Goudsche Courant, vrijdag 31 augustus 1888

De COMMISSIE tot feestviering van den Prinsessedag teGOUDA noodigt de ing ezetenèn uit op 31 AUGUSTUS a s door het hunne instemming te betuigen met de viering van den Verjaardag jaardagder jeugdige Prinses 1888 Vrijdag 31 Aogustas 3750 GOUDSCHE COURANT iSieuwH en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Zwitsersehe Pillen van den Apotheker Rich feandt sedert 10 jaren door Professoren ppaetiseerende Oeneesheeren en door het Publiek toegepast en aanbevolen als goedkoop aangenaam zeker werkend en onschadelijk GenOeS en Huismiddel Beproefd door Prof Dr R Vlrchow seriijn PfOI Of V Frerlehs bwhjh V Gletl Milnchan lSISStÊ V SCanzOUl WGriburg Beelam Leipzig m j P OtSSI n C Witt Kopenhagm T Nussbaum MOnchm M MSJ Zdekauer et Patenburu Hertz Amiterdam JsS I K k Soederstadt KaMii V KOFCZynski Krakïu M TIÉB Lambl W r chmi Brandt Klauienburg mj ÊaufJiiu gijB FofSter Birmingham bij Storingen in de Pt ga mCT Onderbuiks organen kwalen der lever last van y JM JK m aambeijen tragen stoelgang voortdurende ver K FtE r stopping en den daaruir voortkomende ongesteld jjagf heden zooals hoofdpijn duizeligheid benauwdheid kortademigheid gebrek aan eetlust enz Die Zwitsersehe Pillen van den Apotheker Richard Brandt worden om hare zachte werking door vrouwen gaarne ingenomen en zijn te verkiezen boven de scherp werkende Zouten Bitterwater Droppels Mengsels enz BV Om het koopende publiek tegren bedrog te beschermen M wordt men er nog in het bijzonder opmerkzaam op gemaakt dat er Zwitsersehe Pillen in den handel zijn gebracht die op bedriegelijke wijze er bijna erenzoo uitzien en verpakt zijn als de echte Daarom moet men bij den aankoop zich overtmgen dat het etiket bovenstaande afbeelding een wit kruis in een rood veld en de hanilteekening Bchd Brandt draagt Men moet daartoe de om de doos gerolde gebruiksaanwijzing er afnemen Ook wordt men er in t bijzonder op gewezen dat de Zwitsersehe Pillen van den Apotheker Eich Brandt die bg de Apothekers verkrUgbaar zijn alleen in doozen 70 Cents geen kleinere doosje verkocht worden W Hoofddepot F E Van Santenkolef te Rotterdam M ADVBRTENTIBN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GR 00 TB LETTBRS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt Afaoaderlgke Nommers VIJF CENTEN Uur des namiddags van den dag der nitgave De Inzeadlng van adyertentifin kan gescbleden tot EOUWUANSWONIin Heden orerlefd onze jongste lieveling JOANNES WILLIBRORDÜS in den leeftgd van 10 maanden P J BERTELS Th BERTELSGouda 27 Aug 1888 van Vliet Oïerleden te Leiden Mevrouw de Wed G C VAN BÜTTINGHA WICHERS geb Wkrnink Gouda 27 Aug 1888 W C WERNINK BoosEiiJEE mm is in de VIERDE KADE R 405 iltr Omtrent het sluiten van contracten van levensverzekering en Igfrenten bfl de Hollandsche Sociëteit van Levensverzekeringen o garicht in het jaar 1807 te Amsterdam en tegenwoordig onder het bestuur van de Heeren J POCK C P van EEGHEN J T van BOSSE en J G SILLëM als Commissarissen Jhr Mr C HARTSEN Jbsz als Directeur en Mr J P PORTIELJE als Tweede Directeur zjjn inlichtingen te verkregen aan het Kantoor te Amsterdam Reguliersdwarsstraat 12 bg HEI Correspondenten in de voornaamste steden des Rgks en b den Heer T DRAUER te t Gravenhage Billitonstraat 2 Generaal Agent Correspondent voor Gouda de Heer G C FORTÜUiï DROOGLEEVER Nolari Jaarlgkscbb Premie per Honderd Gulden KapitaalVerzekering voor het geheele leven op 25 Ja r ƒ 1 99 op 40 Jaar ƒ 3 11 30 2 27 45 3 71 35 2 64 50 4 53 aangeboden in een gezin zonder kl k aan DAMES of bejaard HEER van den gegoeden st Aan hetzelfde adres gevraagd tegen 1 SEPT of later eene eenvoudige DIENSTBODE niet beneden 18 j van mondelinge get voorzien Adres Van Spepstraat