Goudsche Courant, vrijdag 24 augustus 1888

met de ingeademde lucht z g in het verkeerde keelgat waardoor plotseling de ademhaling wordt geatremd en de zwemmer ook buiten staat is om hulp te roepen T n Keuciauiu Kliool n ar mi L W C Keucheniua en i uen broeder mr Keucheuifu den president Tan het genootschap voor in en uitwendige tending te Batavia Het JioMdebilad verneemt dat door den minister van waterstaat een maatregel is genomen welke ongetwijfeld hot postverkeer hier te lando ten goede zal komen Tegen 1 October sullen U van wege de postadminiatratie verkrijgbaar gesteld worden gesloten briefkaarten een soort hlock nole met daaiDp gedrukton vyfcents postzegel en voorzien van gegomde geperforeerde randen De grootte dezer kaarten verschilt wanneer zy gesloten zijn niet veel van die eener biiefkaart juaar de inhoud er van is aan de oogen van nieuwsgierigen onttrokken Het openen der diohtgevouwen kaart geschiedt door afscheuring der geperforeerde met de gom aan elkander gehechte randen De arrondissemonts rechtbank te Maastricht heeft een 1t jarigeu jongen kantoorbediende aldaar wegens diefstal van een bankbiljet van 1000 frank dat hy uit een ter verzending aangeteekeuden brief had genomen veroordeeld tot 3 maanden gevangenisstraf De rechtbank hoeft daarby aangenomen dat de knaap met oordeel dos onderscheids heeft gehandeld Mr S Vissering is gisteren nacht te EUekom waar hij de tomer doorbracht overleden Geboren in 1818 te Amsterdam studeerde Vissering aan het Athenaeum aldaar in de rechten waarna hij van 1842 tot 13 t7 practiseerde als advocaat Van 1847 tot 1850 was hij hoofdredacteur der Jkshrdmmche Cuurant van 18B0 tot 1879 hoogloeraar te Leiden In 1879 werd hij na den val van hot ministerie Kappeyno minister van financiën in het kabinet Van Lynden Hij bleef deze betrekking bekleeden tot 1881 en diende een ontwerp in tot het belasten van het kapitaal in portefeuille dat eohler met andere van dien aard het lot deelde van niet tot wet te worden verheven Behalve vele tijdschriftariikelen die later in dne bundels llermmringm voreenigd zijn en waaronder fflJmuiden zeker wel het meest bekende is schreef Vissering een boek over Het WhselreoU der lüe eetm 1850 en met mr D A Portie je een Geschiedenis dar tariefahervorming iii Eiu eland 1847 In 1880 verscheen zijn bekend Umidboek der praciische staatAutskonikunde dat aan de universiteiten druk werd gebruikt en menigen druk beleefde De hoer Vissering was curator der Leidsche universiteit en commissaris van de Ned Bank 9 Ook te Londen zijn proeven met den luidsprekeudeu phonograaf genomen on volkomen gelukt Donderdag jl werd een toestel door Edison uit Amerika overgezonde b in tegenwoordigheid van een aantal genoodigden en vertegenwoordigers der pers in werking gebracht Nadat de machine was begonnen met Rule Britannia en den lof van dfi Star Sprangled Banner had gezongen kwam een rede waarin de heer Edison de londenscfae pers begroette en die in een zou zuiver amerikaansch accent was gehouden dat men uitstekend het verschil in uitspraak tusschen het amerikaansche JVoeYork en het engelsche JV otf Tork kon hooren Daarna kwam een mannenkoor aan de beurt vervolgens hoorde men de door elkander gonzende gesprekken van een American Bar bonevens muziekuitvoeringen van geheele orkesten Het toestel werd met een toost op den uitvinder redevoeringen de nieuwste uien en een drievoudighoera op den genialen werktuigkundige gevuld enteruggezonden Hbl Vader en moeder wandelen met hun drietal en komen langs oen automatisch eegwerktuig Kom vader zegt moeder splendeer eens negen centen en laat de kinderen zich eens mogen wegen Negen centen Haast een dubbeltje roept vader Dat zou immers wezen de grootste geldweggooierij roept O Saartje Brammetje Rosalietje komt jelui