Goudsche Courant, vrijdag 31 augustus 1888

opttggen en ia de Noordzee neerkwamen liebben in groot levensgevaar verkeerd Toen ty door den luchtstroom naar zee gedreven waren begon de ballon t dalen De drie mannen die leer kalm bieren trachten doot het uitwerpen Tan ballaat hun luohtschip boven te houden De ballon rees daardoor aanvankelijk weer Eindel k zag men eon visscbersvaaituig waarvan men hulp hoopte te kragen De klep werd nu opengezet de ballon daalde maar hot schip ging verder tonder naar het scheen de luchtreizigers te hebben opgemerkt Om nu weer te stggen wierpen de luchtreizigers al den ballast en ook het anker weg ü ontdeden zich zelfs van het grootste gedeelte hunner kleedoren De ballon steeg nu wedor tot op een hoogte van 2000 meter maar de half ontkleede luchtreizigers verkeerden in een deerniawaardigen toestand Ëou der ofiiciereu was by de laatste daling tot tweemaal toe bgna geheel onder waté gedompeld Op omstreeks 112 mylen afstands van Zierikzee zag men weer een vaartuig een stoomboot Nu werd een laatste kans gewaagd de iclep werd w d opengezet en de ballon da lde snel De stoomboot merkte de in nood verkeerendeu op en zond een sloep met vier mannen uit om hen te halen De mannen bereikten den ballon en hielden de touwen vast terwijl de luchtreizigers in de boot sprongen Daaraan was groot gevaar verbonden een kleinigheid kon bet lichte vaartuigje doen omslaan maar alles liep goed af en de drie geredden kwamen behouden aan boord van de Warrior welk schiphen te Duinkerken aan wal zette Ifieum Te Yerseke is Zondag middag op een kleine hoeveruim een kwartier buiten het dorp eene vrouw iwier huisgenooten naar de kfrk waren op eene afschuwelyke wqze vermoord Hg werd door haarzoon in den stal van een jongen stier gevon jdon zoadat men eerst in den waan verkeerde dat zq door dit dier gedood was Spoedig ochter vond men eene spade met bloed bevlekt terwql een kastwas opengebroken waaruit ruim ƒ 70 in geld tn andere voorwerpen vermist werden Den volgenden morgen is de justitie van Middelburg naar Yerseke vertrokken ten einde aldaar een jonderzoek in te stellen naar den moord j liet hoofd der vrouw was gedeeltatqk verbryzeld met eene spade en de neus plat getrapt terwijl in buik en armen met een mestvork steken waren toegebracht De heeren doctoren Bolle en Van Selms deden de Igkschouwing Een zwager der vermoorde zee ongunstig bekend is gearresteerd Ouder kerktijd was h j door enkelen in den omtrek der hoeve gezien twee vrouwen hebben hem er in en uit zien gaan Later was hij kwisting met zgn geld eu had nog 100 gulden Hg heeft reeds bekend In den laatsten tgd is meermalen de vrees te kennen gegeven dat de olie een concurrent zal wor den van de verlichting met koolgas niel alleen maar ook van die met electriciteit Deze vrees sohgnt meer en meer gegrond De veelvuldige ontdekkin i gen van petroleumbronnen de jongste verbeteringen voor het vervoer van olie door middel van kanali i satie en reservoirsehepen alsmede de belangrijke I wijzigingen aan lampen $ n andero toestellen hebbon tot resultaat gehad eensdeels om den prijs van dit verliohtingsmiddel aanmerkelijk te doen dalen en ten anderen om het gebruik er van gevaarloos te maken Bestaande petroleumlampen geven een lichtsterkte Tan 40 tot 100 normaalkaarsen Zoo is bgv door middel van petroleum verlicht het tentoonstellingsgebouw te Glasgow