No 4 den Haag De VOORHANDEN MOaEKSTlKUi uitgave KOKSMA worden tegen zeer lage prgzen opgeruimd bg den Boekhandelaar A BKII KII1AI Lange Tiendeweg Een ware schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekking Qnauie en geheime uitspattingen is het beroemde werk z rW Dr Retau s in gr e l f b e w a r HoUandsche uitgave met 27 afb Prgs 2 Gulden Ieder die aaa de verschrikkelgke gevolgen van deze ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt jaarlgks duizenden van een xekeren dood Te verkregen bij het Ver lagsMagazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland Openbara Verkooping eene met ongeveer 23 HECTARBN best WEI en HOOILAKD in 13 perceelen staande en liggende aan den Gouderakachen dgk in de polders MIDDELBLOK en VEERSTALBLOK GOL ÜERAK op Dinsdag 11 September 1888 bij veiling en op Dinsdag 18 September 1888 bij afslag telkens des morgens te elf uren in het Koffiehuis van den Heer van üEn BERGH aan de Stolwijkersluis bg Gouda Inmiddels in onderscheidene perceelen uit de hand te koop Nadere inlichtingen geeft Notaris G O FORTUIJN DROOGLEEVER te Gouda ¥§ W Ml niMK SNIJBOONEN PRINCESSEBOONTJES TR03 PRINCBSSEN Angnrken Wille of St Jan liitj Chalolten KOMKOMMERS en verder alle soorten Kruiden ZAND AARDAPPELEN 6 cent het pond INMAAKFLACONS van af 221 CENT J GERRITSEN KORTE GROENENDAAL ORANJE en NEDERLAND Vereenigiug opgericht den 10 Juni 1872 Gouda Leden en Begunstigers der bovengenoemde Vereeniging en allen die symphatie voor ons Vorstenhuis gefoelen worden vriendelgk uitgenoodigd om op den Verjaardag van onze Prinses den 31 AUG door het uitsteken der VLAGGEN hunne belangstelling te toonen f Het Bestuur der Vereen U en N wimpels en Vlaggenstokken te Huur aan het Depot M COHEN Spoorstraat NIEUWE FAfiAFLÜIES i V OS Al Bleiweg E 73 en 73 De Gfondsclie Machinefabriek vroeger COSIJN Co beveelt zich aan voor de L E V E R I N G van Gasmachines Gaskachels Gasovens Gaslampen enz Agentuur voor SIEMENS Lampen en SIEMENS Branders Wegens bizondere omstandigheden TER OVERNAME aangeboden eene in volle werking zy de beklante Brood en Beschuitbaikerij op een volkrgke stand te Gouda met WINKELOPSTAND en GEREEDSCHAPPEN Huur van het huis billyk Adres onder No 1716 aan het Bureau dezer Courant Snelpersdruk van A Bbinkmaii te Gouda De nitgave dezer Codrant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en HfclJUAG In de Stad geschiedt de ait ve in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 25 finuoo per post 1 50 BINNENLAND GOUDA 30 Aöguetii 1888 VEBOADKRING VAiV DEK GEMEENTKHAAD Vrg lag dnn 31 Augustus 18S J des namiddags ten 1 ure Aan de orde De Bexrooting voor de Schnttery dienst 1889 Het lulres dar afJ eling Gouda en Omstreken Tan do HoUandsche ïlaatsohappij van Landbouw betreffenilo het houden eener r e ree en paanlenmarkt Het Conoopt Rsglement voor de Volksgaarkouken De bi nooniingf ran eeuen Onderwijzer voor de Zangklassen ann de Stadt Muziekscbool Deelden wij in ons vorig nr roeds in hoofdzaak het programins mede der feestviering thans vnllen w dat aan met het bericht dat tot ons groot zeBoegen mer aBnuU de kinderen der toon vermelde soholen maar ook die der Tnsschenschool zidien worden onthaald De oudste kinderen dier school zullen dus ook deelnomen aan de optocht s morgens om 9 uur die van de Spioringstraat langs de Oosthaven naar de Markt gaat waar dan de vermelde Zanguitvoering plaats hooft Het avood oonoert op de Markt iu de geillumineerde tent heeft plaats van 7Vs tot 10 ure en wordt gegeven door het Muziekcorps der dd Schutterij onder directie van den Herr J O Arenti met welwillende medewerking van het Mannencorps der Zangvereeniging ApoUo Directeur de heer W Kosincks en eenigc heeren dilettanten Uit ovaonl