eens hier en gaat nu nerjes naast elkaar op de schaal staan maar goed dicht bij mekaar l Zoo blijft jelui nu rustig staan hij neemt papier en potlood tcerpt drte centen in de opening en schrijf te zamen 82 j Kilo Zoo Ga jij er nu af Saartje maar langzaam blijft 48Vi Kilo dus weegt Saartje 34 Kilo Nu kom jij er voorzichtig af Brammetje 27 i Kilo en Eosalietje 21 En met een glans van tevredenheid op het gelaatvervolgt de pater familia met vrouw en kroostzyn weg Naar de Fl Blatter Als een zwemmer plotseling wegzinkt pleegt men dit toe te schrijven aan kramp Een Amerikaansch geneesheer heeft waargenomen dal dit onjuist is de oorzaak is dat water of schuim in de longen dringt venwicnt argl r utRiS De Münoheners doen hun best om het evenwicht tusschen buitonan binnenwereld te bewan dronken in den natten zomer zoo buitengewoi bier dat Hofbrauh us en Hofbrauhauakeller kocht zijn en gesloten moesten worden tot September In die twee toevluchtsoorden voor dorstigen werden sedert Mei dagelijks 9B00 liters bier getapt en gedronken Evenals cholera en typhus schijnt ook de dysenterie haar ontstaan te vinden in lagere plantaardige organismen bacteriën In de jongste zitting der Fransche Académie de Médecine is deze nieuwe vondst door prof Cornil namens de heoren Chantemesse en Vidal medegedeeld Deze geleerden hebben nl in de faece den dikken darm de mesentriaalklieren en de milt van een aan dysenterie overleden lijder een speclfiekon bacillus gevonden die bij toediening aan proefdieren zoomede bij injectie in den darm na voorafgaande opening der buikholte een ziektebeeld opwekt dat geheel overeenstemt met do verschijnselen van het dysenterisch proces In de ontlastingen van v er andere dysenterielijdors is hetzelfde specifiek organisme teruggevonden De bacil vertoont zich onder het mikroskoop eenigszins gezwollen in het midden heeft afgeronde einden en vertoont in geringe mate eigen beweging Het organisme laat zich in bouillon en op aardappelen en gelatine voortkweken Bij contróleproeven voorts gebleken dat de bacil niet voorkomt in de ontlasting van gezonden Uit Johannesburg wordt aan de Arnheimche Courant onder anderen geschreven Het ziet er in Zululand ernstig uit Een aantal Brilsche troepen zijn reeds op weg en nog worden vrijwilligers opgeroepen t Zululeger bedraagt reeds bij de 20 000 man alleen uit Johannesburg vertrokken 609 Kaffers om bun koning bij te staan in den stryd om recht De Zulu s zijn de besten van alle Kafferstammen Het zijn krachtige flinke mannen eerlijk en arbeidzaam Ook vreedzaam zijn zij want gedurende de twee jaar dat de Regeering van de nieuwe Republiek hen onder haar bestuur had is alles goed gegaan en deden zij niemand overlast Maar uu do Brit zijn cxviliseerenden neus weer in de Zuluzakou steekt h t weer moord on doodslag en kunnen zelfs de Boeren hunne grenzen daar gaan bewaken Tweemaal reeds behaalden do Zulu s eene overwinning zij verioren 5 man terwyl de Engelschen natuuriijk hun verlies niM opgaven als gewoonlijk Gebrek aan ammunitie noodzaakt hen teriig to trekken maar zelfs de Engelsche bladen beginnen den draak te steken met dit excuus dat zij altijd maken Wanneer zul die flauwe verontschuldiging nu eens ophouden roepen zij uit Nu ik denk we zullen t nog wel eenige malen hooren Om het vervelende van de vele wielerwedstrijden wat te breken heeft men er nu ringrijdon aan verbonden Te Bussum hebben jongelieden op bicycles naar ringen gestoken evenals vroeger in de ouderwetsche draaimolens Er werden natuurlijk medailles behaald Zelfs dames staken mee De Minister vi n Oorlog heeft nieuwe bepalingen uitgevaardigd voor hot houden van vrijwillige oefeningen in den wapenhandel voor jongelieden van 17 jaren tot aan den militiepllchtigeu leeftijd en zulks naar aanleiding van