Goudsche Courant, vrijdag 31 augustus 1888

1888 Zondag 2 September N 3751 GOUDSCHE COURANT jSieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken eene Restaurant de Karseboom Kalverstraat 23 AmtlerdamOndergeteekende bericht zgne geachte clientèle dat de Bestanrant gedurende de Feestdagen ook des avonds is GEOPKND en roor magere SÜUPSBS zal gezorgd worden GERARD PINKSËK CUISINIER Openl3ar3 Verkooping Ten overstaan Van den Notaris MONTIJN aldaar zullen op Maandag 10 September 1888 s vóórmiddags 11 ure in het Hotel cdu Paauw aan de Markt te Gouda publiek worden verkocht 1 Een logeabel WOONHUIS vporzien van vele geriefelgkbeden staande aan de Gouwe wflk C No 156 te Oouda kad Sectie D No 1344 verhuurd aan den Heer STEUNEN voor ƒ 250 per jaar 3 Een WOONHUIS en EBF in de Aaltje Baksteeg wp C No 308 te Gouda kad Sectie D No 1345 3 Een stuk OPEN BOUWGROND aan de Oostzgde van de Boomgaardstraat te Gouda kad Sectie A No 2735 groot 5 A 30 cA eerst ia 10 perceelen elk ter breedte van S g M en daarna in massa 4 11 Acht WOONHUIZEN en ERVEN naast elkander aan de Oostzgde van de Boomgaardstraat wiJk R R Nos 154 161 te Gouda kad Sectie A Nos 2671 2664 12 13 Twee WOONHUIZEN en ERVEN MMst elkander aan de Karnemelksloot wgk B Nos 315 en 315 te Gouda kad Sectie A Nos 2661 2662 en 3001 gedeeltelgk Nadere inlichtingen ten kantore van genoemden Notaris MONTIJN Alles breeder bg biljetten Openbare Verliuriiig De Notaris NOLEN resideerende te Capelte aid IJtMl zal op WOENSDAG 5 SEPTEMBER 1888 des voormiddags ten 11 nre bg inschrgving voor den tijd van 7 jaren VERHUREN ten verzoeke van en ten huize van den Beer Heihe Donkeb in den Prins Alexanderpolder onder Kralingen aan den Biugdgk Eene Landbouwerswoning met annexe BURGERWONING SCHUUR HOOIBERG en BOUW en WEILANDEN staande en gelegen aldaar groot 13 Hectaren 50 Aren en daarna bg inschrgving VERKOOPEN 1 Hectare 23 Aren OAVER staande aldaar Raderstoomboot Alida Dag elijksehe Dienst Gouda Hotterdam v v De BOOT is voorzien van twee ruime goed ingerichte Kajuiten en een Paviljoen en biedt voor bet reizend publiek nlle mogelgke gemakken aan Lage tarieven en spoedige overtocht Onder beleefde aanbeveling F van UTRECHT BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda zullen den 5 SEPTEMBER 1888 bg enkele inschrgving AAN BUSTEDMN et BOUWEN van eene 70LESBAÜSEEIJEEN inlichtingen worden gegeven door den GE MEENTEBOUWMEESTER De VOORHANDEN lUIIlKSfOlKËi uitgave EOKSMA worden tegen zeer lage prgzen opgeruimd bg den Roekhandelaar A BRL KlllAt Lange Tiendeweg Geen grijs Haar meer 4 De nieuwe LONDON is Ü Ji nHk beste van alle bestaande parj jmi fnmerien om het grgze haar binnen enkele dagen te doen verdwgnen Maakt het haar glansrgk en zacht en verft niet Prgs 85 cent per flacon en l SO per dubbele flacon Alleen verkrggbaar te Gouda bg J H C HUINCK F flz 122 Hoogstraat 123 Prof Pergrer d Alion HAAR EXTRACT Geheel eenig in zgn samenstelling en afwgkend van alle andere baarmiddelen zondervet of o ie Het houdt het hoofd rein maaktde haren krachtig en friscb en doet nienweharen ontkiemen zoodat men zich na een kortgebruik in een fraai hoofd mot baar mag verheugen Prgs peïitflacon met gebruiksaauwgzing 40 et Verkrggbaar in de onderstaandedepots ffeil N Sandi ra L ideo W Llgihelm Voorburg A Boi Berlcel Wed Bosmanj GóAda A Prim Zefenhiticèjl Wed G WilhelmuiWorril DIEI ST tusschen mi es wmn Het VEE en alle GOEDEREN vervoerd met de Baderstoomboot DE IJSB L zgn tegen transportschade ten allen tgde door mg verisekerd C G van der GARDE MARKT naast Arti Legf Ondergeteekende bericht bg deze dat bg hem dagelgksch verkrggbaar is alle soorten Groot en IQein BHOOD alsmede Weener en Parijzer BROODJES a 2 Cent CASINOBROOD 80 Ct met Sucade 45 Ct Haagscb Zoet Roggebrood 12 Cent Gewoon ROGGEBROOD met Krenten Sucade en Rozgnen 18 Cent RONDE BESCHUIT 12 a 10 Cent LANGE BESCHUIT met kaneel en suiker 24 10 cent Onder minzame aanbeveling H IM vA SCHAIK Firma F X van den BERGH MARKT naast Arti Legl Goudsche € ricket Clu1 ONDERLINGE WEÖSTRIJD op ZOiVDAG 2 