zullrn worden o a JloUatidfch Glorie en FoUtUed fTum NeêrUuiitch bloei voor Koor en koperen blaasinstrumenten Zooals wij reeds meldden eindigt het feest met eon groote militaire taptoe van de tamboer en hoornbUeers van het Garnizoen en de t mboers met het Muziekcorps der dd Schutterij op de Markt Vervolgens optocht met fakkeliicht langs Hoogstraat Kleiweg kattensingel Oouwo en Markt naar de kazerne In de zitting der Rotterdamscho Arr Rechtbank van Dinsdagmorgen werden veroordeeld W K oud 24 jaar erkman wonende te BergAndiacht bokl van diefstal van 2 konijnen tot 8 maanden gev P V d B oud 23 jaar slagersknecbt en A A Ij puil 22 aar khwrmaker wonende te Gouda wegens mishandeling tan den landbouwer Houdijk te Reeuivjjk tot ƒ 10 boete subsidiair 5 dagen hechtenis ieder F J V Ij koekebakker wonende te Gouda beki vnn wederspnnnigUeid tot 3 dagen gev Voorts stond te eclit C B arbeider te Wnddinxvocn wegens mishandeling gepleegd op den 8n Juli toon J Uitenbroik tegen zijn sin op sijn erf vertoefde De bokl en de mishandelde waren brillen beschonken geweest Eiaeh 1 maand gevanganisstraf en Icn slotto stond terecht een smid to Gouda die op den 17 Juli woedend op zyn concurrent van Hiel dezeu uitschold en ook zijn handen niet thuis hield Eisch voor J v d W 1 maand gev Tot ihderwijzeres tf Oudewoter is belloerad niej F Coenders te Utrecht Dinsdag hail te Arnhem d tweede algemeen ver gadering plaats der leden v den algemeonen politieband Na de openingsrede van den voorzitter werd o m besloten de dord i slgemuen vergadering van den bond in 1889 te i Gravonhitgo te houden en aan hot weduwen en t aezcufond een begrafenisfonds toe te voegen j Voorts werd de voorzitter de hoer J W Tuinenburg commissaris van polBie te Gouda oprichter van den bond en die aao Ie beurt van aftreding was met olgemoene stemmen lierkozen Goedgekeurd word het voorsti 1 betreffende het uit te reiken insigne aan de leden van den bond zoodat elk lid eeratiiaags een inaigiie zal ontvangen beslaande in den vorm van eens klein formaat zilveren medAille waarop gegroveenl tal staan lid Alg Ned pol bond dat op de borst aan een lintje van rood wit en blauw kan gedragen worden Voorts werd besloten eene medaille aan politieambtenaren voor rekening van den boud uit te reiken voor li i 20 SO evL ÊBinntm dienst De heer W J HoMijk is gisteren te Arnhem overleden Als de menschen meenen dat in een ander land meer is te verdienen dan thuis hebben ze groot geiyk dat ze gaan verhuizen Als het hun niet goed gaat latan ze gewoonlgk weinig van zich hooren gaat het hun naar den vleesche dan gevoelon ze plotseling behoefte aan hun vaderland Zoo geniet Termonde in België thans de eer den hotelhouder Polyilore De Kcyaer die een jaar lordmayor van x nden is eenige dagen in zijn midden te zien Natuurlijk wenl bij deze gelegenheid gegeten getoast gofanfaard en geoptocht Het antwoord van dr Mockenzie op de brochure der Duitsche artsen zal getiteld zyn Frederik de Edele on zijne artsen on tegen 16 September verschijnen bij de firma Ad Spaarraanii te Oberhauson die tot do Duitsche uitgave van het geschrift speciaal gemachtigd is Naar hetgeen van daor wordt geschreven geeft Mackenzie iu het eerste i edeolte eene omschrijving en rechtvaardiging van zyne zienswyze een overzicht van zijn dagolijksch vorkeer met Keizer Fredorik eene schets van diens karakter ecu en ander toegelicht met facsimile s van eigenhandige aantoekeningen des Keizers aanteekeningon zoo voegt de berichtgever er bg van sensntiewekkenden aard Het tweede gedeelte is gewijd aan polemiek daarin behandelt Mackenzie de legen hem gerichte beweringen der Duitsche artsen In het derde gedeelte geeft hg een statistisch overzicht der uitorst ongunstige