de vrij algeraeene instemming welke deze voorbereiding in den lande heeft ontvangen de lust en opgewektheid waarmede aanvankelijk deze oefeningen door vele jongelieden zijn go volgd en do over hot algemeen bevredigende resultaten die verkregen zijn waardoor het voortzetten der proefneming aanbeveling verdient In plaatsen waar infanterie of vesting artillerie in garnizoen ligt zal aan de jongelingen van bovengenoemden leeftijd dia zich daartoe vódr 1 October bij den commandeorenden officier aanmelden gelegenheid worden gegeven om bij de korpsen infanterie en vesting artillerie kosteloos onderwijs te ontvangen in den wapenhandel en voor zooveel do ves tingartillerie betreft ook in de bediening van het geschut terwijl tevens de gelegenheid zal worden geopend aan jongelieden die den practischen cursus bijwonen om kosteloos deel te nemen aan den theoretischen cursus strekkende tot voorbereiding voor den graad van milicien korporaal bij de infanterie of bij de vestingartillerip Da uren bester oor hUi practisch en theoretisch onderwijs zuller XiaBi moeten worden gekozen dat daarbij zof I uogelijk rekening wordt gehouden mot de wMkzaamheden der deelnemers on tevens met da oiflsfrfndigheid dat aan denzelfden persoon gelegenheid behoort gegeven te worden om zoowel den practischen als den theoretischen cursus te volgen Voor het bijwonen van don theoretischen cursus woidt in het idgemeen noodig geacht dat de jongelieden zich minstens de kundigheden hebben eigen gemaakt welke worden gevorderd om respectievelijk bij de korpsen der infanterie en der vesting artillerie als 8dspirant onderoflioior te worden aangenomen Deze kundighëdeh tyn a het schrijven van eene goed leesbare hand h da kennis van de gronden der spelling van de Nederlandsoho taal c het rekenen tot en met de gewone en tiendeelige breuken d de kennis van het Nederlandsche stelsel van maten en gewichten e eenige bekendheid met de vaderlandsche geschiedenis ƒ voldoende kennis dor aardrijkskunde van Nederland Na afloop van de bedoelde cursussen zal door den commandeerenden officier aan een ieder die daaraan met voldoenden uitslag heeft deelgenomen een getuigschrift worden uitgereikt De uitgaven der maatschappij tot Nut van t algemeen over 1887 88 hebben bedragen ƒ 29885 75 waarvan voor kosten van huishoudelijk biMtuar ƒ 8934 kosten der algemeeue vergadering b jna ƒ 5100 aan verschillende zaken tot den werkkring der maatschappij behoorende werd besteed 1 357 De ontvangsten hebben bedragen ƒ 35000 waarvan bijna ƒ 26000 aan contribution zoodiit het batig saldo ruim f 5000 bedroeg Voor 1888 89 zijn de inkomsten begroot op ƒ 35000 de uitgaven op ƒ 46177 zoodat uit het vaste fonds der maatschappij ruim ƒ 11000 ïou moeten gesuppleerd worden indien alle uitgaven óp de begrooting vermeld gedaan werden Die uitgaven zullen evenals in vroegere jaren evenwel vrij wat minder zijn en zeker zullen de ruim ƒ 30 000 uitgetrokken ten behoeve van de zaken tot den werkkring der maatschappij behoorende niet besteed worden Het vasto fonds belegd in Ned elfecten i nog ruim ƒ 175 000 aan renten 7600 opbrengende Zaterdag werd te Utrecht gehouden de vergadering van onderwijzers opgeroepen door den beer Moerman van Oostvoorne om te komen tot afschaffing der vergelijkende examens voor de hoofden van scholen 180 namen waren op de presentielijst geteekend Voorzitter der bijeenkomst was de heer W Degenhardt uit Amsterdam met wien als leden van eene voorloopige commissie waren opgetreden de heeren Lalleman van Amsterdam Moerman van Oostvoorne Van Biet van Katendrecht Van der Zande van Klundert Van Dijk van Leiden Van Gilse van Rotterdam on Versluys van Amsterdam Zeer lange beraadslagingen werden gevoerd waaruit bleek dat men gedeeltelijke afschaffing der examens wensoht met