Goudsche Courant, woensdag 22 augustus 1888

1888 Vrydag 24 Angnstus 9 31747 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken sedert eeuwen met het huis HohenzoUem verbinden Hijn grootvader wiit teer goed wien hy kooa toen hij pnna Frederik Karel tot opperbevelhebber van het derde legerkorps benoemde Zyn ijzeren karakter zijn onverzettelijke wil en zijn strategisch talent maakte prina Frederik Karel bijzonder geschikt dit legerkorps te leiden en de Brandenburgers tot soldaten te vormen die den slag bij Vionville wonnen Wij leven in een ernstigen tijd De beide groote veldheeren die onze legers ter overwinning voerden de kroonprins en prins Frederik Karel zijn niet meer Maar als grondvesters van het Duitsohe rijk zullen z j in de gedachtenis van het Duitsche volk ten eeuwigen dage blijven loven Evenals de Brandenburger met ijzeren kracht en onvrrmoeide werkzaamheid den schralen bodem het dageiyksoh brood ontworstelt zoo heeft prins Frederik Karel den vijand de overwinning ontwrongen want hetgeen het Brandenburgache legerkorps toen kon verrichten heeft het alleen aan hem te danken nËen zaak moet ik er echter nog bijvoegeii Wij kennen elkaar te goctl en daarom wil ik in uw midden mijn vader verdedigen tegen de schandelijke verdachtmaking dat hij iu staat zou zyn geweest iets te later varen van helgein wij ia den grootcn stryd hebben verworven In geloof dat wij zoowel in het 3de legerkorps als in het geheile leger weten daarover is maar ééoe stem dat wü liever 18 legerkorpsen en 46 000 000 inwoners op het slagveld moeten laten dan te dulden dat slechts één steen van ons bezit worde weggenomen Het behoeft nauw gezegd te worden dat het opireden van den niruwcn Duitaohen Keizer een gunstigen indruk blijft maken en de Duitsobera van oordeel zijn lat zijn grootvader niet te vergeefs groote verwachting van hem heeft gehad Een ongeloofelijkewerkzaamheid spreidt Wilhelm II tvn toon het bewyavan een sterk lichaam terwijl zijn eenvoudige oorspronkelijke woorden getuigen van een kraqjitigengeesl De dag van het vertrek naar Weonen ia nog niet bepaald Men wil te Berlijn weten dat Keizerin Victoria Augusta haar gemaal op de reis zal vergezellen I Te Friedrichsruh wordt de Italtaansche premier Crispi verwacht wat geldt als een bewijs van de j voortdurend innige verstandhouding tusschou Duitsch 1 land en Italië Crispi biacht eergisteren een bezoek I aan Koning Humbert te Baldieri om voor zijn vertrek zich met zijn meester te beradm Telkens denkt men zoo in Frankrijk als in tbuitenland dat generaal Boulanger er onder is en telkens springt hij weer omhoog De correspon dent van de Timei had Vrijdag reeds voorspeld dat hij wel in twee van de drie departementenverkozen zou worden want alle drie hadden in 1885 aan anti republikeinen de meerderheid gegeven Alle reactionairen hebben den kwakzalver der vaderlandsliefde gelijk generaal Faidherbe hem noemt gesteund en het lieve leven in de i Kamer zal dus opnieuw beginnen De imperialisten maken van Boulanger den l wegbereider van Napoleon IV en het oud gehaspel wordt dus voortgezet in Frankrijk De eenige troost welke den republikeinen nu blijft is het feit dat Boulangers invloed sedert zijn optreden ook in het noorder depnrtement is verminderd Toen hy den ISden April te Rijssel werd gekozen verkreeg de generaal 172 000 stemmen en dit getal is nu tot 130 000 verminderd De republikeinsche kiezers heten hem ia den steek maar de tegenstanders der republiek bleken zoowel daar als in de andere departementen sterk genoeg om den generaal zijn zetel in de Kamer terug te geven Utircerlijke Stand GEBOREN 17 Aag orcelis oad rB K Poldfrman ea