gezamenigke lichtsterkte 8000 normaalkaarsen De stad Erith heeft eene overeenkomst gesloten voor de openbare verlichting met petroleumlampen berekend tot den prijs van 60 franken s jaars voor een brander van 30 normaalkaarsen tegen 119 franken per jaar en por brander tot nog toe voor het gas b teed Het in nd Hdtel en het Hotel Métropole te Iionden vroeger geheel electrisch verlicht zijn thans ook Toorzien ieder ran 250 petroleumkmpen Is het gas in Engeland zeer goedkoop en treedtdaar dus reeds de petroleum als concurrent op danIS de tgd voor de electriciteit niet gunstig te achten doch de electrische xerlicbting heeft nog lang niethaar laatste woord gezegd Stoonifoat Onder het oproer in Bantam schrgft de Tgd De onlusten welke onlangs te Tjilegon voor vielen hebben blgkbaar in Indié een diepen indruk gemaakt zoodat volgens de meening der Indische Rqgeering de paniek welke thans hoer cht onder de Europeanen in de residentie Kedirie nog een gevolg is van het voorgevallene in Bantam Het is daarom van zeer groot gewicht de ware ronuk te leeren kennen T n den op Jm bestaanden onrustigen toestand Men weet dat inlanders als zg eenmaal in verzet komen wreed en hardvochtig zgn Maar een dierlgke wreedheid zooale zij onlangs te Tjilegon hebben betoond ligt toch niet in hun aard tenzq zij door wanhoop tot het uiterste gebracht en op gruwelijke wijze gesard zgn Een andere eigenaardigheid van het oproer in Bantam is dat men hier te doen heeft met een volksopstand in den waren zin van het woord De Ëuropeesche noch de inlaudache ambtenaren waren met don stand van zaken bekend niettegenstaande de samenzwering uiteraard geruinien tgd noodig had om te broeien en te rgpeu i Wg wenschen niet te spreken over tekortkomingen van enkele Ëuropeesche ambtenaren want ofschoon wij van meening zgn dat in Bantam niets zou gebeurd zijn indien het Ëuropeesche bestuur het vertrouwen en de genegenheid der bevolking had weten Ie verwerven kan men o i a n don anderen kant toch niet ontkennen dat met altijd en overal even geschikte en humane ambtenaren aanwezig kunnen z n De vraag is slechts of er ook algeraeeoe oorzaken aanwezig waren welke het uitbreken van het oproer mogelijk maakten En die vraag moet dukt ons helaas in bevestigenden zin worden beantwoord Het ia van algemeene bekendhe l dat de residentie Bantam eerst door de veepest en later door de ramp van Krakatau ontzettend geleden heeft zoo zelfs dat de bevolking aldaar in dn laatste tien jaren met bgna de helft verminderd is waardoor tienduizenden bouws sawahs rijstvelden braak zijn komen te liggen Het lag dnukt ons voor de hand dat onder dergelijke omstandigheden de landrente een vermindering moest ondergaan van minstens ongeveer de helft en wei in evenredigheid met de vermindering van het bovolkings en het productie cgfer Toch heeft dit nirt plaats gehad Wèl heeft men speciaal in de laatote maanden toen het blijkbaar te laat was de landrente eenigszina verminderd eu wel met plus minus 20 percent doch dit was op verre na niet voldoende daar de bevolking der bouw beplante sawah toch nog altijd veel meer moest betaloii dan een jaar of tien geloden toen haar welvaart nog niet zoo n gedachten knak had gekregen en zij bovendien ook nog geen hoofdgeld had op te brengen nOf de opdrijving van do landrente al dan niet de directe oorzaak is geweest van het oproer laten wg vooralsnog