rosultajen lan operation aan hei strotlehoofil en doarmcde gepaanl gaande gevaren Het geschrift zal tegelijkertijd ook in het Engolsch verschijnen terwijl de Engelsoho on Duitsche uitgevers zich op zware boete jegens elkaar hebben verbonden te zorgen dat er vóór een b aalden termijn verder niets uit hut geschrift wonlt openbaar gemaakt Omtrent het ongeluk te Cortinia d Amnozzon waarbij de gids Michael Innerkofft r het leven verloor worden do volgende bijzonderheden gemeld Een kwartier beneden den Cristallo pas bevindt zich in den gletscher ern broode spleet van twintig meter diepte naorover een snetmwbrug ligt daar heen geleiden twee ijstrappen en een sneouwtrede de laatste met de brug samenhangende Bij de bestijging van den berg waren twee troepjes waaruit het gezelschap bestond veilig over de brug en de trappen gekomen doch toen de laatste tniirist de sneeuwtrap over was stortte deze in By den temgkeer was Innerkoffer s partij hij en twee gymnasiasten door een touw verbonden vooraan Bij de ingestorte trede gekomen waagde de voorste een sprong doch kwam op de snecuwbrug terecht die in den afgrond stortte Zijn makker werd meilegesleept en de gidé die achteraan liep werd door den hevigen schok dien deze dubbele val veroorzaakte van zijn standpUats gerukt en een boog beschrijvend tegen den wand van den spleet geslingerd waardoor zgn schedel verpletterd werd Door de snelle hulp van het tweede gezelschap dat eenige jQOgenblikken later op de plaats aankwam werden 4 beide anderen uit de spleet gebaald en dus viM ventikking of bevriezen behoed iBBWiEOSer dia ongehuwd was had zich als gids een vermogeir van 10 900 galden verworven In Engeland heeft zich een commissie gevormd tot feestelgke herdenking van de landing van onzAi stadhouder Willem III aan de Engelsche kust op 5 Nov 1688 Dit feit niet alleen voor Engeland en Nederland maar rObr geheel Europa van zoo groote beteekenis wil de commissie plecbtig herdenken door het stichten van een gedenkteeken een standbeeld voor den grooten veldheer en Staatsman Het Brixham Comité dat zich tot dit doel vormde heeft een rondschrijven verzonden waarin o a wordt gezegd rHet voornemen bestaat om de 200e veijaring van de landing van Prins Willem van Oranje te Brixham Torbny op den 5eu November 1688 passend te vieren Bovenstaand comité wenscht die gebeurtenis te herdenken mot een voegzaam huldebetoou op dien dag te Brixham door de oprichting van een nationaal gedenkteeken in den vorm van een beeld van koning Willem III te phiatsen zoo dicht mogelijk bij de plek waar hij landde en op alle andere wijze als het comité oorbaar zal achten Met het oog op hot onmiskenbaar gewicht dezer gebeurtenis als een der meest belangrg ke in de geschiedenis der Engelsche natie acht het comité rich gerechtigd voor zg n onderneming Jki steun to vragen niet alleen van bewoners v ii hel Vereenigd Koninkrijk maar van alle JinKolsch sprekenden in de Britscho koloniën en de Vtreon Staten van Amerika ffDe omwenteling van vóór 200 jaren verzekerde aan het EngeUche volk eene mate van maatschappelijke en godsdiei stige vrijheid die haar zonder twgfel iBfWajt stelde in twee eeuwen moer macht en inxP i iirMdere doelen der wereld uit te oefenen IM Mw enig Rijk van den ouden of nieuweren tij H Poit heeft kunnen jieroeraen Een bewoner van de Trompstraat to s Hage werd Maandag geheel onverwacht door een vlaag van waanziunisrheid overvallen Hij sloot de huiskamer en dreigde zijn vrouw te vermoorden Roeds had hij haar deerlijk misbondelil toen hot op haar hulpgesohrei selukte do woning binnen te dringen De ongelukkigo man werd door do politie meogonoraen De luchtreiziger Toiilet en de beide officieren die voor eenige dagen te Antwerpen met een ballon