg klagen dat daar bijna lederen avond door de lieve jeugd allerhande kwaad wordt gedaan Wensohelyk ware hetdat de politio zich daar wat meer vertoonde danzoude zulks wel gedeeltelyk ophouden M üargerlUke Stand GEBOREN 14 Aug Mirgnrthi ooders J L van Alten eo M Aoderl 15 Maria ADtoaia oudari H vao Dam va S A Kroon Fraociteoa Hanncoi onden fl Spruyt en J Stolwijk Heodnioi Maria onders O H Siraier eo C van HoTwegen OVERLEDEN IS Ang W de Beer 4 o P i Wakier 14 j M de Quant 1 j 4 m 1 A van Harsegia 67 j 17 M W Putkaner wed D de Mol 611 j i Hagenai 10 m W Urajjniks 10 d ONDKRTKOÜHD 17 Aog 1 Boot 20 j en L vau Willigen 20 j i D Sandera 8Sj en H I Kelder t 1 C G H Sprnit te Kottardam 26 j en A J den Hertog 26 J B L Boom 22 j en J VI Sleenwinkel ie j Moordrecht QKBOSEN Agtoniu oodera H Koopa en M Streng OVERLEDEN 1 den Hraber 2 m OEUDWDr M van der Wilt te Zeienhniirn 26 j en A Bongen 28 j ADVERTENTIÊN Ondertrouwd HENDRIKÜS ALBEBTÜS van LÜBNEN Ttin Gouda EM CATHARINA HENDRIKA JACOBA VERMAAT Oiiterwijk 17 Augustus 1888 Gouda Zondag 19 Aug RECiraK j oüterwijk Zondag 26 Ang Ondertrouwd A VS DIESTELHOB T I Weduwnaar EN G Joh tan der MAECK 1 17 Augustus 1888 De Heer en Mevrouw D H006ENDIJK MuNLtEFF bedanken voor de ondervonden belangstelling bg de geboorte van bun Zoon De Heer en Mevrouw BOERS Coedino betuigen kunnen hartelgken dank voor de vele blgken van belangstelling bg de geboorte van bunnen Zoon ondervonden Rozenburg 16 Aug 1888 Voor de vele bewgzen van deelneming ondervonden bg het overlgden van bnnne geliefde Moeder en Bebuwdmoeder Mevr de Wed A OUDUE geb Swanenbdbo betuigt de Familie baren bartelgken dank Gouda 18 Augustus 1888 Voor de treffende deelneming bg bet overlgden van onzen geliefden Echtgenoot Vader en Broeder betuig ik namens allen mgn oprechten dank De Wed C P CLEMEN8 Oouda 17 Aug 1888 van Luuk De affaire wordt onder dé firma C CTjRMens en zonen op demet den voet alt vTotger door mij en mijnen broeder P C CLEMENS voortgezet V oor bet geven van onderwgs in de Nuttige en Fraaie HANDWERKEN ook ter opleiding voor het EXAMEN beveelt zich beleefdelgk aan Mejuffrouw O M HOOFTMAN Crabetbstraat Q 231a ONTVANGEN de nieuwste MI SMSON STOFFEN J H00GEl lB001li Opnieuw ONTVANGEN Tricot Jozigeiispa qes Losse Broekjes zuiver Wol Tricot voor den leeftgd van 3 a 6 jaar Slechts f 1 25 Ook betere kwaliteiten in ALLE GROOTTEN Meii esjorkjes en Mantel es Wed BOSMAN Tiendeweg D 84 SP Tegen SEPTEMBER gevraagd iemand die flink op de hoogte is van het Hoedenvak Salaris 100 175 galden naar bekwaamheid Adres Hoek Gouwe Haven Er biedt zich aan een FLINKE P G oud 17 jaar goed met paard en rgtnig om kunnende gaan Informatie bg T SLINGERLAND 5 oi icijkereluie r