M Pelen 18 Ibertoi ouden W j Derckuti ea M R Tis Wulc Willen ouden G Hooibeek eo u M Spieniinhoek Willeiniiie Joheoni ouden J vsn Loon CD £ Uolthoijtei 19 Johannes Adrieous ouden J Flux en J U Pot 20 Heodrika ooden G de Joi g eu N Burger Cornelia ouders l Castelyn en U de Wildr Ggiliertas Maitiuus ouden H K de Waaien J Dubbel Maria Johaaoa Alegouda ondera A van Leeuwen ea P inijpen Aron ouden M L t ats en Z Sanden OVERLEUEN 18 Aag P Knoop SS j 19 H de Jong 8 20 M T eaa Leeuven 31 10 m Haastrecht GEBOREN Anthonia onden J fan der Berg en M Stram OVESLEDENs C van fltcrer 5 m GETROUWD F U Vermeulen en U Stolk ADVERTENTIIiW TE KOOP voor 24 gulden een zoo goed ab NIEUW Te zien GOUWE C 57 Gouda EüfiBE8A70NSSCBQ0L De COMMISSIK van TOEZICHT op het Middelbaar Onderwas maakt bekend dat op DONDERDAG den 23 en VRIJDAG den 24 AUGUSTUS a s des avonds te 7 uren in bet Schoolgeboow op de Hootmansgracht Inickrijmng zal gehouden worden van Leerlingen voor de Burgeravondichool op eerstgenoemden datum van Leerlingen van den vorigen cuntu op laatstgenoemden van niemoe Leerlingen Bet Toelatingiexamen zal plaats hebben op DONDERDAG en VRIJDAG den 6 en 7 SEPTEMBER des avonds t 7 uren Om aan dat Examen te fcunaen deelnemen moet men den l2 jarigen leeftijd hebben bereikt en een beunje van inenting kannen overleggen Het Schoolgeld bedraagt 3 Gulden voor twee ol meer Leerlingen nit één gezin 2 Gulden per persoon Onvermogende ouders betalen geen schoolgeld De Letten zullen aanvangen op den lO SEPTEMBER De Secretaris der voornoemde Commissie Dr F H G VAN ITERSON TE HUUR HUIS en WERKPLAATS met groote DROOGZOLDËR geheel ingericht voor BLEEKERIJ Huur ƒ 250 Te bevragen bg L SCHENK Markt 141 Tegen hoog loon kan met NOVEMBEReene flinke DIENSTBODE geplaatst worden Adres met franco brieven onder No 1712 aan het Bureau dezer Courant GEVRAAGD GEMEUBILEERDE KAMERS aan of in de nabgheid van de Mai4tt te Gouda Brieven franco onder No 1708 aan bet Bureau van dit blad SNIJBOONEN PRINCESSEBOONTJES TK0SPRINCES8EN Aogorken Witte of St Jan litjes Cklotteo KOMKOMMERS en verder alle soorten Kruiden ZAND AAKDAPPELBN 6 cent het pond XNMAJKFLACQNS van af 227 CENT J GERRITSEN KORTE GROENENDAAL mim mm A V os Az Kleiweg E 73 en 73 De Gfoudsclie Machinefabriek vroeger COSIJN Co beveelt zich aan voor de LEVERING van Gasmachines Gaskachels Gasovens Gaslampen enz Agentuur voor SIEMENS Lampen en SIEMENS Branders S tflpersdruk van A Kktvkiian te Uouda en Nachthemden in verschillende grootten voorradig Solide Stof en prachtige afwerking Naar MAAT bestelden zonder prgsverhooging SCHENK Zn POLAR 8 llEVENS ELIXER l Met de hoofdverkoop van boven C staand heb ik voor O OV D A en coO OUSTREKEN belast navolgende S g HH OroHstera in Gedistilleerd S M P E ETERS J n Markt O J F HERMAN Zoon Tiendeweg 3 W Kinderen y KONiyOS O Oudewater G POLAK Gzn Fabrikant Groningen Er biedt zich aan een BURGERMEISJE P G om als in een GAREN en BAND of MODEZAAK werkzaam te zyn Ook is zg niet ongenegen om in de huishouding behulpzaam te zgn Goede getuigen staan haar ten dienste Brieven franco onder letter B aükn de Boekhandelaars J van BENTUM Zoom te Gouda De VOORHANDEN lOIIiOTiUgi uitgave KOKSMA worden tegen zeer lage prgzen opgeruimd bg den Boekhandelaar A BUIi KlllAi i Lange Tiendeweg Een ware schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en geheime nitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s elfbewaring HoUandsche uitgave met 27 afb Prgs 2 Gulden Ieder die aan de verschrikkelgke gevolgen van deze ondeugd Igdt inoet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt iaarlgks duizenden van een zekeren dood Te verkrggen