in het midden maar het kan onzes inziens niet tegengesproken worden dat de landrente op de zoo verarmde bevolking van Bantam in de laatste jaren buitengewoon zwaar heeft gedrukt en dat die druk wel aanleiding moest gevon tot ontevredenheid Zooals bgna altgd hebben ook bij de jongste gebeurtenissen do hadjies een voorname rol gespeeld Dit kan geen verwondering baren omdat de hoedanigheid van hadjie zulks als bet ware meebrengt een der gevangen geiomon hadjies verklaarde dan ook openlijk aan het bestuur dat hg aan het oproer had meegedaan omdat zijn godsdienst hem dit gebood Hoe fanatiek do hadjies in don regel ook wezen mogen en hoe groot hun invloed op de bevolking vaak zij toch zgn zg zooals de ondervinding voldoende geleerd heeft nooit in staat onlusten te verwekken als het volk geen redenen heeft om over het bestuur ontevreden te zjn En daarom schgnt bet ons Ie meer noodzakelgk de ware oorzaak van het oproer niet te verzwijgen ten einde de herhaling van dergelijke zaken misschien op ernstiger wijze elders op Java te kunnen voorkomen Indien de opdrgving of juister gezegd bet niet in voldoende mate verminderen der landrente de hoofdoorzaak van het gebeurde is dan zal de bekente daarvan mooielgk zgn zoowel voor de Indische Regeering die de vermeerdering der landrente vooral in do laatste jaren zoo bijzonder gaarne zag als voor den resident van Bantam die op de voorstellen tot vermindering van zijn ondergeschikte ambtenaren ontvangen niet of althans niet in voldoende mate schijnt acht geslagen te hebben Voor een duurzame verzekering der openbare orde en rust in Indie is de Hadjie quaestie eveneens van zeer grdot belang Zooals men weet zgn hadjies personen die zoowel om godsdienstige redenen als om het aanzien waarin zij na hun terugkeer bg de bevolking staan de bedevaart naar Mekka hebben gedaan De schilderaohtige Arabische kleeding der hadjies draagt er veel toe bg om hun prestige bij de bevolking te verhoogen Die kleeding behoort strikt genomen echter niet bij de waardigheid van hadjie zij is slechts n in Indié aangenomen gebruik of liever misbruik In het streng Mohamraedaansche A eh wordt zg niet gebezigd en gedurende de jongste onlusten in Bantam heeft men kunnen opmerken dat da hadjies zich kleedden als gewone inlanders bevreesd als velen van hen waren anders te worden opgepakt Ware het mogelgk het gebruik maken van de Arabische kleeding aAn de hadjies in Indië te verbieden dan zou hun aantal al ras zeer verminderen en ook hun aanzien bg de bevolking afnemen Daarom zou het ons in alle gevallen wenschelgk toeschgnen aan de hadjies vooral op Java bekend te doen maken dat bg herhaling van gebeurtenissen als onlangs te Tjelegon plaats hadden eu wuarbg zg zich over het algemeen zeer gecompromiteerd hebben hun hot gebruik der Arabische kleeding waarop zg zeer gesteld zijn zal worden verboden Tot een dergelgk verbod zou to eerder kunnen woi den overgegaan omdat iet niet in strgd is met den Mohamraedaanscben godidiimst en omdat de eigenIgke priesters voor zoorer zg geen hadjies zijn dien maatregel zeker zoudon toejuichen nagverig als zgn op de hadjies Het HU vindt in het vertrek van den gouver neurgeneraal mr Pgnacker Hordgk naar Indie nogmaals aauleidiug tot het uitspreken van den wensch dat zgn bestuur tot zegen van Indië inugo strekken en zich door tal van heibiame maatregelen kenmerken Het