8EPTEMRËR ten 1 ure op t EXEBCITIJE TUBBEIN Heeren Leden en Donateurs hebben op vertoon van bnn Diploma toegang met nnnne Dames De REGELINGS C0MMIS8IE De Limonades en Bessenwijnen uit de fabriek van LOUIS VAHOSSIEAU te Alfen a d Rijn die door hunne fijne smaak algemeen bekend zijn heb ik heden ontvangen de BESTELLINGEN kunnen dus weder ger geld worden uitgevoerd Wed C van OI IE KLEIWEG E No 2 Gouda NIEUWE FAEAFLÜIES A V OS Az Kleiweg E 73 en 73 Openbare Verkooping van eene BOÜWUAIÏSWONINI met ongeveer 14 HECTAREN best WEI en HOOILAiVD staande en liggende REEUWIJK op WOENSDAG 19 SEPTEMBER 1888 des morgens te elf uren in het Kofi huis van BEGDBMAN op Nieuwdorp aldaar Te aanvaarden 1 November 1888 Nadere inlichtingen geeft Notaria Q C FORTUIJN DROOGLEEVER te Oouda Openbare Verkooping BonwmswoNiNs met ongeveer 23 HECTAREN best WEI en HOO LA VD in 13 perceelen en 2 HECTAREN 13 AREN 24 CENTIAREN best HOOILAND in en perceel staande en liggende aan den Gouderakscben dgk in de polder MIDDELBLOK en VEERSTALBLOK GOUDERAK op Dinsdag II September I8S8 bij veiiing en op Dinsdag 18 September 1888 bij afslag telkens des morgens te elf uren in het Koffiehuis van den Heer van den BERGB aan de Stolwijkerslui bg Gouda Te aanvaarden de Landerijen met Kerstmis 1888 en de Woning 1 Mei 1889 Inmiddels in onderscheidene perceelen nit de hand te koop Nadere inlichtingen geeft Notaris G C FORTÜlJN DROOOLEEVER t Gouda Snelpersdrnk van A BmNXUAy te Gouda BINNENLAND GOUDA 1 September 1888 Gisteren is de volgende telegram aan Z M den Koning verzonden Aan Zijne Majesteitden Koning De Gemeenteraad van Gouda heden vergaderdbiedt aan Uire Majesteit en het Koninklijk Huis zijne eerbiedige hultle aan bij gelegenheid van het geboortefeest van H K H de Prinses van Oranje Uwer Majesteils getrouwe onderdanen De Baud voornoemd Van bergen IJZENDOOKN Voorzitter BROUWER Secretaris Daarop is het volgend antiroord ontvangen Zijne Majesteit draa t mij op U Hoogstdeszelfs dank over te brengen voor den ontvangen gelukwensch 1 De Axljudant van Dienst Wn SPENGLEE Bg kon besluit vap 30 Augustus is bij het personeel der militaire administratie benoemd tot eerste luit kwartiermeester de 2e luit kwartiermeester C F Frevel De wijze waarop het Prinsessefeest hier ter stede is gevierd getuigt o i van een seer verstandige opvatting der Oommissie Men bad vooropgesteld dat de kinderen der minder gegoede inwoners op dezen dag op feestelijke wijze zouden worden ontksald en wat overigens zou geschieden tot algemeen awMMwai wu een eenvoudig karakter dragen Daarvim is men dan ook niet afgeweken Eén enkele blik op bet feestprogramma deed terstond zien dat men ditmaal niet zijn kracht zocbt in luisterrijke en kostbare festiviteiten maar veeleer in gezellige alle daagscho genietingen die daarom niet minder prettig behoeven te zijn Een optocht van kmderen hot aanheffen van een raderlandsch lied het bespelen van het carillon behoorou zeker niet tot de zeldzaamheden en waar een paar uitvoeringen van de Schutterijmuziek het hoofdpunt vormden van het feest daar zal men niet leggen kunnen dat de Commissie dit op te groote aciiaal hail ingericht Dit was goed gezien want vergtasS wg ons niet dan tal de 31 Augustus voortaan onze nationale feestdag bq uitnemend hrid zijn en men moest Izoo hot feest z $ó vieren dat men een volgend jaar daartegen niet behoeft op te zien Voorzeker het wtêr had wel wat mooier mogen zijn althans det morgens het regende dat men er bijna wanhopend onder w d Uelukkig werd het later op den dag beter pM kindergezang op de Markt was vrij aardig dê omstandigheden in aanmerking genomen en de volkscoucerton slaagden vollcomen naar wensoh Dut de geïllumineerde tent opnieuw veel bewondering ondervond laat zich denken De zangvereeniging Apollo moakto zich vordienstolijk door hare medewerking te verleenen op het avondconcert Het geheelo feest mag uitstekend geslaagd heeten en do Feestcommissie heeft alle aanspraak op eon woord vuu hulde en dank voor hare bemoeiingen Het onderzoek van bet water der Waterleidinghad