bjj het Verlags Magazitt te Leipzig Nenmarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland Fransche Sloomververij Chemische Wasscherij Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen H OPPENHEIMER Rotterdam Specialiteit voor het stoomen en verven van alle Kleedingstukken Gordgnen Trgpen met nieuwe patronen geperst Garnituren Kanten Veeren enz Alle goederen kunnen in elkander blgven en worden onschadelgk voor de gezondheid bewerkt eo kunnen in 8 dagen afgeleverdworden Depot voor Gouda en omttreken A VAS 08 Az Kleiweg E 73 en 73a Gouda binnenland GOUDA S3 Augustus 1888 VEEGADEEING VAN DEN GEMEENTERAAD Vrijdag den H Augustus 1888 des namiddaga tea 1 ore Aso de orde De Bekening van de Scbutterij dienst 1887 De Bekening van ds bttiteiig e one inkomsten en uitgaven der Stedelyke Oaa briek dienst 1887 De Bekening der Geiqeente dienst 1887 Het voorstel tot wijziging der Gemeente begrooting dienst 1883 Het schrijven Vsn de Commissie voor de Strafveiordenmgen betreffende de bedenkingen van 6e deputeerde Staten tegen eenige onlanp vastgestelde Venrdeningen pe benoeming van eenon Kassier der Bank van Leening De benoeming van eenen I eeraar aan de BurgerarondschooL Het opmaken eener voordracht van zes personen voor de benoeming van drie leden in hst CoUegie van Zetten voor Bijks directe bebutingen Zooals uit eene advertentie in dit Nr voorkomende blijkt bestaat het rooroemen ook in onze gemeente den 31n Augustas deo veijaardag van Prinses Wilhelmina feestelijk te vieren Het corps OfliciereB der dd Schutterij met den M joor Kommandant H W i Koning aan het hoofd heeft zich tot eene Commissie geconstitueerd om een feestdag te organiseeren Het lijdt geen twijfel of de Ooudsohe ingesetenen waaronder zoovele wanna vrienden van Eet huis van Otuge zaUan mat groot gwuegaB sisa dat de Prinsesse dag ook bier niet ongemerkt zal voorbijgaan Op welken voet het feest zal pbuts hebben de omvang die daaraan zal worden gegeven hangt uatnurlijkörwijze geheel af van den finantieelen steun die daaraan van de zijde der ingezetenen ten deel valt Het voornemen bestaat om s morgens het carillon te doen bespelen s middags groote parade te houden waarna des namiddags van 2 en s avonds gedurende een paar uren een Volks Ooncert zal worden gegeven op de Markt waartoe de groote muziektent zal worden o erioht die s avonds schitterend geïllumineerd zal worden Ten slotte bestaat het denkbeeld een zoogenaamde groote taptoe te houden en met de muziek een optocht te maken door de stad Intusschen zal zich het feest daartoe niet bepalen althans als er flinke en roiale giften inkomen I Is dit laatste bet geval en er bestaat o i geen reden daaraan te twijfelen dan zullen ook ia kinderen en do behoeftigen warden onthaald Het komt ons voor dat bij deze gelegenheid opnieuw zal blyken dat de Ooudsche ingezetenen gaarne bijdragen voor een feest waarvan alle medeburgers kunnen genieten Morgen en overmorgen Vrijdag en Zaterdag gaan de heeren der Commissie rond aan onze huizen om bijdragen in ontvangst te nemen Waar het geldt een feest ter eore van ons geliefd Prinsesje op wie aller hoop voor de toekomst van ons land is gevestigd zal de Commissie zeker olom goarne worden ontvangen en ieder zal met vreugde iets voor dat feest afstaan In een volgend Nr hopen wy te kunnen mededeoleu dat de pogingen om een waardig feest op touw te zetten ook in Gouda uitstekend geslaagd zijnl Mej i van Groos alhier en Mej A M Haentjens Dekker te Oudewater deden met goed gevolg examen lager onderwijs Fransih 833 personen werden Dinsdag ochtend vervoerd met den pleiziertrein die van Den Haag Voorburg Gouda Leiden Alfen en