voegt daaraan toe dat inzonderheid de mannen van den handel en de nijverheid die met Indië in betrekking staan en vooral de Indische handelsfirma s zelven met de meeste beJsngsteUing do daden van den nieuwen bindvoogd zullen nagaan Groote verliezen zijn in de laatste jaren op Java geleden verliezen samenhangende niet alleen met algemeene oorzaken als de suiker crisis welker zetel meer in Europa dan daar buiten ia te vinden maar ook met eigenaardige Indische toestanden Ontzaglijke sommen zgn verloren gegaan door wanbetalingen van Cnineesche handelaan en andere vreemde Oosterlingen Het kredietwezen in Inilië is ook daardoor zeer gosobokt Eu de fout ligt grootendeels aan de gebreken die de wetgeving daar te lande aankleven en die zeker wel oen zeer voorname plaats verdienen in Ie nemen in de aandacht van den nieuwen gouverneur Het is zeker niet ongepast nu wellicht oen frisscbe geest over Indie zgn levenwekkooden invloed zal uitstorten op do inderdaad dringende noodzakelijkheid van verbetering in het kredietwezen te wgzen Aan eene geheele wgziging van de wet op de faillisementen bestaat naar het Hhl betoogt behoefte Een eerste schrede op don goeden weg zou zijn eene gebiedende bepaling dat koopmansboeken zoowel van Chineezeu als andere Oosterlingen in eene Ëuropeesche taal of in het Haleisch gehouden worden en met Lalqnsche karakters Dat is reeds jaren geleden met nadruk gevraagd en tis nu wellicht het geschiktste oogenblik om er nogmaals op aan te dringen nu het vertrek van den gouverneur generaal zelf een uitstekend rechtsgeleerde aanleiding geeft na te gaan wat in Indie op verbetering m herTormiug wacht De enquête commissie uit bet Britiefao Parlement heeft rapport uitgebracht over den toestand der Engelsche gevangenissen dat allerdroevigit is Meestal wordt een groot aantal personen die in voorloopigo hechtenis zgn v 5 Jr de behandeling van hunne zaak in een enkele cel opgesloten zonder rekening te houden met het gepleegde misdrijf waarvan zij zijn aangeklaagd Deze cellen zgn onvoldoendo of in t geheel niet verlicht het zgn daarbij plaatsen waar natuurlek eene taal wordt gesproken zóó gemeen dat zij voor het oor van beschaafde en onschuldige personen die wellicht toevallig of door een misverstand in hechtenis genomen werden even stuitend als beleedigend zgn Bovendien lijn deze cellen slecht of geheel niet verwarmd en geventileerd zoodat alleen de opsluiting in deze holen voor fatsoenlgke of onschuldige personen reeds een zware straf is dio wanneer ze op veroordeelde misdadigers werd toegepast met recht een kreet van verontwaardiging zou doen opgaan lit WestHam een voorstad van Ijondeu worden bijv in een col van 15 voet lengte en 12 voet breedte gewoonIgk 8 12 gevangenen opgesloten Hoe erg hot er ook in dit opzicht in Londen moge uitzien veel erger is het nog in de provinoiesteilen vooral te Huil eu to Manchester waar men zich om menscheIgkheid in t geheel niet schijnt te bekommeren Te Huil bevinden zich de cellen onder den grond zoodat het zonliéht er nooit in kan doordringen ofschoon ze verwamd zgn en verlicht worden M zoo slecht geventileerd dat het bgna onmogeli k is er in te leven Even slecht is bot te Manchester gesteld In de City Court aldaar zgn slechts 2 celIon voor mannen en 2 voor vrouwen de eersten zijn 21 voet lang en 15 voet breed de laatsten hebben eene lengte van 15 en eene