gedurende de maand Augustus het volgenderesultaat 2 Aug benoodigd 15 8 ragr Kal pormang per liter 9 12 26 18 8 9 9 vu II II 5 6 Gisteren werd op het paleis het Loo aan H H M M den Koning en de Koningin een uit het oogpunt van kunst even zeldzaam als r jk geschenk aangeboden door don heer 8 Frnenkel photogriiaf te s Hage Het bestaat uit een levensgroot portret van H K H Prinses Wilhflmiua gephotographeord op eene plaat van wit albast en gevat in eene rood fluweelen lijst Op de plaat is bovendien een krans van oranjpblqemen geétst H H M do Koningin heeft naar wij vernemen H K H prinses Wilhelmina met een eigenaardig verjaarsgeschenk verrast Onz Vorstin gaf hare dochter eene schilderij in oKeverf vooretellende de ihdertijd door don Koning aan zijn kind cadeau gemmkte ponneys grazende in de weide op Het Loo Het schilderen van deze dieren naar de natuur was opgedragen aan den Ijunatschilder O Eerelman die zich meesterlijk van deze opdracht moet hebben gekweten Van Z M den Koning ontvjng de jarige Prinses gisteren het eerste gedeelte van een prachtig en zeer groot tafelservies gehdsl van massief zilver vervaardigd in de Utn chtscho zilverfabriek van den heer C J Begeer Het is oatworpen in den stijl Louis XV en naar wij vem Aon waren HH M M bij de aflevering deze week over de uitvoering der order ten zeerste voldaan Wat er nog aan het servies ontbreekt is in bewerking en 2 1 met goedvinden vsn Z M Uter worden afgeleverd omdat tuschen den tijd der bestelling en den veijaardag geen genoegzame tijd was om het geheel gereed te maken f Door de vereeniging Winterlezingen te BergAmbncht word aldaar in het najaar van 884 eeno Volkabibliotheek op richt Deze is sinds zoo toegenomen dnt zij nu bij de op ding vaa het 5e leesjaar 527 boekdeolen telt torw I in het leesseizoen 1887 88 1490 boekdeefen waden uitgereikt Op Dinsdag 11 Sept o s wordt d s bibliotheek weder heropend i j Deaer dagen wenl de Virtnhmft Slim flibrii door eeuigo leden der afdeeling Utrecht van de Vereeniging van fabrieks en handwerksnijverheid bezichtigd en het lag in den aard van de zaak dat men toen tevens te zien kreeg het tor verzending gereed staande belangrijke werk voor Prinses Wilhelmina hoewel dit nog slechts ten deele ter aflevering gereed is Hoofdzaak was de bezichtiging der fabriek Van een bezoek aan die belangrijke kunst industrieele inrichting is meeoen wjj wel meer melding gemaakt zoudat wij er nu niet meer bü behoeven stil te staan dat de verschillende werkzaamheden met de grootste belangstelling werden bezichtigd Alleen verdient vermelding dat de inrichting voor het maken van medailles meer dan gewone belhngatellmg wekte doordien daarbij gebezigd wo dt een zeer vernuftig werktuig tot het maken van stempels naar groote modellen De medaille voor de Hoagsche tentoonstelling ontworpeu door den heerB van Hove te s Hage was juist onder handen Het geboetseerde model ivordt op eene spil geplaatst en daarop in eene rondgaande beweging gebracht Daarop vast aan een hefboom die door oen tegenwicht nagenoeg in evenwicht gehouden wordt eene pon die alle hoogten en diepten van het model volgt en die geleidelijk verplaatst wordende spiraalsgewijze eene beweging van den omtrek naar het middelpunt maakt Door een zeer samengesteld maar uiterst eenvoudig werkend stelsel van schroeven en raderen wordt de beweging van dien hefboom overgebracht op een tweeden die verstelb iar is zoodat on de verhouding van het oppervlak en die Tan de diepte tot die van het groote model geheel willekeurig bepaald kan worden met andore woorden men kan den omvong zoo groot en zoo klein maken als men wil en onafhankelijk daarvan de medaille ilieper of minder diep graveeren Aan den tweeden hefboom is nl een snel draaiende boor vrrbonden die met raatheraatliisohe nauwkeurigheid in de srowenschte vurhoudin elke lijn ja elke stip van het model volgt on nauwkeuriger dun de bekwaamste graveur zou vermogen geheel automatisch naar het relief model een verkleinde patrys vervaardigt die tot het slaan der stempels voor do