Woerden naar Arnhem vertrok In de Dinsdag gehouden zitting der Rotterdamsche Arr Rechtbank stonden tereoht Twee Goudsohe jongens die op 20 Juli te Roeuwijk lagen te slapen ii i I op de draai van bouwman Houd k Deze een stier geleidende kou er niet voerby en maakte hen dusj wakker Dit wekte zoodanif bun drift op dat zy 1 hem sloegen en ia het walai drongen Eiseh voor P V d B en A A L 10 boete sabsidiair 6 dagen hechtenis Uitspraak Dinsdag a st Vervolgens stond terecht Vf K 24 jaar werkman wonende te Bergamhkcht beklai van in den nacht van 6 op 7 Juli jL te Bergambacht twee konijnen ten nadeale van G de V te hebben weggenomen Bekl ontkende dit opgeunde de beide iconijnen in den avond van dsa 6en te ongeveer 8 a 8 i uur van een onbaksude op den Lekdqk te hebben gekocht Het onware van zijne opgave bleek echter duidelijk uit ds verklaring van den eigenaar die de konijnen te sngeveer 10 uren nog in hun hok had gesien Hei O H vorderde tegen bekl die zeer ongunstig bekwtd staat acht maanden gevangenisstraf De Nederlandsohe Zwembad is thans gaoonstitueerd Als gewoon lid zijn t getreden de Amsterdamsche Zwemdub de Arnhenscbe Zwemdub ds Leidsche Zwemdub de Goodwhe Zwemdub en de HoUandsche DamesZwemclulfc Het bestuur is als volgt ssMengesteld D Vrqdsg president Amsterdam W Weaterman secretaris P C Hooftstraat 14 AaMM Ua 6 Uenri Sijthoff penningmeester Leidan dr J Th Cattie Arnhem en A D van Vraumiagen Gouda commissarissen AW i wrt Een treffend ongeluk viel gisteren te Scheveningen voor Twee zonen van dau keer A Hoogeveen scheepsbouwmeester aldaar met vaeantie van ds kostsékeol te Katwqk thuis imea ia gneisehap van een neef den jongeheer M uit Rotterdam een wandeling langs t strand gaan maken Bij het waterververschingskanaal gekomen bekroop hen den lust een zoebad te nemen Daartoe kozen zü uit de kom tussohen de hoofden in zee waarsèhijnlijk niet vermoedende aan wdk gevaar zij zich blootstdden by wassende zee Zij ondervonden weldra dat t hun steeds mooielijker werd aan de zuiging van t water weerstand te bieden Zij schijnen toen in een kolk te zijn geraakt zoodat de weeke bodem hoe hinger hoe meer onder hen wegzonk tot zü ten slotte onzichtbaar werden en verdronken Hun kleederen werden welhaast gevonden en naar t Politiebareel te Scheveningen gebracht terwyl t jongmensoh dat hen had vergezeld kort daarop t treurig vermoeden dat een verschiikkely k ongeval had plaats gegrepen kwam bevestigen Men kan zich de diepe verslagenheid van de ouders voorstellen Te Scheringen heersoht groote ontsteltenis s Middags werden de lijken gevonden Een belangwekkend stuk in de NiaeteeiUh Century van de hand van het Britsohe Parlementslid Courtney behelst de volgende bijzonderheden over het veelbesproken Ierland In 1841 telde dit land 8 175 000 en in 1887 4 853 000 inwoners Niet meer dan der geheele bevolking woonde in de steden waar de industrie nog te weinig ontwikkeld is en dus niet genoeg als werkgeefster optreedt om de bevolking te lokken Daarentegen verschaft er de landbouw arbeid aan 49 5 percent der bevolking tegen 14 percent in Schotland eu 13 2 percent in Engeland Een opmerkelijk verschijnsel in Ierland is dat onder de bevolking het aantal elders geborenen steeds toeneemt er zijn thans driemaal zooveel aihotten en Engelsohen in Ierland als in 1881 De landverhuizing is in Ierland buitengewoon groot in den loop van 15 jaren verlieten 930 000 Ieren hun vaderland Tegenover groote getalstoename in de professioneele en industriéele ktoSsea stond eene vermindering in den handelastand De vlasteelt en linuenwei verschaften werk aan 22 000 personen in i860 en aan 62 000 in 1885 Van de geheele