breedte van 14 voet Toch worden er in de grootste 30 mannen on in de andere 20 vrouwen opgesloten Na het verhoor worden veroordeelde personen of zg wier zaak nog niet geheel afgehandeld is in ondenanlsche cellengebracht die volgens de verklaring van een inspeotenr der gevangenissen op de getraliede kooien van de wilde beeJten in den dierentuin gelgken met dit onderscheid echter dat die wilde beesten het veelbeter hebben daar zij ten minste ruimte hebben terngl in de gevangenissen dikwqls 40 50 mannen en 20 30 vrouwen bg elkander zgn opgesloten De Pali Mall Oaiette J eeft in eene reeks van artikelen de inrichting der verschillende spoorwegen van Europa besproken vooral met het oog op de nelbeid en het aantal der treinen Voor ons land Valt die vergelgking zeer gunstig uit Ofschoon België in de Igst reeds eene eereplaats inneemt is voor de Nederlandsche tieinen de tipreêt mileage d i het aantal mglen dagelijks door wftreinen afgelegd een zesde grooter en in verhouding van de bevolking bgna tweemaal zoo groot als ton Zuiden van den Moerdgk Hierbg dient m het oog te worden gehouden dat du Pali Mall Oozette alle treinen op het Ëuropeesche vasteland die meer dan 30 Engelsche mglen dus meer dsn 48 27 kilometer per uur afleggen expres treinen noemt Het blad prgst ook hel betrekkelijk groote aantal van de sneltreinen vergeleken met het aantal van die welke overat stoppen op de lijn vanden Bgnapoorwegl6 tegen 43 op die van d n HoUandschen spoorweg 19 tegen 10 Verder wordt als een unicum en met groeten lof bet feit vermeld dat 80 percent van de sneltreinen ook passagien derde klasse vervoefon Dit alles is volgens het Engelsche blad dubbel te waaideeren omdat NetterUnd een ongeëvenaard net van stoomtromwegen en eeen bijzonder uitgebrriden stoombootdienst bezit Ook de maihiiensl tusschen Queensborough en Vlissingen welks bonten 20 tot 24 E myien ruim 32 tot bgna 89 kilometer per uur afleggen wordt zeer geroemd Holland reek mik locomotive energy zegt het blad Op dit punt derhalve zullen de lezen van de Poll Mali Gazette ous niet langer voor de Chineezen van Europa houden Boitenlandsch Overzicht Dezer dagen werd eene bistoritche briefwisseling over Moltke s aftreden openbaar gemaakt In een achrgven van 3 dezer richtte Moltke tot den Keizer de mededeeling dat hg wegens zgnen boagen ouderdom ni8t meer te paard kan stggen weshalve fa Z M verzocht hem als chef van den generalen staf zijn ontslag te geven en hem toe te staan het overschot zgner dagen in landelijke rust te slgtcn Met de hartelgkste wonachen voor sKeizen roemrgke toekomst en dankbetuigingen voor genotene onderscheidingen eindigilo dit schrgven Zes dogen gedurende welke bg ongetwgfeld eerst prins Bismarck raadpleegde zweeg hierop de Keizer en eerst op den 9den antwoordde hg Hg schreef dat hij zich pgnlijk aangedaan voelde door de gedachte eeuen man zgnen post te zien verlaten op welken hg het l ger tot de scfaitlereodste overwinningen had geleid die ooit eeuen itrgd bekroonden Aan die gedachte kon noch hg noch het leger zich gewennen Doch aan den anderen kant mocht de maarschalk van zgne kostbare gezondheid het onmogelijke niet vergen en viel zgn verzoek dus niet af te slaaa Om nu evenwel volgens zgnon eigen wensch en dien des legers den grgzen veldheer nog tot heil des vaderlands werkaiam te zien bood de Keizer hem het ambt van voorzitter der commissie