medailles gebezigd kan worden Voor hei medaille maken is df hoer Boueor trouwens over het geheel voortreffelijk ingericht en men staat verbaasd over de hoeveelheid stemjiels die er in korten tgd bijeengebracht zijn Er zijn trouwens weinig tentoonsiellingen wedstrijden harddravenjen en dergelijke waarbij men niet van zijne medaiUos gebruikt maakt Eigenaardig is het hoe in deze fabriek van alle hulpmiddelen der wetenschap en techniek partij getrokken wordt Zoo is er een eenvoudig middel om brandgevaar te voorkomen Op verschillende plaatsen zijn thermometers aangebracht waarin platinaplaatjes zich bevinden die bij eene temperatuur van 30 contact veroorzaken en eene electrische bel in beweging brengen op de kamer van den portier Geen woHder dat de nijvcrheidsmannen met groote brlangstelling in deze fabriek eenige uren doorbrachten en zeer voldaan over wat zij gezien haddeo dankbaar afscheid namen De rechtbank te Amsterdam veroordeelde gisteren Jan Leendert Beyers directeur van de naamlooze vennootschap De Kleine Courant iet N v i D tot ƒ 250 boete subsidiair 2 maanden hechtenis en in de kosten verhaalbaar met 14 dagen hechtenia Wij ontleenen het volgende aan de motieven van het vonnis Het stuk is niet de reproductie eener legende maar ziet wel degelijk op den tegenwoordigen kapelaan Van B Vooreerst toch spreekt de correspondent in den tegenwoordigen tijd Teo andere staat zijn entrefilet onder de rubriek Gemengd Nieuws eene eene rubriek die bestemd is voor berichten en mededeolingen over gebeurtenissen van den dag en niet van den legendairen voortijd Diezelfde rubriek bevat o a schoolnieuws kerknieuws marktnieuws beursnieuws enz en nu zal toch wel niemand willen beweren dat de tijdingen die het N o i D daar geeft over kerk school markt en beurs betreffen de kerk do markt of do bears van eenige jaren geleden Het ernstige streven van de redactie van het N V d D om het onware bericht te rectificeeren ivordt uitdrukkelijk geconstateerd Het stuk is voor aap kapelaan gewis beleedigend want het legt hem ten laste dat hij als spokenbanner en als spook dienst gedaan zou hebben Deze beweringen tosten hem aan in zijne geestelijke hoedanigheid en in zijne zedelijke waarde als mensch In het Dagblad van Z B en e Grav geeft de heer M J vau Deventer eenige toelichting omtrent het door hem in eene te Utrecht gehouden rede bij de opening van het meer uitgehreide Comité van den Bond voor den Nationalen Arbeid gesprokene Hij had toen o n gezegd iiUa eind uitkomst waarnaar wij willen trachten zal in één woord niet een fiscaal tarief zijn dat voor den arme en den rijke voor den producent en den consument gelijkelijk nadoelig is maar een zoo ge wilt industrieel tarief in het belang der geheele volksuij verheid der algemeeue volkswelvaart Ter toelichting schrijft hij nu hst volgende i Thans verschaft ons tarief aan enkele artikelen eene bescherming van 5 pet Do schatkist ontvangt daardoor plus minus 5 millioen gulden s jaars Bjj geruchte verneemt men dut er aan gedacht wordt om die 5 pet te verhoogon tot 10 pet niet voor enkele maar voor vele artikelen ge ijkelijk Zulk een gelijkmatig werkend tarief van 10 pot noem ik tisèaai omdat het geene rekening houden zou met de uiteehloopende behoeften en de eigenaardige gesteldheid van de verschillende takken der nijverheid Het eenige ons tot dusver bekende voor jeeld van een industrieel tarief is dut door den heer A H Jannink te Enschedé in zijne bekende rede van Februari jongstleden geleverd voor de artikelen katoen linnen enz Daarbij wordt voorgesteld voor garens 3 pet inkomend recht grof niw goed l O pot fijn goed 12 pet grof geverfd of gebleekt 12 pet fijn geverfd of gebleekt 15 pet geconfectioneerd 20 pet Door don heer Leileboer die in Mei jl diens rede beantwoord heeft zijn op de cyfers van dit ontwerp geene aanmerkingen gemaakt Welnu oen zoodanig ingericht tarief zij u een voorbeeld hoe ik mij dit voor alle artikelen denk die daarvoor vatbaar zgn De fiscus vindt daarby zeer zeker baat meer dan door eene gelykinatige belasting met