classificatie der scholen naar den grondslag fan de traktementen met behoud van de vergelijkende examens voor de laagste klasse maar afschaffing voor de hoogere klasse Dit zgn de beginselen waarop men een plan zal maken dat opgedragen is aan de leden van genoemde commissie Dat plan zal nader besproken worden in de volgende bijeenkomst Bij de samenstelling daarvan zal tevens rekening gehouden worden met de vele wenken in deze bijeenkomst gegeven Zij die met het plan instemmen zullen oen bond vormen onder den naam Bond tot verbetering van de wijze der benoeming van hoofden van openbare scholen Da hoer De Brazza gouverneur van den Fransch en Congostaat heeft aan een verslaggever van de NewYork Herald verklaard dat de meded elingen van kardinaal Lavigérie betreffende den slavenhandel in de Congolanden slechts al te waar zijn maar dat men der Belgische rogeering daarvan geen verwijt kan maken aangezien een handvol Europeanen in een onbeschaafd land ongeveer twintig malen zoo groot als Frankrijk niet in staat is in eenige jaren al de barbaarsche gebruiken die er in dan tgd van eeuwen gegroeid zijn uit ta roeien Do heer De Brazza had oens een veertigtal slaven gekocht eenige maanden onder voortdurend toezicht gehouden en hun diuirna hutten en wapens verschaft om op een aangewezen stuk grond voortaan vrij te leven Maar de matmen liepen bij de eerste de beste gelegenheid terug naar do streken waar zij vroeger slaven geweest waren en waar zij dan ook weder onmiddellijk bij hunne aankomst door slavanhaalders gevangen werden Een andere proef slaagde beter De heer De Brazza liet 300 man een paar jaren lang onder de beschaafde kustbewoners werken en bracht ze vervolgens naar hun volk terug Het gevolg was dat de slavernij onder dien volksstam geheel is verdwenen de negers zagen in dat men meer verdienen kon met het vervoeren en vorkoopen van de voortbrengselen van hun land den door elkaar te ver sohoggelen Daardoor ontstond handel het beete i middel voor beschaving dat zeide de heer De j jj2a een barbaarsob volk meer vooruit brengt dan preeken of t zenden van bijbels lu plaat van een kruistocht naar den Congostaat te ondernemen om de wilden daar desnoods met de bnindspuit te doopen verdient volgens hem hot aanmoedigen van den handel onder hen veel meer aanbeveling en navolging Namens de minderen van de bemanning der Medusa werd naar aanleiding van de onlangs gevierde herdenking van het wapenfeit van Simonoseki door H J Vreeken aan den minister van Marine een schrijven gericht Adressanten wezen er op dat zij ondanks mondelinge geloften hun door den commandant gedaan nog in Japan later ter reede van Batavia door don schout bij nacht vlootvoogd in de indischo wateren dat zij voor hun gedrag zouden worden beloond tot heden daarvan verder niets hebben vernomen reden waarom zij den minister verüochten in deze hun belangen te behartigen Het antwoord van den minister luidde weigerend het verzoek werd verklaard voor inwilliging niet vatbaar te zijn De Echo springt thans voor da afgewezenen in de bres Het blad gunt den dapperen commandant der Medusa gaarne de eerbewijzen welke hij dezer dagen tor gelegenheid van het gevierde feest ontving Aan hera en aan zyn staf zegt het kwam het leeuwendeel toe maar kou van de rijke oorlogsbuit do bronzen kanonnen die thans te Bronbeek eii elders een rustige rust genieted niet een zeer klein gedeelte zijn afgezonderd als doel voor de bemanning Zou zelfs een bronzen horinneringimudaille niet gaarne en danbbaar zijn aanvaard Zoo de beloften waarop de equipage der Medusa zich beroept werkelijk zijn gedaan maakt belofte schuld en gaat da vraag van De Echo de grenzen van een bescheiden eisch waarlijk niet te buiten De Javabode schrijft in zijn mail overzicht vati 21 Juli o a het