oppervlakte bebouwden grond in I Ierland was slechts 2 i percent aan de vlasteelt gewijd wdk gewas jaarlyks gemidddd eec oogt van 26 762 ton oplevert terwyl het Vereenigd Koninkrijk dooreen per jaar nog een invoer van 82 911 ton buitenlsndsch vlas noodig heeft Het aantal personen die bij den landbouw werk vinden bleef iu de laatste Ken jaren nagenoeg gelijk maar de Idasse der huisbedienden was zeer sterk verminderd aarvan men de oorzaak zoekt in de aanmerkelijke daling der huren en pachten Ierland bezit een rijken veestapel die onder al den druk des lands nog toegenomen is wat paarden rundvee en varkens betreft In 1865 waren er 548 339 paarden 3 497 648 stuks rundvee 3 697 356 schapen 1 305 953 varkens en in 1887 557 405 paarden 4 157 404 stuks rundvee 3 377 826 schapen en 1 408 456 varkeni Ierland voert dan ook meer vee in Groot Brittannié in dan alle andere land n samen Volgens den heer Courtney zouden de Ieren Wel doen zich meer toe te leggen op sommige kleinere landbouw industrieen zooals de productie van boter eieren hoenders enz en zoude het een zegen zyn voor dat land wanneer er ie spoorwegen in e hand waren Het spoorw net is er nog 300 mylan korter dan de Eagelsche Great Western die door 19 directeuren bestuurd wordt en jaarlijks 5 000 000 pond sterling ontvangt terwijl de lersche spoorwegen met 313 directeuren eene jaarlijksche ontvangst hebben van 3 millioen pond Wat in Ierland vooral noodig is ter oplering der industrie is meer technische opleidiag 4 en gelukkig teeken is de aanwakkerende scheepsbouw te Belfiut wegens de lage loonen en gemakkelijke gemeenaehap met Engeünd Onlangs wSra zooals men zich zal herinneren geklaagd over ernstige gebreken in het examen voor adelborst Die klachten worden nu gestaafd door het officieel verslag in de nStaats Ct van het jongste examen No 48 van de ranglijst heeft aan de eischen tot toelating voldaan en kon dus tot plaatsing worden voorgedragen met eeu totaal van 1186 punten No 49 daarentegen voldeed niet ofschoon hy 1426 punten behaalde dus 240 punten meer dan hij die geschikt werd geacht maar deze no 49 bad onvoldoende gekregen voor t Nederlandsch hetgeen beoordeeld was naar het ichrifteiyk werk voor geschiedenis zoadat niet onwaarschijnlijk zijn yver om zooveel mogelijk over het opgegeven onderwerp te vertellen hem parten speelde in de toepassing van de taalregels Indien het eindcijfer alleen besliste had aan no 49 vermoedelijk no 15 van de ranglyst moeten zijn toegekend wat eene zekere plaatsing voor dezen adspirant ten gevolge zou hebben gehad Naar aanleiding van het in de dagbladen van 21 dezer opgenomen particuliere telegram uit Batavia omtrent bewegingen in Kendiri en Soerabaya is dogr den Minister van Koloniën aan de GouverneurGenoraal van Nederlandsch Indie om nadere berichten ter zake getelegrafeerd en daarop bij telegram van gisteren het volgend antwoord ontvangen Residenten seinden dat toestand overal rustig is Nergens iets gebeurt dan de opvatting van verdachte personen die zonder verzet plaats vond De paniek onder de Europeanen is ongegrond en denkelijk een gevolg van het gebeurde in Tjilegon Volgens rapporten goen gevaar voor rustverstoring De Nederl geref zendings vereeniging die arbeidt op Midden Java heeft aan den zendelingonderwijzer Zuidema opgedragen de oprichting van eene opleidingsschool voor jonge mannen uit de Javanen alzoo mannen uit het volk voor het volk De som voor die inrichting noodig is ƒ 10 000 welk bedrag binnen drie maonden moet byeen ziJn De school zal gebouwd worden op het erf Rotterdam aangekocht door zendingsvrienden te Rotterdam uit de opbrengst van eenen bazaar twee