voor do landsverdediging aan welk ombt sedert den dood van keizer Friedrich onvervuld gebleven is De Keizer kon dit ambt aan geene betere handen toevertrouwen en verzocht daarom Moltke ter wille van hemzelven het vaderland en het leger dit wel te willen aanvaarden met den wensch dat Moltke s kroobt en wgsheid uog lang tot heil der natie door God gespaard mochten blgven Dit verzoek werd door Moltke in een schrgven van den lOden op de meest heusohe wijze ingewilligd on de benoeming aangenomen in afwachting van verdere bevelen Terstond op denzelfden dag nog schreef de Keizer aan den grgzen veldheer terug o a het volgende Mag ik dan op uwen ingespnnen dienst bg het leger niet langer aanspraak maken uwen nad kan ik zoolang gg leeft niet ontberen en ik moet u behouden doen blgven voor het leger dat met hot meest onbegrensde vertrouwen tot u zal blijven opzien zoolang Godi wil dit gedoogt Indien ik u volgens uw verzoek van bet ambt van chef des generalen stafs bg dezen onthef zoo geschiedt dit onder toevoeging van den warmen wensch en in do verwachting dat gij ook verder nog in gewichtige aangelegenheden met den generalan staf in Te binding zult blijven en dM gij uwen opvolger dien ik benoend heb zult veroorloven uwen raad over alle belangrgke vnugstakken in te winnen Bg uwe in zoo buitengewone mate bewaard geblerene frischheid van geest zal het u mogelgk zgn tevens bet ambt waar te nemen van voorzitter der commissie voor de landsverdoiliging waarmede ik u bij dezen bekleed Het toevoeging van het een en ander van meer materieelen aani hoopte de Keizer aldus voor den grijzen maarschalk eene stelling te hebben ingeruimd in welke bij nog langen tgd naar allen hopen heilrijk voor het vaderland zal kunnen werkzaam blgven Nogmaals volgt dan eene leedbetuiging over Moltke s aftreden doch laat de Keizer er op volgen de macht des tijds is sterker dan die der monschen en voor haar moet ook gij u buigen die overal eldera de overwinning in uwe band hebt gehad De Keizer verklaart voorts te moeteu afzien van eene bijzundere dankbetuiging wegens alles wat Moltke als chef van den generalen stof heeft gedaan Woorden ontbr ken hem op bet oogenblik daartoe Hij kan slechts verwijzen naar de gescbiedboeken der jongstTerloopen 25 jaren Eén ding is zeker dat Moltke als chef van den generalen staf in de hoogste vereerende herinnering blijven ral zoolang er een Duilsch soldatenhart klopt en Duitsche burgers het beroep vau den soldaat eeren Het slot der briefwisseling bestaat weder uit eene dankbetuiging van Moltke met de verzekering dat het hem gelukkig maakt Z M in eene nieuwe eervolle betrekking nog te mogen dienen en dat s Keizera brieven in Moltke s familie als onschatbare gedenkstukken bewaard zullen blgven De opstand in ZoeloeUnd is feitelijk onderdrukt en de Engelsche troepen ontruimen hunne verschillende stations Eéne afdeeling voetvolk blgft er echter te Coza Omtrent Dinizoeloo ontbreken stellige berichten doch men gelooft dat hij als gevangene in handen der Boeren of der EngeUcheu is HARKTBEBICHTEN Oouda 30 Aug 1888 Van bet nieuwe gewas was aanvoer heden grooter dan de vorige weck Bg gunstig weder verwachten wg volgende week ook nieuwe Tarwe De prijzen waren ongeveer gelgk aan die van de vorige week Tarwe Zeeuwsche 8 40 a 8 76 Mindere Zeeuwsohe 7 90 a 8 20 Polder ƒ 7 75 i ƒ 8 Afwgkende 7 a ƒ 7 25 Zeeuwsche Bogge 