volgende De Bantamscfae onlusten zijn geëindigd in zooverre aan het verzet door het snel en krachtig optroden der militaire macht de kop is ingedrukt doch de hoofden vati den opstand zijn nog niet gevat Dat dozen echter op dit oogonblik aan geon voortzetting denken en zelfs gaeue voeling met elkaar hebben zou kunnen blijken uit het gedrag van een hunner die geheel alleen zich met opzet door een onzer schildwachten te Serang liet doodschieten Het is echter noodzakelijk dat ook de anderen drie in getal in handen der justitie geraken zoowel omdat zij hun woelingen anders opnieuw zouden beginnen als omdat eerst dan de rust en het vertrouwen bij de bevolking zullen terugkeeren Reeds nu toch is het duidelijk dat er geen sprak is geweest van een eigenlijken volksopstand maar wel van eene samenzwering door eenige eerzuchtigen eu ontevredenen op touw gezet die zich gekrenkt achtten niet door het Ëuropeosch bestuur maar door de inlandsche ambtenaren De voornaamste oproerling en aanstoker hadjie Wasid een man die ar eene zeer bezochte theologische school op na hield en dus vooral in zijne eigene oogen en die zijner leerlingen iemand was van beteekenis had een wrok tegen den inlandschen officier van justitie door wiens toedoen hij in preventieve hechtenis eu voor den rechter was gekomen welk gevool door zijne vrijspraak nog sterker was geworden Een ander hoofdmuiter een der verloste gevangenen was niet minder op dien djaksa gebeten en buitendien op de leden van het omgaand gerecht dat hem tot tien jtren dwangarbeid veroordeelde naar hij beweert op de verklaringen van valsche getuigen bijgebracht door dien djaksa zijn vijand wegens eene vrouwengeschiedenis Etn ander gevangen genomen hodji geeft als eene der redenen van zijn verzet op dat de panghoeloe de officieele priester hem met niet genoeg achting behandelde Aan mannen met zulke gevoelens bezield en in hun omgeving van invloed moeit het gemakkelijk vallen daarvan misbruik te maken en onder het voorgeven dat de godsdienst het gebood en dat de belastingen te hoog waren hunne volgelingen over ta halen tot een aanval op alle gouvernementsambtenaren en hen alzoo ta gebruiken tot werktuigen van hun wraakzucht Hoe dierlijk zij die hebben gekoeld kan men lezen in de uitvoerige telegrammen en brieven van het tooneel des opstands om dan tevens tot da overtuiging te komen dat strenge indrukwekkende bestraffing noodig is en dat alles gedaan moet worden om zulke ellendige moordtooneelen te voorkomen Hoewel nu naar de kansberekening waartoe da geschiedenis de gegevens levert voorloopig eene herhaaling van de Tjilegonsche gruweled wel niet zal plaats hebben zoo blijft het toch de plicht der regeering alles te doen waardoor hot leven en de veiligheid barer ambtenaren zoo Europeesohe als inlnndscho behoed worden voor de mogelijke uit barsting der beestachtige woede van kwaadgezinden Afdoende bescherming door mUitaire macht is in onze uitgestrekte bezittingen op alle plaatsen niet doenlijk Een strikt rechtvaardig zegenrijk bestuur zal zeker den betten waarborg opleveren doch voorshands moet men het kwaad keereu waar men het ziet eu dat kwaad is in het gegeven geval de invloed der hadjis of liever van de slechten onder hen Tegengang of verbod van de bedevaart naar Mekka zou waarscliijnlijk nog meer kwaad bloed zetten terwijl omgekeerd de ondervinding o a in Palembang leert dat het gewicht van do Mekkagangers in de oogen der bevolking vermindert naar mate hun aantal toeneemt Zoolang echter het doen der bedevaart op zichzelf nog eenig gezag geeft zou dit kunnen warden tegengegaan door meerdere bemoeienis van de regeering met de kerkelijke belangen harer mohammedaansche onderdanen en met hnn priesters en door partij te trekken van de naijver die tusschen dezen en de hadjis bestaat zoo kan er geen bezwaar tegen bestaan om een streng toezicht te houden op het openen van pesantrens en om nUJimer aan de hoedanigheid van hadji een enkel voorrecht toe te kennen Met het oog op Bantam in het bijzonder schijnt ook eene verandering van personeel bij het inlandsch bestuur hoogst noodzakelijk dit toch vormt in die residentie als het ware ééne kliek en velen ineenen wellicht niet zonder grond dat daardoor veel illusoir wordt gemaakt van hetgeen de regeering in de daatste jaren tot opbeuring der geknakte welvaart heeft gedaan Tegenotar dat bestuur veel meer dan tegenover de bevolking schijnt krachtig optreden noodzakelijk En hiertegen zal zeker niet worden opgezien door don directeur van binnenlaudsch bestuur die thans als regeeringscommissaris naar de oproerige afdeeling vertrokken is Op Atjeh oischt gelijk in dezen tijd van het jaar steeds het geval is de beri beri tegenwoordig minder slachiofi ers niets is zeker wenschelijker dan dat die beterschap op den duur aanhoude en toeneme waarmede een der grootste bezwaren van onzen toestand aldaar zou ziJn overwonnen De vijand liet onze troepen wat meer met rust doch er liepen geruchten van beraamde aanvallen en ook van het nemen door Afjehsche bondtn van eene bcnting in het rijk u Troejnon waarom een oorlogschip van Padang daarheen is vertrokken ten einde den radja van Troemon zoo nocdig te helpen Boiteolandscb Overzicht De varkiazing van den groóten generaal in drie departementen is te Parijs natuurlijk het onderwerp dat op t oogonblik alle manden en pepn n bezighoudt Hoofdzakelijk is het resultaat verkregen door den steun der rechterzijde die als leidend beginsel sedert geruimen tijd hoeft aangenomen de republiek zoo in de war te sturen dat het publiek naar de monarchie gesteund door de geestelijkheid gaat verlangen Die bom kon anders mettertijd wel eens anders springen dan de zoogenaamd conservatieve heeren zich voorstellen Behalve de medewerking dor rechterzijde heeft wellicht ook invloed op de verkiezingen uitgeoefend dat de Regeeriug al te krasse maatregelen heeft genomen om ongeregeldheden te voorkomen op Boidangers verkiezingstocht Sommige plaatsen waren schier in staat van beleg als raden moge gelden dat men bang was voor vechtpartijen maar niet overal werd die strengheid goed opgenomen ook onder hen die schoon republikeinach geen vrienden van Boulanger waren Intusschen juichen de bUden der Boulangisten en eischen van den heer Floquet de vlag te strijken maar de Temp spoort alle republikeinen aan zich eendrachtig om deregooringt scharen tot verdediging der republiek De republikeinen ontveinzen zich dan ook geenzins den ernst van den toestand Willen zij Boulanger en z n reactionairen met vrucht het hoofd biudan dan dienen zij te beginnen met hun onderlinge vee ten bij te leggen maar dit wordt gelijk reeds meermalen bleek door de radicalen onmogelijk gemaakt De Duitsohe bladen hoeton den haar Crrispi welkom to Friedrichsruhe en uiten hun ingenomenheidover het bezoek van den Italiaanschen minister president aan prins Bismarck omdat dit slechts kanstrekken tot bevestiging van don vrede j Dat de reis van don heer Cri pi zegt de Norddeutsche Allgem Zeitung in verband staat met de staatkunde blijkt indirect uit da mededeoling der ministerieele Riforma die verzekert dat Criapi s reis geen verajdering zal brengen in de tegenwoordige staatkunde van Italië En hoe deze politiek is bleek weer onlangs door do krachtige nota welke Crispi naar Parijs zond In dit opzicht is dus geen twijfel mogelijk Deze mededeeling van prins Bismarcka blad versterkt de opratting dat de beide ministers van gedachten zullen wisselen niet alleen over het drievoudig verbond maar ook over de verschillende politieke quaesties welke tegenwoordig aan