6 50 iL f 6 75 Zeeuwsche Nieuwe ƒ 5 25 a ƒ 6 60 Nieuwe Polder 5 a J è 25 Buitenlandsohe per 70 KG ƒ 4 60 a 4 70 Sieuwe Wintergent 4 26 a ƒ 4 76 Voergeret 4 a ƒ 4 26 Chevaliergonl f 6 76 a 6 25 Hav per Heet 3 75 ü ƒ 4 50 per 100 kilo 7 a ƒ 8 Hennepzaad Inlandech ƒ 8 25 11 8 50 Buitenlandsch ƒ 6 75 a 6 Ewten Buitenlandscbe voererwten per 80 Kg 6 ü ƒ 6 20 Kanariezaad f 8 50 a ƒ 9 25 koobiaad a 9 76 Karweiiaad ƒ 11 60 12 por 50 Kg Maïs per 100 kilo Anterikaansche Mixed t 6 60 a ƒ 6 66 Odessa onfrisch ƒ 6 s ƒ 6 25 Cinqusntine 7 25 ƒ 7 60 De veemarkt van geen beteekenis vette varkens 19 ii 21 et varkens voor Landen 18 è 19 et magere varkens en biggen vlug biggen f 0 80 i 1 10 por week vette schapen vlug van 22 a ƒ 30 zuiglammeren vlug ƒ 12 a ƒ 18 por stuk Aangevoerd 107 partgen kaas handel redelijk eerste qualiteit ƒ 27 ƒ 29 Zwaardere hooger in prgs tweede qualiteit ƒ 23 a 26 Noordhollandsche ƒ 22 a ƒ 27 Goeboter 1 40 a ƒ 1 60 Weiboter f 1 20 a ƒ 1 30 BarserlUke Stand flEHORKN 1 28 Aug WiIIkIiiios ouden H van der Heidin A na der Drwij ersrd oDdMs T IJuiIituo 10 A ds Werk Pleontje Johuni ouden P J vsn der LisdcD en G Joogenerl OVERLEOKN 27 Aug M Goedel 25 j G van Gent GEHUWD 29 Aag i Root lo L von Willigeo J D Sanden ee II i KeMcr Qi H Sp it ea A J dflo Hertog Stolw k OVERLEDEN V A viD Ungerwd 8 w E Boiler 8 w Reeuwyk i GEBOREN IaouuÜu Adritnis oodert D Monrits bd E L e Jong Magdileoi ooJari k van der Heüden en L rtu der Leeg Chiina Jtcobn ouders W KersW gep en H Buoger Trüntjr oadera J van Polken ea S Plik ADVJERTENTI Voorspoedig beTallen van een Zooo A J KABSSEN Gouda 29 Ang 1888 BnuiH Getroavd CoSHEUg GCBAKDUB HsKOBIKlTS SPRUIT en Aktomia Jaooba dik HEBTOU die mede nameDS wederzgdsche familie hannea hartelgken dank betoigen Toor de vele biyken van belangatelling bg has huwelgk ondervonden Gouda 29 Angnetna 1888 Getrouwd ADOLPfl WILHELM DIESTELHORST en GEEBTRÜIDA JOHANNA van dïr MARK die terene bannen dank betuigen Toor de vele blyken van belangstelling dezer dagen ondervonden roeiden 39 Augnstns 1888 Heden overleed ons eenig geliefd Kindje in den onderdom van rnim 6 maanden H G VAN GENT J A VA GENT Gouda 29 Ang 1888 van du Bbn GOUDA MARKT A 156 Kennisgeving aan mgn geachte begnnstigers dat myn Winkel a 8 DONDERDAG en VRUDAG 6 en 7 SEPTEMBER wegens Feestdagen is OBD LEEFSMA in Manafitctnren biedt oodergeteekende aan op den IJsel it f 2 75 Agent W DEN HERTOG Biermede beb ik de eer hei poKliek kennis te geven dat ik de TLEBSGHHODWERU gevestigd ZEU6ESTBAAT No 86 alhier op beden heb OVERGEDAAN aan den Heer E H VAM MILD Dankbaar voor het genoten vertrouwen verblgf ik Uw Dw Dienaar J H KOK Onder verwgzing naar bovenstaande advertentie neem ik de vrgbeid mg bg het geachte publiek ten zeerste aan te bevelen belovende door goede kwaliteit en eene prompte en nette bediening mg Uw gonst waardig te maken Uw Dw Dienaar E H VAN MILD Vleeschbunwerg Zeugestraat No 86 Fransche Stoomververij Chemische Wasscherij Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen H OPPENHEIMER Rotterdam Specialiteit voor het stoomenen verven van alle Kleedingstnkken Gordgnen Trgpen met nieuwe patronen geperst Garnituren KantM Veeren enz Alle goederen kunnen in elkander blgven en worden onschadelgk voor de gezondheid bewerkt en kannen in 8 dagen afgeleverd worden Depdt voor Gouda en omstreken A van 08 Az Kleiweg E 73 en 73a Gouda