de orde zijn Het geschil over Massowah zal dan zeker niet worden vergeten zoodat het zeer begrijpelijk is dat Crispi s reis te Parijs zeer weinig bijval vindt De Czaar zond aan Keizer Wilhelm zijn portret met het opschrift Ter herinnering aan de schoone dagen te Peterhoff De groote herfstparado van hot gardekorps op 1 September zal de oersto groote wapenschouwing zijn die Keizer Wilhelm II houdt en zij zal b zonder schitterend zijn In s Keizers gevolg zullen zich een aantal vorstelijke personen bevinden o a twee Beiersche Prinsen en de Koning van Zweden die in het laatst dezer maand den doop van s Keizers jongsten zoon komt bijwonen zal ook bij dat militaire schouwspel tegenwoordig zijn Banningsen zal geen mandaat voor den Pruisisohen Landdag aannemen Niet zonder belangstelling ziet men den uitslag te gemoet der stemming over het visscherij tractaat in den Ameriicaanschen senaat Gelijk men weet werden in het vorige jaar eenige gemachtigden waaronder de heer Chamberlain uit Engeland naar Washington gezonden ten einde over deze netelige quaestie te onderhandelen De regoering der Vereenigde Staten en dio van Canada deden hetzelfde en na langdurige beraadslagingen gelukte het der commissie een ontwerp te vinden waarmede de regoering van beide staten zich vereenigde De ropublikeinsche partij verzette zich echter met kracht tegen het nieuwe tractaat omdat zij den democratischen president geen triomf gunt In den Senaat is deze oppositie partij sterk genoeg om haar wil door te drijven doch in dit geval w6rdt de kans dat het geschil in der minne worde geschikt natuurlijk uiterst gering Do Canadeesche regeering heeft reeds gedreigd dat zij bij verwerping van het tractaat van geen vergelijk meer wil weten In allen gevalle wordt de beslissing spoedig verwacht daar een voorstel tot verdaging der behandeling werd verworpen MARKTBERICHTEN Gouda 23 Aug 1888 Van het nieuwe gewas waarvan de kwaliteit veel te wonschen laat was heden meer aangevoerd ook enkele partijtjes Gerst en Rogge die tot onderstaande prijzen verkocht werden In de prijzen kwam weinig verandering hoewel de stemming vast was tengevolge het regenachtige weder der laatste dagen Tarwe Zeeuwsche ƒ 8 40 a ƒ 8 78 Mindere Zeeuwschoƒ7 90a ƒ 8 30 Polder ƒ 7 75 a ƒ 8 Afwijkende ƒ 7 a ƒ 7 25 Zeeuwsche Rogge ƒ 6 50 i 6 75 Nieuwe Polder ƒ 5 25 a ƒ 5 50 Buitenlandscheper 70 KG ƒ4 40aƒ4 60 Nieuwe Wintergerst ƒ 4 25 a ƒ 4 75 Voergerst ƒ 4 ƒ 4 25 Chevaliergerst ƒ 0 75 f 6 25 Haver per Heet ƒ 3 75 a ƒ 4 50 per 100 kilo ƒ 7 a ƒ 8 Hennepzaad Inlandsch ƒ 8 a ƒ 8 25 Ewten Buitenlandsch ƒ 5 75 a ƒ 6 Buitenlandsche voererwtan per 80 Kg ƒ 5 90 a ƒ 6 20 Kanariezaad ƒ 8 25 a ƒ 9 Koolzaad ƒ 8 50 a ƒ 9 50 Karweizaad ƒ 12 50 a ƒ 13 per 50 Ko Mais per 100 kilo Amerikaansche Mixed f 6 50 a ƒ 6 60 Odessa onfrisch ƒ 6 a ƒ 6 25 Cinquantine ƒ 7 25 a ƒ 7 50 Do veemarkt met gewonen aanvoer de handel vooral in eerste soorten vlug vette varkens 19 a 21 et varkens voor Londen 18 a 19 et magera varkens en biggen iets vlugger biggen ƒ 0 80 a ƒ 1 10 por week vette schapen vlug van ƒ 22 a ƒ 28 vette zuiglammeren ƒ 12 a ƒ 18 per stuk Aangevoerd 132 partijen kaas handel vlug eerste qualiteit ƒ 25 a ƒ 29 Zwaardere honger in prijs tweede qualiteit ƒ 21 a ƒ 24 NoordhoUandsclie ƒ 22 i ƒ 28 Goeboter ƒ 1 40 a ƒ 1 50 Weiboter f 1 20 a ƒ 1 30 UurKorlijke Stand GEBOREN 20 Aug Aartje ODd rs B C Verwe en P VBO Geeleo 22 Koraelii oadefB K ËDvelmaos eo J M Brummer OVERLEDEN 12 Ang C Blok 4 m M A Praag 6 m GETROUWD 23 Aog B H tan de Wervo en A F IjBselst n Stolwük GEBOREN Lfloa oaders G vao Eijk eo M vao dea Berg ONDERTROUWD Slingerland en H Kontaliaal Zerenhuizen GEBOREN Sophia Gerardina ondera J de Voa en J van Bergen Bravenboer Pbilippos ondera A Kroes en D M Jongeoeel OVERLEDEN A A Piol U ra